Václav Bolen

Narozen: v roce 1887
Zemřel: v roce 1963

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

BOLEN Václav

III. voleb. kraj

K, KL

Volba verifikována 1, 17. XII. 1925; 3, I.

Slib vykonal 1, 17. XII. 1925; 8, I.

Byl členem výb. br. - im. - inkompatib. - rozp. - soc.-pol. - ústav.-práv. a zeměd.

Přestal býti členem klubu poslanců komunistické strany v Československu a stal se předsedou klubu poslanců komunistické strany Československa (Leninovců) 3. VI. 1929.

201, 6. VI. 1929; 3, VIII.

Návrhy:

ohledně rychlé pomoci krajům v povodí řek na českém severovýchodě, postiženým živelními pohromami, t. 105.

11, 25. II. 1926; 474, I.

na zrušení zákona ze dne 29. II. 1920, č. 122 Sb. z., podle § 129 ústavní listiny, jímž se stanoví zásady jazykového práva v republice Československé, t. 200.

17, 24. III. 1926; 1065, II.

na poskytnutí pomoci postiženým živelními pohromami v okrese novobydžovském, zejména ve Starých Smrkovicích a Ohnišťanech, t. 521.

41, 25. VI. 1926; 2661, II.

na vydání zákona, jímž se částečně mění zákon o celním sazebníku pro československé celní území a celní sazebník, t. 605.

45, 20. X. 1926; 222, III.

na vydání zákona o odstranění platů za vyučování a zkoušky na veřejných školách, t. 630.

46, 11. XI. 1926; 238, III.

na poskytnutí okamžité pomoci postiženým katastrofální průtrží mračen na Broumovsku, t. 1202.

102, 25. X. 1927; 17, V.

na poskytnutí okamžité dostatečné pomoci obyvatelstvu na Holicku a v Borohrádku, postiženému živelní pohromou, t. 1555.

140, 12, VI. 1928; 17, VI.

aby o prohlášení min. předsedy J. Černého ze 24. III. 1926 byla zahájena rozprava.

17, 24. III. 1926; 1062, II.

podle 2. odst. § 46 jedn. ř., aby se ministr železnic dostavil do schůze poslanecké sněmovny, v níž bude návrh odhlasován, a podal vysvětlení o chystaném zvýšení dopravních tarifů na drahách

22, 18. V. 1926; 1245, II.

podle § 46, odst. 2 jedn. ř., aby se min. nár. obrany dostavil do dnešní schůze posl. sněmovny a podal podrobnou zprávu o poměru náčelníka generálního štábu generála Gajdy k fašistickému hnutí.

26, 1. VI. 1926; 1341, II.

podle § 46, odst. 2 jedn. ř., aby se min. předseda dostavil do dnešní schůze poslanecké sněmovny a podal vysvětlení o stanovisku vlády v otázce zemědělských cel.

26, 1. VI. 1926; 1324, II.

na zahájení rozpravy o prohlášení min. předsedy dr Švehly ze 14. X. 1926.

42, 14. X. 1926; 19, III.

podle § 58. odst. 3 jedn. ř. na sčítání hlasů o vládním návrhu státního rozpočtu a finančního zákona pro r. 1927.

55, 27. XI. 1926; 1127, III.

aby se přes osnovu zákona o úpravě rozpočtu vojenské správy (t. 761) přešlo k pořadu.

58, 15. XII. 1926; 1459, III.

na vrácení imunitní záležitosti M. Čulena (t. 341) im. výb.

63, 15. III. 1927; 43, IV.

na vrácení imunitní záležitosti I. Majora (t. 386) im. výb.

63, 15. III. 1927; 46, IV.

na vrácení imunitní záležitosti J. Petera (t. 413) im. výb.

65, 17. III. 1927; 173, IV.

na vrácení návrhu zákona, kterým se doplňuje a částečně mění zákon o vojenském kázeňském a kárném právu, jakož i o odnětí, vojenské hodnosti a přeložení do výslužby řízením správním (t. 752) br. výb.

71, 30. III. 1927; 440, IV.

na vrácení imunitní záležitosti M. Čulena (t. 650) im. výb.

72, 31. III. 1927; 534, IV.

aby o prohlášení min. financí dr Engliše o rozpočtu na r. 1928 byla ihned zahájena rozprava.

102, 25. X. 1927; 53, V.

podle 2. odst. § 46 jedn. ř., aby se ministr národní obrany dostavil do schůze posl. sněmovny a podal zprávu o stavu disciplinárního řízení s býv. generálem Gajdou a o účasti jeho, jakož i jiných generálů a vysokých důstojníků československé armády ve fašistických provokacích.

103, 25. X. 1927; 3, V.

podle § 46, odst. 2 jedn. ř., aby se náměstek vlády a ministr vnitra dostavili do schůze posl. sněmovny v den usnesení podat zprávu o svém postupu proti komunistické straně a jejím složkám.

141, 13. VI. 1928; 3, VI.

Resoluce:

5 resol. k osnově zákona o změně celního sazebníku (t. 360), týkajících se předložení vládních návrhů o 1. zákazu vývozu krmiv, 2. zákazu výroby lihu z brambor, obilí atd., 3. zrušení bonifikací a daňových úlev lihovarům, 4 rozšíření úrazového pojištění na zemědělské a lesní dělníky, 5. zrušení čeledních řádů.

30, 11. VI. 1926; 1780/1, II.

Řeč v rozpravě:

o obmezení působnosti porot na Podkarpatské Rusi (t. 16); mluví o porušení imunity posl. Steinera a Sedorjaka.

12, 4. III. 1926; 553, I.

o úpravě obchodních styků mezi R. Č. S. a královstvím Bulharským ze 16. X. 1925 (t. 122); mluví o stanovisku komunistické strany vůči vládě.

17, 24. III. 1926; 1072, II.

o změně celního sazebníku (t. 360).

28, 9. VI. 1926; 1404, II.

k témuž předmětu; mluví o jednání policie při komunistické schůzi z Praze.

30, 11. VI. 1926; 1708, II.

o poskytnutí zápůjčky příp. záruky úvěrním družstvům na Podkarpatské Rusi (t. 497).

39, 24. VI. 1926; 2534, II.

o imunitě J. Haruse, B. Jílka, J. Knejzlíka, K. Kreibicha, E. Šafranko, J. Dědiče, G. Elstnera, dr Franke, K. Haiblicka, J. Hakena, Č. Hrušky, G. Kollárikové, M. Kršiaka, L. Landové-Štychové, I. Majora, V. Mikulíčka, A. Můňi, J. Netolického, A. Neuratha, J. Štětky, F. Zeminové, H. Bergmanna, V. Bolena, M. Čulena, E. Hirschla, J. Lance a N. Sedorjaka (t. 523 a 520).

41, 25. VI. 1926; 2656, II.

o zákonu o sčítání lidu (t. 426); obírá se aférou Eislerovou.

47, 17. XI. 1926; 297, III.

o úpravě rozpočtu vojenské správy (t. 761).

58, 15. XII. 1926; 1454, III.

o vojenských předlohách (t. 752, 893, 868, 890 a 894).

68, 23. III. 1927; 237, IV.

o státním závěrečném účtu RČS za rok 1924 spolu s účty státního melioračního fondu, státního bytového fondu a dávky z majetku (t. 753).

74, 7. IV. 1927; 623, IV.

o zákonu, jímž se mění a doplňuje ustanovení §§ 185, 221, 233 a 245 obecného horního zákona ze dne 23. V. 1854, č. 146 ř. z. (t. 1172).

102, 25. X. 1927; 31, V.

o stát. rozpočtu pro rok 1928 (t. 1260) a o prohlášení min. fin. dr Engliše z 25. X. 1927.

106, 25. XI. 1927; 15, V.

o prohlášení náměstka předs. vlády dr Šrámka ze 24. I. 1928 o případu svatogotthardském (pašování zbraní do Maďarska)

124, 25. I. 1928; 33, V.

o imunitní záležitosti N. Sedorjaka t. 1274.

131, 10. II. 1928; 47, V.

o zákonu o zahlazení odsouzení (t. 1549); připojuje protest proti postupu vlády proti stávkujícím zeměd. dělníkům na Slovensku.

140, 12. VI. 1928; 34, VI.

o prohlášení náměstka předsedy vlády dr Šrámka ze 6. IX. 1928 o zvýšení ceny cukru.

158, 7. IX. 1928; 20, VI.

o státním rozpočtu na rok 1928 (t. 1813) skup. polit., o prohlášení min. fin. dr Engliše ze 7. IX. 1928 a o prohlášení min. veř. prací dr Spiny o stavební katastrofě v Praze na Poříčí 9. X. 1928.

168, 23. X. 1928; 32, VII.

o zák. o ochraně nájemníků (t. 2091), o stavebním ruchu (t. 2092) a o odkladu exekučního vyklizení místností (t. 2090).

188, 7. III. 1929; 10, VII.

o vládním prohlášení předsedy vlády a ministra národní obrany Fr. Udržala ze 4. VI. 1929; mluví o příčinách rozkladu komunistické strany Československa.

201, 6. VI. 1929; 37, VIII.

Prohlášení:

za rozpravy o zákonu, kterým se mění hlava II., odst. 1 zák. ze 14. VII. 1927, č. 125 Sb. z., o organisaci politické správy (t. 1644), v němž vysvětluje vztah Rudého dne ke sjezdu hasičstva a legionářů.

150, 28. VI. 1928; 49, VI.

Námitky

podle § 40, odst. 1 a podle § 10, odst. 3 jedn. řádu posl. sněmovny proti usnesení předsednictva posl. sněmovny, aby příští schůze posl. sněmovny konána byla dne 27. t. m., t. j. zítra, a návrh, aby příští schůze posl. sněmovny konala se až 1. prosince 1926 o 9. hod. ranní s pořadem: Nevyřízené odstavce 54. schůze posl. sněmovny.

54, 26. XI. 1926; 1009, III.

Interpelace:

naléhavá, o konfiskaci brožury "Abeceda komunistické politiky", vydané komunistickým nakladatelstvím v Praze, t. 146.

14, 12. III. 1926; 824, I.

odpov. t. 214/III.

19, 6. V. 1926; 1099, II.

naléhavá, o konfiskaci "Rudého Práva" a "Rovnosti", t. 1193.

117, 14. XII. 1927; 5, V.

odpov. t. 1218.

118, 15. XII. 1927; 4, V.

o konfiskaci 3. čísla VI. ročníku časopisu "Landarbeiter" ze dne 10. III. 1926, t. 253.

20, 7. V. 1926; 1199, II.

odpov. t. 442/IV.

43, 15. X. 1926; 33, III.

o konfiskaci časopisu "Rudé Právo" v Praze, t. 351/V.

27, 8. VI. 1926; 1380, II.

odpov. t. 442/XXIII.

43, 15. X. 1926; 33, III.

o protizákonném postupu správ státních statků, t. 663/IV.

53, 25. XI. 1926; 841, III.

odpov. t. 1003/XI.

84, 9. VI. 1927; 1577, IV.

v záležitosti konfiskace deníku komunistické strany v Praze "Rudého Práva", t. 1198/VI.

102, 25. X. 1927; 13, V.

odpov. t. 1280/IV.

117, 14. XII. 1927; 6, V.

o bezdůvodném věznění tajemníka Julia Verčíka v Bratislavě, t. 1205/XVI.

102, 25. X. 1927; 13, V.

odpov. t. 1404/XI.

120, 17. I. 1928; 9, V.

o protizákonném postupu strážmistra Šrámka ze Zdib, t. 1205/XVII.

102, 25. X. 1927; 13, V.

odpov. t. 1456/VIII.

133, 13. III. 1928; 8, VI.

o konfiskaci brožury "Rudá Revue", vydané komunistickým nakladatelstvím v Praze, t. 1403/I.

120, 17. I. 1928; 9, V.

odpov. t. 1481/XVII.

133, 13. III. 1928; 9, VI.

o fašistických surovostech četníků Špály a Topiče z Týniště n. Orlicí, t. 1863/XIX.

176, 13. XII. 1928; 11, VII.

odpov. t. 2123/V.

194, 25. IV. 1929; 9, VIII.

Dotazy:

předsedovi poslanecké sněmovny o případu posl. Tausika.

6, 21. XII. 1925; 172, I.

odpov. předs. posl. sněm.

8, 16. II. 1926; 293, I.

ve věci vojína 4. pěšího pluku v Hradci Král. Václava Pražáka z Vamberka.

13, 11. III. 1926; 598, I.

odpov. 19, 6. V. 1926; 1096, II.

předsedovi posl. sněmovny podle § 70 jedn. ř. o porušení posl. imunity posl. Steinera.

13, 11. III. 1926; 700, I.

odpov. předs. posl. sněm.

13, 11. III. 1926; 700, I.

o zranění vojína Josefa Magyára od železničního pluku v Pardubicích.

17, 24. III. 1926; 1063, II.

odpov. 30, 11. VI. 1926; 1615, II.

o případu vojína Jaroslava Koppa.

21, 18. V. 1926; 1221, II.

odpov. 43, 15. X. 1926; 31, III.

o stanovisku vlády ČSR k požadavkům konference. zástupců československých spolků z Německa.

61, 15. II. 1927; 1588, III.

odpov. 102, 25. X. 1927; 11, V.

o bezdůvodném věznění Julia Verčíka.

102, 25. X. 1927; 7, V.

odpov. 102, 25. X. 1927; 9, V.

o dvojím úřadování u soudů.

140, 12. VI. 1928; 9, VI.

odpov. 152, 11. VII. 1928; 4, VI.

podle § 70 jedn. ř. o pohotovosti sněmovní stráže při schůzi zeměd. výb. v noci z 31. V. na 1. VI. 1926.

32, 15. VI. 1926; 1851, II.

Žádost ve věcech imunity:

okr. s. v Č. Skalici (přestupek podle § 2 a § 19 zákona shromažďovacího ze dne 15. XI. 1867, č. 135 ř. z. (schůze dne 9. IV. 1926 v Č. Skalici)

19, 6. V. 1926; 1103, II.

zpr. t. 665; zprav. J. David;

nevydán 57, 10. XII. 1926; 1376, III.

zem. trest. s. v Praze (zločiny, pokud se týče přestupky podle § 10, č. 1 a § 15, č. 3 zák. na ochranu republiky)

38, 23. VI. 1926; 2519, II.

zpr. t. 520 a 523; zprav. dr Halla;

vyřízení odloženo

41, 25. VI. 1926; 2659, II.

zem. trest. s. v Praze (přečin podle § 34, č. 2 zák. na ochranu republiky)

61, 15. II. 1927; 1598, III.

zpr. t. 898; zprav. J. Tůma;

nevydán 99, 12. VII. 1927; 2584-5, IV.

kraj. s. v Hradci Král. (přečin podle § 15, č. 2 a zločin podle § 15, č. 3 zákona na ochranu republiky)

165, 18. X. 1928; 6, VII.

zpr. t. 2149; zprav. J. Tůma;

nevydán 196, 2. V. 1929; 45-6, VIII.

kraj s. v Mor. Ostravě (přestupek podle §§ 3 a 19 zákona shromažďovacího a přečin podle § 14, č. 5 zákona na ochranu republiky)

182, 14. II. 1929; 10, VII.

Volán k pořádku:

52, 24. XI. 1926; 621, III.

74, 7. IV. 1927; 625, IV.

90, 27. VI. 1927; 1853, IV.

163, 20. IX. 1928; 36, VI.ISP (příhlásit)