Pozvánka na schůzi č. 16 (26. září 2018)

Související dokumenty EU

8367/18 Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Evropské maloobchodní odvětví pro 21. století

9229/18 Návrh doporučení Rady o komplexním přístupu k výuce a studiu jazyků

9246/18 Návrh doporučení Rady o vysoce kvalitních systémech předškolního vzdělávání a péče

9292/18 Návrh doporučení Rady o podpoře automatického vzájemného uznávání vysokoškolských diplomů a osvědčení o vyšším sekundárním vzdělání a výsledků období studia v zahraničí

9348/18 Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulation (EU) 2016/1011 on low carbon benchmarks and positive carbon impact benchmarks - Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) 2016/1011 o referenčních hodnotách týkajících se nízkých emisí uhlíku a pozitivního dopadu na emise uhlíku

9355/18 Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on the establishment of a framework to facilitate sustainable investment - Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o zavedení rámce pro usnadnění udržitelných investic

9357/18 Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on disclosures relating to sustainable investments and sustainability risks and amending Directive (EU) 2016/2341 - Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o zveřejňování informací týkajících se udržitelných investic a rizik pro udržitelnost, kterým se mění směrnice (EU) 2016/2341

9462/18 Proposal for a Council Directive amending Directive 2006/112/EC as regards the introduction of the detailed technical measures for the operation of the definitive VAT system for the taxation of trade between Member States - Návrh směrnice Rady, kterou se mění směrnice 2006/112/ES, pokud jde o zavedení podrobných technických opatření pro fungování konečného systému DPH pro zdanění obchodu mezi členskými státy

9511/18 Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o společných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu plus, Fondu soudržnosti a Evropském námořním a rybářském fondu a o finančních pravidlech pro tyto fondy a pro Azylový a migrační fond, Fond pro vnitřní bezpečnost a Nástroj pro správu hranic a víza

10151/18 Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se jako součást Fondu pro integrovanou správu hranic zřizuje nástroj pro finanční podporu správy hranic a víz

10153/18 Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje Azylový a migrační fond

10154/18 Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje Fond pro vnitřní bezpečnost

10184/18 Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje nástroj předvstupní pomoci (NPP III)
ISP (příhlásit)