JUDr. Viktor Stern

Narozen: v roce 1885
Zemřel: v roce 1958

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

STERN Viktor, dr.

X. voleb. kraj

K

Volba verifikována 1, 12. XII. 1929; 2.

Slib vykonal 1, 12. XII. 1929; 16.

Byl členem výb. bran. - im. - inic. - kult. - rozp. - úst.-práv. - vyšetř. - zahr.

Pozbyl posl. mandátu usnesením voleb. soudu z 28. IV. 1934.

325, 3. V. 1934; 4.

Po něm nastoupila Valášková Marie.

Návrhy pozměňovací:

k t. 1049. 115, 2. III. 1931; 80-81.

k t. 1138. 129, 19. VI. 1931; 15.

Návrh resoluční:

k t. 1138. 129, 19. VI. 1931; 15.

Řeč v rozpravě:

o osnově zák. o státní pomoci při živelních pohromách (t. 184), o prodloužení platnosti dovozních listů (t. 185) a o celních slevách pro dovoz strojů a přístrojů (t. 186)

15, 4. II. 1930; 7.

o státním rozpočtu pro r. 1930 (t. 210) a o prohlášení min. financí dr Engliše z 8. I. 1930.

18, 19. II. 1930; 3.

o osnově zákona o zásluhách T. G. Masaryka (t. 214)

21, 21. II. 1930; 32.

o zákonu, jímž se mění některá ustanovení zákona ze dne 8. července 1925, č. 172 Sb. z. a., o letectví (t. 278); mluví o fusi tří pražských bank: Anglo-československé, Pražské úvěrní a České komerční.

34, 25. III. 1930; 10.

o zákonu o stavebním ruchu (t. 304); mluví opětně o fusi tří bank.

36, 2. IV. 1930; 22.

o zákonu, jímž se vláda zmocňuje, aby zavedla celní přirážky k celním sazbám u některých druhů obilí, mouky a mlýnských výrobků, a jímž se zakazuje chemická úprava mouky (t. 384) a o zákonu o dovozních listech (t. 388)

43, 24. IV. 1930; 46.

o zákonu, jímž se mění a doplňují některá ustanovení zákona ze dne 19. VII. 1921, č. 267 Sb. z. a n., o státním příspěvku k podpoře v nezaměstnání (t. 391)

45, 2. V. 1930; 10.

o imunitní věci K. Śliwky (t. 519); mluví o volbách do polského sejmu a o intervenční politice proti SSSR.

80, 17. XI. 1930; 4.

o imunitní věci K. Haiblicka (t. 936, 514 a 729)

104, 12. II. 1931; 71.

o imunitní věci A. Tylla (t. 877)

104, 12. II. 1931; 82.

o prohlášení předsedy vlády Fr. Udržala z 3. II. 1931 o všeobecné krisi hospodářské; mluví o nástupu komunistické strany v den 25. II. 1931.

105, 13. II. 1931; 34.

o úmluvě mezi republikou Československou a republikou Rakouskou o rozdělení odpočivných a zaopatřovacích požitků bývalých pragmatických zaměstnanců (pozůstalých) správy jmění druhdy vázaného pro rod Habsbursko-Lotrinský nebo pro některou jeho pobočnou větev, podepsaná dne 30. listopadu 1923, a Protokol z téhož dne (t. 791); mluví o persekuci komunistického hnutí a jeho tisku.

110, 6. III. 1931; 11.

o vlastní imunitní věci (t. 600)

110, 6. III. 1931; 35.

o zákonu, kterým se vydávají řády konkursní, vyrovnací a odpůrčí, (t. 1008).

111, 17. III. 1931; 11.

o imunitní věci J. Jurana (t. 867); mluví o uzavření celní unie mezi Rakouskem a Německem.

114, 26. III. 1931; 10.

o zákonu, jímž se mění a doplňuje zákon ze dne 14. července 1927, č. 116 Sb. z. a n., o silničním fondu (t. 1050) a o zákonu o spotřební dani z minerálních olejů (t. 1049); mluví též o německo-rakouské celní dohodě.

115, 27. III. 931; 20.

o dohodě mezi republikou Československou a republikou Francouzskou o letecké dopravě podepsané v Praze dne 26. května 1925 a o dodatkovém protokolu k této dohodě, podepsané v Antverpách dne 25. června 1930 (t. 1047); mluví o procesu dr Meissner ca posl. Tyll.

116, 23. IV. 1931; 33.

o imunitní věci E. Höhnela (t. 855)

116, 23. IV. 1931; 37.

o imunitní věci I. Majora t. 1188 (krveprolití v Košutech)

124, 2. VI. 1931; 40.

o zákonu o státním vězení (t. 1138)

128, 18. VI. 1931; 31.

o zákonu o překládání vojenských soudců, kteří dosáhli určitého věku nebo nejsou schopni plniti úřední a služební povinnosti, do výslužby a o zprošťování jich od vykonávání služby pro trestní řízení (t. 1513); mluví o aféře člena čsl. zastupitelstva v SSSR Vaňka a o sebevraždách vojínů v čsl. armádě.

166, 28. I. 1932; 4.

o zákonu o nové soustavě drobných peněz (t. 1807); mluví též o persekuci dělnické třídy.

191, 2. VI. 1932; 27.

o zákonu o zřízení parlamentní úsporné a kontrolní komise (t. 2111) a o zákonu o zatímním vedení státního hospodářství od 1. ledna do 28. února 1933 (t. 2120)

233, 30. XII. 1932; 9.

o imunitní věci H. Krebse, O. Schuberta, inž. Junga a R. Kaspera (t. 2160)

251, 23. II. 1933; 26.

o zákonu, kterým se vydávají zvláštní předpisy o soutěži ve věcech peněžnictví a o úpravě úrokové úrovně (t. 2172); protestuje jménem komunistických poslanců proti násilnostem páchaných na dělnické třídě za vlády Hitlerovy v Německu.

253, 28. II. 1933; 5.

o zákonu, kterým se doplňuje zákon na ochranu republiky (t. 2301); připojuje posmrtnou vzpomínku Kláře Zetkinové.

285, 22. VI. 1933; 11.

o zákonu o trestním stíhání presidenta republiky a členů vlády podle §§ 34, 67 a 79 ústavní listiny (t. 2321)

291, 7. VII. 1933; 6.

o zákonu o zastavování činnosti a o rozpouštění politických stran (t. 2358)

296, 20. X. 1933; 52.

o zákonu o zřizování svazů živn. společenstev (t. 2371) a o zák. o zřizování odborných živn. společenstev (t. 2372); podává jménem KSČ prohlášení o postupu strany v německých oblastech RČS po rozpuštění něm. nac. a něm. nár. soc. strany.

300, 28. XI. 1933; 9.

o imunitní věci podle § 51 jedn. ř., Stern ca Jaksch (t. 2522)

323, 24. IV. 1934; 26.

Interpelace:

naléhavá, o stávce silničních stavebních dělníků u firmy Konstruktiva a o ohromných zlořádech u této firmy,

t. 1310. 162, 19. XII. 1931; 3.

odpov. t. 1435. 162, 19. XII. 1931; 7.

naléhavá, jak firma "Konstruktiva" postupuje při státních nouzových pracích,

t. 1311. 162, 19. XII. 1931; 3.

odpov. t. 1435. 162, 19. XII. 1931; 7.

naléhavá, o defraudacích daní firmy Moravia v Hlubočkách,

t. 1585. 176, 14. IV. 1932; 58.

odpov. t. 1680. 177, 21. IV. 1932; 4.

o zákazu prodávati komunistické časopisy ve všech trafikách,

t. 41/X. 9, 16. I. 1930; 6.

odpov. t. 549/XI. 67, 16. IX. 1930; 11.

o zamýšlené účasti na americkém vměšování do sovětských věcí,

t. 79/XX. 13, 3. II. 1930; 4.

odpov. t. 477/XXI. 64, 17. VI. 1930; 6.

že v libereckém časopise "Vorwärts" ze dne 10. prosince 1929 byl zabaven článek "Galerie ministrů",

t. 138/XI. 20, 20. II. 1930; 88.

odpov. t. 342/XIV. 43, 24. IV. 1930; 5.

o porušení nejprostších práv obce Dřínova a o terorisování komunistické obecní prakse v Dřínově,

t. 386/II. 43, 24. IV. 1930; 4.

o vypovězení tajemníka Jos. Pieschla z Varnsdorfu,

t. 400/VI. 44, 25. IV. 1930; 75.

odpov. t. 653/XXII. 71, 2. X. 1930; 6.

o výpovědi obchodní smlouvy s Maďarskem,

t. 456/X. 57, 3. VI. 1930; 14.

odpov. t. 743/XVII. 79, 17. XI. 1930; 6.

o haagské dohodě, o její protiústavní ratifikaci presidentem a jejích doplňcích Pařížskou dohodou,

t. 488/XI. 64, 17. VI. 1930; 5.

odpov. t. 621/XIV. 67, 16. IX. 1930; 15.

o nacionálních provokacích a korupci pana prof. Tschermaka Seysenegga z lékařské fakulty něm. university v Praze,

t. 769/VII. 90, 4. XII. 1930; 34.

že úřady pronásledují dělnický spolek zřejmě proto, aby jej oloupily o jeho majetek ve prospěch sociálfašistů,

t. 1029/XIV. 116, 23. IV. 1931; 8.

odpov. t. 1269/I. 141, 11. VII. 1931; 37.

že u brněnského kraj. soud jsou svévolně drženi ve vazbě student Polgar, tajemník König a dělník Zadražil,

t. 1029/XVI. 116, 23. IV. 1931; 8.

odpov. t. 1269/XV. 141, 11. VII. 1931; 38.

o zákazu schůzí stávkujících a jiném neslýchaném omezování práva na stávku v Boru u Č. Lípy a Liberci,

t. 1035/II. 116, 23. IV. 1931; 8.

odpov. t. 1393/I. 142, 14. X. 1931; 12.

o bezdůvodné obžalobě 16 footbalových hráčů v Liberci,

t. 1082/I. 118, 7. V. 1931; 7.

odpov. t. 1412/XV. 144, 16. X. 1931; 5.

o neslýchaném chování šumperské státní policie při zatčení posl. Hadka,

t. 1130/VIII. 124, 2. VI. 1931; 5.

odpov. t. 1406/XIII. 142, 14. X. 1931; 15.

o nezákonném postupu broumovského okr. soudu a královéhradeckého kraj. soudu,

t. 1157/VIII. 124, 2. VI. 1931; 6.

odpov. t. 1421/XIV. 145, 24. XI. 1931; 13.

o zabavení a zadržení odborových známek,

t. 1157/IX. 124, 2. VI. 1931; 6.

odpov. t. 1395/XIX. 142, 14. X. 1931; 14.

o porušení shromažďovacího práva a o přehmatech štábního strážmistra Kavale,

t. 1157/X. 124, 2. VI. 1931; 6.

o nespravedlivém chování sociální pojišťovny proti dělníkovi Jos. Stolfovi a jeho těhotné ženě,

t. 1157/XI. 124, 2. VI. 1931; 6.

že jistá dělnice byla ihned propuštěna na rozkaz a z rozmaru paní podplukovníkové,

t. 1210/II. 128, 18. VI. 1931; 37.

odpov. t. 1412/III. 144, 16. X. 1931; 5.

o zákazu schůze proletářských volnomyšlenkářů,

t. 1394/VI. 142, 14. X. 1931; 10.

odpov. t. 1629/XIII. 170, 16. III. 1932; 8.

o žalobě pro předčítání květnové resoluce v Novém Jičíně,

t. 1405/VII. 142, 14. X. 1931; 10.

odpov. t. 1537/XVI. 163, 21. I. 1932; 8.

o zákazu standart při dělnickém dnu v Č. Krumlově a o zákazu slova "demonstrace",

t. 1405/VIII. 142, 14. X. 1931; 10.

odpov. t. 1537/XI. 163, 21. I. 1932; 8.

o neslýchaných a křiklavých přehmatech policejního presidia v Šumperku dne 10. února a o surovém porušení poslanecké imunity,

t. 1628/XIV. 170, 16. III. 1932; 8.

odpov. t. 1781/XI. 194, 17. VI. 1932; 6.

jak vojenská správa vykořisťuje vojínovu matku,

t. 1628/XV. 170, 16. III. 1932; 8.

odpov. t. 1978/XVI. 207, 20. X. 1932; 8.

o - - dělnici Marii Smichausové - -,

t. 1698/VII. 176, 14. IV. 1932; 5.

odpov. t. 1931/XIX. 207, 20. X. 1932; 8.

o rozpuštění varnsdorfského akčního výboru nezaměstnaných,

t. 1718/IV. 179, 28. IV. 1932; 4.

odpov. t. 1931/X. 207, 20. X. 1932; 8.

