Stenografický zápis 39. schůze, 7. února 1996


(Schůze zahájena v 9.04 hodin.)

Místopředseda PSP Jiří Vlach


XI. Vládní návrh zákona o zpřístupnění svazků vzniklých činností Státní bezpečnosti (sněmovní tisk 2027) - prvé čtení

Ministr vnitra ČR Jan Ruml
Poslanec Jan Krámek
Poslanec Jaroslav Štrait
Poslanec Miroslav Čapek


XII. Vládní návrh zákona o bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích (sněmovní tisk 2028) - prvé čtení

Ministr vnitra ČR Jan Ruml
Poslanec Zdeněk Vorlíček


XIII. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 41/1993 Sb., o ověřování shody opisů nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu obecními úřady a o vydávání potvrzení orgány obcí a okresními úřady (sněmovní tisk 2042) - prvé čtení

Ministr vnitra ČR Jan Ruml
Poslankyně Anna Röschová


XIV. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 123/1992 Sb., o pobytu cizinců na území České a Slovenské Federativní Republiky, ve znění zákona č. 190/1994 Sb., a zákon č. 216/1991 Sb., o cestovních dokladech a cestování do zahraničí, a mění zákon č. 498/1990 Sb., o uprchlících, ve znění zákona č. 317/1993 Sb. (sněmovní tisk 2056) - prvé čtení

Ministr vnitra ČR Jan Ruml
Poslanec Jan Kryčer


XV. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 412/1991 Sb., o kárné odpovědnosti soudců, ve znění zákona ČNR č. 22/1993 Sb. (sněmovní tisk 2034) - prvé čtení

Ministr spravedlnosti ČR Jiří Novák
Poslankyně Anna Röschová


XVI. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, ve znění zákona č. 261/1994 Sb., a mění zákon ČNR č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk 2041) - prvé čtení

Ministr spravedlnosti ČR Jiří Novák
Poslanec Marek Benda


XVII. Vládní návrh zákona, kterým se mění, doplňuje a upravuje zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk 2064) -prvé čtení

Ministr spravedlnosti ČR Jiří Novák
Poslankyně Anna Röschová
Poslanec Andrej Gjurič
Poslanec Vladimír Řezáč
Poslanec Miloslav Výborný
Poslanec Jan Bláha
Poslanec Martin Syka
Poslanec Miloslav Výborný


XVIII. Vládní návrh zákona o výkonu trestu odnětí svobody (sněmovní tisk 2065) - prvé čtení

Ministr spravedlnosti ČR Jiří Novák
Poslanec Vladimír Řezáč
Poslanec Čestmír Hofhanzl
Ministr spravedlnosti ČR Jiří Novák
Poslanec Václav Exner
Poslanec Oldřich Kužílek


XIX. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk 2069) - prvé čtení

Ministr spravedlnosti ČR Jiří Novák
Poslanec Jan Vraný


XX. Vládní návrh zákona, kterým se provádějí některá opatření v soustavě ústředních orgánů státní správy České republiky a kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky, ve znění pozdějších předpisů, a mění zákon ČNR č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk 2043) - prvé čtení

Ministr pro správu národního majetku a jeho privatizaci ČR Jiří Skalický
Poslanec Stanislav Pěnička


XXI. Vládní návrh zákona o omamných látkách, psychotropních látkách, přípravcích obsahujících tyto látky, prekursorech a pomocných látkách a o změnách a doplňcích některých zákonů (sněmovní tisk 2035) - prvé čtení

Ministr zdravotnictví ČR Jan Stráský
Poslanec Petr Čermák
Poslanec Pavel Severa
Poslanec Petr Čermák
Poslanec Jiří Honajzer
Místopředseda PSP Jiří Vlach

(Schůze přerušena v 11.02 hodin.)
(Schůze opět zahájena v 11.54 hodin.)

Místopředseda PSP Jiří Vlach

(Schůze přerušena v 11.57 hodin.)
(Jednání po přestávce zahájeno

Místopředseda PSP Jiří Vlach

(Jednání přerušeno ve 12.18 hodin do
(Schůze opět zahájena ve 14.37 hodin.)

Místopředseda PSP Jan Kasal
Poslanec Jaroslav Ortman
Poslanec Marek Benda
Místopředseda vlády ČR Jan Kalvoda
Poslanec Stanislav Gross
Poslanec Jaroslav Sýkora
Poslanec Viktor Dobal
Poslanec Zbyšek Stodůlka
Místopředseda vlády a ministr zemědělství ČR Josef Lux
Místopředseda vlády ČR Jan Kalvoda
Poslanec Tomáš Štěrba
Poslanec Viktor Dobal
Poslanec Vladimír Koronthály
Poslanec Vladimír Řezáč
Poslanec Jan Černý


XXII. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 550/1991 Sb., o všeobecném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů, zákon ČNR č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů, zákon ČNR č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákon ČNR č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk 2083) - prvé čtení

Ministr zdravotnictví ČR Jan Stráský
Poslanec Martin Syka
Poslankyně Hana Lagová
Poslanec Miroslav Čerbák
Poslanec František Pluhař
Poslanec Martin Syka
Poslanec Miroslav Raška
Poslankyně Milena Kolářová
Poslankyně Eva Fischerová
Poslanec Stanislav Gross
Místopředseda PSP Jan Kasal

(Schůze přerušena v 15.36 hodin.)
(Jednání zahájeno v 15.58 hodin.)

Místopředseda PSP Jan Kasal

(Jednání přerušeno v 15.59 do 16.10
(Jednání zahájeno v 16.12 hodin.)

Místopředseda PSP Jan Kasal


XXIII. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon ČNR č. 36/1975 Sb., o pokutách za porušování právních předpisů o vytváření a ochraně zdravých životních podmínek, ve znění zákona ČNR č. 137/1982 Sb. (sněmovní tisk 2088) - prvé čtení

Ministr zdravotnictví ČR Jan Stráský
Poslanec Emil Jaroš


XXIV. Vládní návrh zákona o podmínkách poskytování zdravotní péče a o změně zákona ČNR č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích vybíraných správními orgány České republiky, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk 2087) - prvé čtení

Ministr zdravotnictví ČR Jan Stráský
Poslanec Eduard Bureš
Poslankyně Eva Fischerová
Poslanec Josef Janeček
Poslanec Pavel Kulička
Poslanec Martin Syka


XXV. Vládní návrh zákona o léčivech a o změnách a doplnění některých zákonů (sněmovní tisk 2093) - prvé čtení

Ministr zdravotnictví ČR Jan Stráský
Poslanec Miroslav Čerbák
Poslanec Pavel Kulička
Poslankyně Gerta Mazalová


XXVI. Vládní návrh zákona o podmínkách dovozu a vývozu ohrožených druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů a o změně a doplnění zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny (sněmovní tisk 2044) - prvé čtení

Ministr životního prostředí ČR František Benda
Poslanec Josef Červinka
Poslanec Václav Frank
Poslanec Jan Černý
Poslanec Radim Špaček
Poslanec Jiří Šoler
Ministr životního prostředí ČR František Benda
Poslanec Josef Červinka


XXVII. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 138/1973 Sb., o vodách (vodní zákon), ve znění zákona ČNR č. 425/1990 Sb. a zákona č. 114/1995 Sb. (sněmovní tisk 2066) - prvé čtení

Ministr životního prostředí ČR František Benda
Poslanec Leopold Zubek
Poslanec Václav Exner
Ministr životního prostředí ČR František Benda
Místopředseda PSP Jan Kasal

(Schůze byla přerušena v 17.45 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP