Pořad 58. schůze

58. schůze (15., 16., 17., 18., 29., 30. září, 1. října 2020)

Zahájení schůze

1. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 673/5/ - vrácený Senátem

Projednávání (29. září 2020)

2. Návrh zákona, kterým se zrušuje zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů, a mění a zrušují další související právní předpisy /sněmovní tisk 866/4/ - vrácený Senátem

Projednávání (15. září 2020)

3. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, zákony související s přijetím zákona o evidenci skutečných majitelů a zákon č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 909/ - druhé čtení

Projednávání (15. září 2020)

4. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 567/ - druhé čtení

Projednávání (15. září 2020)

5. Vládní návrh zákona o dani z digitálních služeb /sněmovní tisk 658/ - druhé čtení

Projednávání (17. září 2020)

48. Vládní návrh zákona o jednorázovém příspěvku důchodci v roce 2020 /sněmovní tisk 997/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Projednávání (15. září 2020)

49. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 117/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 880/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Projednávání (29. září 2020)

50. Vládní návrh zákona o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru označovaného jako SARS-CoV-2 v oblasti prokazování plnění kvalifikačních předpokladů pro účely pracovněprávních vztahů /sněmovní tisk 881/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Projednávání (29. září 2020)

100. Vládní návrh zákona o opatřeních k přechodu České republiky k nízkouhlíkové energetice a o změně zákona č. 165/2000 Sb., o podporovaných zdrojích energie, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 966/ - prvé čtení

Projednávání, část č. 1 (30. září 2020)
Projednávání, část č. 2

210. Návrh poslanců Jakuba Jandy, Adama Kalouse, Václava Votavy a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 235/2014 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 662/ - prvé čtení

Projednávání (29. září 2020)

272. Návrh poslanců Víta Kaňkovského, Václava Klause, Pavly Golasowské, Mariana Jurečky, Pavla Bělobrádka, Stanislava Juránka, Ondřeje Benešíka, Jana Čižinského, Marka Výborného, Jana Bartoška a Jiřího Miholy na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 896/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Projednávání (30. září 2020)

277. Návrh poslanců Jana Bauera, Petra Fialy, Zbyňka Stanjury a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 918/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Projednávání (16. září 2020)

285. Návrh poslanců Vlastimila Válka, Zbyňka Stanjury, Jana Farského, Jana Lipavského, Jana Bartoška, Jana Chvojky, Romana Kubíčka, Radima Fialy a dalších na vydání zákona o odškodnění některých obětí potlačení demonstrací k prvnímu výročí okupace Československa vojsky Svazu sovětských socialistických republik, Německé demokratické republiky, Polské lidové republiky, Maďarské lidové republiky a Bulharské lidové republiky /sněmovní tisk 943/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Projednávání (30. září 2020)

334. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 514/ - třetí čtení

Projednávání (16. září 2020)

335. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 556/ - třetí čtení

Projednávání, část č. 1 (16. září 2020)
Projednávání, část č. 2 (18. září 2020)

336. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 644/ - třetí čtení

Projednávání (18. září 2020)

337. Vládní návrh zákona o odpadech /sněmovní tisk 676/ - třetí čtení

Projednávání (18. září 2020)

338. Vládní návrh zákona o výrobcích s ukončenou životností /sněmovní tisk 677/ - třetí čtení

Projednávání (18. září 2020)

339. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpadech a zákona o výrobcích s ukončenou životností /sněmovní tisk 678/ - třetí čtení

Projednávání (18. září 2020)

340. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 679/ - třetí čtení

Projednávání (18. září 2020)

341. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 734/ - třetí čtení

Projednávání (18. září 2020)

342. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, zákony související s přijetím zákona o evidenci skutečných majitelů a zákon č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 909/ - třetí čtení

Projednávání (1. října 2020)

343. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 567/ - třetí čtení

Projednávání (1. října 2020)

387. Návrh na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny

Projednávání (16. září 2020)

388. Návrh na jmenování člena Rady pro rozhlasové a televizní vysílání

Projednávání, část č. 1 (29. září 2020)
Projednávání, část č. 2

389. Návrh na volbu členů Rady Českého rozhlasu

Projednávání, část č. 1 (29. září 2020)
Projednávání, část č. 2

390. Návrh na volbu předsedy stálé komise Poslanecké sněmovny pro hybridní hrozby

Projednávání, část č. 1 (29. září 2020)
Projednávání, část č. 2

442. Návrh na prodloužení doby působení Britského vojenského poradního a výcvikového týmu v České republice na území České republiky /sněmovní tisk 782/

Projednávání (29. září 2020)

452. Návrh státního závěrečného účtu České republiky za rok 2019 /sněmovní tisk 843/

Projednávání (1. října 2020)

454. Návrh na působení sil a prostředků rezortu Ministerstva obrany v zahraničních operacích v letech 2021 a 2022 s výhledem na rok 2023 /sněmovní tisk 876/

Projednávání, část č. 1 (29. září 2020)
Projednávání, část č. 2
Projednávání, část č. 3

473. Návrh časového harmonogramu projednávání vládního návrhu státního závěrečného účtu České republiky za rok 2019 v Poslanecké sněmovně a jejích orgánech a návrh na jeho přikázání výborům včetně přikázání jeho kapitol a jejich vztahů k státním fondům /sněmovní dokument 4581/

Projednávání (17. září 2020)

488. Podpora soukromých subjektů v živé kultuře

Projednávání (17. září 2020)

489. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace

Projednávání, část č. 1 (17. září 2020)
Projednávání, část č. 2 (1. října 2020)

490. Ústní interpelace

Projednávání, část č. 1 (17. září 2020)
Projednávání, část č. 2 (1. října 2020)

491. Kontrola plnění usnesení Poslanecké sněmovny č. 1162 ze dne 4. června 2020 k vyhodnocení průběhu první vlny pandemie koronaviru na území České republiky a návrh dalších opatření k zamezení druhé vlny šíření nákazy koronaviru v České republice

Projednávání (16. září 2020)

492. Návrh na volbu člena Nejvyššího kontrolního úřadu

Projednávání, část č. 1 (29. září 2020)
Projednávání, část č. 2Přihlásit/registrovat se do ISP