Antonín Srba

Narozen: v roce 1879
Zemřel: v roce 1943

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

SRBA Antonín

II. voleb. kraj

ČSD

Volba verifikována 1, 12. XII. 1929; 3.

Slib vykonal 1, 12. XII. 1929; 15.

Byl členem výb. bran. - rozp. - techn.-doprav. - úsp. kom. (náhr.) - zeměd. - živn.-obch.

Návrhy iniciativní:

na zařadění města Chrudimě do skupiny míst B činovného, t. 768.

79, 17. XI. 1930; 7.

na přeřadění města Králíky do skupiny B činovného stát. zaměstnanců, t. 774.

79, 17. XI. 1930; 7.

aby neprodleně byla poskytnuta vydatná pomoc obyvatelstvu 34 obcí a osad na Litomyšlsku, Skutečsku, Vysokomýtsku a Kostelecku nad. Orl., postiženým živelní pohromou, t. 1381.

142, 14. X. 1931; 16.

na snížení cen cukru a zjištění rentability řepařství, t. 2872.

366, 28. III. 1935; 3.

Zpravodajem:

techn.-doprav. výb. zpr. t. 278 (zákon, kterým se mění některá ustanovení zákona ze dne 8. VII. 1925, č. 172 Sb. z. o letectví)

34, 25. III. 1930; 4, doslov 15.

techn.-doprav. výb. zpr. t. 662 (Smlouva mezi republikou Československou a republikou Polskou o užívání městských objektů bývalé obce Těšína, podepsaná v Olomouci dne 21. XII. 1929, se Závěrečným protokolem z téhož dne)

79, 17. XI. 1930; 8.

techn.-doprav. výb. zpr. t. 788 (Úmluva a Statut o mezinárodním režimu námořních přístavů, podepsané v Ženevě dne 9. XII. 1923)

97, 27. I. 1931; 14.

doslov 99, 29. I. 1931; 30.

techn.-doprav. výb. zpr. t. 1047 (Dohoda mezi republikou Československou a republikou Francouzskou o letecké dopravě, podepsaná v Praze dne 26. V. 1925, a Dodatkový protokol k této dohodě, podepsaný v Antverpách dne 25. VI. 1930)

116, 23. IV. 1931; 16, doslov 36.

bran. výb. zpr. t. 1513 (zákon o překládání vojenských soudců, kteří dosáhli určitého věku nebo nejsou schopni plniti úřední a služební povinnosti, do výslužby a o zprošťování jich od vykonávání služby pro trestní řízení).

164, 21. I. 1932; 3.

techn.-doprav. výb. zpr. t. 1591 (úmluva o sjednocení některých pravidel o mezinárodní letecké dopravě s Dodatkovým protokolem k čl. 2, sjednaná mezi 23 státy ve Varšavě dne 12. X. 1929)

184, 12. V. 1932; 7.

techn.-doprav. výb. zpr. t. 2359 (zákon, jímž se propůjčuje vnitrostátní účinnost Úmluvě o sjednocení některých pravidel o mezinárodní letecké dopravě a jejímu Dodatkovému protokolu)

310, 19. XII. 1933; 25.

techn.-doprav. výb. zpr. t. 2455 (zákon o dalším prodloužení účinnost zákona ze dne 16. VII. 1931, č. 124 Sb. z., kterým se provádí Mezinárodní úmluva o jízdě motorovými vozidly ze dne 24. IV. 1926 a vydávají se některé zatímné předpisy o jízdě motorovými vozidly)

312, 20. XII. 1933; 9.

techn.-doprav. výb. zpr. t. 2845 (Druhý dodatkový protokol k Dohodě mezi Československou republikou a republikou Francouzskou o letecké dopravě, sjednané v Praze dne 26. V. 1925, podepsaný v Paříži dne 7. XII. 1933)

364, 21. III. 1935; 22.

Řeč v rozpravě:

o státním rozpočtu na rok 1931 (t. 780) a o prohlášení min. financí dr Engliše z 25. IX. 1930.

85, 25. XI. 1930; 77.

o státním rozpočtu na rok 1932 (t. 1460), skup. hospod. a doprav., a o prohlášení min. financí dr Trapla z 14. X. 1931; mluví též o letectví.

152, 1. XII. 1931; 66.

o zákonu o zřizování provozoven na výrobu cukru z řepy (t. 1806)

190, 1. VI. 1932; 24.

o státním rozpočtu na rok 1934 (t. 2385), skup. polit., a o prohlášení min. financí dr Trapla z 6. XI. 1933.

303, 1. XII. 1933; 21.

o zákonu o ochraně a obraně proti leteckým a jiným podobným útokům (t. 2915)

369, 4. IV. 1935; 17.

Interpelace:

o neoprávněných disposicích zmocněného ministra dr Pazderky se státními penězi,

t. 1447/XV. 145, 24. XI. 1931; 12.

odpov. t. 1612/I. 170, 16. III. 1932; 8.

o spořitelně "místní osady města Poličky uvnitř hradeb",

t. 2035/I. 222, 29. XI. 1932; 4.

odpov. t. 2163/IX. 251, 23. II. 1933; 3.

o podání veřejného výkazu o finančních důsledcích a způsobu provádění zákonů č. 102 Sb. z. ze dne 3. III. 1921, č. 403 Sb. z. z 21. XII. 1922 a prováděcích nařízení č. 163 ze dne 14. IV. 1921 a č. 169 ze dne 19. VII. 1923, jimiž se co do dávek veřejných poskytují výhody pro stavby budov obytných a provozních nebo pro vyměnění nových strojů a zařízení,

t. 2075/I. 224, 6. XII. 1932; 4.

o úpravě cen cukru,

t. 2376/XII. 300, 28. XI. 1933; 6.

odpov. t. 2502/XII. 320, 6. III. 1934; 6.ISP (příhlásit)