(16.40 hodin)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Votavovi. Ptám se, kdo další se hlásí do sloučené obecné rozpravy. Pan poslanec Klaška. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jaroslav Klaška: Děkuji za slovo, pane předsedající. Dámy a pánové, já jenom drobnou, malinkou poznámku k tomu, co říkal pan kolega Vilímec. A to je - územní rozpočty, nebo omezování územních rozpočtů. Já jsem se na to konto sešel, teď to není vůči panu kolegovi Vilímcovi prostřednictvím pana předsedajícího, ale spíše možná na zástupce těch měst a obcí, tedy Svazu měst a obcí. Já jsem se s jedním panem místopředsedou sešel a říkal jsem mu, že tomu úplně nerozumím, že vlastně územní rozpočty by chtěly po tom špatně hospodařícím státu, aby jim přidal, tím pádem ještě trošku zhorší už tak to špatné - v uvozovkách - hospodaření. A pak budou ty obce říkat "my hospodaříme dobře a my se toho nechceme zúčastnit". Já si myslím, že to je schizofrenní situace, že buď jedno, nebo druhé. Že nejde úplně oboje. Tak nějak jsme si to vyříkali a já doufám, že jsme se pochopili tehdy. Já si myslím stále, že buďto platí jedna varianta, anebo druhá varianta. Já jsem klidně pro druhou variantu, to znamená, ať se obce rozvíjejí, ať na to mají dostatek prostředků, ale pokud nám všem nebude úplně dobře, tak holt jeden za všechny, všichni za jednoho. Bez toho to asi nepůjde. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Klaškovi. Ptám se, kdo další se hlásí do sloučené obecné rozpravy. Jestliže nikdo takový není, končím sloučenou obecnou rozpravu. Ptám se na závěrečná slova pana zpravodaje, případně pana ministra. Není zájem, neeviduji žádné návrhy na vrácení garančnímu výboru k projednání či zkrácení lhůty pro třetí čtení nebo to, aby se garanční výbor návrhem nezabýval.

 

Přistoupíme tedy k rozpravě podrobné, a to nejprve k bodu 8.

 

8.
Vládní návrh ústavního zákona o rozpočtové odpovědnosti
/sněmovní tisk 411/ - druhé čtení

Ptám se, kdo se hlásí do podrobné rozpravy k bodu 8. (Vyčkává.) Jsme u sněmovního tisku 411 - druhé čtení, osmý bod. Nehlásí se nikdo do podrobné rozpravy k bodu 8. Pokud není zájem o slovo v podrobné rozpravě, končím podrobnou rozpravu, ptám se na závěrečná slova pana ministra, případně pana zpravodaje. Protože neeviduji žádné návrhy, o kterých bychom mohli hlasovat, končím druhé čtení vládního návrhu zákona o rozpočtové odpovědností, sněmovní tisk 411.

Přikročíme k bodu 9. Otevírám podrobnou rozpravu k bodu 9. (Do sálu vchází poslanec Stanjura a ptá se na diskusi k bodu 8.) Ta už skončila, omlouvám se. (Domluva poslance Stanjury u stolku zpravodajů.) Pan ministr se hlásí o slovo. Prosím, pane ministře.

 

Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš: Otevírám ještě debatu k 411.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Ano, pan ministr otevřel rozpravu k bodu 8, podrobnou rozpravu k bodu 8, do které se hlásí pan předseda poslaneckého klubu ODS. Prosím, pane předsedo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji. Já se v podrobné rozpravě formálně hlásím ke čtyřem pozměňujícím návrhům k tisku 411, jsou uvedeny v systému jako sněmovní dokumenty 4847, 4848, 4849, 4850, všechny jsem v jednom paré odevzdal i panu zpravodaji. Děkuji panu ministrovi, že mi to umožnil. Já jsem měl nějaké jednání v předsálí. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji. Ptám se ještě, kdo další se hlásí do podrobné rozpravy k bodu 8. Jestliže není nikdo takový, končím podrobnou rozpravu k bodu 8. Ptám se na závěrečná slova. Pokud není zájem, tak končím druhé čtení tohoto návrhu zákona.

 

Přikročíme k bodu

 

9.
Vládní návrh zákona o pravidlech rozpočtové odpovědnosti
/sněmovní tisk 412/ - druhé čtení

Zahajuji podrobnou rozpravu, do které se hlásí pan zpravodaj. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Václav Votava: Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, kolegyně a kolegové, dovoluji si přihlásit k sněmovnímu dokumentu č. 4742, což je pozměňovací návrh poslanců Votavy, Volného a Klašky k sněmovnímu tisku 412. Já jsem o tom hovořil už v předchozích vystoupeních. V podstatě ten nejdůležitější princip je, že se navrhuje do textu zákona vložit základní principy upravené v návrhu ústavního zákona o rozpočtové odpovědnosti pro případ jeho neschválení. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji. Dalším řádně přihlášeným do podrobné rozpravy je pan předseda Stanjura, prosím. Po něm pan předseda Černoch. Prosím, pane předsedo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Já bych se chtěl přihlásit k pozměňujícímu návrhu, který je veden v systému jako sněmovní dokument č. 4851. Reaguje vlastně na to, pokud část přeneseme do ústavního zákona, tady to vytahujeme, plus jsou tam technické úpravy, jako posunutí účinnosti a podobně. Odůvodnění obsahuje samotný dokument 4851.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji. Dalším řádně přihlášeným s přednostním právem je pan předseda Černoch. Prosím, pane předsedo. Po něm pan poslanec Vilímec. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Marek Černoch: Děkuji. Já bych se rád přihlásil za poslanecký klub Úsvit ke sněmovnímu dokumentu pod číslem 4837. Jen v rychlosti představení. Pozměňovací návrh má zakázat zvyšování daní z příjmů v případě aktivace rozpočtové ústavy. Vychází se primárně z toho, že ekonomika státu, která je natolik zadlužená, že je pro ni nutné spustit mechanismus fiskální brzdy, není v žádném případě schopna unést další zvyšování daní. Zvyšování sazby daní by sice v krátkodobém horizontu mohlo zvýšit výběr daní, ale z dlouhodobého hlediska povede jen ke snížení ekonomické aktivity, a tím i k poklesu daňového inkasa. Předkladatelé tím chtějí dosáhnout toho, že v případě aktivace fiskální ústavy vláda nesáhne k tomu nejjednoduššímu kroku, kterým je tupé zvyšování daní, ale že začne realizovat nápravné strukturální kroky, které povedou k dlouhodobě udržitelnému zdravému vývoji veřejných financí. Chci zároveň deklarovat, že tímto pozměňovacím návrhem není dotčena obecná kompetence vlády zvyšovat daně z příjmů a že omezení vyplývající z tohoto návrhu se vztahují pouze na kroky vlády vynucené fiskální brzdou. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu předsedovi. Nyní řádně přihlášený pan poslanec Vilímec. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Vladislav Vilímec: Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, jak jsem avizoval v obecném vystoupení, pro případ, že nebude učiněna dohoda a schválen ústavní zákon o rozpočtové zodpovědnosti, tak načtu dva pozměňovací návrhy k tomuto tisku 412. Nemám je v systému, poněvadž jsem nevěděl, jak bude probíhat rozprava.

Takže první pozměňovací návrh pod písmenem A zní: V návrhu zákona se paragrafy 16 a 17 ruší. Následující paragrafy se přeznačí.

Další pozměňovací návrh - B: Ve stávajícím § 34 Účinnost se stávající text ruší a nahrazuje tímto novým zněním: § 34 Účinnost. - Text je takovýto: - Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2017.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Vilímcovi. Ptám se, kdo další se hlásí do podrobné rozpravy k bodu 9. Jestliže nikdo takový není, končím podrobnou rozpravu a ptám se na závěrečná slova pana ministra, případně pana zpravodaje. Není zájem. Protože neeviduji žádné návrhy na vrácení či zkrácení lhůty pro třetí čtení, končím druhé čtení tohoto návrhu zákona.

 

Zároveň otevírám podrobnou rozpravu k bodu 10.

 

10.
Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony
v souvislosti s přijetím právní úpravy rozpočtové odpovědnosti
/sněmovní tisk 413/ - druhé čtení

Já tady otevírám podrobnou rozpravu. Ptám se, kdo se hlásí. Pan zpravodaj. Prosím, pane zpravodaji. Poté pan předseda Stanjura.

 

Poslanec Václav Votava: Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, kolegyně a kolegové, jak jsem avizoval, podali jsme do systému pod sněmovním dokumentem číslo 4743 pozměňovací návrh, který je společným návrhem poslanců Votavy, Volného a Klašky k sněmovnímu tisku 413. V podstatě reaguje na legislativní úpravy, které byly v mezidobí přijaty. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji. Dalším řádně přihlášeným je pan předseda Stanjura. Prosím, pan předsedo. Po něm pan poslanec Vilímec. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP