Hans Krebs

Narozen: v roce 1888
Zemřel: v roce 1947

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

KREBS Hans

V. voleb. kraj

DNS

Volba verifikována 1, 12. XII. 1929; 4.

Slib vykonal 1, 12. XII. 1929; 11.

Byl členem výb. im. - inic. - inkompatib. (náhr.) - rozp. - techn.-doprav. - úst.-práv. - vyšetř. a živn.-obch.

Vzdal se posl. mandátu 3 X. 1933.

293, 17. X. 1933; 4.

Návrhy iniciativní:

aby byl vydán zákon, jímž se zakazuje prodávání kuřiva a kouření mladistvým, t. 131.

12, 30. I. 1930; 27.

na zřízení poradního sboru pro stavební živnosti k potírání bytové nouze a k podporování stavitelského a pomníkového umění, t. 143.

13, 3. II. 1930; 5.

na vydání zákona na ochranu obuvnické a krejčovské živnosti, t. 1096.

118, 7. V. 1931; 8.

Návrhy pozměňovací:

k t. 17. 3, 17. XII. 1929; 52.

k t. 2127. 237, 23. XII. 1932; 24.

Návrhy resoluční:

k t. 16. 3, 17. XII. 1929; 51.

k t. 17. 3, 17. XII. 1929; 52.

k t. 210. 25, 26. II. 1930; 34-5.

Řeč v rozpravě:

o osnově zákona, kterým se prodlužuje platnost zákona o dávkách za úřední úkony ve věcech správních (t. 16) a zákona, kterým se prodlužuje platnost zákona o dani z obratu a dani přepychové, t. 17.

3, 17. XII. 1929; 20.

o opatření Stálého výboru NSRČ podle § 54 úst. listiny ze dne 7. XI. 1929 (k tisku 1, příloha Ch) o konečné úpravě československé měny (t. 134).

9, 16. I. 1930; 11.

o zákonu, jímž se mění §§ 1, 3 a 5 zákona ze dne 12. VIII. 1921, č. 323 Sb. z. a n., kterým se blíže upravuje dávka z majetku a z přírůstku na majetku u majetku zabraného (t. 436); mluví o událostech při obecních volbách 1. XII. 1929 v Jihlavě.

60, 11, VI. 1930; 6.

o zákonu o trestním soudnictví nad mládeží (t. 823); mluví též o sčítání lidu prováděném v prosinci r. 1930.

92, 11. XII. 1930; 28.

o úmluvě mezi republikou Čsl. a republikou Rakouskou o rozdělení odpočivných a zaopatřovacích požitků bývalých pragmatických zaměstnanců (pozůstalých) správy jmění druhdy vázaného pro rod Habsbursko-Lotrinský nebo pro některou jeho pobočnou větev, podepsané dne 30. XI. 1923, a Protokol z téhož dne (t. 791); mluví též o sčítání lidu na Hlučínsku.

109, 5. III. 1931; 9.

o zprávě vyšetřovacího výboru o obviněních vzenesených dr Stránským proti J. Stříbrnému (t. 1278).

132, 26. VI. 1931; 18.

o dodatk. protokolu k obch. smlouvě se Švýcarskem (t. 1485), s Francií (t. 1486) a o 2 dodatk. dohodách k obch. úmluvě s Francií (t. 1581 a 1592); mluví o prohlášení dr Beneše o střední Evropě a o pronásledování příslušníků něm. nár. soc. strany.

173, 30. III. 1932; 30.

o státním závěrečném účtu republiky Čsl. za r. 1930 spolu s účty státního melioračního fondu, státního bytového fondu a dávky z majetku (t. 1681); obírá se programem a úkoly něm. národního socialismu (interview presid. Masaryka v "Neue Freie Presse").

179, 28. IV. 1932; 17.

o úmluvě o sjednocení některých pravidel o mezinárodní letecké dopravě s Dodatkovým protokolem k čl. 2, sjednané mezi 23 státy ve Varšavě dne 12. X. 1929 (t. 1591); mluví o persekuci příslušníků strany něm. nár. socialistické.

184, 12. V. 1932; 10.

o zákonu, kterým se prodlužují zákony týkající se bytové péče (t. 1875); mluví o řeči min. dr Spiny. pronesené v Uničově.

196, 21. VI. 1932; 9.

o zákonu o dopravě motorovými vozidly (t. 2127).

237, 23. XII. 1932; 9.

o imunitní věci H. Krebse, O. Schuberta inž. Junga a R. Kaspera (t. 2160).

250, 21. II. 1933; 14.

Interpelace:

o zvýšení příjmů přestárlým podle zákona o státních starobních podporách z 21. III. 1929, č. 43 Sb. z. a n.,

t. 79/I. 13, 3. II. 1930; 4.

odpov. t. 437/XIV. 54, 27. V. 1930; 77.

že četnický strážmistr Čuda ve Štětí jedná protizákonně a šikanuje,

t. 79/VI. 13, 3. II. 1929; 4.

odpov. t. 405/XII. 46, 8. V. 1930; 6.

o odsouzení mnoha obecních starostů na základě nesprávného výkladu § 3 zákona č. 65/1925 Sb. z. a n.,

t. 79/VII. 13, 3. II. 1930; 4.

odpov. t. 420/IV. 48, 15. V. 1930; 67.

o zavedení legitimací pro sociální. pojištění,

t. 115/XX. 16, 17. II. 1930; 6.

odpov. t. 491/VII. 62, 13. VI. 1930; 4.

o těžkém poškození německého živlu přejmenování do správních orgánů vimperské okresní nemocenské pojišťovny,

t. 115/XXIII. 16, 17. II. 1930; 6.

o odnětí politické expositury a zrušení okr. správní komise v Mimoni,

t. 138/I. 20, 20. II. 1930; 88.

odpov. t. 420/V. 48, 15. V. 1930; 67.

že němečtí studenti jsou poškozováni při rozdělování stát. stipendií,

t. 138/IV. 20, 20. II. 1930; 88.

odpov. t. 405/X. 46, 8. V. 1930; 6.

o novelisaci dělnického úrazového zákona a o brzkém rozepsání nových voleb do úrazové pojišťovny,

t. 138/XIII. 20, 20. II. 1930; 88.

odpov. t. 496/XX. 66, 24. VI. 1930; 7.

o Léčebném fondu,

t. 138/XIV. 20, 20. II. 1930; 88.

odpov. t. 437/I. 54, 27. V. 1930; 77.

o přílišném zvýšení manipulačních poplatků za šekové vklady,

t. 138/XVII. 20, 20. II. 1930; 88.

odpov. t. 491/XII. 62, 13. VI. 1930; 5.

o volebních podvodech při obecních volbách v Jihlavě,

t. 138/XIX. 20, 20. II. 1930; 88.

odpov. t. 416. 49, 16. V. 1930; 40.

aby obec Streckenwald v okresu chabařovickém byla dodatečně pojata do seznamu obcí podle zákona o podomním obchodě,

t. 174/V. 26, 5. III. 1930; 4.

odpov. t. 549/III. 67, 16. IX. 1930; 11.

o provádění zákona č. 77/1927 o úpravě finančního hospodářství obcí, zvláště Podmokel,

t. 174/VII. 26, 5. III. 1930; 4.

odpov. t. 620/XVII. 68, 17. IX. 1930; 5.

o zmírnění tísně železničních úrazových důchodců, vdov a sirotků,

t. 320/XI. 41, 10. IV. 1930; 5.

odpov. t. 491/IX. 62, 13. VI. 1930; 4.

o úpravě zdravotně závadných poměrů a nespravedlivostech koncesované živnosti pohřbívání mrtvol, po stránce živnostenské,

t. 320/XVI. 41, 10. IV. 1930; 6.

odpov. t. 806/V. 97, 27. I. 1931; 11.

o označení stanice na nádražní budově stanice Nýřan,

t. 557/XIX. 67, 16. IX. 1930; 11.

odpov. t. 2306/XVI. 289, 3. VII. 1933; 4.

že kap. Spindlerovi bylo zakázáno přednášeti,

t. 890/VI. 97, 27. I. 1931; 11.

odpov. t. 1072/X. 118, 7. V. 1931; 8.

aby konečně byla zřízena pojišťovna pro osoby samostatně hospodařící (obchodníky a živnostníky),

t. 938/XVII. 109, 5. III. 1931; 6.

odpov. t. 1209/XI. 126, 11. VI. 1931; 4.

o snížení cen cukru,

t. 938/XVIII. 109, 5. III. 1931; 6.

odpov. t. 1382/I. 142, 14. X. 1931; 12.

o nápisech na staniční budově v Ústí n. L.,

t. 938/XIX. 109, 5. III. 1931; 6.

odpov. t. 1209/XV. 126, 11. VI. 1931; 4.

o zákonu na úpravu požitků staropensistů

t. 938/XXI. 109, 5. III. 1931; 6.

odpov. t. 1241/XIX. 133, 1. VII. 1931; 5.

o jubilejním fondu státních zaměstnanců,

t. 938/XXII. 109, 5. III. 1931; 6.

o stavbě projektované železnice do Dubé,

t. 973/VII. 111, 17. III. 1931; 6.

odpov. t. 1269/V. 141, 11. VII. 1931; 37.

o vlivu Národní Jednoty Pošumavské při zadávání v určitých státních úřadech,

t. 973/VIII. 111, 17. III. 1931; 6.

odpov. t. 1209/XIII. 126, 11. VI. 1931; 4.

o ustavení předsednictva mostecké revírní bratrské pokladny,

t. 973/IX. 111, 17. III. 1931; 6.

odpov. t. 2171/X. 254, 14. III. 1933; 5.

o neoprávněné censuře chebského časopisu "Deutsche Wehr",

t. 973/XV. 111, 17. III. 1931; 7.

odpov. t. 1098/VII. 120, 19. V. 1931; 8.

o úpravě přihlašování v Podmoklech,

t. 1108/XIV. 123, 21. V. 1931; 35.

odpov. t. 1450/III. 145, 24. XI. 1931; 14.

o výnosu týkajícím se zostřeného vymáhání daní,

t. 1318/XI. 142, 14. X. 1931; 8.

odpov. t. 1845/XVII. 197, 22. VI. 1932; 4.

o opatření, které vydal zemský úřad pro Čechy stran pojmenování parku "Rosegger-Park" v Ústí n. L.,

t. 1379/XIV. 142, 14. X. 1931; 9.

odpov. t. 1487/V. 160, 17. XII. 1931; 3.

o postupu četníků proti německým tělocvičným spolkům,

t. 1379/XV. 142, 14. X. 1931; 9.

odpov. t. 1487/VIII. 160, 17. XII. 1931; 3.

že trutnovský okr. úřad zakázal prodávati chrpy,

t. 1438/I. 145, 24. XI. 1931; 10.

odpov. t. 1629/IX. 170, 16. III. 1932; 8.

o učebnici "České dějiny v obrazech", vydané českým učitelským nakladatelstvím v Holešově,

t. 1438/V. 145, 24. XI. 1931; 11.

odpov. t. 1572/XII. 167, 4. II. 1932; 47.

o chování sušického okr. úřadu k nár. socialistické straně dělnické v Kašperských Horách,

t. 1438/XIII. 145, 24. XI. 1931; 11.

odpov. t. 1637/XVIII. 170, 16. III. 1932; 8.

jak ministerstvo veřejných prací zadává veřejné práce,

t. 1438/XIV. 145, 24. XI. 1931; 11.

odpov. t. 1845/VI. 197, 22. VI. 1932; 4.

o konfiskaci časopisu "Turnzeitung des deutschen Turnverbandes",

t. 1438/XV. 145, 24. XI. 1931; 11.

odpov. t. 1645/IV. 173, 30. III. 1932; 6.

o stíhání a trestání přestupku podle zákona ze dne 10. IV. 1919, č. 187 Sb. z. a n.,

t. 1445/I. 145, 24. XI. 1931; 11.

odpov. t. 1629/VIII. 170, 16. III. 1932; 8.

o přehmatech četnictva proti podnikům německých tělocvičných spolků,

t. 1445/XV. 145, 24. XI. 1931; 12.

odpov. t. 1629/XI. 170, 16. III. 1932; 8.

že okr. úřad v Něm. Jablonném překáží spolku VI. tělocvičný okrsek plniti úkoly podle stanov,

t. 1445/XVI. 145, 24. XI. 1931; 12.

odpov. t. 1629/X. 170, 16. III. 1932; 8.

o chování četníků k německým tělocvičným spolkům,

t. 1445/XVII. 145, 24. XI. 1931; 12.

odpov. t. 1612/XII. 170, 16. III. 1932; 8.

aby byly vyvěšeny skřínky na dopisy v průjezdech domů.

t. 1447/V. 145, 24. XI. 1931; 12.

odpov. t. 1629/XVI. 170, 16. III. 1932; 8.

o jmenování okr. školních výborů,

t. 1447/XII. 145, 24. XI. 1931; 12.

aby dary pro nezaměstnané byly osvobozeny od daní,

t. 1547/VII. 163, 21. I. 1932; 6.

o nezákonitém označení na bankovkách Československé Národní banky,

t. 1547/XI. 163, 21. I. 1932; 6.

odpov. t. 1700/VIII. 179, 28. IV. 1932; 4.

že rakouskému stát. občanu E. Frauenfeldovi byl zakázán vstup do Československé republiky,

t. 1547/XVIII. 163, 21. I. 1932; 6.

odpov. t. 1700/III. 179, 28. IV. 1932; 4.

o neudržitelných poměrech u poštovního úřadu v Röhrsdorfu,

t. 1558/X. 163, 21. I. 1932; 7.

odpov. t. 1754/V. 188, 24. V. 1932; 3.

že různé okresní úřady a policejní komisařství nezákonitě potrestaly množství státních občanů podle císařského nařízení ze dne 26. února. 1917, č. 79 ř. z.,

t. 1613/XII. 170, 16. III. 1932; 8.

odpov. t. 1754/XXI. 188, 24. V. 1932; 3.

o nevysvětleném rozdílu přes 3 miliardy Kč v měsíčních výkazech Národní banky,

t. 1752/IV. 185, 17. V. 1932; 4.

odpov. t. 1978/XIX. 207, 20. X. 1932; 8.

o ochraně nezaměstnaných proti vystěhování z bytu,

t. 1780/XVI. 188, 24. V. 1932; 32.

že se zamýšlí zrušiti vyučování účetnictví na živnostenských školách pokračovacích,

t. 1846/III. 198, 23. VI. 1932; 4.

odpov. t. 2012/XIII. 211, 3. XI. 1932; 4.

o nehorázném použití zákona ze dne 19. března 1923, č. 50 pro nápis na hrobě v Trmicích,

t. 1907/XIII. 205, 21. VII. 1932; 9.

odpov. t. 1990/XIII. 210, 25. X. 1932; 3.

že ústecká státní policie odsoudila úředníka Aloise Holeye, poněvadž prý zvolal "Heil Hitler",

t. 1907/XVI. 205, 21. VII. 1932; 9.

odpov. t. 1990/XIV. 210, 25. X. 1932; 3.

o poškozování Němců ve státním hornictví,

t. 2030/XVI. 216, 17. XI. 1932; 4.

odpov. t. 2171/VIII. 254, 14. III. 1933; 5.

o neodůvodněném rozpuštění veřejné schůze lidu ve Falknově-Kytlicích (v okrese českolipském),

t. 2035/XII. 222, 29. XI. 1932; 4.

odpov. t. 2199/X. 262, 28. III. 1933; 3.

o neodůvodněném rozpuštění veřejné schůze lidu v České Lípě,

t. 2084/IV. 232, 20. XII. 1932; 63,

odpov. t. 2199/X. 262, 28. III. 1933; 3.

o jazykové úpravě žákovských legitimací,

t. 2142/X. 239, 31. I. 1933; 5.

odpov. t. 2227/IV. 266, 27. IV. 1933; 84.

o potrestání národních socialistů, že se vykázali svými stranickými legitimacemi a že četnictvo legitimace zabavuje,

t. 2142/XI. 239, 31. I. 1933; 5.

odpov. t. 2294/XIV. 286, 23. VI. 1933; 3.

Žádost ve věcech imunity:

kraj. s. v Litoměřicích (přečin podle § 24 tiskového zákona)

8, 8. I. 1930; 5.

zpr. t. 841; zprav. F. Richter; nevydán

111, 17. III. 1931; 23.

kraj. s. v Litoměřicích (přečin podle § 17, č. 1 zákona na ochranu republiky)

8, 8. I. 1930; 5.

zpr. t. 575; zprav. F. Richter; nevydán

81, 19. XI. 1930; 54.

kraj. tr. s. v Praze (zločin podle § 2 a přečin podle § 17 zákona na ochranu republiky)

214, 8. XI. 1932; 3.

zpr. t. 2160; zprav. Fr. Ježek; podání zprávy a rozprava

250, 21. II. 1933; 12-29.

rozprava; vydán:

251, 23. II. 1933; 3-72.

Volán k pořádku:

145, 24. XI. 1931; 35.

196, 21. VI. 1932; 11, 12.

Slovo odňato:

184, 12. V. 1932; 18.ISP (příhlásit)