Středa 7. února 1996

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji panu poslanci Výbornému. Jako další se přihlásil pan poslanec Bláha, připraví se pan kolega Syka.

Poslanec Jan Bláha: Pane předsedající, pane předsedo, pane ministře, dovolím si jen drobnou poznámku. Překvapuje mě, když jsem pozorně poslouchal dr. Výborného, jeho úvod a jeho konec. Pane doktore, dobře nechápu, jestli máte přání, aby sto poslanců, pět poslanců nebo jen váš výbor nebo kdo by vlastně ten zákon projednával. Prosím vás...

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Pane kolego, vím, že nejde o konfliktní téma teď, ale obracejte se na kolegu přese mě.

Poslanec Jan Bláha: Pane předsedo, obracím se teď na kolegu přes vás. Prosím, aby každý poslanec měl právo projednávání takto závažné normy pokud možno ve výborech, protože si sám neumím představit 120 poslanců právě v jeden den na takovém jednání zde, na jedno téma, když jinak běží jejich výbory.

Domnívám se, že návrh padl a že jeho zpochybnění tím, že poslanec by se zajímal, pokud byl nebo nebyl na semináři. Takové dělení mě trochu překvapuje. Já například souhlasím s návrhem pana dr. Řezáče. Tady byla snaha vemlouvání, že návrh bude projednávat jen jeden výbor.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji. Pak kolega Syka, potom pan kolega Výborný.

Poslanec Martin Syka: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, myslím, že vedeme nyní zbytečnou diskusi. Protože jsem byl osloven kolegou Gjuričem a protože náš výbor v této problematice učinil již mnoho aktivit, mnoho kroků, myslím, že samozřejmě bychom mohli přijmout ten návrh, který zazněl zleva, ale zvažme všichni velmi dobře, co by to znamenalo. Dr. Výborný, předseda ústavně právního výboru, o tom mluvil.

Já bych se chtěl plnou vahou postavit za jeho návrh, který se mi zdá skutečně nejracionálnější ve smyslu nového jednacího řádu, tzn. ten návrh, abychom zůstali u přikázání ústavně právnímu výboru a všichni se zapojili do práce nad touto normou. Myslím, že je to skutečně nejracionálnější návrh a každopádně o něm rozhodneme hlasováním. Mám dojem, že před námi stojí ještě takové množství práce, že by bylo zbytečné prodlužovat tuto rozpravu. Děkuji.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji. Pan poslanec Výborný.

Poslanec Miloslav Výborný: Pane předsedající, dámy a pánové, kolegové, teď se budu trochu bránit. Vše, co jsem řekl, nemělo směřovat k tomu, že bych chtěl zabránit poslancům jiných výborů než výboru ústavně právního, aby se věcí zabývali. Ba právě naopak. Samozřejmě, že přece všichni víme, že návrh, který podal kolega Řezáč i návrh, který předtím podal kolega Gjurič, bude podroben hlasování. Ale samozřejmě že také víme, že i kdyby sněmovna nepřikázala tu věc dalším výborům, že ony výbory samy ze své iniciativy mohou tento tisk projednat.

Já nemám vůbec nic proti tomu, aby to tyto výbory projednávaly, jen to, že nám to velmi - a právě těm poslancům, kteří jsou v těchto výborech - zkomplikuje práci proto, že nový jednací řád nezná to, co znal starý, totiž společnou zprávu. Kdybychom měli společnou zprávu, která je výsledkem jednání ve výborech, tak by mě ani nenapadlo tady říkat to, co jsem říkal. Ale uvědomme si, že bude-li tu věc projednávat více výborů, budeme tady mít vládní předlohu, 10 usnesení rozličných výborů a vůbec k ničemu rozumnému to nepovede. Správnější je, abychom v této věci vedli třeba dvoudenní debatu tady na plénu, třeba dvoudenní, a potom měsíc nebo pět týdnů uvažovali o tom, který návrh byl správný a který nesprávný.

Myslím, že to je ne moje snaha někomu bránit v poslanecké práci, ale snaha dobrat se dobrého výsledku. Promiňte, že jsem rozrušen.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji panu poslanci Výbornému. Končím rozpravu vzhledem k tomu, že se do ní nikdo už dál nepřihlásil. Chci se zeptat pana kolegy Gjuriče, jestli - když on hovořil o práci příslušného výboru - to mám chápat jako návrh na rozšíření přikázání, anebo jestli to byla jen obecně míněná poznámka? (Poslanec Gjurič - mimo mikrofon.) Děkuji.

Čili jsou zde dva návrhy, budete-li souhlasit. Návrh paní zpravodajky na přikázání ústavně právnímu výboru a návrh pana kolegy Řezáče na přikázání všem výborům. Budeme o nich rozhodovat hlasováním v tomto pořadí.

Kdo je prosím pro návrh na přikázání ústavně právnímu výboru, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko v hlasování č. 38. Kdo je proti?

Návrh byl přijat poměrem hlasů 81 pro, 6 proti.

Tím jsme projednali tento bod. Já děkuji paní zpravodajce a panu ministru Novákovi.

Přistoupíme k projednání dalšího bodu, což je

XVIII.

Vládní návrh zákona o výkonu trestu odnětí svobody - prvé čtení

Vládní návrh, který jsme obdrželi jako sněmovní tisk 2065, uvede opět z pověření vlády pan ministr Jiří Novák, kterého prosím, aby se ujal slova.

Dámy a pánové, dovolím si vás odhlásit vzhledem k velkému počtu nehlasujících a požádat vás, abyste se zaregistrovali v průběhu úvodního slova. Děkuji.

Ministr spravedlnosti ČR Jiří Novák: Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, předkládaný návrh nového zákona o výkonu trestu odnětí svobody představuje konečný krok na cestě k transformaci českého vězeňství. Odpovídá i na požadavky některých výborů Poslanecké sněmovny a jednotlivých poslanců, kteří poukazovali na potřebu nahradit dosud platný zákon z poloviny šedesátých let novou právní úpravou, která by korespondovala současným představám o obsahu a smyslu trestu odnětí svobody a zároveň i více přihlížela k současné skladbě trestné činnosti a z toho vyplývajících nutností diferenciace odsouzených jak z hlediska jejich umístění ve věznici, tak i z hlediska rozdílného zacházení s nimi.

Základní záměry, které sleduje, lze označit jako přesné a úplné vymezení práv a povinností odsouzených během výkonu trestu odnětí svobody, k dosažení větší účinnosti trestu odnětí svobody, zefektivnění organizace výkonu trestu odstraněním zbytečných úkonů ze strany orgánu zajišťujícího výkon trestu a širší zapojení obcí do účasti na zajišťování výkonu trestu odnětí svobody a na zaměstnávání odsouzených.

Způsob, jakým byly tyto principy promítnuty do jednotlivých ustanovení návrhu, je souhrnně uveden v obecné části důvodové zprávy, kde je i přesný rozbor ustanovení, v nichž jsou jednotlivé záměry obsaženy.

Navrhovaný zákon poskytuje daleko přesnější a úplnější obraz výkonu trestu odnětí svobody. Lze očekávat, že zejména princip, podle kterého míra práv a výhod odsouzeného ve výkonu trestu se přímo odvíjí od jeho chování ve věznici, nalezne žádoucí odezvu ve veřejnosti, která ve způsobu výkonu trestu logicky vidí jeden z faktorů ovlivňujících úroveň kriminality.

Návrh zákona byl zpracován s přihlédnutím k závazkům, které pro Českou republiku vyplývají z mezinárodních úmluv vztahujících se k ochraně osob zbavených svobody. Jejich přehled je uveden v obecné části důvodové zprávy, a proto na něj pro stručnost odkazuji.

Předkládaný návrh zákona je plně srovnatelný s obdobnými úpravami v jiných evropských zemích a odpovídajícím způsobem se do něj promítají zkušenosti odborníků z teorie i praxe o zacházení s odsouzenými. Z těchto důvodů navrhuji, aby Poslanecká sněmovna s tímto vládním návrhem vyslovila souhlas. Děkuji za pozornost.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji panu ministrovi a prosím pana poslance Řezáče, který byl určen organizačním výborem jako zpravodaj pro první čtení, aby se ujal slova.

Poslanec Vladimír Řezáč: Vážený pane předsedo, pane místopředsedo, pane ministře, vážené kolegyně a kolegové, já bych ke zprávě pana ministra spravedlnosti dodal, že celý návrh je formálně právně velice dobře připraven. Když jsem ho poprvé studoval, ze 117 ustanovení jsem v podstatě narazil pouze asi na sedm otázek, o kterých si myslím, že zaslouží nějakého upřesnění.

Chci říci, že navíc je tato norma navržena nejen v souladu s našimi mezinárodně právními závazky, zejména s Evropskými pravidly pro zacházení s vězni, ale i vlastně s úpravou, která již byla provedena při novelizaci trestního práva. Mám tím na mysli zejména trestní právo hmotné, novelu trestního zákona. Nevidím tedy žádného důvodu, proč by se mělo přikročovat k tomu, že bychom měli navrhovat zamítnutí návrhu nebo jeho vrácení k dopracování.

Pouze se, pane místopředsedo, táži - pokud to připustíte - měl bych na rozdíl od organizačního výboru jediný pozměňující návrh - obdobně jako v předchozím případě. Mám za to, že je to základní kodex v oblasti penologie, v oblasti systému trestních sankcí a že by ho měl projednávat nejen náš branný a bezpečnostní výbor, ale i ústavně právní výbor a výbor petiční a pro lidská práva, což také navrhuji, pokud to pan místopředseda v této fázi připustí.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Já to samozřejmě připustím. Domnívám se, že to pojmeme jako první pozměňovací návrh. Tedy podrobil bych ho hlasování jako druhý. Děkuji panu zpravodaji a otevírám obecnou rozpravu. Pan poslanec Hofhanzl.

Poslanec Čestmír Hofhanzl: Vážený pane místopředsedo, vážené dámy a pánové, mám jenom malou technickou poznámku. Pan ministr zde řekl, že to je konečný bod transformace našeho vězeňského systému. Chtěl bych poznamenat, že konečná je na tomto světě jenom smrt. Neměli bychom se rouhat a říkat, že to je konečný bod.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji. Kdo se dále hlásí do rozpravy? Jestliže nikdo, rozpravu končím. Pan ministr se hodlá vyjádřit.

Ministr spravedlnosti ČR Jiří Novák: Pane místopředsedo, možná by bylo dobré upřesnit to, že se jedná samozřejmě o poslední transformační krok v českém vězeňství z pohledu legislativy. Po zákonu o vězeňské službě, po zákonu o výkonu vazby je to poslední krok tím, že upravujeme výkon trestu odnětí svobody. Jinak s vámi souhlasím.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji. V rozpravě zazněly dva návrhy. Informace o návrhu organizačního výboru na přikázání brannému a bezpečnostnímu výboru, pan poslanec Řezáč navrhl přikázání rozšířit o ústavně právní výbor a petiční výbor. Budeme nejprve hlasovat o návrhu na přikázání brannému a bezpečnostnímu výboru.

Kdo je pro tento návrh, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko v hlasování č. 39. Kdo je proti?

Tento návrh byl přijat poměrem hlasů 76 pro, 3 proti. Tím jsme projednali tento bod.

Děkuji panu poslanci Řezáčovi a panu ministru Novákovi. Hlásí se ještě pan poslanec Exner.

Poslanec Václav Exner: Pane místopředsedo, nemohu souhlasit s vaším postupem při hlasování v posledních dvou případech. Speciálně v posledním případě. Pan poslanec Řezáč přednesl návrh pozměňovací k přednesenému návrhu usnesení. Vy sám jste ho interpretoval jako pozměňovací návrh rozšiřující původní návrh. Řekl jste to před několika vteřinami. V takovém případě nemůže jít o návrh, který by vylučoval návrh, který přednesl organizační výbor, nýbrž ho jen rozšířil.

Podle mého názoru je nutno podrobit tento rozšiřující návrh dalšímu hlasování, protože nevylučuje to, co již bylo schváleno.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Myslím si, že tak, jak jsme to naformulovali - je zde návrh na přikázání pouze brannému a bezpečnostnímu výboru, anebo návrh na přikázání brannému a bezpečnostnímu výboru, ústavně právnímu výboru a výboru petičnímu. Já jsem to chápal takto. Myslím si, že jsem to takto i předložil. Zpravodaj nic nenamítal. Tak jsme to podrobili hlasování. Vidím to jako věc, která nemusí být předmětem sporu.

Považuji tuto věc - tak jak jsem ji předkládal k hlasování - za jasnou. Pokud tomu někdo rozuměl tak, že budeme pak hlasovat ještě o případném rozšíření - nevím, nevím. Jde mi nyní jen o interpretaci jednacího řádu a jak bylo hlasování uvedeno, ani tak ne o meritum.

Poslanec Václav Exner: Ještě jednou opakuji, že pan poslanec Řezáč, jak jsem mu rozuměl, nenamítal nic proti přidělení projednání výboru, který navrhoval organizační výbor, a uvedl, že se domnívá, že by ho dále měly projednat další výbory. Vy jste potom interpretoval jeho návrh jako návrh rozšiřující. Je to ve stenozáznamu. Je možné se přesvědčit. Možná, že bychom nemuseli vést spor a bylo by snad dobře, kdyby pan poslanec Řezáč vyjasnil, jestli to myslel jako návrh pozměňovací rozšiřující nebo jako návrh konkurenční. V každém případě bych doporučoval, aby propříště bylo vyjasněno před hlasováním, jestli jde o návrh, který vylučuje návrh, který je - řekněme - původní, anebo jestli jde o návrh ve smyslu jednacího řádu § 63 odst. 5 písm. a) rozšiřující. Děkuji.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Opíral jsem se při předložení návrhu k hlasování o § 72. Obracel jsem se na zpravodaje. Myslím, že nebylo v rozporu s jednacím řádem to, jak jsme postupovali. Nevidím to jako konfliktní. Nechce se mi po uzavření bodu přistupovat zpět k hlasování. Myslím, že to zaznělo. Ano, popsal jsem návrh jako rozšíření, ale označil jsem ho zcela jednoznačně jako jeden návrh a druhý návrh. Nemluvil jsem jenom o dvou výborech, o které se rozšiřuje, ale o všech třech. Pan zpravodaj nic nenamítal proti tomuto způsobu hlasování.

Mám tendenci trvat na tom, že jsme bod ukončili. Můžeme si dát příště na to nebo vyzvat zpravodaje případně toho, kdo navrhuje, aby přesně označil svůj návrh.

Pan poslanec Exner.

Poslanec Václav Exner: Pane předsedo, lituji, ale hlásil jsem se v momentě, kdy bod nebyl ukončen. Hlásil jsem se po celou dobu toho, co jste bod ukončoval. Bohužel byla pozornost této přihlášce věnována až v momentě, kdy jste skutečně bod ukončil. Žádám, aby případně sněmovna rozhodla, jestli se má hlasování o rozšiřujících pozměňovacích návrzích provést.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Nechtěl jsem se opírat o ukončení bodu, protože když mám oči sklopené do papíru, nemohu vidět. V tom nechci, aby byl spor v žádném případě. Nechci se pokusit takto manipulovat. Respektuji to, co bylo řečeno. Necháme sněmovnu rozhodnout o tom, zda si přeje se tím hlasováním ještě dále zabývat. Nyní požádám poslance a poslankyně, aby se vyjádřili hlasováním. Prosím, abyste se znovu zaregistrovali, aby nemohl být vůbec žádný spor.

Pan kolega Kužílek se hlásí ještě o slovo, než necháme sněmovnu rozhodnout.

Poslanec Oldřich Kužílek: Vážený pane předsedající, pane předsedo, dámy a pánové, je to věc, kterou ještě nemáme moc zažitou. Domnívám se, že podstatný je zde § 90 jednacího řádu, který říká, že pokud sněmovna v prvním čtení nezamítne návrh zákona, tak přikáže návrh zákona k projednání výboru, popř. několika výborům, a to podle návrhu organizačního výboru nebo předsedy sněmovny. To je základní návrh, který je už předložen, když se začíná první čtení.

Pak se praví: Kterýkoliv z poslanců může předložit jiný návrh na přikázání. O takovém návrhu rozhodne sněmovna bez rozpravy. Domnívám se, že jediný možný výklad toho je, že sněmovna učiní to, jak to zatím běželo, to znamená, že rozhodne o základním návrhu, že přikazuje v tomto případě brannému a bezpečnostnímu výboru, ale potom by měla podle mého soudu vzít další návrh poslance Řezáče, který vlastně navrhoval další přikázání nebo jiný návrh na přikázání, abych uvedl přesné znění, a o takovém návrhu rozhodnout bez rozpravy. To znamená, že se domnívám, že by v této chvíli se měl předložit sněmovně k hlasování bez rozpravy návrh poslance Řezáče na přikázání těm dalším výborům, které vyjmenoval, vyjma branného a bezpečnostního výboru, a že to tak bude zcela korektní.

Jinak souhlasím s panem předsedajícím, že bychom z jiných ustanovení těžko vyvodili nějaký mechanismus, nějaké priority, co je nejdřív, co je pozdější a já se domnívám, že by bylo rozumné v tomto případě použít tento výklad, který bych nazval spíše výkladem, že návrhy zaznívají vlastně souřadně a jakýkoliv další návrh na nějaký další výbor, který zatím nebyl odhlasován, má být předložen k hlasování a buď projde nebo neprojde. Děkuji.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji za tuto pomoc ve výkladu jednacího řádu. Nebude-li námitka, budeme hlasovat o návrhu na přikázání ještě ústavně právnímu výboru a petičnímu výboru.

Je nějakých námitek proti tomuto postupu? Není. Já vám děkuji.

Kdo je pro přijetí tohoto návrhu, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko v hlasování č. 40. Kdo je proti?

Návrh byl přijat poměrem hlasů 53 pro, 35 proti.

Děkuji vám. Tím jsem projednali tento bod a můžeme přistoupit k

XIX.

Vládnímu návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 549/1991 Sb. o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů - sněmovní tisk 2069 - prvé čtení

Vládou byl pověřen opět pan ministr Jiří Novák, kterého prosím, aby se ujal slova a předložený tisk 2069 nám uvedl.

Ministr spravedlnosti ČR Jiří Novák: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích ve znění pozdějších předpisů, je jedním z návrhů, jehož projednání Poslaneckou sněmovnou ještě v tomto volebním období je mimořádně naléhavé. Naléhavost novelizace zákona o soudních poplatcích především vyplývá ze změn právního řádu, které nastaly po přijetí předchozí rozsáhlé novelizace zákona o soudních poplatcích provedené zákonem č. 36/1995 Sb. Platná právní úprava soudních poplatků nedává soudům potřebný zákonný základ pro jejich rozhodování v této oblasti, který nelze s ohledem na jejich charakter překlenout výkladem.

Vládní návrh zákona proto reaguje na změny údajů kurzovního lístku vydávaného Českou národní bankou v důsledku přijetí nového devizového zákona a navrhuje stanovit nová kritéria pro výpočet základu procentního poplatku vyjádřeného v cizí měně.

Rovněž reaguje na vypovězení platebních dohod uzavřených mezi Českou republikou a Slovenskou republikou, které v oblasti placení soudních poplatků zakládaly odlišný režim pro poplatníky se sídlem nebo bydlištěm ve Slovenské republice.

Konečně vládní návrh reaguje na přijetí zákona o obecně prospěšných společnostech, pro něž je žádoucí vzhledem k jejich poslání zakotvit osvobození od soudních poplatků ve věcech rejstříkových.

Dnem 1. dubna 1995 nabyla účinnosti novela o soudních poplatcích provedená zákonem č. 36/1995 Sb. Tato novelizace pojala problematiku soudních poplatků do širšího kontextu daňové a poplatkové oblasti a nově vymezila postavení soudů jako samostatných správců finančních prostředků získávaných ze soudních poplatků. Dílčí nedůslednost v zásadě správné koncepce právní úpravy soudních poplatků však působí v praxi soudů značně obtíže, vede k nežádoucímu nejednotnému výkladu a rozporuplnost některých ustanovení nelze řešit jinak než novelizací platné právní úpravy. Navrhuje se proto tyto nepřesnosti a nejasnosti odstranit.

Vládním návrhem se dále navrhuje provést dílčí změny v rozsahu vrácení soudních poplatků a dílčí změny v sazebníku soudních poplatků. Tyto navržené změny směřují k tomu, aby poplatková povinnost byla vymezena s maximální přesností a jednoznačností, důsledněji zachovávala relace poplatkového zatížení pro jednotlivé druhy soudního řízení a zároveň čelila tomu, aby v důsledku poplatkového zvýhodnění určitých dispozičních úkonů s návrhem na zahájení řízení nedocházelo ke zbytečnému zatěžování soudů. Děkuji za pozornost.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji panu ministru Novákovi a prosím pana poslance Jana Vraného, aby se ujal slova. Pana poslance Vraného určil organizační výbor zpravodajem pro první čtení.

Poslanec Jan Vraný: Vážený pane předsedající, páni ministři, dámy a pánové, ve svém vystoupení budu velice stručný.

Možná, že někoho z vás, stejně jako mě, trošičku překvapila vazba ministr spravedlnosti - rozpočtový výbor. K tomu bych chtěl jen uvést to, že se odhaduje výběr soudních poplatků ve výši 1,5 až 2 miliardy korun, což zaručeně je téma, kterým by se měl zabývat rozpočtový výbor. Skutečností však je, jak už zde pan ministr uvedl, že novela nepředpokládá výraznou změnu ve výši poplatků. Skutečný dopad na příjmovou část státního rozpočtu by měl být asi 1 milion korun, což je nepoměrně nízká částka. Přesto předpokládám, že rozpočtový výbor kvalifikovaně projedná navrhovanou novelu, a doporučuji tudíž sněmovně, aby přikázala projednávání tomuto výboru. Děkuji vám.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji a otevírám obecnou rozpravu. Obecnou rozpravu končím vzhledem k tomu, že se do ní nikdo nepřihlásil.

Dám hlasovat o návrhu na přikázání, tak jak jej přednesl pan zpravodaj.

Kdo je pro přijetí tohoto návrhu, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko v hlasování č. 41. Kdo je proti?

Tento návrh byl přijat poměrem hlasů 63 pro, 10 proti.

Tím jsme projednali i tento bod naší schůze. Děkuji panu ministru Novákovi a panu zpravodaji, poslanci Vranému.

Dalším bodem je

XX.

Vládní návrh zákona, kterým se provádějí některá opatření v soustavě ústředních orgánů státní správy České republiky a kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky, ve znění pozdějších předpisů, a mění zákon ČNR č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů - prvé čtení

Odůvodněním tohoto návrhu vláda pověřila pana ministra Jiřího Skalického, kterého prosím, aby se ujal slova a uvedl nám tisk 2043.

Ministr pro správu národního majetku a jeho privatizaci ČR Jiří Skalický: Vážený pane předsedající, vážené poslankyně a vážení poslanci, předkládám vám vládní návrh novely zákona, kterým se provádějí některá opatření v soustavě ústředních orgánů státní správy České republiky a mění se a doplňuje zákon ČNR č. 2 z roku 1969 a zároveň zákon ČNR č. 171 z roku 1991 Sb.

Meritum této novely spočívá zhruba ve dvou částech. Ta první souvisí s tím, že ke dni 1. července tohoto roku bude podle této novely zrušeno Ministerstvo pro správu národního majetku a jeho privatizaci. Navrhuji tuto změnu proto, že dnes, na počátku roku 1996, si mohu dovolit prohlásit, že klíčová role, která byla tomuto orgánu státní správy vložena do vínku, byla ve všech svých zásadních aspektech splněna.

Přirozeným dědicem úkolů, které souvisejí se správou národního majetku a dokončováním dílčích úkolů souvisejících s další privatizací a dokončením restitučního procesu, je Ministerstvo financí. Ministr financí by podle této předlohy měl převzít i roli vrcholného představitele Fondu národního majetku.

V rámci projednávání této předložené novely vláda doplnila i některé další dílčí úpravy kompetencí Ministerstva financí a Ministerstva spravedlnosti.

K oné části novely, která souvisí s Ministerstvem spravedlnosti, bych podotkl zhruba toto:

Česká republiky je od svého vzniku členským státem Rady Evropy i členským státem Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod. Tato úmluva v sobě obsahuje tzv. stížnostní mechanismus Rady Evropy, tedy systém orgánů, na něž se lze obracet se stížnostmi na neplnění závazků přijatých členskými státy touto úmluvou. Těmito orgány jsou zejména Evropská komise pro lidská práva a Evropský soud pro lidská práva. Stížnosti, které již byly a budou podávány proti České republice, vyžadují, aby obdobně, jako se již stalo v jiných členských státech, byl konkrétně jmenován vládní zmocněnec pro zastupování státu. Tento vládní zmocněnec bude zajišťovat vnitrostátní mechanismus projednávání stížností a bude zastupovat Českou republiku při projednávání stížností před Evropskou komisí a před Evropským soudem pro lidská práva. Vláda tuto otázku posoudila a s ohledem na odborné požadavky, které jsou kladeny na osobu zmocněnce, jmenovala s účinností od 25. října 1995 vládním zmocněncem pracovníka Ministerstva spravedlnosti.

Podle zákona č. 2 z roku 1969 Sb., v platném znění náleží zastupování České republiky do působnosti Ministerstva zahraničních věcí. Právě tato činnost, kterou jsem popsal, činnost vládního zmocněnce, bude tímto způsobem výjimkou a bude kompetenčně náležet do působnosti Ministerstva spravedlnosti. Děkuji vám za pozornost.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji panu ministru Skalickému za odůvodnění a prosím pana poslance Pěničku, který byl určen zpravodajem, aby se ujal slova.

Poslanec Stanislav Pěnička: Vážený pane předsedající, vážený pane ministře, dámy a pánové, jenom stručně.

Účelem navrhované právní úpravy je zakotvit ukončení činnosti Ministerstva pro správu národního majetku a jeho privatizaci a přechod působnosti stanovený tomuto ministerstvu obecně závaznými právními předpisy na nástupnický orgán státní správy. Tímto nástupcem by se mělo stát Ministerstvo financí, a to proto, že jeho zákonné kompetence jsou kompetencím končícího ministerstva nejbližší.

Chtěl bych ještě upozornit, že navrhovaná právní úprava si nevyžádá potřebu dalších pracovních sil orgánů státní správy a koncepce přechodu působnosti s nimi souvisejících agend a rámcové počty přecházejících zaměstnanců byla s Ministerstvem financí projednána. Navrhovaná právní úprava také není v rozporu s ústavním pořádkem České republiky, jejími mezinárodními závazky a právem Evropského společenství, jak uvedl pan ministr.

Závěrem bych žádal, aby sněmovna přikázala ve svém usnesení k projednání do druhého čtení tuto navrhovanou právní úpravu rozpočtovému výboru. Toť všechno.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji panu poslanci Pěničkovi. Otevírám obecnou rozpravu. Obecnou rozpravu končím vzhledem k tomu, že se do ní nikdo nepřihlásil.

Dámy a pánové, čeká nás ještě spousta prvních čtení. Rád bych, abyste čas, vy, kteří se více zabýváte jednacím řádem, věnovali tomu, abyste se podívali na provázanost anebo na to, jak rozhodovat v souvislosti s § 90, zároveň s § 72 a s § 63.

Respektoval jsem, jak to bylo řečeno a hlasovali jsme o tom návrhu u předminulého nebo minulého bodu jako vlastně o návrhu na rozšíření. Jenom na to upozorňuji, že mně v § 90 trochu vadí v tom jednoznačném výkladu slovo "jiný návrh". Byl bych rád, abychom se dohodli u těchto věcí, které, věřím, že nemusí být nikde konfliktní, na tom, jak zároveň použijeme § 72, kde se praví, že zpravodaj oznámí, v jakém pořadí se bude o návrzích hlasovat. Zároveň by je měl zpravodaj zařadit i do skupin. Zejména jde o to, zda je pojmeme jako návrhy pozměňovací nebo eventuální. To je spíš pro případné debaty k dalším bodům.

K tomuto bodu bych si dovolil navrhnout nebo předložit k hlasování návrh usnesení tak, jak byl přednesen panem společným zpravodajem.

Kdo je pro jeho přijetí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko v hlasování č. 42. Kdo je proti?

Tento návrh byl přijat poměrem hlasů 70 pro, nikdo proti.

Děkuji panu ministru Skalickému a panu zpravodaji Pěničkovi. Projednali jsme další bod.

Přistoupíme k bodu

XXI.

Vládní návrh zákona o omamných látkách, psychotropních látkách, přípravcích obsahujících tyto látky, prekursorech a pomocných látkách a o změnách a doplňcích některých zákonů (sněmovní tisk 2035) - prvé čtení

Vládní návrh jsme obdrželi jako sněmovní tisk 2035. Uvede nám jej vládou pověřený ministr zdravotnictví pan Jan Stráský, kterého prosím, aby se ujal slova.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP