Štefan Suroviak

Narozen: v roce 1892

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

SUROVIAK Štefan

XVII. voleb. kraj

HL

Volba verifikována 1, 12. XII. 1929; 4.

Slib vykonal 1, 12. XII. 1929; 16.

Byl členem výb. bran. - rozp. - techn.-doprav. a živn.-obch.

Návrhy iniciativní:

na změnu zákona ze dne 24. VI. 1926, č. 103 Sb. z., o úpravě platových a některých služebních poměrů státního zaměstnanectva, t. 161.

16, 17. II. 1930; 7.

na udělení okamžité podpory pohořelým obce Povinna (okres Kysucké Nové Město), t. 622.

67, 16. IX. 1930; 17.

na udělení podpory pohořelým obce Povinná, okres Kysucké Nové Město, t. 655.

69, 23. IX. 1930; 34.

na rychlé poskytnutí pomoci živelní pohromou postiženým obcím v okrese kysucko-novoměstském a čadčanském, t. 1773.

185, 17. V. 1932; 4.

na poskytnutí podpory pohořelým v obci Krasno nad Kysucou, t. 1926.

203, 13. VII. 1932; 17.

ohledně poskytnutí podpory pohořelým v Nesluši (okres Kysucké Nové Město), t. 2039.

216, 17. XI. 1932; 4.

na udělení podpory pohořelým v obci Krasno nad Kysucou, t. 2258.

271, 18. V. 1933; 4.

na poskytnutí podpory pohořelým v obci Nesluša, okres Kysucké Nové Město, t. 2259.

271, 18. V. 1933; 4.

na poskytnutí podpory pohořelým v obci Krásna nad Kysucou, t. 2260.

271, 18. V. 1933; 4.

na poskytnutí podpory pohořelým v obci Vranie (okres Kysucké N. Město), t. 2287.

279, 2. VI. 1933; 4.

na udělení podpory pohořelým v obci Krasno nad Kysucou, t. 2367.

298, 8. XI. 1933; 4.

na udělení podpory pohořelým v obci Horelica - osada Kýčera, t. 2368.

298, 8. XI. 1933; 4.

na udělení podpory pohořelým v obci Budatín-Lhota, okres Kysucké Nové Město, t. 2405.

305, 4. XII. 1933; 3.

ohledně poskytnutí podpory z fondu pro živelní pohromy a ohledně odpisu daní pro postižené obyvatele všech obcí okresu čadcanského a kysuckonovoměstského, t. 2709.

339, 2. VII. 1934; 4.

na poskytnutí pomoci ohořelým v obci Lieskovec, pol. okres Kysucké N. Město, t. 2731.

343, 25. X. 1934; 22.

Návrhy pozměňovací:

k t. 1749. 182, 4. V. 1932; 22.

k t. 2113. 232, 20. XII. 1932; 58.

Řeč v rozpravě:

o státním rozpočtu na rok 1931 (t. 780), skup. hospod. a doprav., a o prohlášení min. financí dr Engliše z 25. IX. 1930.

88, 28. XI. 1930; 33.

o zákonu o přechodné přirážce k dani z tantiem (t. 1473) a o zákonu o úsporných opatřeních platových ve veřejné správě (t. 1474).

148, 26. XI. 1931; 48.

o zákonu, kterým se mění ustanovení § 1 zákona ze dne 1. července 1926, č. 139 Sb. z., o finanční podpoře elektrisace venkova, ve znění zákona ze dne 22. března 1929, č. 46 Sb. z. (t. 1749).

182, 4. V. 1932; 6.

o zákonu o úsporných opatřeních personálních (t. 2113).

232, 20. XII. 1932; 51.

Interpelace:

naléhavá, o pronajetí nosičské služby v obvodě košického ředitelství státních železnic,

t. 38. 12, 30. I. 1930; 26.

odpov. t. 164. 13, 3. II. 1930; 5.

naléhavá, o nespravedlivě prováděné revisi systemisace na čsl. st. železnicích,

t. 284. 48, 15. V. 1930; 67.

odpov. t. 404. 49, 16. V. 1930; 40.

naléhavá, o stranickém zneužívání úřední moci a politisování na úkor služby p. Rud. Janákem, doprav. kontrolorem v Spišské Nové Vsi,

t. 387. 58, 5. VI. 1930; 64.

odpov. t. 501. 59, 6. VI. 1930; 50.

naléhavá, o nesprávném postupu ředitelství stát. drah v Košicích při pronájmu nádražní holírny a úmývárny u d. ú. tamtéž,

t. 426. 66, 24. VI. 1930; 21.

odpov. t. 528. 67, 16. IX. 1930; 16.

naléhavá, o přeložení 22 zaměstnanců od dopravního úřadu v Břeclavě, tedy z obvodu brněnského ředitelství do obvodu ředitelství stát. drah v Bratislavě,

t. 542. 69, 23. IX. 1930; 34.

odpov. t. 623. 70, 25. IX. 1930; 94.

naléhavá, že se neuznávají učebné a externistické zkoušky na občanských školách,

t. 713. 82, 20. XI. 1930; 84.

odpov. t. 784. 83, 21. XI. 1930; 91.

naléhavá, o přeložení 22 zaměstnanců z obvodu brněnského ředitelství do obvodu ředitelství stát. drah v Bratislavě a ohledně nesprávně rozdělených vlaků mezi jízdním personálem bratislavského ředitelství a personálem ostatních českých ředitelstev,

t. 1095. 128, 18. VI. 1931; 37.

odpov. t. 1175. 129, 19. VI. 1931; 4.

naléhavá, o vypuzování slovenčiny z úřadů a odebírání výdělku slovenskému řemeslnictvu a živnostnictvu železniční správou, t. 1181.

143, 15. X. 1931; 59.

odpov. t. 1414. 144, 16. X. 1931; 4.

naléhavá, o poškozování úřednictva centrál při povyšování,

t. 1214. 143, 15. X. 1931; 60.

odpov. t. 1402. 144, 16. X. 1931; 4.

naléhavá, o prozrazování úředního tajemství neznámými pachateli od ředitelství státních drah v Košicích a dú. v Žilině,

t. 1239. 143, 5. X. 1931; 60.

odpov. t. 1403. 144, 16. X. 1931; 4.

naléhavá, o pronásledování přednosty stanice Šahy pro jeho slovenské přesvědčení,

t. 1271. 143, 15. X. 1931; 60.

odpov. t. 1411. 144, 16. X. 1931; 4.

naléhavá, o nedostačující odpovědi vlády (č. 1414) na naléhavou interpelaci (č. 1181) o vypuzování slovenčiny ze železničních úřadů českými tiskopisy a o odebírání slov. živnostnictvu výdělku,

t. 1603. 181, 3. V. 1932; 42.

odpov. t. 1712. 182, 4. V. 1932; 3.

naléhavá, pro podezřívání železničních zaměstnanců v Slovenském Novém Městě z nespolehlivosti s pozadím stranickým, následkem čehož jsou tito překládáni na jiné stanice a tak bezdůvodně pronásledováni,

t. 1697. 199, 30. VI. 1932; 56.

odpov. t. 1901. 200, 1. VII. 1932; 60.

naléhavá, o odstrkování železničních úředníků Slováků z z vedoucích míst v košickém ředitelství stát. drah a pro dosazování na jich místa železničními úředníky z Čech a Moravy,

t. 1765. 199, 30. VI. 1932; 56.

odpov. t. 1843. 200, 1. VII. 1932; 60.

naléhavá, o schválném protahování vyřízení věci dr Jána Havaša, správce-učitele v Nesluši, ministerstvem školství,

t. 1965. 226, 13. XII. 1932; 19.

odpov. t. 2063. 227, 14. XII. 1932; 3.

naléhavá, o služebním provinění hlavního inspektora Emanuela Nechutného, přednosty dopravního úřadu v Prešově,

t. 2224. 271, 18. V. 1933; 13.

odpov. t. 2262. 272, 19. V. 1933; 3.

o revisi školského vzdělání stát. úředníků I. a II. služební třídy,

t. 1379/IV. 142, 14. X. 1931; 9.

odpov. t. 1612/XIII. 170, 16. III. 1932; 8.

o znepokojování a urážení víry obyvatelstva obce Nesluša správcem stát. lidové školy dr Janem Havašem,

t. 1379/V. 142, 14. X. 1931; 9.

odpov. t. 1572/XV. 167, 4. II. 1932; 47.

pro pensijní pojištění zaměstnanců drah, státem nepřevzatých, sloužících veřejné dopravě, a jich pomocných ústavů, resp. pro úpravu započítání polovice nepojištěné doby podle § 177 a) pensijního zákona č. 26/1929 Sb. z., doplněného zákonem č. 125/1931 Sb. z.,

t. 2470/VI. 315, 15. II. 1934; 6.

odpov. t. 2577/IV. 329, 5. VI. 1934; 6.

pro schválení služební pragmatiky zaměstnanců Tatranské elektrické vicinální dráhy,

t. 2470/VII. 315, 15. II. 1934; 6.

odpov. t. 2521/V. 323, 24. IV. 1934; 8.

pro vydání vlád. nař. k § 240, zák. č. 184 Sb. z., ze dne 8. XI. 1928 o připočítávání pomocným zaměstnancům čsl. železnic doby ztrávené v starobním a invalidním fondě do pensijního fondu čsl. železnic,

t. 2489/IX. 320, 6. III. 1923; 6.

odpov. t. 2602/III. 331, 12. VI. 1934; 4.

pro zrovnoprávnění presenčníků s nevojáky - zaměstnanci čsl. státních drah,

t. 2505/IX. 321, 8. III. 1934; 3.

odpov. t. 2602/XIV. 331, 12. VI. 1934; 4.

ve věci býv. stálých, nyní smluvních zaměstnanců čsl. státních drah, aby byli po určité době jmenováni do kategorie pomocných zaměstnanců,

t. 2547/I. 327, 15. V. 1934; 5.

odpov. t. 2728/XXIV.

343, 25. X. 1934; 22.

pro předčasné pensionování ze stranických důvodů strojmistra z topírny novožilinské Štefana Hajgera,

t. 2547/III. 327, 15. V. 1934; 5.

odpov. t. 2713/VI. 343, 25. X. 1934; 21.

ve věci interpelace výnosu min. železnic č. 6969 z r. 1933 o započítávání služební doby presenčníkům,

t. 2752/X. 348, 27. XI. 1934; 5.

odpov. t. 2827/III. 360, 5. III. 1935; 9.

ohledně zkonfiskování odborového časopisu "Hlas slovenských železničiarov" č. 1, ze dne 1. ledna 1935,

t. 2752/VI. 365, 26. III. 1935; 5.

ohledně zkonfiskování odborového časopisu "Hlas slovenských železničiarov" č. 2, ze dne 15. ledna 1935, pro článek "Mozkový přídavek",

t. 2871/I. 368, 2. IV. 1935; 5.

ohledně opětovného zkonfiskování odborového časopisu "Hlas slovenských železničiarov" č. 5, ze dne 1. března 1935,

t. 2872/II. 368, 2. IV. 1935; 5.

Žádost ve věcech imunity:

okr. s. v Žilině (přestupek útisku podle § 4 zákona z 12. srpna 1921, č. 309 Sb. z.)

3, 17. XII. 1929; 6.

zpr. t. 457; zprav. J. Pekárek; nevydán

59, 6. VI. 1930; 46-7.

kraj. s. v Bratislavě (přečin pomluvy podle § 1, § 3, odst. II, č. 1 a 2, § 9, č. 6 zák. čl. XLI z r. 1914)

3, 17. XII. 1929; 7.

zpr. t. 1146; zprav. F. Ježek; vydán

127, 11. VI. 1931; 4.

kraj. s. v Bratislavě (přečin omluvy podle § 1, § 3, odst. II, č. 1 zák. čl. XLI z r. 1914, přečin vyděračství podle § 50 tr. z. a přestupek útisku podle § 1 zákona ze dne 12. srpna 1921, č. 309 Sb. z.)

3, 17. XII. 1929; 7.

zpr. t. 1794; zprav. F. Ježek; vydán

204, 13. VII. 1932; 6.

kraj. s. v Bratislavě (přečin pomluvy podle § 1, § 3, odst. II, č. 1, 2, § 9, č. 6 zák. čl. XLI z r. 1914)

90, 4. XII. 1930; 5.

žádost odvolána

133, 1. VII. 1931; 6.

kraj. s. v Trenčíně (přečin pomluvy spáchané tiskem podle § 2 zákona č. 108/33 Sb. z., se zřetelem na § 1 zák. č. 124/24 Sb. z., ve znění vyhlášky min. spravedlnosti ze dne 7. července 1933, č. 145 Sb. z., vydaného na podkladě § 43, odst. 1 zákona č. 108/33 Sb. z.)

347, 8. XI. 1934; 3.

kraj. s. v Trenčíně (přečin pomluvy podle § 2 zákona č. 108/33 Sb. z.)

348, 27. XI. 1934; 6.

zpr. t. 2938; zprav. F. Richter; vydán

371, 9. IV. 1935; 32.ISP (příhlásit)