(18.10 hodin)
(pokračuje Fiala)

Je zde návrh, abychom sloučili rozpravu k bodu číslo 41 a k bodu číslo 42. Dám o něm nyní hlasovat.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 188, přihlášeno 88 poslanců, pro 78, proti nikdo. Návrh byl přijat a budeme mít sloučenou rozpravu.

 

To znamená, že já v tuto chvíli přerušuji projednávání bodu číslo 41.

 

Zahajuji bod

 

42.
Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony
v souvislosti s přijetím zákona o elektronizaci zdravotnictví
/sněmovní tisk 1164/ - prvé čtení

Prosím, aby z pověření vlády tento bod uvedl ministr zdravotnictví Jan Blatný. Prosím, pane ministře, ujměte se slova.

 

Ministr zdravotnictví ČR Jan Blatný Děkuji, pane předsedající. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dámy a pánové, dovolte, abych nyní uvedl související vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o elektronizaci zdravotnictví. Tento vládní návrh obsahuje několik novel zákonů, v nichž jsou vyjádřeny návaznosti na instituty a postupy upravené zákonem o elektronizaci zdravotnictví. Jde o tyto zákony: zákon o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, zákon o archivnictví a spisové službě, zákon o nemocenském pojištění, zákon o léčivech a zákon o zdravotních službách.

V návrhu novely zákona o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy se oblast působnosti Ministerstva zdravotnictví doplňuje o elektronizaci zdravotnictví.

Účelem úpravy návrhu zákona o archivnictví a spisové službě je tak sjednocení pravidel pro veřejnoprávní a soukromoprávní původce při nakládání se zdravotnickou dokumentací, to je její převedení do režimu podle speciální právní úpravy, v tomto případě pod režim zákona o zdravotních službách.

Novelou zákona o nemocenském pojištění se umožňuje České správě sociálního zabezpečení a služebním orgánům nemocenského pojištění využívat resortní systémové přístupové certifikáty poskytovatelů zdravotních služeb vydávané Ministerstvem zdravotnictví podle zákona o elektronizaci zdravotnictví. Zároveň se umožňuje České správě sociálního zabezpečení používat i dosavadní přístupové certifikáty poskytovatelů zdravotních služeb vydané Státním ústavem pro kontrolu léčiv před nabytím účinnosti novely zákona, a to za účelem ověřování identity ošetřujícího lékaře po dobu její platnosti. Doba platnosti je pak stanovena na dva roky.

Novelou zákona o léčivech se rovněž umožňuje zmíněné resortní systémové certifikáty poskytovatelů zdravotních služeb využívat v systému eRecept.

Novelou zákona o zdravotních službách se zohledňuje dopad zákona o elektronizaci zdravotnictví do právní úpravy vymezené touto normou. Jak vidíte, jedná se o velmi pragmatické úpravy, které jsou potřeba k tomu, aby zákon o elektronizaci zdravotnictví mohl nabýt své reálné funkce.

Vážený pane předsedo, vážené paní poslankyně, páni poslanci, dámy a pánové, rád bych vás tímto požádal o podporu mnou nyní uvedeného vládního návrhu zákona, který navazuje na vládní návrh zákona o elektronizaci zdravotnictví. Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji a prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení, pan poslanec Rostislav Vyzula. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Rostislav Vyzula: Děkuji, pane předsedající. Tak jak bylo řečeno, slyšeli jste, že se jedná vlastně o takovou technickou záležitost, propojení nového zákona s několika dalšími zákony tak, aby to mělo legislativní řád, takže k tomu dál nemám co dodat, jenom že v podrobné rozpravě potom požádám také o zkrácení lhůt. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Dámy a pánové, využiji svého práva předsedajícího. Bohužel jsem obdržel smutnou zprávu, že náš kolega Jiří Ventruba právě zemřel na onemocnění COVID-19. Prosím, abychom uctili jeho památku minutou ticha. (Přítomní povstali a uctili památku poslance Jiřího Ventruby minutou ticha.) Děkuji vám.

 

Podle rozhodnutí Poslanecké sněmovny nyní otevírám sloučenou obecnou rozpravu k bodům číslo 41 a 42.

 


Sloučená obecná rozprava k bodům 41 a 42
/sněmovní tisky 11631164/

Kdo se, prosím, hlásí do rozpravy? Do rozpravy se hlásí pan poslanec. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Pavel Jelínek: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, kolegové, současná právní úprava o elektronizaci ve zdravotnictví je značně roztříštěná. Návrh zákona o elektronizaci zdravotnictví, sněmovní tisk 1163, a navazující sněmovní tisk 1164, proto zajišťuje potřebný soulad naplnění požadavků podle právních předpisů a zákonů v oblasti ochrany osobních údajů a kybernetické bezpečnosti. Jelikož elektronizace ve zdravotnictví se přímo i nepřímo dotýká zpracování osobních údajů, současný stav si žádá pravidla pro ochranu osobních údajů a požadavky kybernetické bezpečnosti, což řeší právě navrhovaná právní úprava.

Elektronizace zdravotnictví musí dodržovat všechny platné normy a zákony a musí respektovat právo na ochranu osobních údajů, současně by mělo být zajištěno i využívání služeb elektronického zdravotnictví čistě dobrovolně a je nutné, aby byly nastaveny standardy pro elektronické zdravotnictví. Proto podpoříme jak propuštění tohoto tisku, tak navazujícího ve sloučené debatě. Oba tyto tisky podpoříme pro jednání do výborů. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Hlásí se ještě někdo do rozpravy? Do rozpravy se hlásí pan poslanec. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Petr Třešňák: Děkuji. Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážený pane ministře, chce se mi říct - no konečně, protože na jednu stranu jsem rád, že se nám tento zákon konečně posunul do prvního čtení, i když ono slovo posunul asi není úplně přesné, on se tam spíš došoural přes všechny sliby, kdy už zde bude.

Vlastně rok s covidem nám všem ukázal, že bez elektronizace zdravotnictví do budoucna fungovat nemůžeme. Ještě loni touto dobou jsme neznali přesné kapacity lůžek, lékaři nemohli vydávat eRecepty, ty tedy mohli, ty byly schválené už dřív, ale ne eNeschopenky. A vlastně bez ISINu by ani neprobíhalo žádné větší trasování. Bude to možná znít trochu zvláštně obzvlášť v této situaci, ale vlastně covid přispěl k elektronizaci zdravotnictví více než cokoli jiného a více než kterýkoli politik. Velice si vážím práce, které na tom ÚZIS odvedl.

Otázkou je však, kam dál s elektronizací a jaký je konkrétní cíl. Tento zákon tak, jak je napsaný, přináší povinné registry, a především definice standardů, tedy mnoho věcí, které se mohly udělat už dávno, pokud by k nim byla vůle, minimálně u těch přímo řízených organizací. Pravda je, že mnoho zdravotnických zařízení je v elektronizaci už teď na velmi vysoké úrovni, avšak bez jasně nastavených odpovědností a komunikačních standardů by nebylo možné dále sdílet zdravotnickou dokumentaci a tak dále.

Osobně tento zákon chápu jako součást mnohem větší mozaiky, ale byl bych rád, kdyby zde od vás, pane ministře, zazněla konkrétní vize, tedy co se změní po tom, až bude platit tento zákon, především pro lékaře, pro pacienty nebo v oblasti open dat, a především jak ministerstvo bude pro tyto skupiny elektronizaci komunikovat směrem ven.

To je za mne asi vše. Jinak podpoříme propuštění dále do druhého čtení. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. To byl pan poslanec Třešňák. Ještě má někdo zájem vystoupit v rozpravě? Nemá. Tedy sloučenou rozpravu končím. Zájem o závěrečná slova není.

 

Teď se zase budeme muset věnovat oběma tiskům odděleně, takže já se vracím do bodu

 

41.
Vládní návrh zákona o elektronizaci zdravotnictví
/sněmovní tisk 1163/ - prvé čtení

Budeme se zabývat návrhem na přikázání výborům. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP