Středa 13. března 1996

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji. Zpravodaj? Ne. Děkuji.

Dámy a pánové, končím druhé čtení tohoto návrhu ústavního zákona. Tím jsme projednali druhý bod našeho pořadu a budeme se věnovat dalšímu bodu.

Ještě než k němu přistoupíme, dovolte, abych vám oznámil, že pan kolega Frank má náhradní kartu č. 1, pan kolega Gross náhradní kartu č. 2, Ježek Josef náhradní kartu č. 6, Petr Bachna náhradní kartu č. 7.

Dále mi dovolte, abych avizoval, že budeme postupovat ve smyslu našeho včerejšího rozhodnutí tím způsobem, že nejdříve projednáme vládní návrh zákona o některých dražbách mimo soudní výkon rozhodnutí, potom - nebude-li námitek bychom projednali dvě mezinárodní smlouvy, které bude předkládat pan ministr Budinský, jak jsme včera rozhodli smlouvy, které se týkají silničního, dálničního hraničního přechodu se Spolkovou republikou Německo. Pak bychom pokračovali dalším bodem, což je Národní park České Švýcarsko.

Dalším bodem, jak už jsem avizoval, je

3.

Vládní návrh zákona o některých dražbách mimo soudní výkon rozhodnutí a o změně zákona c. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk 1898)

Jde o druhé čtení. Z pověření vlády uvede předložený návrh tohoto zákona ministr hospodářství pan Karel Dyba, kterého prosím, aby se ujal slova.

Ministr hospodářství ČR Karel Dyba: Pane předsedající, vážená sněmovno, jak jsem již před tímto plénem uvedl, současný právní řád upravuje možnost prodat nemovitost v dražbě v rámci vykonávacího řízení před soudem. Tento proces je však i přes opatření přijatá k posílení výkonu soudní agendy přece jen poměrně složitý a časově náročný. Když pomineme dražby upravené zvláštními předpisy v postupu privatizace, nemovitosti zatím mimo výkon soudního rozhodnutí dražit nelze.

Naproti tomu dobrovolnou mimosoudní dražbu u věcí movitých náš právní řád zná, jde však o zastaralou a nevyhovující úpravu z 50. let. K nápravě této situace slouží návrh zákona o některých dražbách mimo soudní výkon rozhodnutí, který je dnes předmětem jednání. Navrhovaný zákon bude mít důležitý význam především pro realizaci pohledávek zajištěných hypotékou na nemovitosti. Umožní totiž tzv. nedobrovolnou dražbu, prováděnou na návrh zástavního věřitele. Tím navrhovaný zákon představuje další krok k vytvoření vhodných legislativních podmínek pro rozvoj hypotéčního úvěrování nové, zejména bytové výstavby.

Myslím, že panuje všeobecná shoda v tom, že navrhovaný způsob veřejných dražeb přispěje ke zvýšení likvidity hypotékou zajištěných pohledávek a zvýší to jistotu hypotéčního obchodu, přesněji právní jistotu zástavních věřitelů při hypotéčním úvěrování.

Touto úvahou byli zřejmě vedeni poslanci hospodářského a ústavně právního výboru, když svými usneseními přijetí zákona doporučili. Změny a doplnění vládní předlohy, které zde na základě usnesení obou výborů přednese pan zpravodaj JUDr. Vyvadil, byly v průběhu projednávání návrhu zákona konzultovány a dopracovávány s předkladatelem. Nemění základní záměr právní úpravy, který je vládním návrhem sledován. Když to velmi stručně shrnu, tak navrhované změny odlišují přesněji proces dražeb nedobrovolných od dobrovolných, prováděných na návrh vlastníka, zpřesňují průběh dražby a řeší otázku splatnosti pohledávek.

Chtěl bych vznést jednu výhradu k nově navrženému ustanovení § 14, který se zabývá splatností pohledávek a zánikem zástavního práva. Do nově navrhované úpravy tohoto zákona se vkládá mimořádné hmotněprávní ustanovení, které by ve svých důsledcích až nepřiměřeně zvýhodňovalo věřitele na úkor dlužníka. Z tohoto důvodu doporučuji vypustit nově navrhovaný § 14 jako ustanovení sporné, velmi sporné, a nahradit je následujícím zněním:

"Přechodem vlastnictví k vydražené věci na vydražitele nezanikají zástavní práva zajišťující pohledávky touto dražbou neuspokojené."

Předpokládám, že to pan zpravodaj odůvodní a přednese. Jinak ovšem promítnutí ostatních navrhovaných změn a doplnění do návrhu zákona je v souladu s cílem vlády.

Doporučuji tedy, aby zákon byl projednán ve znění změn, přednesených panem zpravodajem, a přijat.

Děkuji za pozornost.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji panu ministru Dybovi. Návrh zákona jsme v prvním čtení přikázali ústavně právnímu výboru. Zpravodajem byl určen pan poslanec Jiří Vyvadil, kterého prosím, aby nás informoval o jednání výboru.

Poslanec Jiří Vyvadil: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, já budu poměrně stručný. Do značné míry mohu odkázat na úvodní slovo pana ministra. Chtěl bych předznamenat, že tento návrh zákona byl projednáván řekl bych velice intenzivním způsobem, způsobem silné komunikace mezi ústavně právním výborem a předkladatelem, a jeho výsledkem je též usnesení ústavně právního výboru č. 392, které doporučuje Poslanecké sněmovně přijmout vládní návrh zákona ve znění, tak jak vám bylo předloženo.

Chtěl bych ještě podotknout dvě věci. Především - zmínil se už o tom pan ministr - tento zákon řeší i určité mezery v našem právním řádě. Tak kupř. § 299 obchodního zákoníku po dobu 4 let je v podstatě mrtvým ustanovením, protože se nedá realizovat. Z těchto důvodů převažují ony pozitivní důvody, proč se domnívám, že tento zákon by přijat měl být.

Pokud jde o výhradu, kterou pan ministr formuloval ve vztahu k § 14, musím říci, že tato výhrada byla se mnou konzultována a nepochybně bude vylepšením toho stavu proti textu přijatému v ústavně právním výboru. Takže v rámci podrobné rozpravy míním i tento pozměňovací návrh podat. Děkuji.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji panu poslanci Vyvadilovi a otevírám obecnou rozpravu. Chci se zeptat pana kolegy Macha, zda se hlásil do podrobné rozpravy. Ano. Čili je otevřena obecná rozprava. Obecnou rozpravu končím, protože se do ní nikdo nepřihlásil. Už se rozhodl pan kolega Výborný, že se přece jenom přihlásí. Výborně, obecná rozprava je zde.

Poslanec Miloslav Výborný: Pane předsedající, dámy a pánové, já budu velmi stručný. Očekával jsem, že to eventuálně zazní i z úst zpravodaje. Myslím si. že v rámci obecné rozpravy musíme učinit jistě rozhodnutí. Totiž rozhodnutí, v jakém textu budeme tento parlamentní tisk projednávat. Vy jste si jistě všimli, že úpravy, které provedl ústavně právní výbor byly ne sice zásadní, jak správně podotkl pan ministr, ale natolik obsáhlé, že ústavně právní výbor vám předkládá jiný text paragrafového znění. Doporučuji, abychom tento tisk projednávali ve znění usnesení ústavně právního výboru, což je jediná cesta, jak se vůbec v této záležitosti vyznat a dospět ke správnému a dobrému výsledku.To je cílem nás všech.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji. Kdo se dál hlásí do obecné rozpravy? Jestliže nikdo, tuto uzavírám a chci se zeptat, zda je nějakých námitek, abychom projednávali tento návrh ve znění závěrů přijatých ústavně právním výborem. Jestliže tomu tak není, budeme postupovat výše naznačeným způsobem. Já v tomto okamžiku otevírám podrobnou rozpravu, do které se jako první přihlásil pan kolega Mach, kterého prosím, aby se ujal slova. Dále se připraví pan poslanec Vorlíček a Vyvadil.

Poslanec Karel Mach: Vážený pane předsedo, vážený pane místopředsedo, vážený pane ministře, kolegyně a kolegové, dovolte mi, abych k tomuto textu vznesl jeden pozměňovací návrh. Podle mého názoru je to návrh, který vylepšuje situaci a umožňuje věc posunout do dimenze moderního právního řádu. Nicméně návrh jsem měl připraven ke starému tisku. Po expozé kolegy Výborného se bude vztahovat k tisku 1898/1 v intenci.

Udělám to tak, že návrh podám a pak jej trochu vysvětlím a zdůvodním, o co se jedná. Navrhuji tuto změnu. V § 6 odst. 2 nahradit dosavadní text odst. 2 tímto textem: Dražebník zajistí ocenění předmětu dražby. Ocenění se provede v ceně obvyklé. Toto ocenění nesmí být v den konání dražby starší než 6 měsíců. Nyní zdůvodnění.

Při dražbách je obchodováno vždy za cenu obvyklou objektivně dosáhlou na trhu. Platný cenový předpis pro ocenění nemovitostí - vyhláška 178/1994 Sb., což je vyhláška ministerstva financí, ve znění pozdějších předpisů - tu zásadu nesplňuje. Tento cenový předpis byl vytvořen především pro účely daňové. Zkušenosti s tímto předpisem jednoznačně ukazují, že cena majetku stanovená podle předpisu je odtržená od cen skutečně realizovaných na trhu nemovitostí, tedy od cen obvyklých. Navíc ocenění nemovitostí jako majetku podniků na základě technického ocenění staveb podle cenového předpisu, což je opět vyhláška č. 178/1994 Sb., je velmi problematické.

Dovoluji si připomenout, že cena obvyklá je již uzákoněna v zákoně o dluhopisech, v zákoně devizovém a v navržené novele zákona o konkurzu a vyrovnání, který bude také na tomto plénu projednáván. Za paradoxní situaci je proto možné označit stav, kdy na jedné schůzi Parlament schvaluje dva podobné zákony, zákon o některých dražbách mimo soudní výkon rozhodnutí, a zákon o konkurzu a vyrovnání. V obou těchto zákonech je navrhován rozdílný způsob ocenění majetku.

Neřekl jsem tady, že jsem sám soudním znalcem, čili měl bych oznámit, že jsem v té věci nějakým způsobem zainteresován.

Chtěl bych k tomu ještě říci několik zkušeností. Vyhláška o cenách nemovitostí a staveb č. 178 doznala značného vývoje. Je to vyhláška ministerstva financí.

V podstatě pořád všechno vychází z konstrukce přepočtových cen, které indexují nějaké náklady na pořízení nemovitosti, z výpočtu kubatury, kategorizace staveb a dalších věcí, které kromě nejvíce lukrativních nemovitostí v centrech velkých měst vůbec neodpovídají ceně tržní v tuto chvíli. Je zcela zřejmě, že když postavíte nový dům za nějakou cenu, tak za vyhláškovou cenu ho druhý den neprodáte - za tu pořizovací. Vyhláška má sloužit k tomu, že se podle ní oceňují nemovitosti z hlediska převodů, z hlediska dědictví a dalších věcí, ale naprosto se nehodí pro tržní prostředí trhu s nemovitostmi.

Důkazem toho je materiál, který mám u sebe, kdy jsem si vytáhl několik dražeb, které prováděl Fond národního majetku s pověřenými firmami. Dovolím si ocitovat několik příkladů, aby vám bylo jasné, o čem je tu hovořeno. Např. při prodeji státního podniku Prefa ve Veselí nad Lužnicí a části majetku státního podniku Vodní stavby Temelín byla vyhlašována minimální cena 47,5 milionu Kč. Cena dle vyhlášky 178/1994 byla 396 925 180 Kč. Tržní ocenění bylo 83 milionů váženou metodou pro získání úvěru, a účetní hodnota majetku 141 milionů. Jednalo se o opakovanou dražbu.

Tady vidíte znetvoření z hlediska vyhláškové ceny a z hlediska ceny na trhu. Mám tady několik stejných případů - jsou to aukce Fondu národního majetku v opakovaných dražbách.

V práci Pozemkového fondu je to obdobné. Zejména u zemědělských staveb, kde je obrovský rozestavěný prostor, vychází vyhlášková cena tak vysoká, že naprosto nekopíruje cenu tržní při veřejných soutěžích či dražbách, dokonce si troufám říci, že ta cena staveb a nemovitostí se nepohybuje ani 10% proti vyhláškové ceně.

Myslím, že je celkem logické, že nějaký předpis musí být používán pro účely daňové a jiných převodů, a to do té doby, dokud nezafunguje trh natolik a nebude zcela jasno v cenových mapách o tom, co je to cena obvyklá v území za domek, za kravín, za něco jiného. Ale to se nedá udělat teď. Protože takové ceny neznáme. Finanční úřady musí mít časovou řadu několika možná desítek let převodů a prodejů, aby mohly věřit ceně v kupní smlouvě, aby to byla cena obvyklá a tak byla zdaňována. Je také naprosto v pořádku, že je nějaký úřední předpis pro výpočet ceny při převodech v rodinách, darech, dědictvích apod. Myslím si však, že tady by bylo namístě použít skutečného odhadu ceny obvyklé a vyhnuli bychom se problému opakované dražby a dalších věcí.

Vím, že návrh přichází trochu pozdě, ale protože zemědělský výbor nebyl tím výborem, jemuž byl tento zákon přikázán, tak se domnívám, že by to mělo být takto v pořádku. Ještě pro korektnost chci uvést, že v návrhu nevidím záležitost naprosto podstatnou nebo smrtící, aby zákon nebyl přijat. Myslím, že je to vylepšení a pokud návrh přijat nebude, domnívám se, že se k novele zákona stejně časem dostaneme. V praxi to nebude mít takový význam.

Omlouvám se panu ministrovi, že jsem to neavizoval dříve, ale nestihl jsem to. Myslel jsem, že je to jiný tisk. To je snad omluva předkladateli za to, že jsem nechtěl způsobit nějakou komplikaci v projednávání tohoto zákona. Myslím, že tento návrh je vylepšením. Děkuji za pozornost.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji panu poslanci Machovi. Prosím pana poslance Vorlíčka, aby se ujal slova. Připraví se poslanec Vyvadil.

Poslanec Zdeněk Vorlíček: Vážený pane předsedající, vážený pane ministře, dámy a pánové, využívám příležitosti, kdy byl otevřen živnostenský zákon 455/1991 Sb. ve znění pozdějších zákonů. Jako bývalému zastupiteli a současnému předsedovi dopravní komise hospodářského výboru mně leží v živnostenském zákonu na srdci dvě věci, které si myslím jen nepochopením důležitosti nebyly odsouhlaseny při minulé novelizaci.

Proto se pokusím je prosadit nyní.

Navrhuji proto znění § 35 odst. 1.

Odst. 1: Podnikatel může nabízet zboží nebo poskytovat služby na veřejných prostranstvích - a nyní odkaz se dvěmi hvězdičkami - jen s předchozím souhlasem obce. Obce se zmocňují k tomu, aby obecně závaznou vyhláškou - odkaz s třemi hvězdičkami - upravily konkrétní podmínky pro udělení tohoto souhlasu.

Odst. 2: Statutární města a hl. m. Praha - odkaz se čtyřmi hvězdičkami - se zmocňují stanovit podmínky pro výkon koncesované živnosti v oboru taxislužba obecně závaznou vyhláškou - tři hvězdičky - v těch případech, kdy si to místní potřeby a situace vyžádají. Pod čarou potom odkazy - 2 hvězdičky. Zákon 565/1995 Sb. o místních poplatcích ve znění pozdějších předpisů. 3 hvězdičky - § 24 zákona č. 367/1990 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů, 4 hvězdičky - § 3 a § 1 zákona 418/1990 Sb. o hl. m. Praha ve znění pozdějších předpisů. Ostatní odstavce přečíslovat.

Dále v příloze 3 skupiny 314 - ostatní, u taxislužby doplnit. "Podmínky stanovené obecně závaznou vyhláškou hl. m. Prahy a statutárních měst dle § 35 odst. 2 tohoto zákona."

Děkuji vám za pozornost.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji panu poslanci Vorlíčkovi. Prosím, aby se slova ujal kolega Vyvadil. Připraví se poslankyně Kolářová.

Poslanec Jiří Vyvadil: Dámy a pánové, předem se vám omlouvám za to, že budu číst text, a protože neznáte souvislost, může to být trochu nudné, nicméně to pokládám za nezbytné to přečíst a zároveň bych chtěl předeslat. že jde o komplexní návrh, protože vypuštěním jakéhokoliv jednoho ustanovení by mohly vzniknout vážné problémy.

V § 1 v odst. 1 navrhuji vypustit část věty počínající slovem "popřípadě" až před slovo "dražby".

V § 2 v odst. 1 vypustit legislativní zkratku v závorce "dále jen věřitel". Tato legislativní zkratka je zcela nadbytečná.

V § 5 v nadpisu opravit slovo "předpoklady".

V odst. 1 v předposlední větě za slova "navrhovatel dražby" doplnit slovo "písemně".

V poslední větě tohoto odstavce za slova "nepravdivé je" doplnit slovo "navrhovatel".

V odst. 2 v poslední větě slovo "doručí" nahradit slovem "doporučí".

V odst. 4 vypustit druhou větu. Doplnit nový odst. pátý v tomto znění:

"Dražebník písemně oznámí konání dražby navrhovateli dražby, zástavci, dlužníku odlišnému od zástavce, všem zástavním věřitelům zapsaným v katastru nemovitostí a katastrálním úřadu, v jehož obvodu se nemovitost nachází, k vyznačení v katastru nemovitostí. Současně dražebník vyzve zástavní věřitele, aby ve lhůtě jednoho měsíce od doručení oznámení o konání dražby přihlásili své pohledávky."

V § 6 v odst. 5 za slovo "dražebník" doplnit slova "v dražebním řízení".

V § 7 v odst. 1 písm. c) vypustit označení poznámky č. 7 a současně tuto poznámku vůbec vypustit. Poznámka se týkala soudcovských zástavních práv, které byly vypuštěny.

Zbývající poznámky č. 8 a č. 9 v dalším textu zákona přečíslovat na č. 7 a 8.

V odst. 1 písm. g) dosavadní text zaměnit za text: "Místo a termín, v němž lze u dražebníka písemně přihlásit nároky včetně jejich výše a příslušenství ke dni dražby a prokázat je listinami s upozorněním, že na nepřihlášené či pozdě přihlášené nároky bude brán zřetel jen podle údajů, které má dražebník k dispozici."

V odst. 1 písm. i) slovo "překupní" nahradit slovem "předkupní".

V odst. 3 ve druhé větě za slovo "dražby" doplnit slovo "věcí".

V odst. 5 písm. c) v poslední části věty předložku "u" nahradit předložkou "v".

V § 8 vypustit slovo "zástavního" a slovo "dlužníka" nahradit slovy "dlužníka odlišného od zástavce".

V § 9 slovo "nájemné" nahradit slovem "nájemní".

V § 11 v odst. 2 písm. h) slova "osoby, která navrhla dražbu" nahradit slovy "navrhovatele dražby".

V § 13 v odst. 1 v první větě za slova "na základě" doplnit slovo "písemného".

Ve druhé větě téhož odstavce slovo "uspokojí" nahradit slovem "uspokojují".

Znění odst. 2 upravit takto. Odst. 2:

"U dražeb dobrovolných lze lhůtu ke splnění závazku sjednat jinak dohodou mezi dražebníkem a navrhovatelem dražby."

Dosavadní odstavce 2 až 5 přečíslovat na 3 až 6.

V dosavadním odstavci 5 ve 3. větě za středníkem za slovo "podle" doplnit slovo "místa".

Doplnit nový odstavec 7 v tomto znění:

"Přechodem vlastnictví na vydražitele zaniká předkupní právo k vydražené věci."

V § 14, a to je onen §, o kterém se již zmiňoval pan předkladatel a který je onou klíčovou změnou, doporučujeme nové znění.

"Přechodem vlastnictví k vydražené věci na vydražitele nezanikají zástavní práva zajišťující pohledávky touto dražbou neuspokojené."

V § 15. v odst. 2 slova "osoba, která navrhla konání dražby", nahradit slovy "navrhovatel dražby".

V odst. 4 slova "osoba, která provedení dražby navrhla" nahradit slovy "navrhovatel dražby".

V § 19, v odst. 1 b) opravit slovo "předmětu".

Znění § 20 upravit takto:

§ 20, odst. 1: U dražeb dobrovolných se nelze odchýlit od ustanovení § 1, § 2, § 3, § 4, § 5, odst. 1, 2, 3 a 5, § 7, odst. 1, § 9, odst. 1, 3, 4 a 5, § 10, § 11, § 13, odst. 2, 3, 4, 5 a 6, § 14.

Odst. 2: U dražeb dobrovolných nelze použít ustanovení § 16 až 19.

Děkuji.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji panu poslanci Vyvadilovi a prosím paní kolegyni Kolářovou, aby se ujala slova, připraví se pan poslanec Sojka.

Poslankyně Milena Kolářová: Pane předsedo, pane předsedající, dámy a pánové, já má už nyní velmi usnadněnu úlohu, protože i některé technické a legislativní návrhy přednesl kolega Vyvadil. Podporuji ten návrh, aby se hlasovalo o návrzích jako o celku.

Dovolila bych si tedy navrhnout drobnosti, se kterými bych sice neobtěžovala, ale domnívám se, že není možné, aby je upravila pouze legislativa.

Navrhuji v § 9, odst. 5 v první větě změnit slovosled. "Nemovitosti se týkají" na "týkající se nemovitosti". Mohlo by to dávat poněkud jiný význam.

Dále v § 18 názvu vypustit slovo "vespolným". Jde o pojem používaný v právní teorii k označení několika zástav na zajištění téže pohledávky, který zde není na rozdíl od původního návrhu zákona definován.

V odst. 1 slovo "vespolným" nahradit slovy "k zajištění téže pohledávky", slova "než pokud by prodal všechny jako nadbytečné" vypustit a za slovem "těmto" vložit slovo "pohledávkám". Toto by byl jeden návrh, prosila bych, aby se o něm hlasovalo dohromady. Věcně je to stejné.

Teď záleží na uvážení pana zpravodaje, nevím, jestli musí být o tomto návrhu hlasováno, nicméně chci, aby do stena zaznělo, že v § 21 v úvodní větě za zákonem 219/1994 Sb. spojku "a" nahradit čárkou a na konec výčtu zákonů vložit slova "zákon č. 286/1995 Sb." Děkuji.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji paní poslankyni Kolářové, prosím pana poslance Sojku, aby se ujal slova.

Poslanec Tomáš Sojka: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, má úprava je vcelku jednoduchá, ale s dosti zásadními dopady. Při dražbách je totiž obchodováno za cenu obvyklou, a ne stanovenou podle cenového předpisu 178 z 94. roku. Proto doporučuji provést tuto úpravu:

V § 6 vypustit navržený odst. 2 a nahradit jej textem:

Nový odst. č. 2: "Dražebník zajistí ocenění předmětu dražby. Ocenění se provede v ceně obvyklé, toto ocenění nesmí být v den konání dražby starší 6 měsíců."

Děkuji za pozornost.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Hlásí se ještě někdo do rozpravy? Jestliže ne, rozpravu končím.

Chci se zeptat, zda si v tomto okamžiku přeje vyjádřit se zástupce navrhovatele nebo zpravodaj? Není tomu tak. Nezazněl návrh na vrácení ani na nové projednání ve výboru. Končím tedy druhé čtení a děkuji panu ministru Dybovi i panu zpravodaji Vyvadilovi.

Dámy a pánové, ve smyslu našeho předešlého rozhodnutí přistoupíme nyní k projednání dvou smluv. Je to

4.

Vládní návrh smlouvy mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo o propojení české dálnice D5 a německé dálnice A6 na společných státních hranicích výstavbou hraničního mostu (sněmovní tisk 2013)

Jde o druhé čtení. Prosím ministra dopravy pana Vladimíra Budinského, aby z pověření vlády uvedl ve druhém čtení předložený vládní návrh.

Ministr dopravy ČR Vladimír Budinský: Vážený pane předsedo, vážený pane místopředsedo, paní poslankyně, páni poslanci, dovolte mi, abych v zastoupení vlády České republiky odůvodnil smlouvu o propojení dálnice D5 a německé dálnice A6 a smlouvu o výstavbě hraničního mostu na dálničním spojení Praha - Plzeň - Norimberk.

Dálniční hraniční most propojuje dálnici D5 a A6 a zabezpečuje propojení dálničních sítí České republiky a Spolkové republiky Německo. Je posledním úsekem dálničního tahu D5 Praha - Plzeň - Rozvadov, který už je nyní v provozu na úseku Praha - Ejpovice. Ve výstavbě je nyní úsek Plzeň - Rozvadov, ten bude uveden do provozu v roce 1997. Propojení dálnice D5 na dálnici A6 je podmínkou pro výstavbu mostu, kterého se týká předložená smlouva. Ve výstavbě je také společný odbavovací prostor pro hraniční přechod mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo, který je umístěn na území České republiky, který bude připraven k uvedení do provozu v polovině roku 1997 a podstatně ulehčí a urychlí odbavovací procesy v silniční dopravě mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo.

Na základě souhlasu s předčasným prováděním byla výstavba mostu zahájena v září minulého roku. Do provozu bude uveden v roce 1997. Výstavbu zabezpečuje německá strana, kdy u jednotlivých smluv se střídá vždy strana česká a strana sousední země. Zhotovitelem stavby vybraným na základě veřejné soutěže je německá firma a podzhotovitelem je česká firma Stavby mostů Praha.

Pro zjednodušení a urychlení propojení naší dálniční sítě vás, paní poslankyně a páni poslanci, žádám, aby Parlament České republiky tuto smlouvu schválil. Smlouva byla projednána v hospodářském výboru a tento výbor se k ní vyslovil kladně. Děkuji vám za pozornost.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji panu ministrovi, předložený návrh jsme v prvním čtení přikázali hospodářskému výboru, který jej projednal a přijal usnesení, které jsme obdrželi jako sněmovní tisk 2013/1.

Žádám nyní pověřeného zpravodaje tohoto výboru pana poslance Zdeňka Vorlíčka, aby předložené usnesení uvedl.

Poslanec Zdeněk Vorlíček: Vážený pane předsedající, vážený pane ministře, dámy a pánové, hospodářský výbor se zabýval uvedenou smlouvou 21. února 1996 a přijal následující usnesení:

Hospodářský výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu po vyslechnutí výkladu ministra Budinského, zpravodajské zprávy poslance Zdeňka Vorlíčka, povšechné a podrobné rozpravě

1. Doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu projednat a schválit tisk 2013

2. Zmocňuje předsedu výboru a zpravodaje, aby s tímto usnesením seznámili Poslaneckou sněmovnu Parlamentu České republiky.

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP