(14.50 hodin)
(pokračuje Jermanová)

Organizační výbor nenavrhl přikázat tento návrh dalšímu výboru. Já se táži, zda má někdo návrh na přikázání ještě dalšímu výboru k projednání. Nevidím nikoho.

 

Tudíž se budeme zabývat návrhem na zkrácení lhůty pro projednání ve výborech na třicet dní.

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, zmáčkněte tlačítko a zvedněte ruku. Proti? Hlasování končím.

Je to hlasování s pořadovým číslem 109, do kterého je přihlášeno 166 přítomných, pro 107, proti 13. Konstatuji, že návrh byl přijat, a končím projednávání tohoto bodu.

 

Nyní přistoupíme k projednávání bodu

 

27.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře
regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
/sněmovní tisk 309/ - prvé čtení

Z pověření vlády předložený návrh uvede ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová. Prosím, paní ministryně, ujměte se slova.

 

Ministryně pro místní rozvoj ČR Karla Šlechtová Vážená paní předsedající, vážené dámy poslankyně, vážení pánové poslanci, předložený návrh novely zákona o podpoře regionálního rozvoje sleduje několik cílů. V oblasti podpory regionálního rozvoje jde především o zlepšení přípravy a využívání strategických celostátních i regionálních dokumentů. (Hluk v sále.) Na rozdíl od stávající právní úpravy koncipované za podmínek k roku 2000 je navrhováno podrobněji stanovit procesní postupy při přípravě strategických dokumentů a přidělit dotčeným aktérům úlohy pro jednotlivé fáze. Na terminologické úpravy strategických dokumentů navazují navrhované úpravy v zákoně o krajích a v zákoně o hlavním městě Praze. V oblasti politiky hospodářské, sociální a územní soudržnosti je cílem této novely vymezení -

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Paní ministryně, i vám se omlouvám, ale opravdu, kolegové, je tady vysoká hladina hluku. Takže prosím, abyste se ztišili, nebo případně uděláme přestávku, abyste si své věci mohli projednat. Děkuji.

Prosím, paní ministryně, pokračujte.

 

Ministryně pro místní rozvoj ČR Karla Šlechtová Děkuji. V oblasti politiky hospodářské, sociální a územní soudržnosti je cílem této novely vymezení a upřesnění koordinačních, přípravných a realizačních působností včetně stanovení koordinační role Ministerstva pro místní rozvoj, která mu byla dosud svěřena pouze usneseními vlády. Předloha se zabývá také vytvořením podmínek pro nastavení implementační struktury programů Evropské unie. Do předlohy je rovněž zařazena novelizace adaptační úpravy evropského seskupení pro územní spolupráci.

Návrhy obsažené v této novele souvisejí s přizpůsobením právní úpravy podmínkám a požadavkům nového programového období Evropské unie. Měly by být přijaty pokud možno v co nejkratším termínu i v zájmu včasného nastavení podmínek čerpání podpory z fondů EU.

Původním cílem této navrhované úpravy bylo i vytvoření podmínek pro další působení regionálních rad regionů soudržnosti v implementační struktuře evropských strukturálních a investičních fondů v programovém období 2014 až 2020. V důsledku posledního vývoje při vyjednávání operačních programů s Evropskou komisí bylo od tohoto řešení upuštěno. Předpokládáme proto, že dotčená část navrhované novely bude upravena pozměňovacím návrhem, který bude reflektovat zejména začlenění příslušných ustanovení týkajících se zřízení Centra pro regionální rozvoj České republiky jako služebního úřadu do právního řádu, ohraničení činnosti regionálních rad ve vztahu k ukončování regionálních operačních programů 2007 a 2013 - již se s nimi tedy nebude počítat do programového období 2014 a 2020 - a úpravy působnosti některých měst jako tzv. nositelů integrovaných nástrojů.

Návrh novely zákona je slučitelný s právem Evropské unie. Netýká se postavení fyzických osob a neovlivňuje tedy rovnost mužů a žen. Věřím, že předložený návrh, s jehož obsahem jsem vás nyní stručně seznámila, podpoříte. Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Já děkuji paní ministryni. A dříve, než pozvu k mikrofonu zpravodaje, jsme nuceni se hlasováním vypořádat se změnou zpravodaje, protože organizační výbor určil zpravodajem pro prvé čtení pana poslance Havíře, který se omlouvá z dnešního jednání.

 

Mám zde návrh, aby zpravodaje vykonával pan poslanec Petrů.

Já zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro změnu zpravodaje na pana poslance Petrů, zmáčkněte tlačítko a zvedněte ruku. Proti?

Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 110, do kterého je přihlášeno 166 přítomných, pro 123, proti nikdo. Návrh byl přijat a já prosím nového zpravodaje pana poslance Petrů, aby se ujal slova.

 

Poslanec Jiří Petrů: Vážená paní předsedající, vážená paní ministryně, dámy a pánové, děkuji za důvěru. Novela uvedeného zákona vytváří podmínky pro realizaci Dohody o partnerství pro nové plánovací období 2014 až 2020 a také vytváří podmínky pro institucionální zajištění podpory implementace programů.

Zásadní témata zákona. Sjednocuje formu a obsah jednotlivých strategických dokumentů, především strategii regionálního rozvoje na vládní úrovni a strategii rozvoje územního obvodu kraje. Tato v sobě obsahuje další územní dokumenty strategického plánování. Dále vytváří centrální institut pro implementaci Integrovaného regionálního operačního programu Centrum pro regionální rozvoj České republiky. Jedná se o příspěvkovou organizaci, jejímž zřizovatelem bude Ministerstvo pro místní rozvoj. Dále pro potřebu koordinace a realizace operačních programů se zřizují regiony soudržnosti, které jsou teritoriálně identické s územní statistickou jednotkou NUTS 2 a jsou zákonem taxativně vyjmenovány.

Tento dokument je dle mých informací zejména kraji netrpělivě očekáván a má v navržené podobě podporu Asociace krajů.

Podrobnější diskusi k uvedenému zákonu očekávám při projednávání v garančním výboru, event. ve výborech, kterým bude tento tisk přikázán. Avizuji, že doporučuji tento tisk propustit do druhého čtení. Děkuji vám.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. Otevírám obecnou rozpravu, do které eviduji faktickou poznámku - paní poslankyně Fischerová, prosím. Prosím, paní poslankyně, vaše dvě minuty.

 

Poslankyně Jana Fischerová: Děkuji za slovo. Vážená vládo, paní ministryně, kolegyně kolegové, já se chci zeptat česky (s úsměvem) na toto téma, které zde probíhalo. Přiznám se, že to je taková ta euročeština, když se mluví o dotacích pro města a obce, regiony. Měla jsem tu čest pracovat také v regionální radě soudržnosti Jihovýchod, nějaké zkušenosti drobné mám. Ale teď, když jsem poslouchala, paní ministryně řekla, že bude daný pozměňovací návrh, který se bude týkat právě toho, jak budou fungovat jakoby zprostředkovatelské subjekty, už asi ne právě ty regionální rady soudržnosti. Ale myslím, že to je velká změna, a chci, aby to fungovalo. Takže jsem i o tom debatovala s různými lidmi, kteří pracují právě v rámci přijímání eurodotací, a oni mi řekli, že se uvažuje o tom, jak to v tom návrhu o regionálním rozvoji tohoto zákona je, že se uvažuje s vybudováním centra regionálního rozvoje v každém kraji. Čili vím, že se o tom bude debatovat, ale mně připadá, když už máme lidi, kteří jsou zkušení právě v práci regionálních rad soudržnosti a mohli by přejít automaticky právě do těchto center regionálního rozvoje, dejme tomu, jak se říká tomu CRR v té mluvě, tak podle služebního zákona toto prý nebude možné. Takže na toto se konkrétně ptám. Protože je škoda lidí, kteří už nasáli zkušenosti, informace, umějí se v tom rychle orientovat. Jaká je opravdu budoucnost tohoto. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. S další faktickou mám přihlášeného pana poslance Paveru. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.

 

Poslanec Herbert Pavera: Děkuji, paní předsedající. Milé kolegyně a kolegové, já bych chtěl rovněž podpořit paní kolegyni Fischerovou. Taky mám výbornou zkušenost s pracovníky regionální rady soudržnosti při každém kraji a u nás v Moravskoslezském kraji jsou opravdu velmi šikovní lidé, stejně jako v jiných krajích. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP