Středa 13. března 1996

Poslanec Pavel Kulička: Dámy a pánové, přesto bych se ještě jednou dovolil pana ministra otázat na to, co jsem se ptal, zdali to přece jenom není pravda? Nebo možná že by mi pomohla i odpověď, že tyto otázky nejsou v danou chvíli zajímavé, nebo to přijde někdy později. Nebo možná, že bych je měl panu ministru předložit písemně, jestli je ochoten k tomu něco drobného poznamenati. Pakliže to pro vás nemá význam, tak -

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Skončil jste, pane kolego? (Skončil.)

Je na vás, pane ministře, zda zareagujete a jak. Pan ministr Benda se hlásí o slovo.

Ministr životního prostředí ČR František Benda: Nerozumím této hře, protože jsem přesvědčen, že jsem vaše otázky zodpověděl vlastně ve svém vystoupení, tak jsem si ho i zpětně prohlédl. Poté jsem v reakci na další připomínky vás znovu ujistil o tom, jak vznikl návrh národního parku, čili trvám na svém vyjádření tak, jak bylo předneseno v úvodním slově. Jsem přesvědčen, že v něm je i odpověď na vaše otázky.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji panu ministrovi. Kdo se dál hlásí do obecné rozpravy? Jestliže nikdo, obecnou rozpravu končím.

Musíme rozhodnout o návrhu, který padl v rámci obecné rozpravy. Pan zpravodaj se hlásí o slovo.

Poslanec Radim Špaček: Děkuji, pane předsedající. Původně jsem měl v úmyslu vystupovat až na sám konec rozpravy, ale před hlasováním bych rád upozornil, že náš výbor se samozřejmě také zabýval rozpočtovými dopady eventuálního přijetí návrhu výboru. Ukazuje se, že oproti vládnímu návrhu, který bude podle důvodové zprávy požadovat ročně něco přes 2 miliony korun od státního rozpočtu, v případě přijetí návrhu našeho výboru by šlo ročně zhruba o 1,2 milionu korun. Čísla jsou samozřejmě podrobnější. To byl první bod pana poslance Pěničky.

Druhý bod - plán péče o národní park. Tady musím bohužel konstatovat, plán péče byl ministerstvem životního prostředí vyžádán a posléze i zpracován pro tzv. původní variantu, o které zde byla řeč. Varianta, kterou navrhuje náš výbor, je s původní variantou téměř shodná, je o něco menší. Takže plán péče existuje. To je odpověď na druhou otázku pana kolegy pěničky.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji panu zpravodajovi.

Dámy a pánové, nyní rozhodneme o návrhu pana poslance Pěničky, aby Poslanecká sněmovna rozhodla hlasováním o vrácení předloženého návrhu zákona k novému projednání, a to rozpočtovému výboru. Návrh byl zdůvodněn. Dovolím si vás před tímto hlasováním odhlásit a požádat o novou registraci.

Budeme hlasovat o návrhu pana kolegy pěničky.

Kdo je pro jeho přijetí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko v hlasování č. 31. Kdo je proti?

Návrh byl přijat poměrem hlasů 50 pro. 31 proti.

Tím jsme rozhodli o dalším způsobu projednávání tohoto zákona. Chci se zeptat pana zpravodaje, máme-li rozhodnout o některém dalším návrhu. Domnívám se, že v tomto okamžiku nikoliv. Pokud by pan kolega Ježek část obsahu svého vystoupení pojednal jako návrh na rozšíření programu schůze, pak bychom se tím zabývali podle mého názoru jedině tímto způsobem.

Děkuji v tomto okamžiku panu ministru Bendovi a panu poslanci Špačkovi jako zpravodaji.

Dámy a pánové, budeme pokračovat v našem pořadu, a to dalším bodem, kterým je

7.

Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 35/1965 Sb., o dílech literárních, vědeckých a uměleckých (autorský zákon, ve znění zákona c. 89/1990 Sb., zákona č. 468/1991 Sb. a zákona č. 318/1993 Sb. (sněmovní tisk.1935)

Jde o druhé čtení. Z pověření vlády uvede předložený návrh zákona ministr kultury pan Pavel Tigrid, kterého prosím, aby se ujal slova.

Ministr kultury ČR Pavel Tigrid: Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vláda České republiky předkládá návrh paragrafovaného znění zákona, kterým se mění a doplňuje autorský zákon. Jde o normu na první pohled značně komplikovanou a projednání její novelizace na půdě výboru pro kulturu, vědu, vzdělání, mládež a tělovýchovu bylo velmi náročné. Jsem opravdu rád, že kulturní výbor doporučuje poslanecké sněmovně vyslovit souhlas s předloženým návrhem zákona s připomínkami projednanými s předkladatelem.

Přijetím předloženého zákona ve smyslu usnesení kulturního výboru se Česká republika přiblíží standardu autorsko-právní ochrany, evropskému standardu. Česká republika tak také splní závazky vyplývající z dvoustranných a mnohostranných smluv, uzavřených na úseku práv k duševnímu vlastnictví. Mohu namátkou uvést, že jde o závazky plynoucí z Asociační dohody České republiky s Evropskou unií, z členství České republiky ve Světově organizaci duševního vlastnictví a dále Dohody o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví, která se stává nejvýznamnějším mezinárodním smluvním dokumentem v oblasti autorského práva a práv příbuzných.

Doporučuji Poslanecké sněmovně vyslovit souhlas s předloženým zákonem a děkuji za pozornost.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji panu ministru Tigridovi. Návrh zákona jsme v prvním čtení přikázali výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu. Zpravodajem byl určen poslanec Martin Přibáň, kterého prosím, aby nás informoval o jednání výboru.

Poslanec Martin Přibáň: Vážení páni ministři, pane předsedající, dámy a pánové, návrh zákona, který máte uveden pod tiskem 1935 jako návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 35/1965 Sb., o dílech literárních, vědeckých a uměleckých, tzv. autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů, projednal na svých třech zasedáních výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu a s výsledkem tohoto projednávání jste byli seznámeni tiskem 1935 a), jako usnesením výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu č. 436/1996.

Při vytváření tohoto usnesení došlo, vážené dámy a vážení pánové, k několika drobným legislativně technickým chybám při přepisu, které bych vám rád především pro stenozáznam sdělil, abyste si je ve vašich záznamech opravili a byly správně aplikovány jako součást zákona.

Jedná se o tyto chyby:

Na straně 1 ve stávajícím bodu č. 8 první řádek je věta, která zní: "Knihovny, školy, školská zařízení, archivy, muzea a galerie půjčují výdělečně" - patří tam "nevýdělečně", vypadla předpona ne. To je první chyba. Na druhé straně ve stávajícím bodu č. 12, odst. 5 je na začátku druhého řádku slovo "vytvořeného zaměstnancem", patří nahradit "vytvořenému zaměstnancem". Na konci téže strany pod bodem 27 je napsáno "ostatní odstavce přečíslovat". Správné je "ostatní body přečíslovat". Poslední skutečně drobnou chybou je na poslední straně text: "vkládá se nový bod 28, který zní: vkládá se nový § 53 a) tohoto znění". V dalším textu je uveden § 53, písmenko a) při přepisu vypadlo.

Je mou povinností vás na tyto chyby upozornit, protože jsou to chyby technické a záznam z jednání výboru pro vědu, vzdělání toto může prokázat. Děkuji za pozornost.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji panu poslanci Přibáňovi. Otevírám obecnou rozpravu, kterou končím, protože se do ní nikdo nepřihlásil. Otevírám podrobnou rozpravu, do které se hlásí pan poslanec Přibáň.

Poslanec Martin Přibáň: Dámy a pánové, mám jenom jeden drobný pozměňovací návrh, u kterého velice rychle pochopíte, proč ho vznáším. Týká se čl. 4. Výbor při složitém projednávání opomněl tečky, které jsou zde uvedeny za slovy "Tento zákon nabývá účinnosti dnem", vyplnit nějakým smysluplným textem. Dovoluji si podat pozměňovací návrh, který bude znít: "Čl. 4 zní: Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení". Děkuji.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji panu poslanci Přibáňovi. Kdo se dál hlásí do podrobné rozpravy? Jestliže nikdo, podrobnou rozpravu končím a končím druhé čtení tohoto návrhu zákona. Děkuji v tomto okamžiku panu ministru Tigridovi a panu zpravodaji poslanci Přibáňovi. S faktickou poznámkou se hlásí pan poslanec Špaček.

Poslanec Radim Špaček: Dámy a pánové, před chvilkou jsme rozhodli o tom, že návrh zákona o národním parku České Švýcarsko bude vrácen k projednání do rozpočtového výboru. Přiznávám, že z nedokonalé znalosti jednacího řádu jsem si neuvědomil, že v tuto chvíli, pokud zůstane zachována lhůta 60 dnů, kterou má výbor pro projednání této věci, dostáváme se vlastně už přes hranici volebního období. Nevím, jestli opravdu je cílem nemít žádný zákon. Pokud je tento cíl za tímto návrhem, pak tomu samozřejmě rozumím. Pokud je za tímto návrhem úmysl, aby byla věc skutečně projednána v rozpočtovém výboru, pak navrhuji, abychom zkrátili rozpočtovému výboru lhůtu pro toto projednání na 40 dnů, aby ho bylo možno ještě projednat v plénu této sněmovny. Děkuji.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji. Myslím si, že jako předsedající mohu korektně tuto situaci pojednat jediným způsobem, a to pojmout návrh pana kolegy Špačka tak, že předložím sněmovně k rozhodnutí, zda je ochotna se vrátit k projednávání tohoto bodu a otevřít znovu rozpravu tak, aby v ní mohl zaznít návrh, o kterém mluvil ve svém odůvodnění.To je jediný způsob, jak by bylo možno tuto věc podle mého názoru korektně vyřešit.

Kdo je pro, abychom se vrátili k projednání vládního návrhu zákona o vyhlášení národního parku České Švýcarsko o změně a doplnění zákona 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko v hlasování č. 32. Kdo je proti?

Tento návrh nebyl přijat poměrem hlasů 37 pro, 26 proti. Děkuji.

Dámy a pánové, včera jsme vyhověli žádosti pana ministra Dlouhého o to, aby body, které se váží na jeho přítomnost, byly z určitých protokolárních důvodů projednány v dnešní odpolední části schůze. Ve čtvrtek budou projednávány body 7, 8, 9, 10, 11 a 12. Můžeme tedy přistoupit k projednávání bodu

8.

Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňují zákon č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk 1976)

Jedná se o třetí čtení.

Zahajuji třetí čtení předloženého návrhu zákona. Ve druhém čtení nebyly předneseny žádné pozměňovací návrhy. Otevírám rozpravu, pokud si přeje ještě někdo vystoupit. Pan kolega Vrzal se hlásí.

Poslanec Ivan Vrzal: Vážený pane předsedající, kolegyně a kolegové, vzhledem k tomu, že ještě od druhého čtení byly zjištěno, že tento zákon má určité legislativní nedostatky, dovol:l bych si přednést 5 pozměňovacích návrhů, všechny legislativního charakteru a všechny z dílny legislativního odboru Poslanecké sněmovny.

První pozměňovací návrh: v bodě 4 vypustit slova "ve znění čl. 4 zákona č. 117/1994 Sb.". Druhý pozměňovací návrh: v úvodní větě za slovy "zákona č. 136/1994 Sb." spojku "a" nahradit čárkou a za slovy "zákona č. 200/1994 Sb." vložit slova "a zákona č. 286/1995 Sb.". Třetí pozměňovací návrh: v bodě 1 v návětí vypustit slova "včetně poznámky č. 1" a odkaz na tuto poznámku v textu písmene f) a pod čarou. Čtvrtý pozměňovací návrh: v bodě 2 za slova "před účinností" vložit slovo "tohoto". Poslední pozměňovací návrh se týká účinnosti zákona, v čl. 7 za slovo "dnem" doplnit "1. 6. 1996" namísto teček, které jsou uvedeny ve vládním návrhu zákona. Děkuji.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji panu poslanci Vrzalovi. Kdo se dál hlásí do rozpravy?

Dámy a pánové, končím rozpravu k tomuto bodu a přistoupíme k hlasování o pozměňovacích návrzích, které zazněly. Vzhledem k tomu, že jde o legislativně technické úpravy či doplnění, chci se zeptat sněmovny, zda bude někdo namítat něco, abychom o nich rozhodli en bloc. Je někdo proti? Není tomu tak.

Dámy a pánové, dovolím si vás v tomto okamžiku odhlásit před dvěma hlasováními. V prvním rozhodneme o legislativních upřesněních a doplněních, poté, co se vás dostatečný počet zaregistruje. Pak budeme hlasovat o celém návrhu zákona.

Kdo je pro přijetí doplňovacích, pozměňovacích, legislativně technických návrhů, přednesených panem poslancem Vrzalem, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko v hlasování č. 33. Kdo je proti?

Návrh byl schválen poměrem hlasů 77 pro, nikdo proti.

Dámy a pánové, přednesu návrh usnesení.

Poslanecká sněmovna schvaluje vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňují zákon č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 1976 včetně schválených pozměňovacích návrhů.

Kdo je pro přijetí tohoto usnesení, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko v hlasování č. 34. Kdo je proti?

Návrh byl schválen poměrem hlasů 79 pro, nikdo proti.

Děkuji panu ministru Novákovi a panu poslanci Vrzalovi.

Tím jsme projednali další bod.

Jestli dovolíte, vrátili bychom se k jednomu drobnému bodu, který je původně označen jako bod 6, což je

9.

Návrh na změnu v zastoupení klubu poslanců Občanského národního hnutí v organizačním výboru Poslanecké sněmovny

Pan poslanec Štěrba nám odůvodnil tento bod při včerejším schvalování programu. Ptám se, chce-li se někdo další ještě vyjádřit? Není tomu tak.

Dámy a pánové, podle článku 5 našeho volebního řádu lze změnu v ustavení organizačního výboru provést během volebního období jen se souhlasem Poslanecké sněmovny. Proto navrhuji následující usnesení.

Poslanecká sněmovna souhlasí se změnou v zastoupení poslanců Občanského národního hnutí v organizačním výboru tak, že členem organizačního výboru se stává poslanec Pavel Kulička za poslance Miroslava Kašpárka.

Kdo je pro schválení tohoto návrhu, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko v hlasování č. 35. Kdo je proti?

Návrh byl schválen poměrem hlasů 61 pro, nikdo proti.

Konstatuji, že návrh byl schválen a projednali jsme tím další bod našeho pořadu.

Dalším bodem bude

10.

Návrh poslanců Josefa Pavely a dalších na vydání zákona o advokacii, sněmovní tisk 1920 - třetí čtení

Zahajuji třetí čtení předloženého vládního návrhu zákona, sněmovní tisk 1920/4.Obsahuje pozměňovací návrhy z druhého čtení návrhu zákona. Prosím pana poslance Josefa Pavelu a pověřenou zpravodajku paní poslankyni Röschovou, aby zaujali místa u stolku zpravodajů a sledovali spolu se mnou rozpravu, kterou otevírám.

Rozpravu podle § 95 odst. 2, která byla otevřena, jsem chtěl uzavřít, avšak v tomto okamžiku se bystře přihlásila paní zpravodajka poslankyně Anna Röschová, kterou prosím, aby se ujala slova.

Poslankyně Anna Röschová: Pane předsedající, omlouvám se, ale tím, že se přeskočily body, tak jsem nepostřehla, že byla otevřena rozprava. Měla bych do této rozpravy jeden návrh, ale jestli dovolíte, musím si najít příslušný paragraf.

Velmi se omlouvám, ale jde to velmi rychle. Je to legislativně technický pozměňovací návrh. Týká se § 22, odst. 2, kde se hovoří o způsobu určení odměny advokáta popř. i jeho výši stanoví ministerstvo spravedlnosti právním předpisem.

Navrhovatelé, když použili termínu "odměna", měli na mysli samozřejmě i náhrady advokáta. Protože po konzultaci s předkladateli i s ministrem spravedlnosti jsme dospěli k názoru, že když tam není slovo "náhrad", není příliš jasné, co by ministerstvo spravedlnosti určovalo právním předpisem, dovoluji si navrhnout, aby za slovo "odměny" bylo vsunuto slovo "a náhrad", aby to bylo naprosto jasné, co ve vyhlášce ministerstvo spravedlnosti určuje. Je to v podstatě současný stav, který existuje.

Domnívám se, že se jedná o legislativně technické upřesnění. Proto si to dovoluji navrhovat ve třetím čtení v rozpravě. Potom bych se vyjádřila k jednotlivým pozměňovacím návrhům, myslím, že v souladu s panem předkladatelem, který tady není a dovolila bych si navrhnout způsob hlasování. Děkuji vám.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Dámy a pánové, obávám se, že se bude chtít vyjádřit zástupce navrhovatele, kterého se intenzivně snažíme nalézt. V tomto okamžiku si dovolím vyhlásit pětiminutovou přestávku.

(Schůze přerušena ve 12.00 hodin.)

(Schůze opět zahájena ve 12.10 hodin.)

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Vážené kolegyně a kolegové, budeme pokračovat v přerušeném jednání. Prosím, abyste zaujali svá místa. Rozprava ke 3. čtení byla ukončena a já se ptám pana poslance Pavely, zda si přeje vystoupit jako zástupce navrhovatelů se závěrečným slovem. Dámy a pánové, prosím o klid. Prosím, pan kolega Pavela.

Poslanec Josef Pavela: Pane předsedající, pane předsedo, paní poslankyně, páni poslanci, dovolte, abych vám sdělil stanovisko předkladatelů ke změnám a doplňkům doporučeným ústavně právním výborem usnesením č. 379 z 24. ledna 1996 a dále přednesené panem poslancem Miroslavem Kašpárkem.

Předkladatelé oceňují doporučení ústavně právního výboru ke schválení předloženého zákona o advokacii i většinu fundovaných návrhů na změny a doplňky předlohy.

Nemohou se však připojit k návrhu změny uvedené v citovaném usnesení pod bodem 11/4. V seznamu pozměňovacích návrhů je označen jako bod 4. Dále s tím bezprostředně související bod podle přehledu návrhů č. 11.

Navržená změna spočívá ve vypuštění slov "ani nevykonává jinou činnost neslučitelnou s výkonem advokacie" z tohoto ustanovení. Jde tedy o to, zda advokát může současně se svým povoláním vykonávat jakoukoli jinou činnost mimo pracovní nebo obdobný poměr.

Zde je nutno zdůraznit, že rozhodně nejde o vyloučení advokátů z veřejně prospěšných činností, jako je např. činnost v místním zastupitelstvu nebo činnost poslance Parlamentu. Tyto činnosti se i nadále považují za plně slučitelné s výkonem advokacie. Nejde ani o činnosti spojené s nějakou státem uznanou pravomocí, které jsou upraveny zvláštními předpisy. Např. advokát nemůže být zároveň notářem. Při neslučitelnosti jde o jinou výdělečnou, zejména podnikatelskou činnost advokáta. Např. notářům je jiná výdělečná činnost zakázána vždy, kdežto advokátům má být zakázána jen tehdy, je-li s jejich povoláním neslučitelná. Jsou to případy, kdy by advokát zároveň s advokacií provozoval třeba erotický salón nebo kdyby si advokátka přivydělávala jako striptérka. Taková kombinace výdělečných činností by vedla ke snižování vážnosti autority celé justice, jejíž je advokát širší součástí. Advokát totiž musí povinně vystupovat v těch nejzávažnějších věcech před soudy, jako jsou závažná řízení trestní, řízení o dovoláních a řízení před Ústavním soudem. Toto procesní postavení advokáta klade na něho v očích veřejnosti, ale i objektivně, obdobné nároky z hlediska osobní integrity jako na soudce, státního zástupce nebo notáře. Požadavek, aby advokát neměl zcela neomezený přístup ke všem jiným výdělečným činnostem, je tedy oprávněný.

Na okraj lze ještě poznamenat, že ustanovení o činnostech neslučitelných s advokacií jsou obsažena v obdobné obecné podobě ve většině evropských právních řádů.

Také dosavadní zákon o advokacii obsahoval ustanovení o neslučitelných činnostech v § 3, odst. 3 a). Rovněž všechny předcházející zákonné úpravy advokacie na našem území obsahovaly obdobná ustanovení již od roku 1868.

Předkladatelé tedy navrhují, aby ustanovení § 5, odst. 1 g) a související ustanovení § 9, odst. 1 a) projednávaného zákona bylo přijato beze změny navržené ústavně právním výborem.

K dalším pozměňovacím návrhům předloženým poslancem Kašpárkem zaujímají předkladatelé toto stanovisko:

§ 5, odst. 1 d) navrhují předkladatelé ponechat beze změny, tedy nenahrazovat text "kdo je bezúhonný" textem "kdo nebyl soudně trestán nebo jehož trest vynesený soudem byl pravomocně zahlazen".

Navrhovaná změna by totiž vedla k tomu, že by práva vykonávat advokacii byli zbaveni i ti, kteří spáchali nedbalostní trestný čin bez jakéhokoli vztahu k výkonu advokacie, např. dopravní nehodu.

Rovněž § 14, odst. 3 předlohy navrhují předkladatelé ponechat beze změny, tedy nevypouštět druhou část věty za středníkem.

Ustanovení o doručování účastníkům sdružení totiž výrazně chrání práva třetích osob vůči advokátovi a nekryje pouze doručování od orgánů justice a státní správy, které by snad mohlo systematicky patřit do řady jiných předpisů, jako je trestní řád, občanský soudní řád a správní řád.

Konečně i další pozměňovací návrh týkající se § 37, odst. 1 b) nemohou předkladatelé doporučit a navrhují, aby i toto ustanovení bylo ponecháno beze změny. Dosavadní text plně kryje i vzdělání získané v zahraničí, které se po provedení nostrifikačního řízení považuje za vzdělání získané v České republice. Nostrifikační řízení se řídí jinými právními předpisy, jejichž platné znění ani případné budoucí změny nemůže zákon o advokacii nahrazovat.

K tomu, co zde řekla paní zpravodajka k § 22 chci říci pouze tolik, že předkladatelé souhlasí s výkladem, který zde uvedla, protože měli přesně stejný záměr. Děkuji za pozornost.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji panu poslanci Pavelovi a prosím paní zpravodajku, aby se ujala slova.

Poslankyně Anna Röschová: Pane předsedající, dámy a pánové, dovolte, abych se ještě jednou omluvila za zdržení, které jsme nechtěně způsobili, a dovoluji si navrhnout způsob hlasování takový, když s tím sněmovna bude souhlasit a vy, pane předsedající, zda bychom nemohli jednotlivě hlasovat o pozměňovacích návrzích, se kterými předkladatel nesouhlasí. Já se k tomuto nesouhlasu také připojuji. O ostatních pozměňovacích návrzích, protože je jich celá řada, se kterými byl vysloven ze strany navrhovatelů i ze strany mé jako zpravodajky souhlas, že bychom hlasovali en bloc. Nechám to, pane předsedající, na vás a na sněmovně.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Já se zeptám sněmovny, je-li nějaká námitka proti tomuto zvláštnímu racionalizačnímu opatření? Jestliže tomu tak není, můžeme přistoupit k tomuto způsobu.

Poslankyně Anna Röschová: Pane předsedající, nyní bychom tedy hlasovali o bodu 4/I, v textu pozměňovací návrhy, k návrhu poslance Pavely a bodu 11. Je to, podle mého názoru, jedno hlasování, protože tyto pozměňovací návrhy spolu velmi úzce souvisí. Navrhovatel nedoporučuje, já rovněž nedoporučuji.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji. Kdo je pro přijetí tohoto návrhu, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko v hlasování č. 36. Kdo je proti? I při tomto zvláštním způsobu projednávání je třeba ovšem věnovat mateni patřičnou pozornost.

Návrh nebyl přijat poměrem hlasů 5 pro, 64 proti.

Poslankyně Anna Röschová: Pane předsedající, nyní bychom jednotlivě hlasovali o pozměňovacích návrzích pana poslance Kašpárka, ke kterým se navrhovatel vyjádřil nesouhlasně a já rovněž nesouhlasně, ale navrhuji hlasovat jednotlivě.Je to na straně 5.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Na str. 5, body 34 až 36. Rozhodneme hlasováním o bodě 34 na str. 5 tisku 1920/4. Kdo je pro jeho přijetí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko v hlasování č. 37. Kdo je proti?

Tento návrh nebyl přijat poměrem hlasů 5 pro, 73 proti.

Nyní rozhodneme hlasováním č. 38 o pozměňovacím návrhu, který máme pod číslem 35.

Kdo je pro jeho přijetí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Tento návrh nebyl přijat poměrem hlasů nikdo pro, 83 proti.

Dále rozhodneme o návrhu č. 36 na straně 5.

Kdo je pro jeho přijetí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko v hlasování č. 39. Kdo je proti?

Ani tento návrh nebyl přijat poměrem hlasů nikdo pro, 84 proti.

Poslankyně Anna Röschová: A nyní, pane předsedající, protože nikdo nevyslovil nesouhlas s mým návrhem, bychom hlasovali o bodech 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 až po bod 33.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP