Ing. Wolfgang Richter

Narozen: v roce 1901

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

RICHTER Wolfgang, inž.

V. voleb. kraj

SdP

Slib vykonal 1, 18. VI. 1935; 12.

Volba verifikována 8, 5. XI. 1935; 11.

Byl členem výb. ink., rozp., soc.-pol., parl. úsp. kom., ústav.-práv. a techn.-doprav.

Jeho mandát zanikl podle opatření stál. výb. č. 253/1938 Sb. z. dnem 30. X. 1938.

151, 17. XI. 1938; 8.

Návrh iniciativní:

na změnu ustanovení § 5 vlád. nař. ze dne 22. III. 1935, č. 48 Sb. z. a n., o některých opatřeních v elektrárenském hospodářství, t. 343.

32, 17. III. 1936; 5.

Návrh resoluční:

k t. 635. 61, 8. X. 1936; 33.

Řeč v rozpravě:

o státním rozpočtu pro rok 1936 (t. 150), skup. hospod., doprav. a fin., a o prohlášení min. financí dr Trapla ze 14. XI. 1935.

21, 11. XII. 1935; 56.

o zákonu o stavebním ruchu (t. 363) a o zákonu, kterým se prodlužují a doplňují zákony týkající se bytové péče (t. 364).

34, 20. III. 1936; 4.

o návrhu posl. dr Kozáka, Jaši, dr inž. Tumlířové, dr inž. Brdlíka, Staška a Kirpalové na úpravu některých právních poměrů vysokoškolských asistentů (t. 417); mluví též o pojišťovně Fénix.

43, 8. V. 1936; 7.

o zákonu o půjčce na obranu státu (t. 475).

48, 27. V. 1936; 26.

o zákonu o nové úpravě československé měny (t. 635) a o prohlášení ministra financí dr Kalfuse ze dne 7. X. 1936.

61, 8. X. 1936; 21.

o státním rozpočtu pro rok 1937 (t. 685), skup. pol., a o prohlášení min. financí dr Kalfuse ze 16. X. 1936; mluví též o Ústřední bance německý spořitelen.

69, 2. XII. 1936; 3.

o zákonu o změně správní působnosti vojenských útvarů (t. 699); mluví též o sanaci Ústřední banky německých spořitelen.

72, 10. XII. 1936; 6.

o stát. závěrečném účtu republiky Československé za r. 1935 spolu s účty stát. bytového fondu a dávky z majetku (t. 788).

83, 26. II. 1937; 4.

o zákonu o soudní příslušnosti, civilního řádu soudního a uvozovacího zákona k těmto zákonům (t. 850).

95, 23. IV. 1937; 3.

o státním rozpočtu pro rok 1938 (t. 1140), skup. hospod., doprav. a fin., a o prohlášení min. financí dr Kalfuse z 9. XI. 1937.

120, 3. XII. 1937; 23.

o státním závěrečném účtu republiky Československé za rok 1936 spolu s účty státního bytového fondu a dávky z majetku (t. 1225).

142, 18. III. 1938; 18.

Interpelace:

naléhavá o udržení provozu telnické továrny na porcelán v Telnicích, okr. Úst. n. Lab.,

t. 253. 25, 21. I. 1936; 9.

odpov. t. 285. 27, 18. II. 1936; 6.

naléhavá o respektování národnostního (ethnického a jazykového) klíče obyvatelstva při jmenováních do poradního sboru národohospodářské sekce předsednictva ministerské rady,

t. 615. 60, 7. X. 1936; 8.

odpov. t. 654. 64, 29. X. 1936; 5.

naléhavá, že se nevyplácejí v místě obvyklé a příslušné sazební mzdy při provádění staveb ve vlastní režii státní správy a při provádění staveb, které jsou podporovány ze státních a fondových peněz,

t. 652. 64, 29. X. 1936; 5.

odpov. t. 677. 65, 27. XI. 1936; 6.

naléhavá o připuštění něm. uchazečů k provádění staveb na obranu státu,

t. 833. 87, 12. III. 1937; 4.

odpov. t. 852. 88, 31. III. 1937; 4.

naléhavá, že výklad § 34 zákona o obraně státu (stavební povolení v pohraničním pásmu) poškozuje hospodářství,

t. 979. 104, 11. VI. 1937; 4.

odpov. t. 1040. 112, 29. X. 1937; 10.

naléhavá o chování jihlavského okresního hejtmana, které poškozuje hospodářství a odporuje zákonu, t. 1397.

že policejní komisařství v Ústí n. L. proti zákonu zakázalo hráti hudební skladby,

t. 282/V. 27, 18. II. 1936; 6.

odpov. t. 447/II. 47, 26. V. 1936; 5.

o nezákonném jednání četnictva v Mojžíři,

t. 469/VII. 50, 5. VI. 1936; 3.

odpov. t. 608/XXX. 60, 7. X. 1936; 8.

že vrchní strážmistr v Zálezlech provádí z nacionálně šovinistických důvodů úřední jednání,

t. 603/XXIX. 60, 7. X. 1936; 8.

odpov. t. 663/VII. 65, 27. XI. 1936; 6.

o jazykovém označení Masarykova zdýmadla ve Střekově,

t. 607/VIII. 60, 7. X. 1936; 8.

odpov. t. 805/II. 86, 11. III. 1937; 4.

o jednojazyčných českých směrových tabulích na nádraží v Tanvaldě-Šumburku n. D.,

t. 658/VIII. 64, 29. X. 1936; 3.

odpov. t. 786/VII. 82, 25. II. 1937; 3.

že se nedbá zásad rovnoprávnosti při přijímání dělníků na práce, prováděné z výnosu půjčky na obranu státu, a že se nedbá jazykového zákona,

t. 667/IV. 65, 27. XI. 1936; 6.

odpov. t. 797/II. 84, 4. III. 1937; 4.

že jistý tajný policista v Ústí nad Labem užívá při zatýkání jednojazyčné české formulky,

t. 673/VII. 65, 27. XI. 1936; 6.

odpov. t. 805/XII. 86, 11. III. 1937; 4.

že úředníci četnické stanice v Petrovicích v okr. chabařovickém hrubě porušili trestní soudní řád,

t. 769/XVII. 79, 12. II. 1937; 3.

odpov. t. 916/XV. 100, 3. VI. 1937; 4.

o vyšetřování místní školní rady v Předlicích, okr. Ústí n. L., poněvadž na den 26. listopadu nařídila ve škole prázdno,

t. 785/IX. 80, 18. II. 1937; 4.

odpov. t. 925/XXVII. 104, 11. VI. 1937; 4.

že litoměřické stát. zastupitelství a litoměřický krajský soud nepřístojně užívá výrazu "zněmčené území",

t. 847/IV. 88, 31. III. 1937; 4.

odpov. t. 992/XIV. 112, 29. X. 1937; 10.

že pohraniční služba v Cinvaldě a v Mohelnici dne 14. II. 1937 úplně selhala,

t. 853/VI. 90, 8. IV. 1937; 3.

odpov. t. 1060/VI. 112, 29. X. 1937; 11.

o jednání ústecké státní policie dne 18. III. 1937,

t. 853/XIV. 90, 8. IV. 1937; 3.

odpov. t. 1050/XIII. 112, 29. X. 1937; 11.

že orgány chabařovické expositury stát. policie proti zákonu rozpustily shromážděni,

t. 864/XVII. 94, 22. IV. 1937; 35.

odpov. t. 1041/X. 112, 29. X. 1937; 10.

že činovníci lovosické místní skupiny svazu továrních dělníků v Československé republice se sídlem v Ústí n. L., Karlova ul. 1, zneužívají zákona na obranu státu,

t. 911/XXIII. 100, 3. VI. 1937; 4.

odpov. t. 1075/I. 112, 29. X. 1937; 11.

že expositura stát. policie v Krásném Březně selhala při zjišťování vinníka dopravní nehody,

t. 911/XXIV. 100, 3. VI. 1937; 4.

odpov. t. 1063/XI. 112, 29. X. 1937; 11.

že úředníci okres. nemocenské pojišťovny v Ústí n. L. jsou nuceni platiti mimořádné příspěvky německé soc. demokratické straně dělnické,

t. 982/XVII. 107, 22. VI. 1937; 5.

odpov. t. 1092/VI. 115, 15. XI. 1937; 3.

že se proti zákonu zabavují praporečky sudetskoněmecké strany, předseda Konrád Henlein, na jízdních kolech,

t. 996/IX. 108, 24. VI. 1937; 5.

odpov. t. 1076/XX. 112, 29. X. 1937; 11.

že Karel Komprta, policejní úředník v Ústí n. L., nebyl propuštěn ze služby, ačkoliv byl soudně odsouzen pro ztýrání,

t. 996/XII. 108, 24. VI. 1937; 5.

odpov. t. 1075/XXVI. 112, 29. X. 1937; 11.

o nanejvýš zneklidňujících protizákonných přehmatech orgánů celního úřadu v Petrovicích,

t. 1062/II. 12, 29. X. 1937; 11.

odpov. t. 1267/I. 142, 18. III. 1938; 33.

že úřad traťmistra čsl. stát. drah v Benešově nad Ploučnicí proti zákonu odepřel práci,

t. 1069/XII. 112, 29. X. 1937; 11.

odpov. t. 1247/II. 136, 8. III. 1938; 3.

aby při vypisování německých prací a dodávek v německém území byly vydávány německé nabídkové podklady,

t. 1244/XIII. 134, 3. III. 1938; 3.

o porušení jazykového nařízení č. 17/1926 Sb. z. a n.,

t. 1292/XIII. 145, 5. IV. 1938; 4.

odpov. t. 1394/VIII. rozesl. 31. VIII. 1938.

o neodůvodněném vyloučení ze školy pro záložní důstojníky a o zanedbání povinné péče v nemocnici Viléma Schöna z Ústí n. Lab., Velká valová ul. 15,

t. 1368/X. 150, 2. VIII. 1938; 7.ISP (příhlásit)