(14.40 hodin)

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji za slovo. Nejprve mi dovolte jménem dvou poslaneckých klubů, a to ODS a TOP 09, vznést veto proti projednání podle § 90 odst. 2.

Současně mám dotaz na paní ministryni. V té první části se vlastně navrhují výjimky, které může stanovit vláda, což je určitě věc rozumná, nic proti. V těch výjimkách jsou taxativně vyjmenováni příslušníci zpravodajské služby, příslušníci policie, Generální inspekce bezpečnostních sborů a příslušníci Hasičského záchranného sboru. U těch hasičů mi to není úplně jasné, ale proč ne. A já se ptám, jestli jste nezapomněli - a my bychom byli pro, aby se nezapomnělo - na FAÚ, Finanční analytický útvar, který podle našeho názoru má charakter zpravodajské služby, a měla by tam (být) ta výjimka, možnost vlády, aby výjimku dala pro příslušníky nebo zaměstnance zařazené v tomto odboru. To je jedna z věcí, které budeme chtít v rámci projednávání ve výborech změnit. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Paní ministryně se hlásí do rozpravy.

 

Ministryně práce a sociálních věcí ČR Michaela Marksová Děkuji za slovo. Já bych především v případě tohoto veta chtěla požádat o zkrácení lhůty pro projednávání ve výborech na 30 dnů. A co se týče věcné otázky, tak pokud vím, toto bylo děláno se všemi resorty a zřejmě - kde je pan kolega Stanjura? - pardon, tak zřejmě se to na ně nevztahuje.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. Eviduji váš návrh na zkrácení lhůty pro projednání ve výborech na 30 dnů. Další přihlášený je pan poslanec Vilímec.

 

Poslanec Vladislav Vilímec: Vážená paní místopředsedkyně, vážené kolegyně a kolegové, sněmovní tisk 406 vypadá na první pohled jako taková běžná technická věc, jejímž cílem je, jak konečně sdělila paní ministryně, umožnit Ministerstvu práce a sociálních věcí poskytování údajů, a to řídicím orgánům a koordinačnímu orgánu určeným pro operační programy financované z evropských -

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Pane poslanče, já se moc omlouvám, že vás přerušuji, ale hluk je tady opravdu velký a není slyšet to, co říkáte. Znovu prosím své kolegy, pokud si mají co říct, aby tak učinili v předsálí a nerušili svým projevem váš projev. Děkuji.

 

Poslanec Vladislav Vilímec: Děkuji, paní místopředsedkyně. Tak ještě jednou: Sněmovní tisk 406 vypadá na první pohled jako taková běžná technická věc, jejímž cílem je umožnit Ministerstvu práce a sociálních věcí poskytování údajů, a to řídicím orgánům určeným pro operační programy financované z evropských fondů. A to údaje získané při zabezpečování státní politiky zaměstnanosti. Jedná se však, a to paní ministryně také uvedla, i pan zpravodaj, o osobní a citlivé údaje včetně údajů o jednotlivých občanech a o jejich zdravotním stavu. Tato věc, jak jistě uznáte, již není běžnou technickou záležitostí a je otázkou, zda takové údaje je vůbec namístě poskytovat.

Důvodová zpráva uvádí, že osobní údaje budou řídicí orgány získávat primárně od subjektů údajů, tedy od podpořených fyzických osob, a to prostřednictvím příjemců realizujících jednotlivé projekty. Citlivým údajem požadovaným z příslušných informačních systémů je údaj o zdravotním stavu podpořené osoby, kterým se zde především míní údaj o případném zdravotním postižení majícím vliv na schopnost výkonu soustavné výdělečné činnosti. Důvodová zpráva také uvádí, že nezbytnost předávání těchto citlivých údajů v konkrétních případech vyplývá z toho, že podpora osob znevýhodněných z důvodu jejich zdravotního stavu spadá do jedné z kategorií sledovaných indikátorů výslovně uvedených v nařízení o Evropském sociálním fondu. Mezi důvody pro získávání těchto údajů přímo z informačních systémů Ministerstva práce a sociálních věcí se uvádí jednak věrohodnost získávaných údajů, reálná dosažitelnost údajů a administrativní a finanční náročnost získávání údajů přímo od podpořených osob.

Víte, ono u diskusí nad mnohými zákony se stále více uvádí, že nepřijetí té či oné navrhované právní normy, právní úpravy by bylo spojeno s ohrožením čerpání prostředků Evropské unie. To je takový argument užívaný v poslední době téměř pro všechno. Jednou musíme schválit rozpočtová pravidla územních rozpočtů nebo novelu zákona, která přidělala obrovské problémy obcím a starostům, protože je ohroženo čerpání evropských peněz. V daném případě opětovně se argumentuje tímto, tedy ohrožením čerpání prostředků Evropské unie. V daném případě se ale jedná podle mého názoru o další prolamování ochrany osobních údajů a považuji to za dost nebezpečnou záležitost. V důvodové zprávě se uvádí, že řídicí orgány jsou povinny vést osobní údaje o osobách podpořených v rámci programu Evropského sociálního fondu, a to za účelem provádění kontrol, reportingu a evaluaci programů.

V části první se ještě navrhují tzv. výjimky, nebo nové znění § 127a v zákoně o organizaci a provádění sociálního zabezpečení upravující zvláštní postupy k utajení a zajištění bezpečnosti, kdy tyto postupy mohou použít nejen zpravodajské služby, ale také orgány sociálního zabezpečení. Tyto zvláštní postupy stanoví vláda. Předesílám, že určitě já osobně nejsem odborníkem na postupy vedoucí k utajení a zajištění bezpečnosti, nevím, nakolik je to nové znění § 127a kompletní a v nějaké logické souvztažnosti s požadavkem Evropské unie na získávání osobních údajů, pokud je potřebují orgány v rámci programu Evropského sociálního fondu.

Těch otázek je hodně a je více, a proto skutečně je namístě tomuto zákonu věnovat docela výraznou pozornost ve výborech, a nikoliv navrhnout schválení tohoto zákona pouze v prvním čtení. Jistě uznáte argumenty, které jsem přednesl, jako dostatečně validní pro to, že pan předseda Stanjura vetoval projednávání tohoto zákona podle § 90 odst. 2 jednacího řádu. Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji a nyní prosím k mikrofonu pana zpravodaje, pana poslance Opálku.

 

Poslanec Miroslav Opálka: Děkuji, paní místopředsedkyně. Důvodem pro zvolený postup zrychleného projednávání je skutečnost, že účinnost tohoto zákona by měla být od 1. července tohoto roku. Tato situace nemusela nastat, neboť se o tomto úkolu diskutuje už od roku 2012. Takže jestli se nepletu, to je záležitost už dvou vlád zpátky a orgány Evropské unie k tomu přijaly nakonec příslušné normy 17. 12. 2013. Takže mě nepřekvapilo to veto, které je, ale já si osvojuji návrh paní ministryně s tím, že předkládám, aby byla zkrácena lhůta o 30 dnů, čili na 30 dnů. Toť zatím vše. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji a táži se, zda se ještě někdo hlásí do obecné rozpravy. Není tomu tak, tudíž obecnou rozpravu končím a táži se paní navrhovatelky a pana zpravodaje, zda mají zájem o závěrečná slova. Není tomu tak. Tudíž vzhledem k tomu, že nepadl návrh na vrácení ani na zamítnutí, budeme se zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru.

 

Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání výboru pro sociální politiku. V souvislosti s novelizací zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny s účinností od 1. 3. 2015 navrhuji, abychom přikázali návrh zákona k projednání výboru pro sociální politiku jako garančnímu výboru. Navrhuje někdo přikázání jinému výboru jako garančnímu? Není tomu tak.

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, zmáčkněte tlačítko a zvedněte ruku. Proti?

Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 108, do kterého je přihlášeno 166 přítomných, pro 138. (Proti nikdo.) Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání sociálnímu výboru jako garančnímu výboru. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP