Stenografický zápis 23. schůze, 23. září 2011


Zahájení
(Schůze zahájena v 11:00 hod.)

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová
Poslanec Milan Urban
Poslanec Jan Husák
Poslanec Vladimír Koníček
Poslanec Jeroným Tejc


13. Vládní návrh zákona o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů /sněmovní tisk 369/ - druhé čtení

Ministr průmyslu a obchodu ČR Martin Kocourek
Poslanec Milan Urban
Poslanec Josef Novotný st.
Poslanec František Dědič
Poslanec Václav Votava
Poslanec Bořivoj Šarapatka
Poslanec Josef Novotný st.
Poslanec Milan Urban
Poslanec Jan Bureš
Poslankyně Kateřina Konečná
Poslanec František Sivera


87. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 120/2002 Sb., o podmínkách uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 324/ - třetí čtení

Poslankyně Soňa Marková


88. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 375/ - třetí čtení

Ministr zdravotnictví ČR Leoš Heger
Poslanec Marek Šnajdr


100. Návrh poslanců Marka Šnajdra, Leoše Hegera, Jiřího Štětiny, Petra Tluchoře, Petra Gazdíka a Kristýny Kočí na vydání zákona, kterým se zrušuje zákon č. 245/2006 Sb., o veřejných neziskových ústavních zdravotnických zařízeních a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a mění související zákony /sněmovní tisk 262/ - třetí čtení

Poslanec David Rath
Ministr zdravotnictví ČR Leoš Heger
Poslanec Jiří Koskuba
Poslanec Jaroslav Krákora


101. Návrh poslankyň Ivany Řápkové a Lenky Kohoutové na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 268/ - třetí čtení

Poslanec Roman Sklenák
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslankyně Ivana Řápková
Poslanec Roman Sklenák
Poslanec Martin Vacek
Poslanec Jeroným Tejc
Poslankyně Ivana Řápková
Poslankyně Lenka Kohoutová
Poslankyně Marta Semelová
Poslanec Jeroným Tejc
Poslankyně Dagmar Navrátilová
Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek
Poslankyně Ivana Řápková
Poslanec Jeroným Tejc


86. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 100/2004 Sb., o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů a o změně některých zákonů (zákon o obchodování s ohroženými druhy), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 329/ - třetí čtení

Poslanec Jan Látka


94. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 201/1997 Sb., o platu a některých dalších náležitostech státních zástupců a o změně a doplnění zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 341/ - třetí čtení

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová


96. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 218/2002 Sb., o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 309/2002 Sb., o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 457/ - třetí čtení

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová


99. Návrh poslanců Hany Orgoníkové, Ivana Ohlídala, Jana Látky a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 255/ - třetí čtení

Poslankyně Hana Orgoníková


85. Vládní návrh zákona o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon) /sněmovní tisk 311/ - třetí čtení

Poslanec Bořivoj Šarapatka


78. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 281/ - třetí čtení

Ministr spravedlnosti ČR Jiří Pospíšil
Poslankyně Ivana Weberová


81. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 310/ - třetí čtení

Ministr spravedlnosti ČR Jiří Pospíšil
Poslanec Marek Benda


83. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 335/ - třetí čtení

Ministr spravedlnosti ČR Jiří Pospíšil
Poslankyně Marie Nedvědová


91. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 318/ - třetí čtení

Poslankyně Ivana Weberová
Poslanec Miroslav Petráň
Předsedkyně PSP Miroslava Němcová

(Jednání skončilo ve 14.24 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP