(13.30 hodin)
(pokračuje Filip)

Před sebou máme podle schváleného pořadu schůze bod číslo

 

87.
Vládní návrh zákona o statusu veřejné prospěšnosti a o změně
souvisejících zákonů (zákon o statusu veřejné prospěšnosti)
/sněmovní tisk 1005/ - třetí čtení

Pan ministr Pelikán zůstává u stolku zpravodajů a požádám zpravodajku garančního ústavněprávního výboru paní poslankyni Markétu Wernerovou, aby také zaujala místo u stolku zpravodajů. Kolegyni Wernerovou nějak nevidím, to mám asi smůlu... Zeptám se pana předsedy klubu... Dobře, pan předseda ústavněprávního výboru se ujme zpravodajské role. Jsme ve třetím čtení, není třeba o tom hlasovat. Nikdo nic nenamítá, že zpravodajskou zprávu přednese předseda ústavněprávního výboru? Není tomu tak.

Pane předsedo, máte slovo místo zpravodaje.

 

Poslanec Jeroným Tejc: Dobrý den. Dovolte mi, abych zaujal roli náhradního zpravodaje s tím, že ústavněprávní výbor se zabýval tímto tiskem na své 88 schůzi 31. května s tím, že doporučil Poslanecké sněmovně hlasovat proceduru takto -

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ne, to vyřešíme potom. Já jen jsem vás musel vyvolat k tomu, abyste mi řekl k usnesení, zbytek musíme vyřídit normálně klasicky ve třetím čtení. Já konstatuji místo vás, že sněmovní tisk 1005/3 byl doručen 3. května a usnesení výboru vám bylo doručeno jako sněmovní tisk 1005/4. Ptám se pana ministra, jestli má zájem. Nemá zájem. Otevírám rozpravu. Do té se nikdo nehlásí, písemnou přihlášku nemám. Takže rozpravu končím a teprve teď můžete přistoupit k přednesení návrhu. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Jeroným Tejc: Děkuji. Chtěl jsem to urychlit, nepovedlo se. (S úsměvem.) Takže procedura bude velmi jednoduchá. Budeme hlasovat nejdříve o legislativně technických úpravách, ale ty vzneseny nebyly, takže bychom mohli hlasovat o komplexním pozměňovacím návrhu ústavněprávního výboru. Stanovisko ústavněprávního výboru je kladné. A poté bychom hlasovali o zákonu jako celku. Žádné další pozměňovací návrhy dle mých záznamů předloženy nebyly.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Procedura je opravdu jednoduchá, ale urychlit to nemůžeme. Jenom se zeptám, jestli někdo trvá na hlasování o proceduře hlasování. Myslím, že nikdo vzhledem k tomu, že je výrazně jednoduchá.

 

Takže můžeme rovnou přistoupit ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu ústavněprávního výboru jedním hlasováním. Já vás všechny odhlásím, požádám vás o novou registraci. Prosím přihlaste se svými identifikačními kartami, a já se zeptám pana zpravodaje, aby nám řekl doporučení garančního výboru. (Kladné.) Pan ministr? (Neutrální.) Dobře.

 

Rozhodneme v hlasování číslo 191, počet přihlášených je stabilní. Zahájil jsem hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 191, z přítomných 133 pro 96, proti nikdo. Pozměňovací návrh byl schválen.

 

To byl jediný pozměňovací návrh. A přikročíme k hlasování o celém návrhu zákona.

 

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona o statusu veřejné prospěšnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o statusu veřejné prospěšnosti), podle sněmovního tisku 1005, ve znění schváleném Poslaneckou sněmovnou."

Rozhodneme v hlasování číslo 192, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 192 z přítomných 137 pro 84, proti nikdo. Návrh byl přijat. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Děkuji panu ministrovi, děkuji panu předsedovi ústavněprávního výboru a končím bod číslo 87.

 

Máme před sebou bod 95. Máme na něj myslím jedenáct minut, a proto bych ho zahájil. Jde o

 

95.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 164/2013 Sb.,
o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně
dalších souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 999/ - třetí čtení

Pan ministr Pilný je připraven, paní zpravodajka Miloslava Vostrá je také připravena. Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 999/2, který vám byl doručen 7. června 2017, a usnesení garančního výboru vám bylo doručeno jako sněmovní tisk 999/3. Pan navrhovatel je připraven vystoupit před otevřením rozpravy. Pane ministře, máte slovo.

 

Ministr financí ČR Ivan Pilný Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně a kolegové, dovolte mi, abych stručně uvedl novelu zákona o mezinárodní spolupráci při správě daní přinášející výměnu zpráv podle zemí, které jsou dalším nástrojem v boji proti daňovým únikům v oblasti přímých daní. Tuto novelu již představil při projednávání v prvním čtení můj předchůdce, tak se omezím pouze na vyjádření k účinnosti. Novela nemůže být účinná k 5. červnu 2017, jak bylo navrhováno. Bude nutné ji posunout a k tomu jsou i příslušné pozměňovací návrhy. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu ministru financí a otevírám rozpravu, do které nemám žádnou přihlášku. Paní zpravodajka se hlásí do rozpravy. Prosím, paní zpravodajko.

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo. Kolegyně, kolegové, v pozměňovacích návrzích jsou pozměňovací návrhy moje pod písmenem A, které reagují na to, že jsme nestihli včas projednat tento návrh zákon, a pak opět moje pozměňovací návrhy pod písmenem B, které byly alternativní a v podstatě byly načteny pouze proto, kdybychom tento zákon nestihli na této schůzi projednat a projednával se až po 1. srpnu. Takže vzhledem k tomu, že to vypadá, že to dneska stihneme, tak bych chtěla požádat o to, abyste hlasováním rozhodli o stažení mých pozměňovacích návrhů pod písmenem B.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Kdo dál do rozpravy? Nikdo se nehlásí, rozpravu můžu ukončit. Asi není zájem o závěrečná slova... (Není.) Ale musíme rozhodnout o stažení pozměňovacích návrhů pod písmenem B, protože jde o třetí čtení a návrh je nutné hlasovat.

 

Rozhodneme o návrhu paní zpravodajky v hlasování číslo 193, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro, aby byl ten pozměňovací návrh stažen. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 193, z přítomných 140 pro 132, proti nikdo. Návrh byl stažen, tedy nebude hlasován.

 

Nyní tedy požádám zpravodajku garančního výboru, aby nás seznámila s procedurou hlasování a přednášela jednotlivé pozměňovací návrhy a řekla stanovisko garančního výboru. Paní zpravodajko, máte slovo.

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: Děkuji za slovo. Co se týká procedury, bude velmi jednoduchá. Nejprve bychom hlasovali, protože legislativně návrhy nejsou, o pozměňovacím návrhu A1, který se týká posunu lhůty při podávání ohlášení z 30. září na 31. října. A jak říkám, je to z důvodu toho, že došlo k časovému posunu při projednávání tohoto zákona. Poté bychom hlasovali A2, který mění účinnost tohoto zákona, jak už tady říkal pan předkladatel, a na závěr o zákonu jako celku.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře. Trváte na schválení procedury, nebo je všem zřejmá? Raději ano.

Takže o proceduře hlasování rozhodneme v hlasování číslo 194, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro navrženou proceduru podle paní zpravodajky. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 194, z přítomných 143 pro 137, proti nikdo. Procedura byla schválena. Můžeme podle ní postupovat. Prosím, paní zpravodajko, první návrh.

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: Nejprve budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu A1, kde, jak už jsem říkala, dochází k posunu prvního ohlášení povinnosti z 30. září na 31. října.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Stanovisko? (Souhlas.) Pan ministr? (Souhlas.)

Zahájil jsem hlasování číslo 195. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 195, z přítomných 144 pro 137, proti nikdo. Návrh byl přijat. Další. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP