(15.50 hodin)

 

Poslanec Stanislav Polčák: Následuje pozměňující návrh pana kolegy Úlehly. Stanovisko zpravodaje je negativní. (Ministryně: Negativní.)

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Zahajuji hlasování. Kdo souhlasí s tímto návrhem? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 61. Přihlášeno 130, pro 3, proti 86. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Stanislav Polčák: Pane místopředsedo, následuje pozměňovací návrh pana kolegy Čechlovského, u kterého bych si dovolil úpravu. Já bych žádal hlasovat zvlášť bod E1, se kterým bych vyslovil nesouhlas. Ale body E2 až E7 i společné stanovisko s Ministerstvem spravedlnosti by bylo souhlasné. Tudíž hlasovat zvlášť bod E1, kde je stanovisko nesouhlas tuším i od Ministerstva spravedlnosti. A následovaly by body E2 až E7, které by se daly hlasovat jako legislativně technické současně.

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Takže hlasujeme o E1 samostatně.

 

Poslanec Stanislav Polčák: Procedura nebyla schválena, já jsem ji pouze navrhl. To znamená, jestli není námitka proti tomuto způsobu, nevidím v tom žádný problém, abychom hlasovali pouze bod u pana Čechlovského E1 zvlášť a potom v tom balíku E2 až E7. Můžeme se s každým bodem E vypořádat samostatně.

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Má někdo námitku proti této úpravě hlasování? Nemá, takže hlasujeme o návrhu E1 samostatně.

 

Poslanec Stanislav Polčák: Ano, děkuji, takže o bodu E1. Stanovisko zpravodaje je nesouhlas. (Ministryně: Nesouhlas.)

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Zahajuji hlasování. Kdo souhlasí s tímto návrhem? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 62. Přihlášeno 130, pro 1, proti 83. Tento návrh přijat nebyl.

 

Poslanec Stanislav Polčák: Děkuji a nyní bychom tedy v souhrnném hlasování hlasovali poslední část pozměňujícího návrhu pana kolegy Čechlovského - body E2 až E7. Zde je stanovisko zpravodaje souhlasné. (Ministryně: Kladné stanovisko.)

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Zahajuji hlasování. Kdo souhlasí s těmto návrhy? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 63. Přihlášeno 130, pro 68, proti 16. Tyto návrhy byly přijaty.

 

Poslanec Stanislav Polčák: Je možno přistoupit k hlasování o zákonu jako o celku. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Legislativa je názoru, že nám tam ještě něco chybí. Tak pan zpravodaj.

 

Poslanec Stanislav Polčák: Děkuji, vážený pane místopředsedo. Nehlasovala se ještě usnesení ústavněprávního výboru pod písmenem A. Což já jsem měl za to, že už bylo odhlasováno. Tudíž je třeba ještě hlasovat o přijatých usneseních ústavněprávního výboru pod písmenem A, celý balík.

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Víme všichni o čem hlasujeme? Usnesení ústavněprávního výboru pod bodem A. (Zpravodaj: Stanovisko kladné. Ministryně: Kladné.)

 

Zahajuji hlasování. Kdo souhlasí s tímto návrhem? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 64. Přihlášeno 130, pro 69, proti 15. Konstatuji, že s návrhem byl vysloven souhlas.

 

Nyní můžeme přistoupit k hlasování o zákonu jako celku. Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím rekodifikace soukromého práva, podle sněmovního tisku 930 ve znění schválených pozměňovacích návrhů."

Stanoviska? Pane zpravodaji, paní ministryně? (Oba dotázaní: Kladné.) Děkuji.

Zahajuji hlasování. Kdo souhlasí s tímto návrhem usnesení? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 65. Přihlášeno 128, pro 67, proti 43. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas, a tím končím projednávání tohoto bodu.

 

Místopředseda PSP Jiří Pospíšil: Budeme pokračovat v dalším bodu našeho jednání. Jedná se o

 

12.
Vládní návrh zákona o zvláštních řízeních soudních
/sněmovní tisk 931/ - třetí čtení

Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujala ministryně spravedlnosti Marie Benešová a zpravodajka ústavněprávního výboru paní poslankyně Jana Suchá. Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 931/3.

Otevírám rozpravu a ptám se paní navrhovatelky případně paní zpravodajky, zda chtějí vystoupit. Nechtějí. (Ministryně: Není potřeba.) Nikdo se do rozpravy nehlásí, rozpravu tedy končím. Ptám se na závěrečná... Pardon, pan kolega Benda. Rozprava tedy pokračuje.

 

Poslanec Marek Benda: Ještě do rozpravy. Raději jsem kontroloval, protože tam mám poznámku v bodě B1 u legislativního odboru, tuto úpravu je nutné promítnout do § 125 odst. 1 písm. b), kde zůstal vnitřní odkaz na § 167 odst. 2, a to takto: "V § 125 odst. 1 písm. b) se slova § 167 odst. 2 nahrazují slovy § Y odst. 1. Odkaz na nově navržený § Y odst. 1 v následujícím bodě B2 bude nahrazen odpovídajícím číselným označením a přečíslováním paragrafu při závěrečném zpracování." Jenom tuto legislativně technickou poznámku, říkám, je to trošku složité, ale je to proto, jak se tato věc složitě tvoří.

 

Místopředseda PSP Jiří Pospíšil: Děkuji pěkně. Jsme stále v rozpravě. Možná by bylo dobré, kdyby se buď navrhovatelka, nebo zpravodajka k tomu pouze vyjádřily potom při hlasování při proceduře.

Ptám se, zda se ještě někdo hlásí do rozpravy. Pokud tomu tak není, pak tedy rozpravu končím a přikročíme k hlasování o pozměňovacích návrzích. Poprosím paní zpravodajku, aby nám oznámila postup při hlasování a poté přednášela jednotlivé pozměňovací návrhy a k těmto návrhům se vyjádřila. Paní zpravodajko, prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Jana Suchá: Děkuji, pane předsedající. Návrh na zamítnutí návrhu zákona ve druhém čtení podán nebyl. A poté byly podány, jestli se nepletu, čtyři pozměňovací návrhy. Pod bodem A je to pozměňovací návrh obsažený v usnesení ústavněprávního výboru. Pod bodem B jsou to pozměňovací návrhy pana poslance Marka Bendy včetně poznámky legislativního odboru, kterou před chvílí uváděl. Pod bodem C je to pozměňovací návrh poslanců Heleny Langšádlové, Jaroslavy Wenigerové, Jaromíra Drábka, Jana Čechlovského a Romana Sklenáka. A pod bodem D jsou pozměňovací návrhy paní poslankyně Ivany Weberové. Myslím si, že můžeme hlasovat o jednotlivých pozměňovacích návrzích tak, jak jsem je četla za sebou.

 

Místopředseda PSP Jiří Pospíšil: Dobře, děkuji pěkně. Chápu to tedy správně, paní zpravodajko, že o technické pana poslance Bendy budeme hlasovat v rámci jeho návrhu pod písmenem B? (Poslankyně Suchá: Ano.) Děkuji pěkně, je to upřesněno.

Takže dámy a pánové, začneme hlasovat o jednotlivých pozměňovacích návrzích. Poprosím paní zpravodajku, aby uvedla první pozměňovací návrh a řekla stanovisko.

 

Poslankyně Jana Suchá: Nyní bychom hlasovali o pozměňovacím návrhu obsaženém v usnesení ústavněprávního výboru. Stanovisko zpravodaje je kladné. (Ministryně: Kladné.)

 

Místopředseda PSP Jiří Pospíšil: Zahajuji hlasování. Kdo je prosím pro návrh? Kdo je proti návrhu?

Hlasování pořadové číslo 66. Přihlášeno 129 poslanců, pro návrh 66 poslanců, proti 18. Návrh byl přijat. Prosím, pokračujeme dál. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP