(16.50 hodin)

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji za slovo. Já se chci přihlásit k jednoduchému pozměňovacímu návrhu, který je veden v systému jako sněmovní dokument 4852. Je úplně jednoduchý. V části dvacáté se číslovka 2016 nahrazuje slovem 2017 a slovo 2018 se nahrazuje slovem 2020. To první je posunutí účinnosti zákona na 1. leden 2017 a to druhé je to, o čem jsem mluvil ve svém vystoupení ve sloučené rozpravě, aby pravidla pro územně samostatné celky byla platná a účinná až od roku 2020, aby nová politická reprezentace po komunálních volbách v roce 2018 měla čas se na to připravit. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu předsedovi. Nyní řádně přihlášený pan poslanec Vladislav Vilímec. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Vladislav Vilímec: Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, opět s odkazem na své vystoupení v obecné rozpravě si dovolím načíst dva pozměňovací návrhy k tomuto tisku 413.

První pozměňovací návrh pod písmenem A. V návrhu zákona se zrušuje 1. celá část dvanáctá, změna zákona o rozpočtovém určení daní, včetně článku 12; 2. celá část třináctá, změna zákona o podpoře regionálního rozvoje, včetně článku 13; 3. celá část čtrnáctá, změna zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů včetně článku 14; 4. celá část patnáctá, změna zákona o přezkoumávání hospodaření územních samosprávních celků a dobrovolných svazků obcí, včetně článku 15. Následující části a články se přeznačí. To je první z těch návrhů.

A druhý návrh se týká účinnosti, tzn. druhý návrh pod písmenem B. Ve stávající části dvacáté, účinnost, se ve stávajícím článku 21 stávající text ruší a nahrazuje tímto novým zněním: Část dvacátá, účinnost, článek 21: Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2017.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Vilímcovi. Ptám se, kdo další se hlásí do podrobné rozpravy. Jestliže nikoho nevidím, končím podrobnou rozpravu. Ptám se na závěrečná slova pana ministra příp. pana zpravodaje. Neeviduji žádné návrhy na vrácení či zkrácení lhůty. Končím druhé čtení tohoto návrhu zákona. Děkuji panu ministru i panu zpravodaji za všechny tři projednané body.

 

Dalším bodem našeho jednání je

 

43.
Návrh poslanců Jaroslava Zavadila, Romana Sklenáka,
Bohuslava Sobotky a dalších na vydání zákona, kterým se mění
zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech
(zákon o obchodních korporacích)
/sněmovní tisk 592/ - druhé čtení

Prosím, aby za navrhovatele předložený návrh uvedl pan poslanec Jaroslav Zavadil. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Jaroslav Zavadil: Děkuji, pane místopředsedo. Dobrý den - odpoledne už vlastně, dámy a pánové. Já bych se pokusil jenom v krátkosti, protože už řada věcí byla řečena už v prvním čtení. Ale přece jen mi dovolte asi dvě glosy k tomuto návrhu.

Chtěl bych zdůraznit, že zastupování zaměstnanců v řídících orgánech obchodních společností je významným evropským základním právem, které bylo a je zakotveno v Chartě základních sociálních práv zaměstnanců Evropské unie, která byla přijata tuším v roce 1989. Takže to je první poznámka, není to nic nenormálního.

A potom bych se chtěl jenom zmínit o té minulosti, kdy zákon číslo 90/2012 Sb., o obchodních společnostech, čili zase zákon o obchodních korporacích, který nabyl účinnosti společně s novým občanským zákoníkem od 1. ledna 2014, zrušil povinné zastupování zaměstnanců v dozorčích radách obchodních společností. A v důvodové zprávě - a to je dobře si přečíst k tomuto zákonu - bylo zrušení povinného zastoupení zaměstnanců v dozorčích radách obchodních společností k 1. lednu 2014 odůvodňováno zejména tím, že tato spoluúčast vede ke zhoršení konkurenceschopnosti českých podniků. No to by mě zajímalo, kdo to tam vymyslel. Tato účelová argumentace byla zcela nepodložená, nebyly uvedeny žádné informace, zejména analytické údaje, které by potvrzovaly to tvrzení, a naopak v řadě velkých akciových společností se toto zastupování zaměstnanců osvědčuje. A já si myslím, že není potřeba k tomu co dodávat.

Takže toto nás vlastně vedlo k tomu, že jsme předložili tento poslanecký návrh, tak jak už bylo uvedeno panem místopředsedou, a požádám vás, abyste ho propustili druhým čtením. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji. Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání ústavněprávnímu výboru jako garančnímu, dále byl tisk přikázán hospodářskému výboru a výboru pro sociální politiku. Usnesení těchto výborů vám byla doručena jako sněmovní tisky 592/2 a 4 a 592/6. Výbor pro sociální politiku přijal záznam z jednání, který byl doručen jako sněmovní tisk 592/5.

Prosím nyní, aby se slova ujal zpravodaj ústavněprávního výboru pan poslanec Jaroslav Borka, který nás bude informovat o projednání návrhu ve výboru a odůvodní případné pozměňovací návrhy. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Jaroslav Borka: Děkuji za slovo, pane předsedající. Milé kolegyně a kolegové, ústavněprávní výbor projednal tento poslanecký návrh na své 63. schůzi 3. května. Po úvodním slově člena návrhové komise pana Jaroslava Zavadila, po zpravodajské zprávě Jaroslava Borky a po následné rozpravě ústavněprávní výbor Poslanecké sněmovny přijal následující usnesení:

Ústavně právní výbor doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby poslanecký návrh zákona, kterým se mění zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), sněmovní tisk 592, Poslanecká sněmovna schválila ve znění pozměňovacích návrhů, které jsou uvedeny ve sněmovním tisku 592/3, který vám byl doručen 6. května 2016. Pověřil předsedu výboru, aby toto usnesení předložil předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu. Zmocnil zpravodaje, aby s tímto usnesením seznámil Poslaneckou sněmovnu Parlamentu. A zmocnil zpravodaje výboru, aby ve spolupráci s legislativním odborem Kanceláře Poslanecké sněmovny provedl příslušné legislativně technické úpravy. To je vše. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Já děkuji panu zpravodaji. Nyní prosím zpravodaje hospodářského výboru pana poslance Pavla Čiháka, aby se ujal slova a informoval nás o projednání návrhu ve výboru a odůvodnil případné pozměňovací návrhy... Pardon, tak zpravodajskou zprávu přednese pan poslanec Michal Kučera. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Michal Kučera: Dobrý den, děkuji za slovo. Vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi, abych vás seznámil s usnesením hospodářského výboru z 39. schůze ze dne 8. června 2016, se sněmovním tiskem 592.

Hospodářský výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR po vyslechnutí úvodního slova poslance Jeronýma Tejce, zpravodajské zprávy poslance Michala Kučery a po obecné a podrobné rozpravě

I. doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky projednat a schválit sněmovní tisk 592 ve znění schválených pozměňovacích návrhů:

1. V čl. I bod 2 nově zní... Obsah pozměňovacího návrhu je součástí tisku 592/6.

2. V čl. I bod 3 nově zní... Opět obsah pozměňovacího návrhu je součástí tisku 592/6.

3. Čl. II přechodné ustanovení nově zní... Pozměňovací návrh je součástí tisku 592/6.

II. Zmocňuje zpravodaje výboru, aby ve spolupráci s navrhovatelem a legislativním odborem Kanceláře Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky provedl v návrhu zákona legislativně technické úpravy, které nemají dopad na věcný obsah navrhovaného zákona.

III. Pověřuje zpravodaje výboru, aby na schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky přednesl zprávu o výsledcích projednávání tohoto návrhu zákona v hospodářském výboru.

IV. Pověřuje předsedu výboru, aby předložil toto usnesení předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu zpravodaji. A nyní posledním zpravodajem je zpravodaj výboru pro sociální politiku. Prosím tedy pana zpravodaje Adolfa Beznosku, aby nás informoval o projednání návrhu v tomto výboru a odůvodnil případné pozměňovací návrhy. Prosím, pane zpravodaji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP