Středa 7. února 1996

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu ministru Janu Stráskému a prosím, aby se ujal slova pan poslanec Emil Jaroš, kterého organizační výbor určil zpravodajem pro prvé čtení.

Poslanec Emil Jaroš: Vážený pane předsedající, vážený pane předsedo, dámy a pánové, jedná se o stručnou novelu zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu. Jedná se o normu reagující na společenské změny v oblasti občansko právních vztahů.

Doporučuji Poslanecké sněmovně schválení této novely pro první čtení a přikázání k projednání ve výboru pro sociální politiku a zdravotnictví v souladu s doporučením organizačního výboru.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Emilu Jarošovi a otevírám obecnou rozpravu. Nikdo se nehlásí, takže rozpravu končím a dám hlasovat o tomto usnesení. Předtím vás ovšem budu ještě informovat, že organizační výbor navrhuje přikázat předložený návrh k projednání výboru pro sociální politiku a zdravotnictví. Vidím, že nikdo nemá jiný návrh a proto přistoupíme k hlasování o usnesení:

"Poslanecká sněmovna přikazuje předložený návrh k projednání výboru pro sociální politiku a zdravotnictví".

Zahájil jsem hlasování, které má pořadové číslo 48, a táži se, kdo je pro.

Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo výsledkem pro 122. 1 proti. Návrh byl přijat.

Přistoupíme k dalšímu bodu pořadu, kterým je

XXIV.

Vládní návrh zákona o podmínkách poskytování zdravotní péče a o změně zákona ČNR č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích vybíraných správními orgány České republiky, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk 2087)

I zde se jedná o prvé čtení. Vládní návrh jsme obdrželi jako sněmovní tisk 2087, a já prosím ministra zdravotnictví pana Jana Stráského, který je pověřen vládou, aby odůvodnil tento návrh.

Ministr zdravotnictví ČR Jan Stráský: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, dovolte mi, abych vás seznámil s obsahem předloženého vládního návrhu zákona a uvedl důvody, pro které pokládám za správné, aby jeho přijetí bylo podpořeno.

Návrh právní úpravy na rozdíl od současného právního stavu sjednocuje právní postavení státních a nestátních zdravotnických zařízení, pokud jde o plnění podmínek stanovených jako předpoklad pro poskytování zdravotní péče.

Dosavadní dvojí režim není již ničím opodstatněn. Naopak je třeba zakotvit požadavek, aby každý poskytovatel zdravotní péče splňoval stejná kritéria stanovená zákonem. Předložená právní úprava vychází z předpokladu, že systém poskytování zdravotní péče včetně její dostupnosti v potřebné struktuře a kvalitě potřebuje právní i faktické korekce. Proto je nutné pamatovat na případy, kdy zdravotní péče nebude zajištěna poskytovateli zdravotní péče vzniklými spontánně.

Vládní návrh zákona obsahuje nový institut zdravotní péče ve veřejném zájmu, kterým se současně naplňuje odpovědnost státu za ochranu zdraví, zakotvená v Listině základní práv a svobod.

Dovolte mi, abych blíže vysvětlil obsah tohoto institutu. Jeho účelem je zabezpečení nezbytné zdravotní péče. Proto navrhovaná právní úprava uvádí taxativně výčet činností, které musí být zabezpečeny a garantovány státem, pokud nejsou zajištěny jinak, to je pokud nabízená zdravotní péče nebude dostatečná nebo dostatečně dostupná.

Návrh dále obsahuje postup při zabezpečení této dostupnosti a upravuje její financování. Současně jsou v návrhu taxativně vyjmenovány druhy zdravotní péče hrazené ze státního rozpočtu a z rozpočtů okresních úřadů.

Institut zdravotní péče ve veřejném zájmu zapadá do koncepce navrhované právní úpravy a současně vytváří předpoklad pro hospodárné vynakládání veřejných prostředků ve zdravotnictví.

Navrhované řešení nepočítá se stanovením povinné sítě zdravotnických zařízení, ale ponechává státní správě právo zasáhnout právě v případech nezbytně nutných. Navrhovaně řešení umožní sjednotit rozsah a dostupnost poskytované zdravotní péče v jednotlivých regionech, aniž by bylo nutné administrativně nadbytečně zasahovat do soukromoprávní sféry. Stát jako garant dostupnosti zdravotní péče musí mít k dispozici nástroje zabezpečení zdravotní péče ve veřejném zájmu.

Navržený mechanismus preferuje zajištění uvedené péče poskytovatelem, zřízeným okresním úřadem nebo ministerstvem. Teprve není-li poskytovatel zřízen, navrhuje se zajistit zdravotní péči ve veřejném zájmu smlouvou s jiným poskytovatelem, který bude vybrán na základě obchodní veřejné soutěže.

Zdravotní péče ve veřejném zájmu z hlediska jejího financování je zajištěna kontraktační povinností poskytovatele zdravotní péče a zdravotní pojišťovny, nejde-li o již zmíněné druhy zdravotní péče hrazené z rozpočtů. Návrh v souladu s ústavní odpovědností státu za ochranu zdraví neukládá povinnost zajistit zdravotní péči obcím. Nic však nebrání tomu, aby se subjekty územní samosprávy na zajištění zdravotní péče podílely.

Režim získání oprávnění poskytovat zdravotní péči na rozdíl od dosavadní právní úpravy se vztahuje na všechny subjekty bez rozdílu, tedy na státní i nestátní zdravotnická zařízení. Oprávnění poskytovat zdravotní péči je založeno jako dosud na registračním principu, což znamená, že příslušný orgán je povinen udělit oprávnění, pokud žadatel splní všechny zákonem stanovené předpoklady. Jedním z požadavků, které jsou předpokladem k udělení oprávnění, je též doklad o způsobilosti fyzické osoby podle části 6 předloženého vládního návrhu zákona. Návrh nově upravuje jednak způsobilost zdravotníků, jednak systém a provádění specializační přípravy v akreditovaných zařízeních. Rozlišuje se základní a odborná způsobilost.

Základní způsobilost se získává úspěšným ukončením studia na příslušné škole a odborná způsobilost úspěšným ukončením specializační přípravy. Na rozdíl od dosavadní dvoustupňové soustavy specializační přípravy v základním oboru upouští navrhovaný systém od druhého stupně. Toto navrhované řešení odpovídá systému, který se osvědčil ve většině států západní Evropy. Návrh předpokládá, že standardní úroveň specializační přípravy bude zajištěna jednotnými vzdělávacími programy.

Závěrem bych chtěl zdůraznit potřebu navrhované právní úpravy, která jednoznačně stanoví a zároveň sjednocuje podmínky pro poskytování zdravotní péče, zajišťuje její standardní kvalitu, kvantitu i dostupnost a vytváří záruky dostatečné nabídky zdravotní péče na celém území státu.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu ministru Janu Stráskému a prosím, aby se ujal slova pan poslanec Eduard Bureš, kterého organizační výbor určil zpravodajem pro první čtení.

Poslanec Eduard Bureš: Pane předsedající, pane předsedo, dámy a pánové, já mám ulehčenou úlohu v tom, že pan ministr ve své předkládací zprávě podrobně vysvětlil základní princip předkládané základní normy. Já bych měl pouze dvě poznámky. Tento zákon je jedním z triptychu zákonů, které by měly být stěžejními zákony ve zdravotnictví. Měl by následovat ještě zákon o zdravotní péči a zákon o ochraně veřejného zdraví.

Celý návrh zákona byl rozeslán do vnějšího připomínkového řízení ústředním orgánům státní správy, vybraným okresním úřadům, komorám, profesním organizacím a lze pouze litovat, že pro krátkost termínu došly ve stanovené lhůtě připomínky jen od některých dožádaných připomínkových míst.

Doporučuji sněmovně, aby tento návrh zákona v souladu s usnesením organizačního výboru přikázal ve druhém čtení výboru pro sociální politiku a zdravotnictví.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Burešovi a otevírám obecnou rozpravu. Mám písemnou přihlášku od paní poslankyně Evy Fischerové. Jako další se připraví pan poslanec Josef Janeček.

Poslankyně Eva Fischerová: Pane předsedo, pane předsedající, dámy a pánové, zákon o podmínkách poskytování zdravotní péče je nesporně velmi potřebný, ale nepodařil se. Jsem bohužel přesvědčena, že v předložené podobě, pokud nedozná určitých změn, by mohl udělat více škody než užitku. Je to zákon, který by měl definovat podmínky poskytování zdravotní péče, upravuje však vlastní organizaci zdravotnických zařízení, stanoví, kdy je zdravotní péče poskytována ve veřejném zájmu, kdo rozhoduje o oprávnění poskytovat zdravotní péči, k čemu jsou určena zdravotnická zařízení. Konkrétní podmínky nejsou bohužel uvedeny v navrženém zákoně, ale v jeho prováděcích předpisech, což je z hlediska legislativního podle názoru mnohých nepřijatelné.

Cíl upravit jedním zákonem řadu otázek nakonec vyústil v návrh poněkud nesourodé a nepřehledné právní normy, která nutně předpokládá vydání značného počtu podzákonných prováděcích předpisů.

Přijetím zákona v předložené podobě se může vytvořit nevyvážený právní vztah, který kritickou situaci ve zdravotnictví může zhoršit. Dovolte mi uvést jen některé příklady nejasností předloženého návrhu a jejich negativního dopadu v praxi.

Příklad první. Ve výčtu kategorií zdravotní péče, které musí být někým zajištěny (státem, okresním úřadem) není bohužel stanoven rozsah ani obsah této péče. Chybí odkaz na normu, která by to řešila. Důsledkem je možnost formálního poskytování deklarované zdravotní péče.

Dále není jasné, co se konkrétně rozumí dostupností léčebné péče. Výhrada není řešena ani tím, že dle návrhu zákona se ve zřizovací listině či smlouvě určí obor, forma, rozsah a doba poskytování zdravotní péče. Určí se totiž dobrovolně, takže se neposkytují žádné záruky reálné dostupnosti. Z předlohy je bohužel dál patrné, že péče poskytovaná ve veřejném zájmu je jakási libovolně pojatá minimální síť. Avšak zcela postrádám definici v jakém rozsahu vlastně minimální je.

Dále je v návrhu řešeno, kdo rozhoduje o oprávnění poskytovat zdravotní péči. Bohužel chybí jasná kriteria pro zamítnutí. Otvírá se prostor pro libovůli okresních úřadů, jimž není uložena povinnost zabezpečit péči v zákonem definovaném rozsahu.

V závěru mi dovolte konstatovat, že návrh zákona legalizuje nekontrolovatelnou minimalizaci rozsahu a obsahu zdravotní péče. Jsem přesvědčena, že výhrady, které jsem uvedla, jsou zásadního významu a nebude možné je překlenout pouze pozměňovacími návrhy. Dovolte mi proto doporučit vrátit návrh zákona k přepracování.

Dámy a pánové, pamatujme při svém rozhodování na skutečnost, že zdravotnictví je v kritickém stavu a žádných dalších experimentů už neunese. Děkuji vám za porozumění a za podporu.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji paní poslankyni Evě Fischerové a prosím, aby se slova ujal pan poslanec Josef Janeček. Připraví se pan poslanec Pavel Kulička.

Poslanec Josef Janeček: Vážené kolegyně a kolegové, já bych nejdříve poděkoval panu ministrovi za jasnou definici, že stát je povinen zajistit dostupnou zdravotní péči. Myslím, že je to takový posun, který musíme přivítat a nyní jde o to, jak vlastně nalézt ta kriteria, podle kterých budeme usuzovat, zda zdravotní péče zajištěna je či nikoli.

Bohužel navrhovaný zákon dává okresním úřadům a státní správě neomezenou možnost, jak bude nakládat s veřejnými prostředky. Jde o to, že není možné, aby okresní úřad, resp. zdravotní rada, aniž by byla dána jasná kriteria, rozhodovaly o tom, zda zdravotní péče je dostupná či není dostupná. Domnívám se, že je to problém nejen ekonomický, ale je to problém i medicínský. Je to problém, jak nalézt onu rovnici mezi 80 mld. finančních prostředků a objemem, strukturou a úrovní dané péče, kterou můžeme za těchto 80 mld. nakoupit. Dále je nezbytné stanovit kritéria, podle kterých poznáme, že tuto péči ještě jsme schopni financovat a tuto péči nikoliv.

Samozřejmě další oblastí je velmi problematická oblast vzdělávání. Přestože tento zákon, domnívám se, je velmi problematický, bylo by asi vhodné k posunutí věcné roviny a k nalezení věcných řešení tento zákon pustit do druhého čtení, protože zdravotnictví potřebuje především diskusi o základních problémech. V těch problémech můžeme lišit a hlavním problémem v současné době je nalezení oněch kontrolních a regulačních mechanismů, o kterých se domnívám, že ani tento zákon nehovoří, ale je možné diskutovat o tom, zda-li tuto věc nějakým jiným způsobem nevyřeší. Děkuji.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Josefu Janečkovi a prosím, aby se slova ujal pan poslanec Pavel Kulička.

Poslanec Pavel Kulička: Vážený pane předsedající, pane předsedo, páni ministři, dámy a pánové, rád bych, abychom v momentě, kdy budeme všichni váhat, zda-li vrátit zákon či nikoliv, opravdu poskytli možnost k projednávání zákona v garančním výboru. Já tam mám na lavici celou řadu připomínek, mnohé z nich se shodují i s mojí ctěnou paní kolegyní i s panem kolegou, nicméně právě proto, abychom poskytli možnost diskutovat, abychom zde mohli aplikovat i připomínky dalších odborných institucí, byl bych rád, kdybychom se všichni poměrně jednoznačně vyjádřili a pustili zákon do jednání ve výboru a do druhého čtení. Jsou zde i náznaky nepřímé novely jednoho zákona, je tam nevyřešena otázka zařazení systému vojenského zdravotnictví, kterého se zákon dotkne, kde mám též odborný rozklad, takže si dovoluji právě naopak, v protikladu k mé ctěné paní kolegyni, doporučit, aby zákon dostal šanci. Děkuji.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Kuličkovi. O slovo se přihlásil poslanec Martin Syka.

Poslanec Martin Syka: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, já jsem se přihlásil, protože teď váhám a jsem na rozpacích, jestli všichni rozumíme podstatě prvního čtení. To co tady zaznělo od našich kolegů, bylo věcné rozebrání problémů, které se v tom zákoně vyskytují a samozřejmě v návrhu se budou vyskytovat. Že je to kontroverzní norma, nepopírám. Já aspoň chápu první čtení v tom smyslu, že se musíme rozhodnout, zda tato norma je zbytečná - v tomto případě samozřejmě zbytečná není, protože posouvá transformaci zdravotnictví určitým směrem - anebo zda-li je natolik obsahově celkově špatná. že se musí přepracovat či zamítnout. Ale rozebírání jednotlivých názorů, to je právě půda pro odborný výbor. Potom na základě jednání v tomto výboru nebo v těchto výborech lze zcela odpovědně se postavit k této normě a potom ji třeba zamítnout. To je legitimní.

Zřejmě je to i proto, že máme tři měsíce před volbami, tak zde cítím určité politické podtexty v určitých vyjádřeních poslanců a byl bych velmi nerad, abychom chápali tyto zákony, které jsou složité, jako je složité samo zdravotnictví. Odmítám zde název krizová situace, kritický stav. Myslím, že zdravotnictví má problémy, vážné problémy, mohli bychom diskutovat, jestli jsme mohli být dál nebo nemohli. Ovšem zdravotnictví má problémy na celém světě, protože vývoj v technologii, ve vědě, lécích atd. jde takovým způsobem dopředu, že náklady stoupají enormním způsobem. U nás - ano, zaznělo to tady - nejsou dostatečné regulační a kontrolní mechanismy zabudovány a tudíž jsme v té pozici v jaké jsme.

Já jsem se rozhodl, že vystoupím s tím, abych vás všechny požádal, abychom přistupovali k prvnímu čtení z tohoto pohledu. Za měsíc budeme mít možnost zde na základě analýzy, jednání, projednávání ve výboru zcela jasně vystoupit. Když bude většinové mínění sněmovny zamítavé, samozřejmě je to v pořádku, sněmovna na to má právo, ale v tomto čtení mi to připadá poněkud předčasné. Děkuji.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Martinu Sykovi. Rozpravu končím a dám hlasovat o návrhu paní poslankyně Evy Fischerové. Předtím vás samozřejmě odhlásím a poprosím, abyste se znovu pomocí hlasovacích karet přihlásili. Paní poslankyně Fischerová navrhuje, abychom předložený návrh vrátili navrhovateli k dopracování. Rozhodneme o tom v hlasování č. 49.

Kdo je pro tento návrh? Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo výsledkem 27 pro, 77 proti. Návrh paní poslankyně Fischerové nebyl přijat.

Organizační výbor navrhuje přikázat předložený návrh k projednání výboru pro sociální politiku a zdravotnictví. Ptám se, zda má někdo jiný návrh. Protože tomu tak není, přistoupíme k hlasování o následujícím usnesení.

Poslanecká sněmovna přikazuje předložený návrh k projednání výboru pro sociální politiku a zdravotnictví.

Zahájil jsem hlasování č. 50.

Kdo je pro? Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo výsledkem 102 pro, 3 proti. Usnesení bylo přijato.

Děkuji panu ministru Stráskému a panu poslanci Burešovi.

Přistoupíme k dalšímu bodu programu, kterým je

XXV.

Vládní návrh zákona o léčivech a o změnách a doplněních některých zákonů - prvé čtení

Vládní návrh jsme obdrželi jako sněmovní tisk 2093. Opět ho z pověření vlády uvede ministr zdravotnictví pan Jan Stráský. Prosím ho, aby se ujal slova.

Ministr zdravotnictví ČR Jan Stráský: Vážený pane předsedající, pane předsedo, dámy a pánové, poslední ze série vládních návrhů týkajících se zdravotnictví se vlastně dotýká první dnes projednávané novely zákona. Zákon o léčivech a o lécích je vlastně obecnou normou, k níž je dílčí normou zákon o drogách, psychotropních látkách apod.

Důvodem předložení návrhu zákona o léčivech a změnách a doplňcích je zajistit bezpečná, účinná a jakostní léčiva a stanovit podmínky pro zacházení s nimi v oblasti výzkumu, výroby, přípravy, distribuce, výdeje, používání při poskytování zdravotní a veterinární péče a jejich zneškodňování. Stávající právní úprava k předmětné věci z roku 1966 je překonaná z hlediska věcného i právního.

Předkládaný návrh zákona vytváří potřebné, byť omezené, konkurenční prostředí v oblasti výdeje léčivých přípravků, neboť do současné doby je jejich výdej monopolně vyhrazen lékárnám. Jde o dílčí antimonopolní opatření, které vychází vstříc požadavkům občanů, aby u léčiv, které nevyžadují odborné posouzení při jejich užívání, byla rozšířena jejich dostupnost i v síti jiných obchodních organizací, než jsou lékárny. Akceptováním příslušných předpisů Evropské unie vytváří návrh zákona předpoklady pro zapojení se do evropského trhu léčiv.

Další významnou změnu přináší návrh v oblasti změn kompetencí mezi Ministerstvem zdravotnictví a jeho přímo podřízeným Státním ústavem pro kontrolu léčiv. V návaznosti na zahraniční zkušenosti vytváří návrh zákona prostor pro změnu systému financování. Část nákladů na tuto činnost může být v budoucnu hrazena přímo z prostředků žadatelů, jak je to obvyklé v zahraničí, a nebude zatěžovat státní rozpočet.

Z výše uvedených důvodů Ministerstvo zdravotnictví považuje předloženou poměrně technicky rozsáhlou normu za velmi potřebnou. Děkuji.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu ministru Janu Stráskému. Prosím, aby se slova ujal poslanec Miroslav Čerbák, kterého organizační výbor určil zpravodajem pro prvé čtení.

Poslanec Miroslav Čerbák: Pane předsedající, pane předsedo, pane ministře, dámy a pánové, tato novela je nejobjemnější ze všech, které dnes projednáváme, ale jsem rád, že mohu říci, že podle mého názoru je nejméně kontroverzní a že můj úkol při této novele bude nejjednodušší.

Samozřejmě to, co zmínil pan ministr - prolomení monopolu lékáren - je právě ta část, o které se nepochybně povede velice bohatá rozprava. Mohu říci, že v ní mám silné argumenty z jedné i druhé strany. Suma sumárum se dá ale říci, že tato předloha je typická pro předlohu, která má projít do druhého čtení, protože sporné otázky jsou tam skutečně pro posouzení v odborném výboru a poté při druhém čtení. Takže doporučuji projednat ve výboru pro sociální politiku a zdravotnictví a tím propustit do druhého čtení. Děkuji.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Čerbákovi. Otevírám obecnou rozpravu. Jako první se hlásí pan poslanec Pavel Kulička. Má slovo.

Poslanec Pavel Kulička: Pane předsedající, pane ministře, dámy a pánové, chci poděkovat panu ministrovi, že konečně po čtyřech letech velkých diskusí zde tento zákon je. Je mou povinností ohlásit konflikt zájmů - jsem profesí lékárník a praxi částečně vykonávám.

Domnívám se, že zákon v některých svých částech, a to zvláště v přiložené vyhlášce, která neprošla - jak jsem byl informován, pane ministře, vaším náměstkem - řádným připomínkovým řízením, ač jsem byl ujištěn, že další takovéto vyhlášky projdou připomínkovým řízením - osobně to považuji za průlom, ale o tom bychom se bavili později - není zcela kompatibilní s doporučením a s rezolucí Světové zdravotnické organizace a rovněž tak deklarace Mezinárodní farmaceutické federace z roku 1994. Přesto - nebo právě proto - bych byl velmi rád, aby se tento zákon dostal právě široké odborné pozornosti při jednání výboru.

Všem kolegům, kteří by z různých důvodů patřili právě ke druhé skupině, protestujících proti takové formě liberalizace trhu s léky, bych mohl říci - nechť liberalizujeme zboží. V tomto případě by zboží nemělo být pojmenováno jako léky. Nabízí se spousta možností k řešení. Proto bych byl rád, abychom zákon dostali do druhého čtení do výboru a tam se mohli opravdu rozhodnout.

Tím se omlouvám i předsedovi našeho garančního výboru, že zde možná hovořím nad rámec prvního čtení, ale považuji za důležité do protokolu upozornit na skutečnosti, ke kterým se jistě nejen já, ale i mnozí kolegové budou vyjadřovat nadále. Přes všechno za předloženou normu Ministerstvu zdravotnictví a jeho pracovníkům děkuji.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Kuličkovi. O slovo se přihlásila paní poslankyně Gerta Mazalová.

Poslankyně Gerta Mazalová: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně a kolegové, jsem jedna z posledních, která by byla proti přijetí zákona o léčivech, na který jsme tak dlouho čekali. Nicméně samozřejmě k němu budu mít několik výhrad.

Bylo řečeno už na našem výboru, že způsob léčby vždy bude ovlivněn farmaceutickým průmyslem. Mám za to, že je úkolem Státního ústavu pro kontrolu léčiv a Ministerstva zdravotnictví, aby zabránili prodeji a užívání léků, které by mohly vážně poškodit zdraví pacienta nebo způsobit dokonce jeho smrt.

V tomto návrhu zákona je rovněž seznam, který má 156 položek na volný prodej mimo lékárny. Já, ač nemám žádný střet zájmů, nejsem žádnou magistrou a nezabývám se prodejem léků, přece jen mám poněkud obavy z tohoto volného prodeje léčiv.

Bylo také řečeno, že lék je určitý druh zboží. S potěšením zjišťuji, že pouze určitý, protože proč jinak by byl vydán zvláštní zákon o léku. Všichni víme, že léky vyžadují zvláštní způsob skladování, kontroly apod.

U nás na výboru také padla slova, že 80% onemocnění se vyléčí i bez léků. Pak bych se musela zeptat, k čemu jsou nám lékaři, k čemu jsou nám lékárníci apod. Pochopila jsem tyto věty, když jsem zaslechla tu poslední - že hlavním úkolem je docílit úspor. K tomu mám pouze jedno - ne za každou cenu. Kdo bude odpovídat za bezpečnost léčiv? Zde zaznělo, že tento návrh zákona vlastně zabraňuje monopolu lékáren. Já si právě myslím - i když nemám ráda slovo monopol - že zde je možná zcela na místě. Kdo bude ručit za stahování vadných šarží registrovaných léčiv? Pokud ve výrobě nebo v distribuci dojde k chybě nebo omylu, pokud se zjistí snížení stability preparátů, bude třeba v co nejkratším čase vyřadit lék z léčebného použití.

Státní ústav pro kontrolu léčiv vydává zprávy o kvalitě léčiv, které cestou okresních úřadů dostává každá lékárna. Než je však tato písemná informace lékárnám doručena, musí se v každém případě nebo v řadě případů stáhnout okamžitě vadný přípravek, aby nedošlo k ohrožení zdraví pacientů. To se děje telegraficky, takže ve velmi krátké době je přípravek plošně stažen z celé sítě lékáren v České republice. V běžné prodejní síti však toto nelze zabezpečit. Problematické se jeví také sledování do použitelnosti a expirace. Tady skutečně nemůžeme srovnávat lék s rajčetem nebo s bramborou.

Dle návrhu zákona o léku a v návrzích jeho prováděcích vyhlášek jsou stanovena velice přísná kriteria pro zacházení s léčivy od výroby přes distribuci až po lékárnu. Na všech třech stupních jsou nařízeny schvalovací procedury na provozní prostory. Vizitace státním ústavem nebo-li SÚKLem pro kontrolu léčiv a předepsaná kvalifikace pro jednotlivé pracovní operace. Nakonec toto nákladně vyrobené a distribuované léčivo se vlastně znehodnotí tím, že se objeví v rukou neodborníka a v nevyhovujících provozních prostorách. Obrovské náklady investované do splnění kritérií platné legislativy se nakonec, pokud budou registrovaná léčiva uvolněna do běžné obchodní sítě, ukážou jako zbytečně promrhané finanční prostředky. Dosud všechna tato registrovaná léčiva podléhala cenové regulaci. Kontrola maximálních cen regulovaných léčiv se v běžné prodejní síti jeví jako nereálná. Uvolněním 156 registrovaných léčiv do běžné obchodní sítě může způsobit na venkově snížení dostupnosti lékárenské péče tím, že by mohlo dojít k uzavření lékárny z ekonomických důvodů. Kam ale pak se obrátí pacient s lékařským předpisem?

Seznam registrovaných léčiv, která by měla být uvolněna do běžné obchodní sítě, nebyl na odborné úrovni připomínkován ani Českou lékařskou společností ani Českou lékárnickou komorou. Neznám evropský stát, který by v tomto rozsahu uvolnil registrovaná léčiva mimo lékárny. Tuto změnu v režimu registrovaných léčiv je třeba zodpovědně zvážit i proto, že hlavní vlnu importu tvrdých drog teprve Česká republika očekává. Registrovaná léčiva, podle mého názoru, patří do rukou odborníků i proto, aby kvalifikovaným způsobem byla regulována spotřeba léčiv ve smyslu účelné farmakoterapie. Naprosto nesouhlasím s prodejem u benzinových pump a zeleninových stánků. Děkuji vám.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji paní poslankyni Gertě Mazalové a rozpravu končím. Nezazněly žádné návrhy na vrácení či zamítnutí, takže vám mohu sdělit, že organizační výbor navrhuje přikázat předložený návrh k projednání výboru pro sociální politiku a zdravotnictví a ptám se, zdali má někdo jiný návrh? Není tomu tak, takže přistoupíme k hlasování.

Předtím vás ovšem všechny odhlásím a poprosím o novou registraci.

Táži se, kdo souhlasí s usnesením:

Poslanecká sněmovna přikazuje předložený návrh k projednání výboru pro sociální politiku a zdravotnictví.

Zahájil jsem hlasování č. 51 a táži se, kdo je pro? Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo výsledkem 101 pro, nikdo proti. Návrh byl přijat.

Můžeme přistoupit k projednávání dalšího bodu. Tím je

XXVI.

Vládní návrh zákona o podmínkách dovozu a vývozu ohrožených druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů a o změně a doplnění zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny - první čtení

Obdrželi jsme vládní návrh jako sněmovní tisk 2044 a tento návrh z pověření vlády uvede ministr životního prostředí pan František Benda.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP