(10.20 hodin)
(pokračuje Kovářová)

Předloha, o které mluvím, byla zamýšlena jako prostředek, který by ztížil některá nesmyslná trestní stíhání, ale nejen trestní stíhání, představitelů územních samosprávných celků. Šlo o reakci na kauzy komunálních politiků, v jejichž případě skutečně zůstával rozum stát. Přestože nic nenasvědčovalo tomu, že by sledovali jiný zájem než zájem jimi spravovaných obcí, dočkali se trestních stíhání, která je pochopitelně poškodila. Proto úprava § 38, který ve své stávající podobě říká, že majetek obce musí být využíván účelně a hospodárně v souladu s jejími zájmy a úkoly vyplývajícími ze zákonem vymezené působnosti, obec je povinna pečovat o zachování a rozvoj svého majetku. K těmto větám přidáváme ustanovení, podle kterého porušením povinností stanovených ve větě první a druhé není takové nakládání s majetkem obce, které sleduje jiný důležitý zájem obce, který je řádně odůvodněn, a které by podle našeho názoru nesmyslné popotahování představitelů obcí mohlo vyloučit.

O vhodnosti řešení a případných úpravách rádi, a pevně doufám, že podpoříte tento bod, povedeme v prvním a dalších čteních debaty. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám také děkuji, paní poslankyně. Nyní tedy vystoupí pan poslanec Václav Votava a připraví se pan poslanec Václav Klučka. Prosím.

 

Poslanec Václav Votava: Dobré dopoledne, dámy a pánové. Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Chtěl bych kolegy a kolegyně ujistit, že se neúčastním očividné obstrukce, která je tady prezentována jistým festivalem přihlášek. Ujišťuji i pana nepřítomného kolegu Kalouska o této věci.

Chtěl bych požádat o zařazení nového pevného bodu, a to na dnešek jako první bod, a to zkrácení lhůty pro projednání tisku 751, což je návrh zákona o pojišťovacích zprostředkovatelích. Domnívám se, že je třeba, aby byla sjednocena lhůta jak u tisku 750, což je zákon o pojišťovnictví, tak právě s lhůtou o pojišťovacích zprostředkovatelích, které spolu souvisejí a měly by být projednávány společně. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám také děkuji. Nyní pan poslanec Václav Klučka. Připraví se paní poslankyně Jana Černochová. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Václav Klučka: Děkuji, pane místopředsedo. Krátkostí svého vystoupení vás přesvědčím taky o tom, že se nehodlám účastnit věcí, které souvisejí s časovou náročností programu. Navrhuji vyřazení bodu číslo 53, sněmovní tisk 681, po dohodě s předkladatelem z pořadu této schůze.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji. Nyní poslankyně Jana Černochová. Připraví se paní poslankyně Miroslava Němcová. Prosím.

 

Poslankyně Jana Černochová: Děkuji, pane místopředsedo. Vážené dámy, vážení pánové, dovoluji si navrhnout, abychom se zabývali senátním návrhem zákona o zásadách jednání a styku Poslanecké sněmovny a Senátu mezi sebou a navenek. Jak víme, stykový zákon je evergreenem českého ústavního pořádku. Ústava od samého počátku existenci takového zákona předpokládala.

Důvodová zpráva uvádí, že stykový zákon měl být od vzniku republiky zastřešujícím zákonem pro fungování obou komor Parlamentu. Bohužel se tak nestalo a dějinný vývoj tento předpoklad předběhl a stěžejními dokumenty se staly pouze jednotlivé jednací řády, které, jak i vy víte, občas narážejí na své mantinely. Přesto se zde uvádí, že bez razantních zásahů do stávajících jednacích řádů obou komor může být stykový zákon založen spíše na koncepci zbytkového zákona. To nicméně není málo, neboť řadu důležitých otázek nemohou upravit jednací řády, takže je dosud třeba přenechávat praxi, což může být v některých případech zpochybňováno poukazy na zásadu výkonu veřejné moci na základě a v mezích zákona, například opakované projednávání návrhů zákonů vyžadujících shodu obou komor. Důvodem, proč bychom stykový zákon měli mít, není zkrátka pouze dikce Ústavy, ale také praktická potřeba, resp. praktický užitek z jeho existence plynoucí. Iniciativa Senátu je proto chvályhodná, neboť tato otázka by měla být konečně vyřešena, a ať s navrženým zněním souhlasíme, či nikoliv, zaslouží si, aby o něm byla vedena diskuse.

Je dobré připomenout, že vznik stykového zákona je na půdě Parlamentu v různé intenzitě diskutován už od přelomu tisíciletí, kdy vznikl první návrh, který ovšem bohužel z různých důvodů do konce třetího volebního období neopustil stadium druhého čtení. Je zde tedy historická příležitost tento vývoj napravit. S odstupem let bylo další kolo jednání zahájeno z iniciativy vedení obou komor. Na jaře 2014 byl v Senátu zpracován text, k němuž se vyjádřil sněmovní podvýbor i poslanecké kluby. Právě ten se po zapracování připomínek stává základem další legislativní iniciativy.

Dovoluji si tedy navrhnout, abychom se v čase co možná nejkratším tímto stykovým zákonem v Poslanecké sněmovně zabývali. Je to sněmovní tisk 736. Měli bychom ho mít v prvním čtení, ale bez uvedení nějakého konkrétního data. Proto si dovolím navrhnout zařazení tohoto bodu na 4. 5. po pevně zařazených bodech.

Druhý můj návrh na změnu programu je zákon o zahraničním obchodu s vojenským materiálem, je to sněmovní tisk 408, kde jsme ve druhém čtení. Návrh byl předložen, prosím pěkně, Poslanecké sněmovně více než před rokem - 19. února 2015. Výbor pro obranu jej projednal po přerušení 12. 5. 2015. Od té doby ten zákon je u ledu a možná čeká na nějaké vyřešení sporu navrhovatelů s Národním bezpečnostním úřadem. Nevím.

Každopádně se zákon týká vývozu, tak dovozu zbraní. V těchto souvislostech nelze nezmínit, že důvodová zpráva novely se odkazuje i na události ve Vrběticích, kdy stát fakticky přiznal, že nemá přesné informace o tom, co se ve Vrběticích vlastně stalo. Podle informací z médií, které se odkazují na vyjádření zaměstnanců MPO, stát původně přehled o dovozech měl. Poměrně podrobně to bylo popsáno na serveru lidovky.cz, kdy jeden ze zaměstnanců MPO přiznal, že máme data o tom, že nějaká země vyváží tam a tam.

Prosím pěkně, my se tady snažíme regulovat své vlastní občany - držitele zbrojních průkazů, a přitom tady leží zákon, který může přesně postihnout a řešit to, co bychom řešit měli, tedy dovoz a vývoz zbraní. Ne to, jestli nějaký občan, který splní všechny podmínky, které mu zákon nařizuje, si rozhodne pořídit svůj zbrojní průkaz. Ale tady leží zákon, kterým se máme zabývat, a tím se nezabýváme a to mně velmi vadí.

Takže si dovoluji navrhnout, aby se tento zákon, tedy zákon o zahraničním obchodu s vojenským materiálem, sněmovní tisk 408, projednával 3. 5. jako první bod po bodech, které v případě před hlasováním o tom mém návrhu budou již pevně zařazeny. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Nyní tedy s přihláškou vystoupí paní poslankyně Němcová a připraví se pan poslanec Benda. Prosím, paní poslankyně. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP