Středa 7. září 2016, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Petr Gazdík)

10.
Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony
v souvislosti s přijetím právní úpravy rozpočtové odpovědnosti
/sněmovní tisk 413/ - druhé čtení

Já tady otevírám podrobnou rozpravu. Ptám se, kdo se hlásí. Pan zpravodaj. Prosím, pane zpravodaji. Poté pan předseda Stanjura.

 

Poslanec Václav Votava: Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, kolegyně a kolegové, jak jsem avizoval, podali jsme do systému pod sněmovním dokumentem číslo 4743 pozměňovací návrh, který je společným návrhem poslanců Votavy, Volného a Klašky k sněmovnímu tisku 413. V podstatě reaguje na legislativní úpravy, které byly v mezidobí přijaty. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji. Dalším řádně přihlášeným je pan předseda Stanjura. Prosím, pan předsedo. Po něm pan poslanec Vilímec.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji za slovo. Já se chci přihlásit k jednoduchému pozměňovacímu návrhu, který je veden v systému jako sněmovní dokument 4852. Je úplně jednoduchý. V části dvacáté se číslovka 2016 nahrazuje slovem 2017 a slovo 2018 se nahrazuje slovem 2020. To první je posunutí účinnosti zákona na 1. leden 2017 a to druhé je to, o čem jsem mluvil ve svém vystoupení ve sloučené rozpravě, aby pravidla pro územně samostatné celky byla platná a účinná až od roku 2020, aby nová politická reprezentace po komunálních volbách v roce 2018 měla čas se na to připravit. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu předsedovi. Nyní řádně přihlášený pan poslanec Vladislav Vilímec. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Vladislav Vilímec: Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, opět s odkazem na své vystoupení v obecné rozpravě si dovolím načíst dva pozměňovací návrhy k tomuto tisku 413.

První pozměňovací návrh pod písmenem A. V návrhu zákona se zrušuje 1. celá část dvanáctá, změna zákona o rozpočtovém určení daní, včetně článku 12; 2. celá část třináctá, změna zákona o podpoře regionálního rozvoje, včetně článku 13; 3. celá část čtrnáctá, změna zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů včetně článku 14; 4. celá část patnáctá, změna zákona o přezkoumávání hospodaření územních samosprávních celků a dobrovolných svazků obcí, včetně článku 15. Následující části a články se přeznačí. To je první z těch návrhů.

A druhý návrh se týká účinnosti, tzn. druhý návrh pod písmenem B. Ve stávající části dvacáté, účinnost, se ve stávajícím článku 21 stávající text ruší a nahrazuje tímto novým zněním: Část dvacátá, účinnost, článek 21: Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2017.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Vilímcovi. Ptám se, kdo další se hlásí do podrobné rozpravy. Jestliže nikoho nevidím, končím podrobnou rozpravu. Ptám se na závěrečná slova pana ministra příp. pana zpravodaje. Neeviduji žádné návrhy na vrácení či zkrácení lhůty. Končím druhé čtení tohoto návrhu zákona. Děkuji panu ministru i panu zpravodaji za všechny tři projednané body.

 

Dalším bodem našeho jednání je

Aktualizováno 31. 10. 2017 v 18:00.
Přihlásit/registrovat se do ISP