(Jednání pokračovalo ve 12.02 hodin.)

 

Předsedající Miroslava Němcová: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, budeme pokračovat s programem ustavující schůze Poslanecké sněmovny. Než se začneme věnovat návrhu na potvrzení předsedy mandátového a imunitního výboru, což je bod 7 našeho programu, tak mi dovolte, abych oznámila omluvu jednoho z našich kolegů. Ze zdravotních důvodů se omlouvá pan poslanec Josef Hájek z hnutí ANO.

 

Teď se dostáváme, jak jsem již řekla, do bodu

 

7.
Návrh na potvrzení předsedy mandátového a imunitního výboru
 

Zahajuji tedy přerušené jednání a budeme pokračovat. Podle § 50 odst. 1 písm. s) jednacího řádu potvrzuje předsedy výboru v jejich funkci po zvolení výborem Sněmovna.

Oznamuji vám, že mandátový a imunitní výbor zvolil svým předsedou pana poslance Marka Bendu.

Otvírám rozpravu. Táži se, zda se chce k této volbě předsedy mandátového a imunitního výboru někdo z vás vyjádřit. Pokud ano, prosím, zvedněte ruku. Hlásí se někdo do této rozpravy? Nehlásí se nikdo, končím tedy rozpravu a Poslanecká sněmovna bude hlasovat.

Bude hlasovat o tomto návrhu: "Poslanecká sněmovna potvrzuje pana poslance Marka Bendu ve funkci předsedy mandátového a imunitního výboru."

Ještě před hlasováním oznamuji, že paní poslankyně Zelienková má náhradní kartu číslo 2.

 

Nyní tedy budeme hlasovat, návrh jsem přečetla, a já zahajuji hlasování číslo 5. Táži se, kdo souhlasí s potvrzením pana poslance Marka Bendy ve funkci předsedy mandátového a imunitního výboru. Kdo je pro? Proti tomuto návrhu?

Hlasování pořadové číslo 5. Přítomno 197, pro 184, proti 2. Konstatuji, že návrh usnesení byl schválen, a blahopřeji panu poslanci Markovi Bendovi ke zvolení do funkce předsedy mandátového a imunitního výboru. Tímto konstatováním mohu ukončit projednávání bodu číslo 7.

 

Budeme se věnovat bodu následujícímu, tedy bodu osmému, a tímto bodem je

 

8.
Informace mandátového a imunitního výboru o ověření platnosti volby poslanců

Prosím tedy o slovo zvoleného předsedu mandátového a imunitního výboru... Jste domluveni jinak, pane poslanče? Pan poslanec Jiří Dolejš.

 

Poslanec Jiří Dolejš: Děkuji, paní předsedající. Já nechci ubírat nově zvolenému předsedovi, kolegovi Bendovi, jeho práci, ale zkrátka když jsem si to odřídil, on mě poprosil, abych odprezentoval přijaté usnesení.

 

Předsedající Miroslava Němcová: Dobře. Děkuji za toto upřesnění. Slovo má tedy pan poslanec Jiří Dolejš. Bude nás informovat o jednání mandátového a imunitního výboru.

 

Poslanec Jiří Dolejš: Děkuji. Vážená paní předsedající, milé kolegyně a kolegové, vládo v demisi. Dovolte, abych vás seznámil s návrhem usnesení mandátového a imunitního výboru, který se konal dnešního dne, a to na téma platnost volby poslanců do Poslanecké sněmovny parlamentu České republiky.

Zaprvé jsme ověřili platnost volby všech poslanců a vzali jsme na vědomí, že všichni poslanci kromě poslance Miloslava Bačiaka obdrželi osvědčení o nabytí mandátu poslance.

A za další: Konstatujeme, že všichni poslanci Poslanecké sněmovny byli platně zvoleni.

Problematiku kolegy Bačiaka, tedy zánik jeho mandátu, případně nový mandát, bude řešit následující schůze mandátového výboru. Čili bude dnes probíhat volba na základě platných mandátů, ale pouze 199 poslanců. Děkuji.

 

Předsedající Miroslava Němcová: Děkuji panu poslanci Jiřímu Dolejšovi a zeptám se, zda někdo z poslanců, poslankyň chce vystoupit k této zprávě, kterou tady slyšíme o tom, jak probíhalo jednání mandátového a imunitního výboru. Hlásí se někdo do rozpravy? Nehlásí se nikdo. Děkuji tedy a rozpravu končím.

 

Mým návrhem bude, abychom informaci mandátového a imunitního výboru o ověření platnosti volby poslanců vzali na vědomí. Návrh usnesení zní takto: "Poslanecká sněmovna bere na vědomí informaci mandátového a imunitního výboru o ověření platnosti volby poslanců."

Zahajuji hlasování číslo 6. Kdo souhlasí s tímto návrhem usnesení? Proti návrhu?

Hlasování číslo 6. Přítomno 198, pro 196, proti nikdo. Konstatuji tedy, že návrh usnesení byl schválen.

 

Děkuji panu poslanci Jiřímu Dolejšovi a končím projednávání bodu číslo 8 - Informace mandátového a imunitního výboru o ověření platnosti volby poslanců.

 

Vážené paní kolegyně a vážení kolegové, dostáváme se k bodu číslo 9 a tím je

 

9.
Návrh na volbu předsedy Poslanecké sněmovny

Nejprve dostane slovo předseda volební komise pan poslanec Martin Kolovratník. Prosím, aby nás informoval o navržených kandidátech, představil nám je a seznámil nás s dalším postupem při konání volby. Prosím.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Děkuji. Ještě jednou teď již dobré poledne, vážená paní předsedající, vážení členové vlády v demisi, vážené paní poslankyně a páni poslanci.

Volební komise včera na své druhé schůzi dne 26. listopadu 2013 projednala návrh na volbu předsedy Poslanecké sněmovny předložený poslaneckými kluby a přijala své usnesení číslo 8. Rád bych vás informoval o tom, že jediným kandidátem na předsedu Poslanecké sněmovny je pan poslanec Jan Hamáček za poslanecký klub ČSSD.

Podle zákona číslo 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, se předseda Poslanecké sněmovny volí většinovým způsobem a tajným hlasováním. Volba probíhá nejvýše ve dvou kolech.

Teď vás poprosím, abyste mi dovolili říct několik obecných slov k organizaci samotného aktu prvního kola první volby, abychom vše stihli včas a bez zádrhelů. Připomenu, že dnes budou probíhat tajné volby nejenom předsedy Poslanecké sněmovny, ale poté i místopředsedů Poslanecké sněmovny. Postup k té volbě, byť bude stejný, vám pokaždé před každou tajnou volbou zopakuji.

Volební komise připravila 199 hlasovacích lístků, které jsou opatřeny otiskem razítka Poslanecké sněmovny s textem tajná volba a parafami dvou ověřovatelů volební komise. Na hlasovacím lístku je uveden kandidát na volbu a je označen pořadovým číslem. Hlasovací lístky vám budeme vydávat ve Státních aktech, je to tady naproti, pro vás, pro nováčky. Je to hned, když se vyjde z jednacího sálu, tak na levé straně. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP