Stenografický zápis 40. schůze, 13. března 1996


(Schůze opět zahájena

Místopředseda PSP Jiří Vlach


2. Návrh poslance Josefa Ježka a dalších na vydání ústavního zákona o vytvoření vyšších územních samosprávných celků, podle sněmovního tisku 1912 druhé čtení

Poslanec Josef Ježek
Poslankyně Gerta Mazalová
Poslanec František Kačenka
Poslanec Vladimír Řezáč
Poslanec Petr Kavan
Poslanec Jan Litomiský
Poslankyně Hana Tomanová
Poslanec Jaromír Kalus
Poslanec Emil Jaroš
Poslanec Josef Ježek
Poslanec Rudolf Opatřil
Poslanec Josef Ježek


3. Vládní návrh zákona o některých dražbách mimo soudní výkon rozhodnutí a o změně zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 1898 druhé čtení

Ministr hospodářství ČR Karel Dyba
Poslanec Jiří Vyvadil
Poslanec Miloslav Výborný
Poslanec Karel Mach
Poslanec Zdeněk Vorlíček
Poslanec Jiří Vyvadil
Poslankyně Milena Kolářová
Poslanec Tomáš Sojka


4. Vládní návrh Smlouvy mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo o propojení české dálnice D5 a německé dálnice A6 na společných státních hranicích výstavbou hraničního mostu, podle sněmovního tisku 2013 - druhé čtení

Ministr dopravy ČR Vladimír Budinský
Poslanec Zdeněk Vorlíček


5. Vládní návrh Smlouvy mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo o stavbě hraničního mostu na společných státních hranicích na tahu evropské silnice E49, podle sněmovního tisku 2014 - druhé čtení

Ministr dopravy ČR Vladimír Budinský
Poslanec Zdeněk Vorlíček


6. Vládní návrh zákona o vyhlášení Národního parku České Švýcarsko a o změně a doplnění zákona ČN R č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, podle sněmovního tisku 1932 - druhé čtení

Ministr životního prostředí ČR František Benda
Poslanec Jiří Vačkář
Poslanec Radim Špaček
Poslanec Stanislav Pěnička
Poslanec Pavel Kulička
Poslanec Josef Ježek
Poslanec Josef Holub
Ministr životního prostředí ČR František Benda
Poslanec Čestmír Hofhanzl
Poslanec Pavel Kulička
Ministr životního prostředí ČR František Benda
Poslanec Radim Špaček


7. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 35/1965 Sb., o dílech literárních, vědeckých a uměleckých (autorský zákon), ve znění zákona č. 89/1990 Sb., zákona č. 468/1991 Sb., a zákona č. 318/1993 Sb., podle sněmovního tisku 1935 - druhé čtení

Ministr kultury ČR Pavel Tigrid
Poslanec Martin Přibáň
Poslanec Radim Špaček


8. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňují zákon č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 1976 - třetí čtení

Poslanec Ivan Vrzal


9. Návrh na změnu v zastoupení klubu poslanců Občanského národního hnutí v organizačním výboru Poslanecké sněmovny

Místopředseda PSP Jiří Vlach


10. Návrh poslanců Josefa Pavely a dalších na vydání zákona o advokacii, podle sněmovního tisku 1920 - třetí čtení

Poslankyně Anna Röschová
Místopředseda PSP Jiří Vlach

(Schůze přerušena
(Schůze opět zahájena

Místopředseda PSP Jiří Vlach
Poslanec Josef Pavela
Poslankyně Anna Röschová
Poslanec Josef Pavela


11. Návrh poslanců Jiřího Drápely a dalších na vydání zákona o státních svátcích, svátcích a památných a významných dnech České republiky, podle sněmovního tisku 1969 třetí čtení

Poslanec Vladimír Koronthály
Poslanec Jaroslav Sýkora
Místopředseda PSP Jiří Vlach

(Jednání přerušeno
(Schůze opět zahájena

Místopředseda PSP Jan Kasal


12. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 136/1994 Sb., o barvení a značkování některých uhlovodíkových paliv a maziv a o opatřeních s tím souvisejících, o doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živonostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona ČNR č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a o změně zákona ČNR č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a kterým se mění a doplňuje zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 1947 - třetí čtení

Poslanec Josef Holub
Poslanec Pavel Hirš
Poslanec Josef Holub
Poslanec Stanislav Pěnička
Poslanec Josef Effenberger
Poslanec Stanislav Pěnička
Poslanec Josef Effenberger
Poslanec Stanislav Pěnička
Místopředseda PSP Jan Kasal


13. Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda o přístupu Republiky Slovinsko ke Středoevropské dohodě o volném obchodu, podepsaná dne 25. listopadu 1995 v Ljubljani, podle sněmovního tisku 1997 - druhé čtení

Ministr průmyslu a obchodu ČR Vladimír Dlouhý
Poslanec Otakar Vychodil


14. Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu k vyslovení souhlasu Dohoda o volném obchodu mezi Českou republikou a Bulharskou republikou, podepsaná dne 15. prosince 1995 v Praze, podle sněmovního tisku 2078 - druhé čtení

Ministr průmyslu a obchodu ČR Vladimír Dlouhý
Poslanec Otakar Vychodil


15. Návrh poslanců Josefa Křížka a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 1968 - třetí čtení

Poslanec Jan Třebický
Poslanec Josef Křížek
Poslanec Jiří Vačkář


16. Návrh poslanců Ivana Maška a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 2038 - prvé čtení (pokračování přerušeného jednání)

Poslanec Stanislav Pěnička
Poslanec Ivan Mašek


17. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon ČNR č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 2116 - prvé čtení

Ministr práce a sociálních věcí ČR Jindřich Vodička
Poslanec Jindřich Němčík
Poslanec Václav Exner
Ministr práce a sociálních věcí ČR Jindřich Vodička
Poslankyně Eva Fischerová


18. Vládní návrh na ratifikaci úmluv Mezinárodní organizace práce č. 105 o odstranění nucené práce, 1957, č. 108 o průkazech totožnosti námořníků, 1958, č. 132 o placené dovolené (revidovaná), 1970, č. 171 o noční práci, 1990, podle sněmovního tisku 2032 - druhé čtení

Ministr práce a sociálních věcí ČR Jindřich Vodička
Poslankyně Gerta Mazalová


19. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 2115 - prvé čtení

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Ivan Kočárník
Poslanec Stanislav Pěnička


20. Návrh poslanců Karla Macha a dalších na vydání zákona, kterým se doplňuje zákon ČNR č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 2075 - prvé čtení

Poslanec Karel Mach
Poslanec Jan Třebický


21. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda mezi Českou republikou a Státem Kuvajt o podpoře a ochraně investic, podepsaná dne 8. ledna 1996 v Kuvajtu, podle sněmovního tisku 2110 - prvé čtení

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Ivan Kočárník
Poslanec Jan Decker


22. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi vládou České republiky a Švýcarskou spolkovou radou o zamezení dvojího zdanění v oboru daní z příjmu a z majetku, podepsaná v Praze dne 4. prosince 1995, podle sněmovního tisku 2029 - druhé čtení

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Ivan Kočárník
Poslanec Jiří Maryt


23. Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Memorandum o porozumění mezi vládou České republiky a vládou Spojeného království Velké Británie a Severního Irska o vzájemné správní pomoci jejich celních správ, podepsané v Praze dne 17. listopadu 1995, podle sněmovního tisku 2067 - druhé čtení

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Ivan Kočárník
Poslanec Věnceslav Lukáš


24. Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu návrh na přístup České republiky k Úmluvě o zjednodušení formalit ve zbožovém styku mezi Evropským hospodářským společenstvím a zeměmi ESVO ze dne 28. dubna 1987 a k Úmluvě o společném tranzitním režimu mezi Evropským hospodářským společenstvím a zeměmi ESVO ze dne 20. května 1987, který byl schválen usnesením vlády ČR ze dne 10. ledna 1996 č. 57, podle sněmovního tisku 2095 - druhé čtení

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Ivan Kočárník
Poslanec Jan Kryčer


25. Návrh poslanců Čestmíra Hofhanzla a Ludvíka Motyčky na vydání zákona, kterým se doplňuje zákon ČNR č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění zákona ČNR č. 546/1992 Sb., podle sněmovního tisku 2039 - prvé čtení

Poslanec Čestmír Hofhanzl
Poslanec Pavel Pešek


26. Návrh poslanců Vladimíra Šumana a Oldřicha Kužílka na vydání zákona o kontrole zpravodajských služeb Parlamentem, podle sněmovního tisku 2040 - prvé čtení

Poslanec Vladimír Šuman
Poslanec Stanislav Gross
Ministr vnitra ČR Jan Ruml
Poslanec Tomáš Fejfar
Poslanec Václav Klučka
Poslanec Jan Klas
Místopředseda PSP Karel Ledvinka
Poslanec Oldřich Kužílek
Místopředseda PSP Jan Kasal
Ministr vnitra ČR Jan Ruml
Místopředseda PSP Karel Ledvinka
Poslanec Tomáš Fejfar
Poslanec Oldřich Kužílek
Poslanec Josef Ullmann
Místopředseda PSP Jan Kasal
Poslanec Jan Klas
Poslanec Vladimír Šuman
Poslanec Oldřich Kužílek


27. Návrh poslance Jana Vraného na vydání zákona, kterým se doplňuje zákon č. 58/1995 Sb., o pojišťování a financování vývozu se státní podporou, a o doplnění zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 2045 - prvé čtení

Poslanec Jan Vraný
Poslanec Richard Mandelík


28. Návrh poslance Jiřího Payna na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky, ve znění zákona č. 272/1993 Sb. a zákona č. 140/1995 Sb., podle sněmovního tisku 2053 - prvé čtení

Poslanec Jiří Payne
Poslanec Jan Decker
Poslanec Miloslav Výborný
Ministr vnitra ČR Jan Ruml


29. Návrh poslanců Richarda Mandelíka a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 2061 - prvé čtení

Poslanec Richard Mandelík
Poslankyně Anna Röschová


30. Návrh poslanců Františka Kozla a Jana Kouckého na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 172/1990 Sb., o vysokých školách, ve znění zákona č. 216/1993 Sb., podle sněmovního tisku 2063 - prvé čtení

Poslanec František Kozel


31. Návrh poslanců Dalibora Matulky a Jana Navrátila na vydání ústavního zákona o referendu a o doplnění ústavního zákona ČNR č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, podle sněmovního tisku 2096 - prvé čtení

Poslanec Václav Exner
Místopředseda PSP Jan Kasal

(Schůze přerušena


Přihlásit/registrovat se do ISP