Pořad 26. schůze

26. schůze (10., 11., 12., 31. března, 1., 2., 7., 8., 9., 10. dubna 2015)

Zahájení schůze

1. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 270/ - druhé čtení

Projednávání (10. března 2015)

2. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 337/ - druhé čtení

Projednávání (10. března 2015)

3. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 351/ - druhé čtení

Projednávání, část č. 1 (10. března 2015)
Projednávání, část č. 2 (11. března 2015)
Projednávání, část č. 3

4. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 426/2011 Sb., o důchodovém spoření, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 382/ - druhé čtení

Projednávání, část č. 1 (8. dubna 2015)
Projednávání, část č. 2

5. Návrh poslanců Jiřího Miholy, Romana Sklenáka, Jaroslava Faltýnka, Martiny Berdychové, Heleny Langšádlové, Olgy Havlové, Jaroslava Zavadila, Marka Bendy a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů /sněmovní tisk 366/ - druhé čtení

Projednávání (12. března 2015)

8. Návrh poslanců Jeronýma Tejce, Jaroslava Foldyny, Michala Haška a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 181/ - druhé čtení

Projednávání (9. dubna 2015)

9. Návrh poslanců Kristýny Zelienkové, Jany Pastuchové, Margity Balaštíkové, Jeronýma Tejce, Miloslava Janulíka, Radima Fialy, Miloslavy Vostré, Jitky Chalánkové, Jaroslava Zavadila, Jaroslava Krákory, Jaroslava Faltýnka, Martina Stropnického, Igora Nykla, Karla Raise, Bronislava Schwarze, Antonína Sedi, Josefa Vondráška, Pavla Čiháka, Heleny Langšádlové, Milana Brázdila, Jiřího Petrů, Jiřího Holečka, Romana Procházky a Bohuslava Chalupy na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 219/ - druhé čtení

Projednávání (9. dubna 2015)

13. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 153/1994 Sb., o zpravodajských službách České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 400/ - prvé čtení

Projednávání (11. března 2015)

14. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 398/ - prvé čtení

Projednávání (11. března 2015)

15. Vládní návrh ústavního zákona o rozpočtové odpovědnosti /sněmovní tisk 411/ - prvé čtení

Projednávání, část č. 1 (11. března 2015)
Projednávání, část č. 2
Projednávání, část č. 3 (8. dubna 2015)

16. Vládní návrh zákona o pravidlech rozpočtové odpovědnosti /sněmovní tisk 412/ - prvé čtení

Projednávání, část č. 1 (11. března 2015)
Projednávání, část č. 2 (8. dubna 2015)

17. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím právní úpravy rozpočtové odpovědnosti /sněmovní tisk 413/ - prvé čtení

Projednávání, část č. 1 (11. března 2015)
Projednávání, část č. 2 (8. dubna 2015)

18. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 414/ - prvé čtení

Projednávání (8. dubna 2015)

19. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí a o změně živnostenského zákona (zákon o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí), ve znění pozdějších předpisů a další související zákony /sněmovní tisk 415/ - prvé čtení

Projednávání (8. dubna 2015)

20. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosu některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 416/ - prvé čtení

Projednávání (8. dubna 2015)

21. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 417/ - prvé čtení

Projednávání (11. března 2015)

22. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 395/ - prvé čtení

Projednávání (1. dubna 2015)

23. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 38/1994 Sb., o zahraničním obchodu s vojenským materiálem, a o doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 408/ - prvé čtení

Projednávání (1. dubna 2015)

24. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 406/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Projednávání (7. dubna 2015)

25. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 418/ - prvé čtení

Projednávání (8. dubna 2015)

26. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 407/ - prvé čtení

Projednávání (7. dubna 2015)

27. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 309/ - prvé čtení

Projednávání (7. dubna 2015)

28. Vládní návrh zákona o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (zákon o prevenci závažných havárií) /sněmovní tisk 399/ - prvé čtení

Projednávání (7. dubna 2015)

29. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 169/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 409/ - prvé čtení

Projednávání (7. dubna 2015)

30. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 349/1999 Sb., o Veřejném ochránci práv, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 379/ - prvé čtení

Projednávání, část č. 1 (31. března 2015)
Projednávání, část č. 2 (7. dubna 2015)

31. Návrh poslanců Soni Markové a Stanislava Mackovíka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 126/ - prvé čtení

Projednávání (7. dubna 2015)

32. Návrh poslance Davida Kádnera na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 145/ - prvé čtení

Projednávání (7. dubna 2015)

33. Návrh poslanců Heleny Langšádlové, Zdeňka Soukupa, Romana Procházky, Josefa Novotného, Jitky Chalánkové, Františka Váchy, Václava Horáčka, Herberta Pavery, Roma Kostřici, Jiřího Koubka a Daniela Korteho na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 157/ - prvé čtení

Projednávání (7. dubna 2015)

38. Návrh poslanců Stanislava Grospiče, Zuzky Bebarové-Rujbrové a Zdeňka Ondráčka na vydání ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 188/ - prvé čtení

Projednávání (1. dubna 2015)

57. Návrh poslanců Martina Plíška, Leoše Hegera, Jiřího Skalického, Jiřího Štětiny, Jaroslava Krákory, Bohuslava Svobody, Soni Markové a Rostislava Vyzuly na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 391/ - prvé čtení

Projednávání (1. dubna 2015)

60. Návrh poslankyň a poslanců Ondřeje Benešíka, Olgy Havlové, Pavla Kováčika, Petra Kudely, Jaroslava Lobkowicze, Marie Pěnčíkové, Zdeňka Syblíka, Josefa Šenfelda, Dany Váhalové, Ladislava Velebného a Jiřího Zemánka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 394/ - prvé čtení

Projednávání (11. března 2015)

66. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Republikou Kosovo o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu, která byla podepsána v Prištině dne 26. listopadu 2013 /sněmovní tisk 123/ - druhé čtení

Projednávání (2. dubna 2015)

67. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda o přidružení mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii a jejich členskými státy na jedné straně a Ukrajinou na straně druhé /sněmovní tisk 310/ - prvé čtení

Projednávání (2. dubna 2015)

71. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda o přidružení mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii a jejich členskými státy na jedné straně a Gruzií na straně druhé /sněmovní tisk 336/ - prvé čtení

Projednávání (12. března 2015)

73. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Nagojský protokol o přístupu ke genetickým zdrojům a spravedlivém a rovnocenném sdílení přínosů plynoucích z jejich využívání, podepsaný v New Yorku dne 23. června 2011 /sněmovní tisk 345/ - prvé čtení

Projednávání (2. dubna 2015)

78. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Rakouskou republikou, kterou se mění a doplňuje Smlouva mezi Českou republikou a Rakouskou republikou o policejní spolupráci a o druhém dodatku k Evropské úmluvě o vzájemné pomoci ve věcech trestních z 20. dubna 1959, podepsaná dne 5. prosince 2014 v Bruselu /sněmovní tisk 396/ - prvé čtení

Projednávání (2. dubna 2015)

79. Vládní návrh, kterým se předkládají Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací změny harmonogramu Mezinárodní úmluvy o regulaci velrybářství přijaté v Jersey dne 14. července 2011, v Panamě dne 6. července 2012 a v Portoroži dne 18. září 2014 /sněmovní tisk 410/ - prvé čtení

Projednávání (2. dubna 2015)

81. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 337/ - třetí čtení

Projednávání (1. dubna 2015)

82. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 351/ - třetí čtení

Projednávání, část č. 1 (1. dubna 2015)
Projednávání, část č. 2 (10. dubna 2015)

84. Návrh poslanců Jiřího Miholy, Romana Sklenáka, Jaroslava Faltýnka, Martiny Berdychové, Heleny Langšádlové, Olgy Havlové, Jaroslava Zavadila, Marka Bendy a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů /sněmovní tisk 366/ - třetí čtení

Projednávání (8. dubna 2015)

92. Návrh na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny

Projednávání (11. března 2015)

93. Návrh na ustavení stálé komise Poslanecké sněmovny pro práci Kanceláře Poslanecké sněmovny

Projednávání, část č. 1 (11. března 2015)
Projednávání, část č. 2

94. Návrh na volbu vedoucího stálé delegace Parlamentu do Meziparlamentní unie - 2. kolo

Projednávání, část č. 1 (11. března 2015)
Projednávání, část č. 2

95. Návrh na volbu předsedy vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny pro vyšetření závažných pochybení, která se stala při přípravě a realizaci stavby dálnice D47

Projednávání, část č. 1 (11. března 2015)
Projednávání, část č. 2
Projednávání, část č. 3 (1. dubna 2015)

96. Návrh na volbu člena Dozorčí rady Vinařského fondu

Projednávání, část č. 1 (11. března 2015)
Projednávání, část č. 2
Projednávání, část č. 3 (1. dubna 2015)
Projednávání, část č. 4

97. Návrh na volbu členů Rady Státního fondu kultury České republiky

Projednávání, část č. 1 (11. března 2015)
Projednávání, část č. 2
Projednávání, část č. 3 (1. dubna 2015)
Projednávání, část č. 4

98. Zpráva o činnosti Kontrolní rady Grantové agentury České republiky za období od října 2013 do října 2014 /sněmovní tisk 349/

Projednávání (12. března 2015)

99. Systém kontrol ve veřejné správě /sněmovní dokument 530/

Projednávání (9. dubna 2015)

100. Zpráva o peticích přijatých Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR, jejich obsahu a způsobu vyřízení za období od 1. 7. 2013 do 31. 12. 2013 /sněmovní tisk 178/

Projednávání (9. dubna 2015)

101. Zpráva o peticích přijatých Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR, jejich obsahu a způsobu vyřízení za období od 1. 1. 2014 do 30. 6. 2014 /sněmovní tisk 312/

Projednávání (9. dubna 2015)

102. Přehled o činnosti cenových kontrolních orgánů za rok 2013 pro Poslaneckou sněmovnu Parlamentu ČR /sněmovní tisk 190/

Projednávání (9. dubna 2015)

103. Zpráva o plnění státního rozpočtu České republiky za 1. pololetí 2014 /sněmovní tisk 346/

Projednávání (9. dubna 2015)

104. Informace o realizaci protipovodňových opatření v České republice za rok 2013 v gesci Ministerstva zemědělství /sněmovní tisk 192/

Projednávání (2. dubna 2015)

105. Zpráva o stavu zemědělství ČR za rok 2013 /sněmovní tisk 274/

Projednávání (2. dubna 2015)

106. Výroční zpráva Českého telekomunikačního úřadu za rok 2013 /sněmovní tisk 198/

Projednávání (9. dubna 2015)

107. Informace o podpořeném financování za rok 2013 /sněmovní tisk 230/

Projednávání (9. dubna 2015)

108. Informace o pojišťování vývozu se státní podporou v roce 2013 /sněmovní tisk 231/

Projednávání (9. dubna 2015)

109. 1. doplněk plánu vojenských cvičení jednotek a štábů Armády České republiky se zahraničními partnery na území České republiky i mimo ně v roce 2014 /sněmovní tisk 240/

Projednávání (2. dubna 2015)

110. Informace o přeletech a průjezdech ozbrojených sil jiných států uskutečněných přes území České republiky v 1. pololetí 2014 /sněmovní tisk 325/

Projednávání (2. dubna 2015)

111. Informace o vojenských cvičeních jednotek a štábů Armády České republiky se zahraničními partnery na území České republiky i mimo ně za období leden - červen 2014 /sněmovní tisk 350/

Projednávání (2. dubna 2015)

112. 2. doplněk plánu vojenských cvičení jednotek a štábů Armády České republiky se zahraničními partnery na území České republiky i mimo ně v roce 2014 /sněmovní tisk 354/

Projednávání (2. dubna 2015)

113. Rozhodnutí vlády o přeletech a průjezdech ozbrojených sil jiných států přes území České republiky v roce 2015 /sněmovní tisk 388/

Projednávání (2. dubna 2015)

114. Výroční zprávy a účetní závěrky zdravotních pojišťoven za rok 2013 s vyjádřením vlády spolu se souhrnným hodnocením, hodnocením výročních zpráv a účetních závěrek za rok 2013 jednotlivých zdravotních pojišťoven a tabulkovými přílohami /sněmovní tisk 361/

Projednávání (9. dubna 2015)

115. Zpráva o životním prostředí České republiky v roce 2013 /sněmovní tisk 369/

Projednávání (2. dubna 2015)

116. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření České tiskové kanceláře v roce 2012 /sněmovní tisk 247/

Projednávání (9. dubna 2015)

117. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření České tiskové kanceláře v roce 2013 /sněmovní tisk 286/

Projednávání (9. dubna 2015)

118. Výroční zpráva o hospodaření České televize v roce 2013 /sněmovní tisk 283/

Projednávání (9. dubna 2015)

123. Žádost Policie České republiky o vyslovení souhlasu Poslanecké sněmovny k trestnímu stíhání poslance Bohuslava Svobody

Projednávání (31. března 2015)

124. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace

Projednávání, část č. 1 (12. března 2015)
Projednávání, část č. 2 (2. dubna 2015)

125. Ústní interpelace

Projednávání, část č. 1 (12. března 2015)
Projednávání, část č. 2 (2. dubna 2015)
Projednávání, část č. 3 (9. dubna 2015)

126. Návrh na zkrácení zákonné lhůty pro projednání sněmovního tisku 417 ve výborech Poslanecké sněmovny

Projednávání (12. března 2015)

127. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 301/3/ - vrácený Senátem

Projednávání (10. dubna 2015)

128. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 67/2013 Sb., kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty, a zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 308/3/ - vrácený Senátem

Projednávání (10. dubna 2015)

129. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda o přidružení mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii a jejich členskými státy na jedné straně a Moldavskou republikou na straně druhé /sněmovní tisk 370/ - druhé čtení

Projednávání (9. dubna 2015)

130. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 374/ - druhé čtení

Projednávání, část č. 1 (7. dubna 2015)
Projednávání, část č. 2

132. Návrh na volbu předsedy stálé komise Poslanecké sněmovny pro práci Kanceláře Poslanecké sněmovny

Projednávání, část č. 1 (1. dubna 2015)
Projednávání, část č. 2

133. Návrh na jmenování členů Kontrolní rady Technologické agentury České republiky

Projednávání, část č. 1 (1. dubna 2015)
Projednávání, část č. 2
Projednávání, část č. 3 (10. dubna 2015)
Projednávání, část č. 4

134. Návrh na jmenování členů Kontrolní rady Grantové agentury České republiky

Projednávání, část č. 1 (1. dubna 2015)
Projednávání, část č. 2
Projednávání, část č. 3 (10. dubna 2015)
Projednávání, část č. 4

135. Návrh na volbu členů Rady Státního fondu kinematografie

Projednávání, část č. 1 (1. dubna 2015)
Projednávání, část č. 2

136. Návrh na zkrácení zákonné lhůty pro projednání sněmovního tisku 394 ve výborech Poslanecké sněmovny

Projednávání (9. dubna 2015)

137. Návrh na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny

Projednávání (10. dubna 2015)

138. Návrh Poslanecké sněmovny na jmenování členů Rady pro rozhlasové a televizní vysílání

Projednávání, část č. 1 (10. dubna 2015)
Projednávání, část č. 2Přihlásit/registrovat se do ISP