že ústecké policejní komisařství zakázalo schůzi v obci Předlicích a omezuje práva obce,

t. 1797/XVII. 192, 3. VI. 1932; 3.

odpov. t. 1979/XXIV. 207, 20. X. 1932; 8.

o soustavné persekuci Svazu proletářských bezvěrců,

t. 1841/VIII. 194, 17. VI. 1932; 6.

odpov. t. 2031/IX. 219, 24. XI. 1932; 5.

o umlčování pravdivých zpráv v denním tisku,

t. 2132/III. 239, 31. I. 1933; 5.

odpov. t. 2210/XI. 263, 25. IV. 1933; 3.

o nesnesitelném nakládání s nezaměstnanými v jáchymovském okrese,

t. 2182/I. 254, 14. III. 1933; 5.

odpov. t. 2341/VI. 293, 17. X. 1933; 9.

o nepřístojnostech polesného Günthera v Jáchymově a že se jáchymovská městská městská rada a chebské státní zastupitelství zdráhají zakročiti proti tomuto pánu,

t. 2182/II. 254, 14. III. 1933; 5.

odpov. t. 2318/I. 293, 17. X. 1933; 9.

o daňové ostudě firmy "Moravia" v Hlubočkách u Olomouce,

t. 2189/I. 258, 21. III. 1933; 5.

odpov. t. 2294/XI. 286, 23. VI. 1933; 3.

o mučení dělníka a o jeho odsouzení podle vynuceného doznání v Litoměřicích,

t. 2204/II. 268, 9. V. 1933; 4.

odpov. t. 2347/XXII. 293, 17. X. 1933; 9.

Dotaz podle § 70 jedn. řádu:

že předsednictvo sněmovny podle § 9, odst. 1, lit. m) jedn. řádu vyloučilo z řeči posl. Hadka ve 256. schůzi sněmovny dne 15. března t. r. pravdivá vylíčení průběhu schůze branného výboru, a táže se, jak předseda sněmovny z obsahu řeči odůvodní, že bylo vyloučeno pravdivé vylíčení průběhu schůze, která nebyla důvěrná. 

Odpov. místopředs. S. Tauba.

259, 23. III. 1933; 16.

Žádost ve věcech imunity:

okr. s. pro přestupky v Praze (přestupek podle § 11 zákona o tisku)

3, 17. XII. 1929; 5.

zpr. t. 264; zprav. F. Richter; nevydán

31, 19. III. 1930; 4.

okr. s. v Lokti (přestupek podle §§ 3, 19 zákona o právu shromažďovacím)

3, 17. XII. 1929; 5.

žádost odvolána

22, 22. II. 1920; 3.

okr. s. ve Stodě (přestupek podle §§ 2, 3 a 19 zákona o právu shromažďovacím)

3, 17. XII. 1929; 5.

žádost odvolána

26, 5. III. 1930; 6.

kraj. s. v Chebu (přestupek podle §§ 3, 19 zákona o právu shromažďovacím a přečin podle § 14, č. 1 zákona na ochranu republiky)

3, 17. XII. 1929; 5.

zpr. t. 599; zprav. J. Tůma; vydán: pouze pro přečin podle § 14 č. 1 zákona na ochranu republiky

91, 5. XII. 1930; 59-61.

kraj. s. v Plzni (přečin podle § 11, č. 2, zločin podle § 15. č. 3 zákona na ochranu republiky a přestupek podle §§ 14 a 19 zákona o právu shromažďovacím)

3, 17. XII. 1929; 5.

zpr. t. 600; zprav. Jan Tůma; vydán:

110, 6. III. 1931; 34-6.

kraj. s. v Liberci (přečin podle § 14, č. 5, přestupek podle § 15, č. 4 zákona na ochranu republiky)

3, 17. XII. 1929; 9.

zpr. t. 347; zprav. dr Stránský; nevydán

45, 2. V. 1930; 55.

kraj. s. v Bratislavě (přečin podle §u 14, č. 5 zákona na ochranu republiky)

6, 20. XII. 1929; 89.

zpr. t. 482; zprav. F. Richter; nevydán

67, 16. IX. 1930; 49-52.

kraj. s. ve Znojmě (zločin podle §u 15, č. 3 zákona na ochranu republiky)

8, 8. I. 1930; 4.

zpr. t. 857; zprav. F. Richter; vydán

116, 23. IV. 1931; 40-41.

kraj. tr. s. v Praze (zločin podle §u 15, č. 3, přečiny podle §u 15, č. 2, §u 16, č. 1, §u 18, č. 2, přestupky podle §u 15, č. 4 zákona na ochranu republiky, §§ 9, 17, 23 zákona o tisku a §u 314 tr. z.)

9, 16. I. 1930; 9.

zpr. t. 604; zprav. dr Stránský; nevydán

93, 11. XII. 1930; 3-4.

kraj. tr. s. v Praze (zločin podle §u 2 zákona na ochranu republiky)

16, 17. II. 1930; 13.

kraj. s. v Chebu (přečiny podle §u 14, č. 1 a 5 zákona na ochranu republiky)

48, 15. V. 1930; 6.

zpr. t. 986; zprav. J. Koudelka; nevydán

119, 8. V. 1931; 27-8.

okr. s. ve Zbraslavi (přestupek podle §u 314 tr. z.)

53, 26. V. 1930; 5.

zpr. t. 1231; zprav. dr Markovič; nevydán

132, 26. VI. 1931; 72.

kraj. tr. s. v Praze (přečin proti bezpečnosti cti spáchaný tiskem)

54, 27. V. 1930; 4.

zpr. t. 1223; zprav. dr Markovič; nevydán

132, 26. VI. 1931; 70-71.

kraj. s. v Novém Jičíně (přečin podle §u 16, č. 1 zákona na ochranu republiky)

67, 16. IX. 1930; 18.

zpr. t. 878; zprav. dr Moudrý; nevydán

114, 26. III. 1931; 15.

kraj. s. v Liberci (zločin podle §u 83 tr. z.)

67, 16. IX. 1930; 19.

zpr. t. 1198; zprav. dr Moudrý; vydán

131, 25. VI. 1931; 20-21.

kraj. s. v Nitře (zločin podle §u 15, č. 3 zákona na ochranu republiky)

67, 16. IX. 1930; 19.

zpr. t. 876; zprav. dr Moudrý; nevydán

114, 26. III. 1931; 15.

kraj. tr. s. v Brně (přečin proti bezpečnosti cti)

109, 5. III. 1931; 7.

žádost odvolána

116, 23. IV. 1931; 13.

kraj. s. v Jihlavě (zločin podle §u 15 č. 3 a přečin podle §u 15. č. 2 zákona na ochranu republiky)

128, 18. VI. 1931; 7.

zpr. t. 1599; zprav. Jan Tůma; nevydán

182, 4. V. 1932; 26.

kraj. s. v Košicích (zločin podle §u 15, č. 3 zákona na ochranu republiky)

166, 28. I. 1932; 4.

zpr. t. 1802; zprav. Jan Tůma; nevydán

222, 29. XI. 1932; 18.

kraj. s. v Litoměřicích (zločin podle §u 15, č. 3 zákona na ochranu republiky)

207, 20. X. 1932; 8.

zpr. t. 2093; zprav. dr Markovič; nevydán

250, 21. II. 1933; 5-12.

žádost posl. Sterna, aby proti posl. Jakschovi zakročeno bylo podle §u 51 jedn. řádu pro urážlivé výroky, jichž proti němu použil ve 316. schůzi sněmovny dne 16. února 1934 při řeči posl. Gottwalda

318, 21. II. 1934; 33.

zpr. t. 2522; zprav. dr Daněk; udělena veřejná důtka

323, 24. IV. 1934; 25-8.

Volán k pořádku:

2, 13. XII. 1929; 5.

18, 19. II. 1930; 16.

21, 21. II. 1930; 23.

43, 24. IV. 1930; 59.

45, 2. V. 1930; 10, 12.

104, 12. II. 1931; 71, 84.

116, 23. IV. 1931; 35, 36.

124, 2. VI. 1931; 4.

129, 19. VI. 1931; 4.

232, 20. XII. 1932; 59.

288, 28. VI. 1933; 25.

Slovo odňato:

114, 26. III. 1931; 13.

Vyloučen ze sněmovního jednání:

na 10 schůzí a zbaven posl. platu na měsíc leden

2, 13. XII. 1929; 8-9.

po dobu trvání 114. schůze

114, 26. III. 1931; 13.ISP (příhlásit)