(15.40 hodin)
(pokračuje Oliva)

Zahajuji hlasování. Kdo souhlasí s tímto návrhem? Kdo je proti?

hlasování pořadové číslo 53 přihlášeno 130, pro 94, proti nikdo. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Děkuji paní ministryni, děkuji panu zpravodaji. Končím projednávání tohoto bodu.

 

Přikročíme k projednání bodu

 

11.
Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony
v souvislosti s přijetím rekodifikace soukromého práva
/sněmovní tisk 930/ - třetí čtení

Pana zpravodaje a paní ministryni Benešovou již máme u stolku zpravodajů. Jen konstatuji, že jsme obdrželi sněmovní tisk 930/3, který obsahuje návrh na zamítnutí a pozměňovací návrhy.

K tomuto bodu otevírám rozpravu. Nemám žádnou přihlášku do rozpravy. Hlásí se někdo z místa? Nikoho nevidím, proto rozpravu končím. Ptám se pana zpravodaje a paní ministryně, jestli si přejí závěrečná slova. Pan zpravodaj Polčák.

 

Poslanec Stanislav Polčák: Vážený pane místopředsedo, před závěrečným hlasováním bych pouze upozornil na podané pozměňovací návrhy ke sněmovnímu tisku 930, což je velká rekodifikační část, a to zejména na návrh kolegy Jana Chvojky, který se týká změny zákoníku práce, doplnění zásady spravedlivého odměňování mezi výčet zásad, které tvoří součást veřejného pořádku. Jinými slovy, zde dochází k zakotvení zásady spravedlivé odměny, která by měla podle zásad, na kterých je vystaveno pracovní právo, tvořit součást veřejného - opakuji znovu veřejného - pořádku.

Já to považuji nejen z teoretického hlediska za omyl, ale i z praktického hlediska. Podle mého názoru je opravdu nejen zbytečné, ale protichůdné, aby zákoník práce byl doplněn tak, že zásada spravedlivého odměňování tvoří základní zásadu veřejného pořádku v oblasti pracovněprávní. Já na to chci upozornit, protože kolega Chvojka s tím přišel i na jednání ústavněprávního výboru, kde tento návrh byl odmítnut. Chci na to upozornit právě z toho důvodu, že v této věci mé stanovisko jako zpravodaje bude odlišné od stanoviska, předpokládám, pravděpodobně Ministerstva spravedlnosti. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Děkuji. Hlásí se někdo dál do rozpravy? Protože nikoho nevidím, rozpravu končím. Táži se paní ministryně i pana zpravodaje, jestli chtějí závěrečné slovo.

 

Poslanec Stanislav Polčák: Pane místopředsedo, měl jsem za to, že jsem vystupoval v rámci závěrečného slova. Jestli chce paní ministryně, to jsem netušil.

 

Ministryně spravedlnosti ČR Marie Benešová Vzala bych si slovo. (Předsedající žádá paní ministryni, aby se ujala slova u řečniště.)

My se ztotožňujeme i s pozměňovacím návrhem pana poslance Chvojky. Neztotožňujeme se pouze s pozměňovacími návrhy pana Úlehly a Čechlovského. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Děkuji. To byla závěrečná slova.

 

Nyní máme na stole návrh na zamítnutí, který předložila paní kolegyně Klasnová. O tomto návrhu teď musíme nechat hlasovat. Přivolám kolegy z předsálí. Opakuji, že hlasujeme o návrhu na zamítnutí.

Zahajuji hlasování. Omlouvám se. Stanoviska? (Zpravodaj: Jednoznačně proti. Ministryně: Pro. Proti, pardon. Veselost v sále.) Stanoviska jsme vyslechli. Zahajuji hlasování. Kdo souhlasí s tímto návrhem na zamítnutí? Kdo je proti?

hlasování pořadové číslo 55 přihlášeno 130, pro 54, proti 66. Návrh nebyl přijat.

 

Poprosím pana zpravodaje, aby přednášel jednotlivé pozměňovací návrhy.

 

Poslanec Stanislav Polčák: Ano, děkuji, pane místopředsedo. Jestli jsme se společnými silami s paní ministryní dostali až do této fáze schvalování dalších pozměňovacích návrhů, tak bych doporučil následující postup. Byly podány pozměňovací návrhy pana kolegy poslance Marka Bendy, pana kolegy Chvojky, o kterém jsem hovořil, pana Úlehly a pana Čechlovského.

Můj návrh by byl, abychom hlasovali návrh, který podal pan poslanec Marek Benda, v bodě B1, B2, B3 zvlášť. Po vypořádání se s jeho návrhem bychom přistoupili k pozměňovacímu návrhu podanému kolegou Chvojkou C1 a C2 zvlášť. Následoval by pozměňovací návrh pana kolegy Úlehly a potom bych nechal komplexně hlasovat návrh pana kolegy Čechlovského pod písmenem E. To je můj návrh hlasovací procedury.

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Děkuji. Má někdo připomínku k této proceduře? Je to v podstatě oddělené hlasování o každém návrhu s výjimkou návrhu závěrečného, který by byl hlasován komplexně. Má k tomu někdo námitku? Nemá, takže proceduru nemusíme schvalovat. Prosím, pane zpravodaji, přednášejte jednotlivé návrhy.

 

Poslanec Stanislav Polčák: Děkuji. Tudíž bychom nejprve hlasovali o návrhu kolegy poslance Marka Bendy pod bodem B1. Stanovisko zpravodaje je kladné. (Ministryně: Kladné.)

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Zahajuji hlasování. Kdo souhlasí s tímto návrhem? Kdo je proti?

hlasování pořadové číslo 56 přihlášeno 130, pro 67, proti 15. Tento návrh byl přijat. Prosím další návrh.

 

Poslanec Stanislav Polčák: Dále je pod písmenem B2 návrh kolegy Bendy. Stanovisko kladné. (Ministryně: Kladné.)

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Zahajuji hlasování. Kdo souhlasí s tímto návrhem? Kdo je proti?

hlasování pořadové číslo 57 přihlášeno 130, pro 68, proti 14. Tento návrh byl přijat. Prosím další návrh.

 

Poslanec Stanislav Polčák: Následuje pod písmenem B3. Je to návrh kolegy Bendy. Stanovisko zpravodaje kladné. (Ministryně: Kladné.)

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Zahajuji hlasování. Kdo souhlasí s tímto návrhem? Kdo je proti?

hlasování pořadové číslo 58 přihlášeno 129, pro 69, proti 14. Tento návrh byl přijat. Prosím další návrh.

 

Poslanec Stanislav Polčák: Následuje pozměňovací návrh pana kolegy Chvojky pod písmenem C1. Stanovisko zpravodaje je kladné. (Ministryně: Souhlas.)

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Zahajuji hlasování. Kdo souhlasí s tímto návrhem? Kdo je proti?

hlasování pořadové číslo 59 přihlášeno 130, pro 89, proti 27. Tento návrh byl přijat. Prosím další návrh.

 

Poslanec Stanislav Polčák: Následuje bod C2. Zde je stanovisko zpravodaje jednoznačně negativní. (Ministryně: Kladné.)

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Zahajuji hlasování. Kdo souhlasí s tímto návrhem? Kdo je proti?

hlasování pořadové číslo 60 přihlášeno 130, pro 57, proti 64. Tento návrh přijat nebyl. Prosím další návrh. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP