Středa 27. listopadu 2013, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Miroslava Němcová)

9.
Návrh na volbu předsedy Poslanecké sněmovny

Nejprve dostane slovo předseda volební komise pan poslanec Martin Kolovratník. Prosím, aby nás informoval o navržených kandidátech, představil nám je a seznámil nás s dalším postupem při konání volby. Prosím.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Děkuji. Ještě jednou teď již dobré poledne, vážená paní předsedající, vážení členové vlády v demisi, vážené paní poslankyně a páni poslanci.

Volební komise včera na své druhé schůzi dne 26. listopadu 2013 projednala návrh na volbu předsedy Poslanecké sněmovny předložený poslaneckými kluby a přijala své usnesení číslo 8. Rád bych vás informoval o tom, že jediným kandidátem na předsedu Poslanecké sněmovny je pan poslanec Jan Hamáček za poslanecký klub ČSSD.

Podle zákona číslo 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, se předseda Poslanecké sněmovny volí většinovým způsobem a tajným hlasováním. Volba probíhá nejvýše ve dvou kolech.

Teď vás poprosím, abyste mi dovolili říct několik obecných slov k organizaci samotného aktu prvního kola první volby, abychom vše stihli včas a bez zádrhelů. Připomenu, že dnes budou probíhat tajné volby nejenom předsedy Poslanecké sněmovny, ale poté i místopředsedů Poslanecké sněmovny. Postup k té volbě, byť bude stejný, vám pokaždé před každou tajnou volbou zopakuji.

Volební komise připravila 199 hlasovacích lístků, které jsou opatřeny otiskem razítka Poslanecké sněmovny s textem tajná volba a parafami dvou ověřovatelů volební komise. Na hlasovacím lístku je uveden kandidát na volbu a je označen pořadovým číslem. Hlasovací lístky vám budeme vydávat ve Státních aktech, je to tady naproti, pro vás, pro nováčky. Je to hned, když se vyjde z jednacího sálu, tak na levé straně.

Ve Státních aktech to bude rozděleno na dvě poloviny - na levé straně místnosti budou připraveny lístky pro poslance, jejichž příjmení začínají písmeny A až K. Ještě jednou tedy: na levé straně pro poslance s příjmením podle abecedy A až K, na pravé straně místnosti pro poslance, jejichž příjmení začínají písmeny L až Z. Poprosím vás, kolegyně a kolegové, až budete přicházet pro volební lístky, abyste přednesli své jméno, abyste se představili, ať je to rychlejší.

Další velká prosba a také zdůraznění: Lístky je potřeba upravovat až za plentou, takže vás prosím, abyste je neupravovali hned v tom místě, kde si je vyzvednete, ale až přejdete do té zadní části Státních aktů a přijdete za plentu.

A na závěr ještě jedna prosba: Volební komise - v té rychlosti by se mohlo stát, že si omylem z té hromádky vezmete dva volební lístky, tak si prosím zkontrolujte, že si opravdu berete jeden. Kdyby se vám ty papíry slepily, tak nám ho vraťte, protože ve chvíli, kdy by jeden lístek chyběl, je celá volba neplatná, museli bychom vše znovu opakovat.

Ve volební místnosti v zadní části před vstupem na terasu je umístěno osm zástěn pro úpravu hlasovacích lístků, o té úpravě jsem hovořil, a dvě zapečetěné volební urny. Platné jsou pouze ty hlasovací lístky, které jsou upraveny buď tak, že souhlas s kandidátem je projeven zakroužkováním pořadového čísla před jménem, anebo je pořadové číslo kandidáta přeškrtnuto velkým X, chcete-li křížkem. Jinak upravený hlasovací lístek je neplatný. Tak tady vás poprosím ještě jednou, polopaticky, doufám, že to nebudete brát ve zlém, ale pro jistotu: svůj souhlas s kandidátem vyjádříte zakroužkováním čísla - pracuje se tedy s číslem -, pokud nesouhlasíte, tak to číslo přeškrtnete. Upozorňuji, že jinak upravený a nebo neupravený hlasovací lístek je považován za neplatný. Tak snad bude jasno.

V prvním kole je předsedou Poslanecké sněmovny zvolen kandidát, v případě dnešním je to tedy jediný kandidát, který získá nadpoloviční většinu hlasů přítomných poslanců. Pokud kandidát nadpoloviční většinu přítomných nezíská, koná se druhé kolo volby. Do případného druhého kola volby postoupí stejný kandidát, a pokud nebude ani v druhém kole zvolen, to znamená, nezíská nadpoloviční většinu, koná se podle článku 3 bod 18 volebního řádu Poslanecké sněmovny nejpozději do deseti dnů prvé kolo druhé volby. To proběhne s novým kandidátem anebo novými kandidáty, které předkládají poslanecké kluby volební komisi nejpozději 24 hodin přede dnem volby.

Nyní poprosím paní předsedající, abyste otevřela rozpravu k navrženému kandidátovi na předsedu Poslanecké sněmovny.

 

Předsedající Miroslava Němcová: Děkuji vám, pane předsedo, a otevírám rozpravu. Prosím ty z vás, kteří v ní chtějí vystoupit, zvedněte ruku, přihlaste se do rozpravy. Prosím pana předsedu poslaneckého klubu Občanské demokratické strany Zbyňka Stajnuru.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Hezké poledne, vážená paní předsedající, kolegyně, kolegové. Dovolte mi, abych tlumočil krátké stanovisko našeho klubu. My podpoříme kandidaturu Jana Hamáčka do funkce předsedy Poslanecké sněmovny, a to z jednoduchého důvodu, že respektujeme vítěze voleb a respektujeme názor, že vítěz voleb má obsadit pozici předsedy Poslanecké sněmovny. Děkuji.

 

Předsedající Miroslava Němcová: Děkuji také a ptám se na další přihlášku do rozpravy k návrhu na předsedu Poslanecké sněmovny. Nehlásí se nikdo, proto rozpravu končím.

Jak jste byli již informováni, proběhne nyní volba, pan předseda volební komise sdělil, jak bude probíhat. Vydávání hlasovacích lístků bude zahájeno bezprostředně po přerušení našeho jednání. A to vydávání - teď prosím, pane předsedo, ještě abyste mi pomohl. Jak dlouho budete potřebovat jako volební komise, kolik času na vydání hlasovacích lístků, poté na zpracování výsledků voleb tak, abychom se zde mohli opět sejít?

 

Poslanec Martin Kolovratník: Vážení kolegové, my jsme si spočítali a navrhli, že lístky - na vydávání lístků nám bude stačit 30 minut, to znamená, myslím, že mohu navrhnout od 12.20 do 12.50, a na sečtení, zpracování hlasů bude volební komise potřebovat dalších 30 minut. To znamená, že výsledek prvního kola volby předsedy bychom byli schopni oznámit za hodinu, ve 13.20.

 

Předsedající Miroslava Němcová: Děkuji. Znamená to tedy, že nyní začne vydávání hlasovacích lístků, bude tedy ta příležitost pro vás do 12.50, kdy si je musíte vyzvednout, poté bude pracovat volební komise. Přerušuji naše jednání do 13.20, kde se v sále opět sejdeme.

 

(Jednání přerušeno ve 12.15 hodin.)

(Jednání pokračovalo ve 13.21 hodin.)

 

Předsedající Miroslava Němcová: Vážené dámy, vážení pánové, já se pokouším pomocí gongu přivolat do jednacího sálu všechny naše kolegy, tak abychom mohli pokračovat v přerušeném jednání ustavující schůze Poslanecké sněmovny.

Jako prvního požádám nyní o slovo předsedu volební komise pana poslance Martina Kolovratníka. Prosím vás, pane předsedo, abyste nás informoval o výsledku tajné volby předsedy Poslanecké sněmovny. Prosím.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Dámy a pánové, dobré odpoledne vám přeji. Vítám i všechny diváky České televize. Vidím, že jsme bedlivě sledováni, takže informace tečou velmi rychle.

Ale ještě jednou oficiálně. Vážená paní předsedající, vážení členové vlády, vážené paní poslankyně a páni poslanci, rád bych vás v tuto chvíli oficiálně informoval o výsledku dnešní první volby a prvního kola první volby předsedy Poslanecké sněmovny. Konstatuji, že volební komise vydala celkem 198 hlasovacích lístků a bylo odevzdáno v součtu platných i neplatných opět 198 hlasovacích lístků. Pro poslance Jana Hamáčka bylo odevzdáno, tedy hlasovalo ano, celkem 195 poslanců. Konstatuji, že v prvním kole volby byl předsedou Poslanecké sněmovny zvolen pan poslanec Jan Hamáček. (Bouřlivý potlesk.)

 

Předsedající Miroslava Němcová: Dámy a pánové, já ještě chvilinku zůstanu na této židli, a to pouze proto, abych od tohoto mikrofonu popřála nově zvolenému předsedovi Poslanecké sněmovny za nás všechny mnoho úspěchů a zároveň ho požádala o jeho slovo.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Vážené poslankyně, vážení poslanci, vážená vládo, dovolte mi, abych úvodem svého vystoupení poděkoval paní Miroslavě Němcové za její práci jako předsedkyni Poslanecké sněmovny v minulém volebním období. (Bouřlivý potlesk.)

A mně, prosím, dovolte, abych vám v této chvíli poděkoval za vaši důvěru. Funkci předsedy Poslanecké sněmovny přijímám s pokorou a těším se na spolupráci s jedním každým z vás.

Když se před 95 lety v listopadu roku 1918 ujímal funkce předsedy revolučního Národního shromáždění František Tomášek, začal své vystoupení těmito slovy: "Jen s hlubokým vnitřním pohnutím ujímám se slova, abych prohlásil, že nesmírně čestný úkol, jejž jste volbou právě vykonanou vložili na bedra moje, přijímám a že jsem odhodlán plniti jej se vší objektivností vůči všem členům a vůči všem stranám tohoto slavného shromáždění. Jsem si plně vědom, že na tomto místě jsem tlumočníkem a nositelem společné vůle a společného úsilí všech nás dohromady."

Tento sněmovní sál byl v minulosti často svědkem ostré výměny názorů mezi poslanci zastupujícími různé poslanecké strany a názorové proudy. To je jistě přirozené a k parlamentní demokracii to patří. Přesto se to může dít v atmosféře, která bude více prodchnuta duchem tolerance a spolupráce, a já bych velmi rád k této atmosféře přispěl. Ve své nové funkci bych chtěl spolu s vámi zlepšit vnímání Poslanecké sněmovny v očích veřejnosti a mám naději, že Sněmovna v tomto novém volebním období se stane opravdovou konstruktivní dílnou, ve které budou přijímány takové zákony, které budou ku prospěchu naší země a všech jejích občanů.

Rád bych také prostřednictvím aktivnějšího využívání parlamentní diplomacie pomohl v úzké spolupráci s vládou k šíření dobrého jména v zahraničí a prosazování jejích národních zájmů.

V součinnosti s Kanceláří Poslanecké sněmovny chci také vytvářet kvalitní zázemí pro práci poslankyň a poslanců a jsem připraven na případnou diskusi se všemi poslaneckými kluby na toto téma.

Dámy a pánové, přeji si, abychom všichni přistoupili k našemu společnému dílu odpovědně a měli odvahu ve svých rozhodnutích vždy dávat na první místo zájmy republiky a jejích občanů. Přeji vám hodně sil, pevné zdraví a nám všem, ať se v naší poslanecké práci daří.

Děkuji vám za pozornost. (Opět bouřlivý potlesk. Předseda PS Jan Hamáček odchází na místo řídícího schůze a předává paní poslankyni Miroslavě Němcové kytici. S kyticí přichází i vedoucí Kanceláře PS Petr Kynštetr. )

O slovo požádala paní poslankyně Miroslava Němcová.

 

Poslankyně Miroslava Němcová: Vážený pane předsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, požádala jsem nově zvoleného předsedu Poslanecké sněmovny o to, abych mohla být první, kdo po jeho zvolení od tohoto mikrofonu bude moci promluvit. A to nejenom směrem k němu jako osobě, která byla zvolena do našeho čela, ale také směrem k vám, neboť jsem tuto příležitost mluvit směrem k vám, k těm, kteří jste byli opět zvoleni a nejste nováčci v Poslanecké sněmovně, měla příležitost v uplynulých letech. Tedy jako bývalá předsedkyně Poslanecké sněmovny považuji za svou povinnost zde jednak pogratulovat - to už jsem řekla - předsedovi nově zvolenému, ale též bych mu před vámi všemi chtěla říci, že ve mně naleze oporu, pokud ji bude požadovat a bude potřebovat mé zkušenosti, které jsem z doby, kdy jsem řídila Poslaneckou sněmovnu, nabyla.

Zároveň bych vás chtěla seznámit s tím, že za malý okamžik musí ještě proběhnout - už ne za vaší přítomnosti, ale přece jenom závažné - předání této funkce.

Při této příležitosti budu panu předsedovi předávat jednak klíč od korunovační komory na Pražském hradě, klíč číslo 5 z těch celkem sedmi, které existují. Klíč číslo 5 náleží právě Poslanecké sněmovně.

Dále mu budu předávat dokumentaci, na kterou jsem velmi pyšná. Myslím, že my, kteří jsme byli v Poslanecké sněmovně, jsme si dobře užili nové logo, které jsem získala pro Poslaneckou sněmovnu v minulém volebním období, a vytvořil jej pro nás všechny i pro ty, kteří přijdou po nás, akademický malíř Oldřich Kulhánek. Je to mimořádný tvůrce se světovým renomé, který bohužel v letošním roce zemřel, ale jeho dílo známe úplně všichni, protože se s ním setkáváme nejčastěji. Je tvůrcem našich bankovek. Čili tuto dokumentaci k možnosti užívání loga pro Poslaneckou sněmovnu předám též panu předsedovi.

Co mu předám další, třetí v řadě, bude pamětní kniha, kterou jsme zavedli vedle té historické, která i pro vás, budete-li mít zájem, je k dispozici v Parlamentní knihovně a obsahuje jména významných hostů, kteří ať už v době první republiky, či po ní navštívili tato místa a byli oficiálními hosty v zákonodárném sboru.

Jako čtvrté mu předám dvoje desky. Jednou z nich je memorandum, které jsme jako Poslanecká sněmovna uzavřeli o spolupráci mezi právě námi zákonodárci a Akademií věd České republiky. Domnívám se, že tato spolupráce je užitečná pro všechna budoucí období, protože akademický svět zcela jistě patří k hlasu těch, kteří nám mohou pomoci při hledání nejlepších řešení při rozhodování o osudech naší země.

Poslední věc, kterou mu budu chtít ještě předat, je jiné memorandum. Též se váže k historii této budovy, k historii toho, co se v ní odehrávalo, a bylo sepsáno s Ministerstvem kultury. Bude na rozhodnutí této Sněmovny, jak dále bude v této spolupráci pokračovat. My jsme získali právě pro Poslaneckou sněmovnu sedm historických obrazů maršálků Českého zemského sněmu, kteří v těchto prostorách působili od roku 1861. Tyto obrazy jsou vlastnictvím České republiky, spravuje je Ministerstvo kultury, byly nám zapůjčeny Národním muzeem a jsou nyní v prostorách právě předsedy Poslanecké sněmovny.

To jsou věci, které budu chtít panu předsedovi předat. Věřím, že takto načatou práci v oblastech ať už s akademickou obcí, či s obcí kulturní bude rozvíjet tak, jak jsem se o to snažila já sama.

Pane předsedo, dovolte mi ještě jednou, abych vám pogratulovala, popřála vám, ať se vám ve vašem úkolu, který jste na sebe dneškem vzal, daří. Přeji vám též, abyste plnil svou roli ve prospěch občanů České republiky, ve prospěch Poslanecké sněmovny a abyste s ní byl spokojen vy sám osobně. K tomu vám přeji též pevné zdraví a zázemí ve vaší rodině, které bude nezbytné pro to, abyste svému úkolu mohl dostát ve vší vážnosti.

Gratuluji vám. (Potlesk.)

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Já bych chtěl poděkovat paní poslankyni Němcové za její vystoupení.

Vážené dámy, vážení pánové, poslankyně, poslanci, budu nyní nucen naše jednání přerušit, protože mě čeká to, že musím podepsat všechny vaše poslanecké průkazy, tak abyste si je mohli ještě dnes vyzvednout. A jak už avizovala paní bývalá předsedkyně, musí ještě proběhnout některé další náležitosti.

Přeruším tuto schůzi na 40 minut. Sejdeme se zde ve 14.15 hodin.

 

(Jednání přerušeno ve 13.33 hodin.)

(Jednání pokračovalo ve 14.16 hodin.)

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Dámy a pánové, prosím, zaujměte svá místa, budeme pokračovat. Ještě gongem přivolám kolegy z předsálí. (Po chvilce:) Poprosím vás o klid, abychom trochu snížili hladinu hluku v sále.

Měli bychom pokračovat bodem číslo 10, nicméně ještě předtím, než otevřu bod číslo 10, tak se o slovo přihlásil pan předseda mandátového a imunitního výboru pan poslanec Marek Benda. Pane poslanče, prosím, máte slovo.

 

Poslanec Marek Benda: Vážený pane předsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády v demisi. Dne 27. listopadu 2013 byl předsedovi Poslanecké sněmovny doručen do vlastních rukou notářský zápis, kterým se vzdal mandátu poslance doc. dr. Miloslav Bačiak, Ph.D. Tímto dnem zanikl panu Bačiakovi poslanecký mandát a vznikl mandát poslance Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky panu Janu Sobotkovi.

Mandátový a imunitní výbor na své druhé schůzi konané dnešního dne přijal usnesení číslo 9, ve kterém konstatoval, že podle ustanovení § 3 a § 6 písm. c) zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, zanikl mandát poslance Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky panu Miloslavu Bačiakovi, a současně konstatoval, že na tento uvolněný poslanecký mandát nastupuje náhradník pan Jan Sobotka, jemuž dne 27. listopadu 2013 vznikl mandát poslance Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.

Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji panu předsedovi Bendovi.

Nyní se tedy zeptám, zda je přítomen pan poslanec Sobotka. Není tomu tak. V tomto případě, pokud poslanec není přítomen, složí svůj slib na první schůzi, které přítomen bude. Tím jsme se vypořádali s touto věcí.

 

Nyní otvírám bod číslo

Aktualizováno 20. 11. 2017 v 13:46.
Přihlásit/registrovat se do ISP