Středa 12. července 2017, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Vojtěch Filip)

95.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 164/2013 Sb.,
o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně
dalších souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 999/ - třetí čtení

Pan ministr Pilný je připraven, paní zpravodajka Miloslava Vostrá je také připravena. Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 999/2, který vám byl doručen 7. června 2017, a usnesení garančního výboru vám bylo doručeno jako sněmovní tisk 999/3. Pan navrhovatel je připraven vystoupit před otevřením rozpravy. Pane ministře, máte slovo.

 

Ministr financí ČR Ivan Pilný Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně a kolegové, dovolte mi, abych stručně uvedl novelu zákona o mezinárodní spolupráci při správě daní přinášející výměnu zpráv podle zemí, které jsou dalším nástrojem v boji proti daňovým únikům v oblasti přímých daní. Tuto novelu již představil při projednávání v prvním čtení můj předchůdce, tak se omezím pouze na vyjádření k účinnosti. Novela nemůže být účinná k 5. červnu 2017, jak bylo navrhováno. Bude nutné ji posunout a k tomu jsou i příslušné pozměňovací návrhy. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu ministru financí a otevírám rozpravu, do které nemám žádnou přihlášku. Paní zpravodajka se hlásí do rozpravy. Prosím, paní zpravodajko.

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo. Kolegyně, kolegové, v pozměňovacích návrzích jsou pozměňovací návrhy moje pod písmenem A, které reagují na to, že jsme nestihli včas projednat tento návrh zákon, a pak opět moje pozměňovací návrhy pod písmenem B, které byly alternativní a v podstatě byly načteny pouze proto, kdybychom tento zákon nestihli na této schůzi projednat a projednával se až po 1. srpnu. Takže vzhledem k tomu, že to vypadá, že to dneska stihneme, tak bych chtěla požádat o to, abyste hlasováním rozhodli o stažení mých pozměňovacích návrhů pod písmenem B.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Kdo dál do rozpravy? Nikdo se nehlásí, rozpravu můžu ukončit. Asi není zájem o závěrečná slova... (Není.) Ale musíme rozhodnout o stažení pozměňovacích návrhů pod písmenem B, protože jde o třetí čtení a návrh je nutné hlasovat.

 

Rozhodneme o návrhu paní zpravodajky v hlasování číslo 193, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro, aby byl ten pozměňovací návrh stažen. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 193, z přítomných 140 pro 132, proti nikdo. Návrh byl stažen, tedy nebude hlasován.

 

Nyní tedy požádám zpravodajku garančního výboru, aby nás seznámila s procedurou hlasování a přednášela jednotlivé pozměňovací návrhy a řekla stanovisko garančního výboru. Paní zpravodajko, máte slovo.

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: Děkuji za slovo. Co se týká procedury, bude velmi jednoduchá. Nejprve bychom hlasovali, protože legislativně návrhy nejsou, o pozměňovacím návrhu A1, který se týká posunu lhůty při podávání ohlášení z 30. září na 31. října. A jak říkám, je to z důvodu toho, že došlo k časovému posunu při projednávání tohoto zákona. Poté bychom hlasovali A2, který mění účinnost tohoto zákona, jak už tady říkal pan předkladatel, a na závěr o zákonu jako celku.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře. Trváte na schválení procedury, nebo je všem zřejmá? Raději ano.

Takže o proceduře hlasování rozhodneme v hlasování číslo 194, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro navrženou proceduru podle paní zpravodajky. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 194, z přítomných 143 pro 137, proti nikdo. Procedura byla schválena. Můžeme podle ní postupovat. Prosím, paní zpravodajko, první návrh.

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: Nejprve budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu A1, kde, jak už jsem říkala, dochází k posunu prvního ohlášení povinnosti z 30. září na 31. října.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Stanovisko? (Souhlas.) Pan ministr? (Souhlas.)

Zahájil jsem hlasování číslo 195. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 195, z přítomných 144 pro 137, proti nikdo. Návrh byl přijat. Další.

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: Teď budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu A2, který mění účinnost tohoto zákona. Tento zákon by měl nabýt účinnosti dnem svého vyhlášení.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Stanovisko? (Zpravodajka: Souhlas.) Pan ministr? (Souhlas.)

Rozhodneme v hlasování číslo 196, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 196, z přítomných 144 pro 136, proti 1. Návrh byl přijat.

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: Bylo hlasováno o všech pozměňovacích návrzích, takže teď by se mělo hlasovat o zákonu jako celku.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano, protože jsme prohlasovali stažení pozměňovacích návrhů bodu B. Protože bylo hlasováno o všech pozměňovacích návrzích, budeme hlasovat o návrhu jako celku.

 

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 999, ve znění schváleném Poslaneckou sněmovnou."

Rozhodneme v hlasování 197, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 197, z přítomných 143 pro 136, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. Děkuji panu ministrovi, děkuji paní zpravodajce a končím bod číslo 95.

Myslím, že bod číslo 96 asi zahájit nemohu, protože bychom přerušovali v průběhu hlasování, a Poslanecká sněmovna rozhodla o pevném zařazení bodu číslo 135 - to jsou body volební - na 13.45, takže v tuhle chvíli přerušuji jednání o zákonech ve třetím čtení a nechám logicky tříminutovou přestávku, protože nebudeme pravděpodobně dvojím hlasováním měnit, abychom mohli začít o malou chviličku dřív. Bod 135 zahájíme podle usnesení Poslanecké sněmovny ve 13.45 hodin. Děkuji.

 

(Jednání přerušeno od 13.43 do 13.45.)

 

Budeme pokračovat. Je 13.45, máme před sebou volební body. Jestli mám správně předané podklady, pane předsedo (poslanec Kolovratník už stojí připravený u mikrofonu), jsou to body 135, 139 a 195. Ano? Začneme bodem 135, změna ve složení orgánů Poslanecké sněmovny. (Poslanec Kolovratník volá: Ještě body 196 a 197.) Aha. Ještě tam jsou další. Ano, volební 195, 196 a 197. Tak dobře.

Aktualizováno 31. 10. 2017 v 18:00.
Přihlásit/registrovat se do ISP