JUDr. Friedrich Zippelius

Narozen: v roce 1901

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

ZIPPELIUS Friedrich, Dr.

VI. voleb. kraj

SdP

Slib vykonal 1, 18. VI. 1935; 12.

Volba verifikována 22, 12. XII. 1935; 51.

Byl členem výb. im., rozp., stál. a ústav.-práv.

Jeho mandát zanikl podle opatření stál. výb. č. 253/1938 Sb. z. dnem 30. X. 1938.

151, 17. XI. 1938; 8.

Prohlášení:

Jménem klubu Sudetskoněmecké strany k zákonu o státní poctě prvnímu presidentu republiky Československé T. G. Masarykovi (t. 250).

24, 20. XII. 1935; 25.

Řeč v rozpravě:

o zákonu, jímž se mění § 3 zákona ze dne 11. V. 1932, č. 66 Sb. z. a n. (branný zákon) (t. 794).

82, 25. II. 1932; 17.

Interpelace:

naléhavá pro nezákonitý postup při přijímání dělníků na stavbu silnice,

t. 143. 15, 4. XII. 1935; 9.

odpov. t. 251. 24, 20. XII. 1935; 48.

naléhavá o opatřeních policejních úřadů v Teplicích, Chomutově atd., jež nejsou kryta zákonem,

t. 891. 97, 13. V. 1937; 4.

odpov. t. 927. 100, 3. VI. 1937; 4.

že v čísle 18 ze dne 31. XII. 1935 krajinského časopisu sudetskoněmecké strany v Mostě vycházejícího byl zabaven článek "Změna roku - změna osudu",

t. 282/X. 27, 18. II. 1936; 6.

odpov. t. 423/II. 42, 7. V. 1936; 4.

o pracích na železničním svršku na trati mezi stanicemi Kadaň-Prunéřov a Chomutov,

t. 469/II. 50, 5. VI. 1936; 3.

odpov. t. 608/XXVIII. 60, 7. X. 1936; 8.

ze státní úřady proti zákonu předčasně podávají zprávy tisku o úředních opatřeních, která se mají teprve vykonati,

t. 469/III. 50, 5. VI. 1936; 3.

odpov. t. 608/XXIX. 60, 7. X. 1936; 8.

aby se zachovávala zásada národní rovnoprávnosti při dobrých zdáních o zákonných osnovách co do odborových svazů a zástupců vědy,

t. 603/XXVI. 60, 7. X. 1936; 8.

odpov. t. 715/IX. 76, 21. I. 1937; 7.

o těžkých disciplinárních přestupcích četnického strážmistra Modera v Brumovicích,

t. 613/VII. 60, 7. X. 1936; 8.

odpov. t. 775/X. 80, 18. II. 1937; 4.

o neodůvodněném rozpuštění schůze v Teplicích-Šanově a o přehmatech státní policie,

t. 658/IX. 64, 29. X. 1936; 5.

odpov. t. 786/VIII. 82, 25. II. 1937; 3.

že se proti zákonu zabavují a prohlašují za závadné praporečky a odznaky sudetskoněmecké strany,

t. 672/XIII. 65, 27. XI. 1936; 6.

odpov. t. 842/XXIV. 88, 31. III. 1937; 4.

o počtu čs. státních občanů německé národnosti zaměstnaných v ministerstvu zahraničních věcí,

t. 735/X. 76, 21. I. 1937; 7.

odpov. t. 983/XXI. 110, 26. VI. 1937; 3.

že vídeňský generální konsulát nedbá jazykového zákona,

t. 847/VIII. 88, 31. III. 1937; 4.

odpov. t. 1045/XI. 112, 29. X. 1937; 11.

o nepietním chování orgánu stát. policejního úřadu v Teplicích-Šanově,

t. 960/XIX. 105, 15. VI. 1937; 3.

odpov. t. 1075/XXI. 112, 29. X. 1937; 11.

o protizákonném omezení shromáždění lidu v Hoře Sv. Šebestiána,

t. 1080/III. 113, 4. XI. 1937; 4.

odpov. t. 1243/V. 133, 25. II. 1938; 19.

o nesprávné tiskové opravě článku "Poměrnost v ministerstvu sociální péče", který vyšel 1. III. 1938 v časopisu "Zeit",

t. 1265/VIII. 143, 29. III. 1938; 4.

o uveřejnění vládní vyhlášky č. 201/1937 ve Sbírce zákonů a nařízení,

t. 1338/XVI. 148, 10. V. 1938; 6.

o uveřejnění jednacích spisů ze schůzí úst.-práv. výboru Revolučního Národního shromáždění v r. 1920 a československých pamětních spisů z let 1919 a 1920,

t. 1347/III. 150, 2. VIII. 1938; 7.

Žádosti ve věcech imunity:

žádost posl. Zischky, aby proti posl. dr Zippeliusovi zakročeno bylo podle § 51 j. ř. pro urážlivý výrok, kterého použil proti němu za řeči posl. Němce v 58. schůzi posl. sněmovny.

58, 26. VI. 1936; 64.

žádost odvolána. 80, 18. II. 1937; 4.

disciplinární rady advokátní komory v Praze (disciplinární stíhání).

112, 29. X. 1937; 12.

disciplinární rady advokátní komory v Praze (disciplinární stíhání).

147, 26. IV. 1938; 8.

kraj. soud v Mostě (přečin podle § 279 tr. z.).

v důsledku amnestie presidenta republiky odvolána pouze část žádosti týkající se přečinu podle § 14, č. 1 zákona na ochranu republiky.

148, 10. V. 1938; 6.

zbývající část žádosti odvolána.

150, VIII. 1938; 8.

kraj. soud v Mostě (přestupek podle § 2, případně § 3 zákona č. 108/1933 Sb. z. a n.).

v důsledku amnestie presidenta republiky odvolána pouze část žádosti týkající se zločinu podle § 15, č. 3 zákona na ochranu republiky.

148, 10. V. 1938; 6.

zbývající část žádosti odvolána.

150, 2. VIII. 1938; 8.ISP (příhlásit)