Christof Gläsel

Narozen: v roce 1888
Zemřel: v roce 1938

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

GLÄSEL Christof

VII. voleb. kraj

LW

Volba verifikována 45, 2. V. 1930; 4.

Slib vykonal 1, 12. XII. 1929; 8.

Byl členem výb. bran., im., inic., rozp., soc.-pol., techn. -doprav., zahr., zdrav., zeměd. a živn.-obch.

Návrhy iniciativní:

aby lázeňské město Jáchymov bylo zařazeno do skupiny míst B činovného, t. 706.

72, 21. X. 1930; 11.

aby město Aš bylo přeřazeno do skupiny míst B činovného, t. 1143.

120, 19. V. 1931; 9.

na novelování § 10, odst. 1, bod 10 zákona ze dne 4. května 1926, č. 87 Sb. z., o podomním obchodu, t. 1144.

120, 19. V. 1931; 33.

aby byla poskytnuta ihned vydatná pomoc osobám postiženým průtrží mračen dne 6. července t. r. v obcích Breitenbach, Hirschenstand a Nové Hamry v okrese Nejdek-Nové Hamry, t. 1352.

142, 14. X. 1931; 15.

na poskytnutí mimořádné pomoci pro ohromné škody způsobené povodní v okresech kraslickém, loketském a vejprtském, t. 1606.

168, 11. II. 1932; 4.

na poskytnutí rychlé a mimořádné pomoci rolníkům a domkářům z obce Friedersreuthu v okrese ašském, poškozeným bouří dne 14. července 1932, t. 1885.

207, 20. X. 1932; 8.

aby při podpoře v nezaměstnanosti bylo zavedeno povinné vydávání potravin, t. 1993.

207, 20. X. 1932; 8.

aby byla vydána ustanovení, že zemědělci mohou platiti daně zemědělskými plodinami, t. 1994.

207, 20. X. 1932; 8.

na poskytnutí mimořádných nouzových výpomocí zemědělců zvlášť poškozeným krupobitím z osad Hart, Hněvín a Ensenbruck v pol. okrese chebském, t. 2735.

343, 25. X. 1934; 22.

aby byl vydán zákon na ochranu zemědělských kultur proti škodlivým vlivům hraničících lesů, t. 2736.

343, 25. X. 1934; 22.

Řeč v rozpravě:

o zákonu o odpočivném a zaopatřovacích platech některých státních a jiných zaměstnanců a učitelů jakož i pozůstalých po nich a o zaopatřovacích nárocích bývalých vojenských gážistů a změně některých předpisů o zaopatřovacích požitcích vojenských osob a pozůstalých po nich (t. 430).

49, 16. V. 1930; 25.

o zákonu, kterým se mění a doplňuje zákon ze dne 15. VI. 1927, č. 77 Sb. z., o nové úpravě finančního hospodářství svazků územní samosprávy (t. 781), o zákonu o dani z piva (t. 782), o zákonu, kterým se mění a doplňuje zákon ze dne 15. VI. 1927, č. 76 Sb. z., o přímých daních (t. 783) a o zákonu, kterým se prodlužuje platnost zákona o dávkách za úřední úkony ve věcech správních (t. 789).

83, 21. XI. 1930; 26.

k zákonu o zřízení parlamentní úsporné a kontrolní komise (t. 2111) a k zákonu o zatímním vedení státního hospodářství od 1. ledna do 28. února 1933 (t. 2120).

234, 21. XII. 1932; 39.

k zákonu o zřízení Československého reeskontního a lombardního ústavu (t. 2509).

321, 8. III. 1934; 32.

Interpelace:

že československá tabáková režie používá jen jednojazyčných českých tiskopisů,

t. 174/IV. 26, 5. III. 1930; 4.

odpov. t. 627/X. 67, 16. IX. 1930; 16.

že plzeňská sokolská župa zamýšlí uspořádati v Chebu velkou českou manifestaci,

t. 456/XVI. 57, 3. VI. 1930; 14.

odpov. t. 620/XXII. 68, 17. IX. 1930; 5.

o zákazu turnéřského sletu pořádaného chebskou Jahnovou turnéřskou župou v neděli dne 5. října a spojenou s lidovou tělocvičnou hrou "Boj o žerď" v ašském okrese,

t. 705/III. 76, 4. XI. 1930; 4.

odpov. t. 918/XVI. 106, 19. II. 1931; 6.

o zabavení časopisu "Deutscher Landbote" v Karlových Varech,

t. 705/V. 76, 4. XI. 1930; 4.

odpov. t. 892/XI. 97, 27. I. 1931; 12.

že ašský okresní úřad úředně snížil ceny mléka,

t. 747/XIII. 78, 5. XI. 1930; 4.

odpov. t. 1037/XIV. 116, 23. IV. 1931; 10.

o bezohledném vymáhání daní vildštejnským berním úřadem,

t. 1029/I. 116, 23. IV. 1931; 7.

odpov. t. 1452/XVII. 155, 14. XII. 1931; 5.

že ustanovení o dani z obratu ztěžují dopravu mlýnských výrobků mezi zemědělcem a mlynářem,

t. 1907/XII. 205, 21. VII. 1932; 9.

odpov. t. 1979/XI. 207, 20. X. 1932; 8.

že se obcím přikazuje dávka z přírůstku hodnoty nemovitosti opožděně,

t. 1907/XV. 205, 21. VII. 1932; 9.

odpov. t. 2145/X. 247, 10. II. 1933; 5.

o zabavení časopisu "Deutscher Landruf" v Chebu č. 66, ze dne 11. června 1932,

t. 1907/XVIII. 205, 21. VII. 1932; 9.

odpov. t. 2012/XII. 211, 3. XI. 1932; 4.

že při pietní slavnosti v domě vystavěném na paměť padlých v Chebu bylo zakázáno zpívati "Staroněmeckou pohřební píseň,

t. 2132/X. 239, 31. I. 1933; 5.

odpov. t. 2227/IX. 266, 27. IV. 1933; 84.

že v železničních vlacích bylo omezeno kouření,

t. 2182/VII. 254, 14. III. 1933; 5.

odpov. t. 2341/VIII. 293, 17. X. 1933; 9.

o podporování německého rozhlasu v Československé republice,

t. 2182/VIII. 254, 14. III. 1933; 5.

odpov. t. 2256/XII. 275, 30. V. 1933; 3.

o pobuřujícím, ostrém chování četnictva ke klidným občanům v neděli dne 12. března t. r. v Aši,

t. 2209/VII. 263, 25. IV. 1933; 3.

odpov. t. 2341/VII. 293, 17. X. 1933; 9.

o stížnostech do postupu chebské berní správy,

t. 2376/IX. 300, 28. XI. 1933; 6.

odpov. t. 2502/II. 320, 6. III. 1934; 6.

o podpoře rozhlasu všeobecně a německého rozhlasu zvláště,

t. 2384/IV. 300, 28. XI. 1933; 6.

odpov. t. 2502/III. 320, 6. III. 1934; 6.

o automatisaci ašské státní telefonní ústředny,

t. 2384/V. 300, 28. XI. 1933; 6.

odpov. t. 2476/VIII. 315, 15. II. 1934; 6.

že se v Aši vyskytla trichinosa,

t. 2576/I. 329, 5. VI. 1934; 6.

odpov. t. 2738/XIII. 343, 25. X. 1934; 22.

že se ašský okresní úřad chová nepřátelský k rolníkům,

t. 2748/XV. 345, 6. XI. 1934; 3.

odpov. t. 2827/XVIII. 360, 5. III. 1935; 9.

o zrušení tak zvaných tarifních kilometrů k vypočítávání cen jízdy a sazeb dopravného,

t. 2748/XVI. 345, 6. XI. 1934; 3.

odpov. t. 2827/VII. 360, 5. III. 1935; 9.



ISP (příhlásit)