František Ježek

Narozen: v roce 1890
Zemřel: v roce 1969

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

JEŽEK František

VI. voleb. kraj

NSj-NJ

Slib vykonal 1, 18. VI. 1935; 5.

Volba verifikována 8, 5. XI. 1935; 12.

Byl členem výb. kult., stál. a ústav.-práv.

Jmenován ministrem bez portefeuille 19. III. 1938.

143, 29. III. 1938; 3.

Jmenován ministrem veř. zdravotnictví a tělesné výchovy 10. V. 1938.

149, 12. V. 1938; 4.

Zproštěn úřadu ministra veř. zdravotnictví a tělesné výchovy 22. IX. 1938.

151, 17. XI. 1938; 5.

Stal se členem klubu posl. NJ.

158, 15. XII. 1938; 13.

Návrhy iniciativní:

na zajištění turistických středisek pohraničních, t. 573.

59, 27. VI. 1936; 4.

na přiznání zvláštního kvalifikačního přídavku státním zaměstnancům v území národnostně smíšeném, t. 575.

59, 27. VI. 1936; 25.

na vydání zákona o zřízení pomníku dru Karlu Kramářovi, t. 1048.

112, 29. X. 1937; 11.

na novou úpravu právních předpisů o slučování obcí, t. 1155.

122, 4. XII. 1937; 3.

na vydání zákona, kterým se osvobozují dary a věnování na oslavu dvacetiletého trvání republiky Československé v r. 1938 učiněná od kolků a poplatků a daně z obohacení, daně důchodové, všeobecné i zvláštní daně výdělkové, t. 1193.

129, 27. I. 1938; 8.

na vydání zákona o povinném očkování proti záškrtu, t. 1256.

136, 8. III. 1938; 3.

Návrh pozměňovací:

k t. 1432. 155, 19. XI. 1938; 8.

Návrh resoluční:

k t. 688. 71, 4. XII. 1936; 62, 63, 67.

Prohlášení:

jménem klubu poslanců národního sjednocení o zákonu o půjčce na obranu státu (t. 475).

48, 27. V. 1936; 11.

Řeč v rozpravě:

o zákonu, kterým se prodlužuje a doplňuje z ocenění podle čl. I zákona ze dne 21. VI. 1934, č. 109 Sb. z. a n., o mimořádné moci nařizovací (t. 33).

4, 24. VI. 1935; 22.

o státním rozpočtu pro rok 1936 a o prohlášení min. financí dr Trapla ze 14. XI. 1935.

17, 6. XII. 1935; 50.

o zákonu o nové úpravě československé měny (t. 635) a o prohlášení ministra financí dr Kalfuse ze dne 7. X. 1936.

61, 8. X. 1936; 20.

o zákonu, kterým se mění zákon o zrušení šlechtictví, řádů a titulů (t. 641); mluví též o sjezdu Unie železničních zaměstnanců v Praze.

62, 15. X. 1936; 35.

o státním rozpočtu pro rok 1937 (t. 685) a o prohlášení min. financí dr Kalfuse ze 16. X. 1936.

68, 1. XII. 1936; 55.

o zákonu o drahách (železniční zákon) (t. 698); odpovídá na výtky Frant. Němce, které proti němu vznesl v 71. schůzi.

75, 17. XII. 1936; 8.

o státním rozpočtu pro rok 1938 (t. 1140) a o prohlášení min. financí dr Kalfuse ze dne 9. XI. 1937.

118, 1. XII. 1937; 13.

o prohlášení předsedy vlády dr M. Hodži z 4. III. 1938 o nejaktuálnějších otázkách zahraniční politiky.

137, 9. III. 1938; 18.

Věcná poznámka:

z rozpravy o stát. rozpočtu pro rok 1937 (t. 685), v níž odmítá výtky, které proti němu vznesl za rozpravy Frant. Němec.

71, 4. XII. 1936; 52.

Interpelace:

ve věci nedodržování služebních předpisů a nařízení ministerstva železnic u ředitelství státních drah v Košicích,

t. 133/V. 15, 4. XII. 1935; 9.

odpov. t. 340/XVII. 32, 17. III. 1936; 5.

ve věci vypsání voleb do nemocenských pojišťoven

t. 305/VIII. 29, 27. II. 1936; 4.

odpov. t. 461/XVI. 47, 26. V. 1936; 5.

ve věci bezpečnosti státních hranic,

t. 305/XXII. 29, 27. II. 1936; 4.

odpov. t. 481/X. 50, 5. VI. 1936; 21.

ve věci bezdůvodného potrestání Jana Vacka, strojvůdce stát. drah v Žatci,

t. 362/VIII. 35, 26. III. 1936; 10.

odpov. t. 547/XV. 58, 26. VI. 1936; 5.

ve věci Aloise Urbance, vlakvedoucího, t. č. v Ústí n. L.,

t. 362/IX. 35, 26. III. 1936; 10.

odpov. t. 547/XVI. 58, 26. VI. 1936; 5.

ve věci persekuce traťmistra oficiála Josefa Bulise z Rosic n. L.,

t. 362/X. 35, 26. III. 1936; 10.

odpov. t. 547/XVII. 58, 26. VI. 1936; 5.

ve. věci postupu železniční správy v případě Frant. Malého, strojního topiče ve výtopně státních drah v Pardubicích,

t. 362/XIII. 35, 26. III. 1936; 10.

odpov. t. 547/XVIII. 58, 26. VI. 1936; 5.

v záležitosti výhybkáře státních drah v Sedlci u Kutné Hory Josefa Dolanského

t. 362/XV. 35, 26. III. 1936; 10.

odpov. t. 547/ XIX. 58, 26. VI. 1936; 5.

ve věci obsazení místa přednosty výtopny čsl. státních drah v Brně,

t. 386/III. 36, 21. IV. 1936; 5.

odpov. t. 602/III. 60, 7. X. 1936; 8.

ve věci opětného povolání strojvedoucího Ant. Bělohoubka do činné služby,

t. 386/IV. 36, 21. IV. 1936; 5.

odpov. t. 602/II. 60, 7. X. 1936; 8.

ve věci postátnění profesorského sboru Veřejné obchodní školy ve Slaném,

t. 577/II. 60, 7. X. 1936; 8.

odpov. t. 663/I. 65, 27. XI. 1936; 6.

ve věci pověstí o zřízení německé sekce v předsednictvu ministerské rady,

t. 639/VIII. 64, 29. X. 1936; 5.

odpov. t. 768/XV. 78, 11. II. 1937; 6.

ve věci resystemisace ve Státním úřadě statistickém,

t. 655/IX. 64, 29. X. 1936; 5.

odpov. t. 805/I. 86, 11. III. 1937; 4.

o zřízení poštov. úřadu a telefonní ústředny ve Ždiaru, p. Tatranská Kotlina, okr. Kežmarok,

t. 769/III. 79, 12. II. 1937; 3.

odpov. t. 903/XIII. 98, 20. V. 1937; 4.

o jmenování Jana Ryby, pomoc. zaměstnance stát. drah v Lounech,

t. 769/IV. 79, 12. II. 1937; 3.

odpov. t. 863/VII. 96, 27. IV. 1937; 25.

o zrušení nově zavedené služební kategorie "dělník na výpomoc s určením pro službu o traťmistra" a o obnovení způsobu doplňování služební kategorie traťmistrů, budovních mistrů a mostmistrů "čekateli" ve smyslu ustanovení vl. nař. č. 15/1927,

t. 790/X. 82, 25. II. 1937; 3.

odpov. t. 925/XIII. 104, 11. VI. 1937; 4.

v záležitosti JUC Lad. Dymáčka z Krucemburku, který byl o vyřízení své žádosti za přijetí do služeb státních drah zpraven soc. demokratickou Unií železničních zaměstnanců druhého dne po lékařské prohlídce, ač se na Unii vůbec neobrátil,

t. 804/II. 86, 11. III. 1937; 4.

odpov. t. 983/IV. 110, 26. VI. 1937; 3.

o provedení zákona ze dne 15. II. 1933, č. 35 Sb. z. a n. o zřízení pomníku dr Al. Rašínovi a dr Milanu Rastislavu Štefánikovi,

t. 804/VII. 86, 11. III. 1937; 4.

odpov. t. 1038/VIII. 112, 29. X. 1937; 10.

o přehnané konfiskaci časopisu "Národ" ze dne 6. III. 1937, č. 47,

t. 864/III. 94, 22. IV. 1937; 35.

odpov. t. 1038/XVI. 112, 29. X. 1937; 10.

o zařazení železničního staničního úřadu v Něm. Pravnu, okr. Prievidza na Slovensku, do skupiny C činovného,

t. 888/VIII. 97, 13. V. 1937; 4.

odpov. t. 1047/XX. 112, 29. X. 1937; 11.

o služeb. přidělení zkoušených strojvůdců Eduarda Braka, Ant. Filipa, Pavla Jelena, Ludv. Kuči, Ondř. Majetného, Jos. Valečko a Alfr. Žůrka u stát. drah v Bohumíně,

t. 911/XV. 100, 3. VI. 1937; 4.

odpov. t. 1060/XI. 112, 29. X. 1937; 11.

o zřízení čes. odborné školy pro ženská povolání (rodinné školy) v Mostě,

t. 960/XXV. 105, 15. VI. 1937; 3.

odpov. t. 1050/X. 112, 29. X. 1937; 11.

o zřízení dvouleté obchodní české školy v Mostě,

t. 960/XXVI. 105, 15. VI. 1937; 3.

odpov. t. 1075/XXXII. 112, 29. X. 1937; 11.

o zřízení české reálky v Teplicích-Šanově,

t. 996/XIV. 108, 24. VI. 1937; 5.

odpov. t. 1081/XIII. 114, 9. XI. 1937; 5.

o zřízení ovocnářsko-rolnické školy v Chomutově,

t. 996/XV. 108, 24. VI. 1937; 5.

odpov. t. 1047/XXVII. 112, 29. X. 1937; 11.

o osvobození věnování k účelům dobročinným, sociálním, kulturním, branným, tělovýchovným a pod. od všech daní a poplatků u příležitosti dvacetiletého trvání republiky,

t. 1011/VII. 112, 29. X. 1937; 10.

odpov. t. 1109/XII. 116, 27. XI. 1937; 5.

o stavbě nové školní budovy v Doksech,

t. 1089/IX. 115, 15. XI. 1937; 3.

odpov. t. 1221/IV. 130, 22. II. 1938; 5.

o zajištění bezpečnosti a klidu v pohraničním území,

t. 1115/VI. 115, 15. XI. 1937; 17.

o reaktivaci vysloužilých maďarských zaměstnanců čsl. stát. drah v Mukačevě,

t. 1115/VII. 115, 15. XI. 1937; 17.

odpov. t. 1223/II. 130, 22. II. 1938; 5.

o stavbě samostatné budovy pro českou vyšší chemickou školu v Liberci,

t. 1152/II. 125, 14. XII. 1937; 4.

odpov. t. 1307/VI. 147, 26. IV. 1938; 8.

o přístavbě budovy českých škol v Lovosicích a o zavedení ústředního topení v nich,

t. 1188/IV. 129, 27. I. 1938; 8.

odpov. t. 1350/XI. 150, 2. VIII. 1938; 7.

o postavení budovy pro českou stát. školu v Hodonicích u Znojma,

t. 1188/VII. 129, 27. I. 1938; 8.

odpov. t. 1350/X. 150, 2. VIII. 1938; 7.

o stavbě české školy v Předlicích u Ústí n. L.,

t. 1188/IX. 129, 27. I. 1933; 8.

odpov. t. 1350/XII. 150, 2. VIII. 1938; 7.

o nutnosti provedení soupisu a evidence všech inženýrů v ČSR,

t. 1244/VI. 134, 3. III. 1938; 3.

Žádosti ve věcech imunity:

kraj. soud trest. v Praze (pro přečin proti cti, spáchaný tiskem podle §§ 1, 2, 3 zák. č. 108/33 Sb. z. a n.)

4, 24. VI. 1935; 4.

zpr. t. 322; zprav. J. Lichner; nevydán.

38, 24. IV. 1936; 7.

kraj. soud. v Mostě (přečiny podle §§ 1 až 3 zákona č. 108/33 Sb. z. a n.).

49, 4. VI. 1936; 4.

žádost odvolána 60, 7. X. 1936; 10.ISP (příhlásit)