Úterý 9. března 2021, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Petr Fiala)

42.
Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony
v souvislosti s přijetím zákona o elektronizaci zdravotnictví
/sněmovní tisk 1164/ - prvé čtení

Prosím, aby z pověření vlády tento bod uvedl ministr zdravotnictví Jan Blatný. Prosím, pane ministře, ujměte se slova.

 

Ministr zdravotnictví ČR Jan Blatný Děkuji, pane předsedající. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dámy a pánové, dovolte, abych nyní uvedl související vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o elektronizaci zdravotnictví. Tento vládní návrh obsahuje několik novel zákonů, v nichž jsou vyjádřeny návaznosti na instituty a postupy upravené zákonem o elektronizaci zdravotnictví. Jde o tyto zákony: zákon o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, zákon o archivnictví a spisové službě, zákon o nemocenském pojištění, zákon o léčivech a zákon o zdravotních službách.

V návrhu novely zákona o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy se oblast působnosti Ministerstva zdravotnictví doplňuje o elektronizaci zdravotnictví.

Účelem úpravy návrhu zákona o archivnictví a spisové službě je tak sjednocení pravidel pro veřejnoprávní a soukromoprávní původce při nakládání se zdravotnickou dokumentací, to je její převedení do režimu podle speciální právní úpravy, v tomto případě pod režim zákona o zdravotních službách.

Novelou zákona o nemocenském pojištění se umožňuje České správě sociálního zabezpečení a služebním orgánům nemocenského pojištění využívat resortní systémové přístupové certifikáty poskytovatelů zdravotních služeb vydávané Ministerstvem zdravotnictví podle zákona o elektronizaci zdravotnictví. Zároveň se umožňuje České správě sociálního zabezpečení používat i dosavadní přístupové certifikáty poskytovatelů zdravotních služeb vydané Státním ústavem pro kontrolu léčiv před nabytím účinnosti novely zákona, a to za účelem ověřování identity ošetřujícího lékaře po dobu její platnosti. Doba platnosti je pak stanovena na dva roky.

Novelou zákona o léčivech se rovněž umožňuje zmíněné resortní systémové certifikáty poskytovatelů zdravotních služeb využívat v systému eRecept.

Novelou zákona o zdravotních službách se zohledňuje dopad zákona o elektronizaci zdravotnictví do právní úpravy vymezené touto normou. Jak vidíte, jedná se o velmi pragmatické úpravy, které jsou potřeba k tomu, aby zákon o elektronizaci zdravotnictví mohl nabýt své reálné funkce.

Vážený pane předsedo, vážené paní poslankyně, páni poslanci, dámy a pánové, rád bych vás tímto požádal o podporu mnou nyní uvedeného vládního návrhu zákona, který navazuje na vládní návrh zákona o elektronizaci zdravotnictví. Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji a prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení, pan poslanec Rostislav Vyzula. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Rostislav Vyzula: Děkuji, pane předsedající. Tak jak bylo řečeno, slyšeli jste, že se jedná vlastně o takovou technickou záležitost, propojení nového zákona s několika dalšími zákony tak, aby to mělo legislativní řád, takže k tomu dál nemám co dodat, jenom že v podrobné rozpravě potom požádám také o zkrácení lhůt. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Dámy a pánové, využiji svého práva předsedajícího. Bohužel jsem obdržel smutnou zprávu, že náš kolega Jiří Ventruba právě zemřel na onemocnění COVID-19. Prosím, abychom uctili jeho památku minutou ticha. (Přítomní povstali a uctili památku poslance Jiřího Ventruby minutou ticha.) Děkuji vám.

 

Podle rozhodnutí Poslanecké sněmovny nyní otevírám sloučenou obecnou rozpravu k bodům číslo 41 a 42.

 

Následující část projednávání bodu pořadu schůze

Aktualizováno 21. 4. 2021 v 9:01.
Přihlásit/registrovat se do ISP