(17.40 hodin)
(pokračuje Němcová)

Nyní hlasujeme o návrhu na přikázání výboru pro životní prostředí.

Zahajuji hlasování číslo 117. Kdo souhlasí s tímto návrhem na přikázání? Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 117 přítomno 115, pro 77, proti 22. Tento návrh byl také přijat.

 

A nyní návrh na zkrácení lhůty k projednání ve výborech na pět dnů.

Zahajuji hlasování číslo 118. Kdo souhlasí s tímto návrhem na zkrácení lhůty? Proti návrhu?

V hlasování číslo 118 přítomno 116, pro 104, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Konstatuji tedy, že návrh zákona byl přikázán k projednání výboru hospodářskému, výboru pro životní prostředí a lhůta k jednání těchto výborů byla zkrácena na pět dnů. Tím jsme projednali bod číslo 6, sněmovní tisk 1121 v prvém čtení. Končím tedy projednávání tohoto bodu.

 

A nyní budeme projednávat bod... Pan poslanec Marek Benda se hlásí, předseda poslaneckého klubu ODS. Prosím.

 

Poslanec Marek Benda: Vážené paní kolegyně, vážení páni kolegové, já bych si dovolil navrhnout jednu změnu programu v tuto chvíli, a to, abychom prohodili body čtyři a pět, aby nejprve byl projednáván bod 5 - sociální služby a posléze bod 4 - státní úředníci.

Zdůvodnění je poměrně jednoduché. Víme, že sociální služby je třeba udělat a že je ještě šance příští týden před rozpouštěcí schůzí je ve druhém a třetím čtení udělat. Státní úředníky nepochybně, i když bychom strašně rádi, tak tušíme, že není reálná šance ve druhém a třetím čtení do okamžiku rozpuštění Sněmovny udělat. Proto bych poprosil, abychom se teď nezabývali jejich prvním čtením a zabývali se jenom prvním čtením sociálních služeb a aby Sněmovna schválila, že tento můj důvod vnímá jako závažný, a prohodila tyto dva body.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji panu poslanci Bendovi. Měli bychom pokračovat vzhledem k tomu, že návrh na změnu pořadu je vznesen mimo vymezené hodiny - nejprve tedy jsou před námi dvě hlasování. Nejprve o tom, že tento důvod považujeme za závažný, poté hlasování o tom, že tedy přesouváme tyto dva body mezi sebou.

 

Zahajuji hlasování číslo 119. Kdo souhlasí s tím závažným důvodem? Prosím, kdo je pro? Proti?

V hlasování číslo 119 přítomno 117, pro 97, proti 1. Návrh byl přijat.

 

Nyní tedy budeme hlasovat v hlasování číslo 120 o přesunutí bodu 4 za bod 5.

Zahajuji hlasování číslo 120. Kdo je pro tuto změnu? Proti?

V hlasování číslo 120 přítomno 117, pro 77, proti 1. Návrh byl přijat.

 

Zahajuji tedy projednávání bodu číslo

 

5.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních
službách,ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
/sněmovní tisk 1058/ - prvé čtení

Z pověření vlády tento návrh uvede ministr práce a sociálních věcí František Koníček. Prosím, pane ministře, o vaše úvodní slovo.

 

Ministr práce a sociálních věcí ČR František Koníček Vážená paní předsedkyně, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, děkuji za to, že můžeme v prvním čtení požádat o projednání vládního návrhu zákona, kterým se mění zákon číslo 108/2006 Sb., o sociálních službách. Já ve stručnosti seznámím zhruba se strukturou předkládané novely.

V podstatě jde tedy o to, že se skládá ze dvou částí. První část se zabývá zákonem o sociálních službách, přičemž se mění nebo navrhuje měnit a upřesňovat zejména, pokud jde příspěvek na péči, vymezení okruhu oprávněných osob, které tedy na příspěvek na péči mají nárok, a stejně tak pro účely poskytování služeb se upřesňuje tento okruh oprávněných osob taktéž. U příspěvku na péči chci upozornit na to, že navíc v tomto návrhu zákona se doplňuje podmínka bydliště oprávněné osoby na území ČR, čímž tedy dochází ke sjednocení podmínek nároku na příspěvek na péči s ostatními nepojistnými sociálními dávkami.

Pokud jde o dílčí úpravy zákona týkající se samotného poskytování sociálních služeb, pak se jedná jenom o jednotlivá upřesnění, a to v rámci některých typů sociálních služeb, dále ustanovení o registraci poskytovatelů těchto služeb, ustanovení týkající se standardů kvality a inspekcí sociálních služeb a v neposlední řadě o vykazování dat o poskytovaných sociálních službách a ustanovení, která upravují správní delikty.

Velmi zásadní navrhovanou úpravou v této části je § 101 a § 101a, kde podle těchto paragrafů se navrhuje prodloužení platnosti současného postupu při poskytování dotací na poskytování sociálních služeb o jeden rok, to znamená do konce roku 2014, a současně se upřesňuje znění § 101a, kterým má být přenesena odpovědnost za poskytování samotných dotací na poskytování sociálních služeb na kraje, a podle tohoto ustanovení by se tedy mělo postupovat poprvé pro účely poskytování dotací od 1. 1. 2015.

V části druhé, která se týká poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, se jedná o také dílčí úpravy, které jednak vymezují nebo rozšiřují okruh pomůcek, které vzhledem k existující praxi upravují i vydávání průkazu osobám se zdravotním postižením s tím, že ambicí a cílem by mělo být to, aby toto řízení pokud možno bylo maximálně zjednodušeno a bylo jednak moci vedeno samostatně a jednak byla vlastně eliminována silná vazba na kartu sociálních systémů a posouzený stupeň závislosti. Poté by bylo navázání tohoto příspěvku na mobilitu vázáno pouze na přiznání takto nově vydávaných průkazů.

V tomto ohledu je ještě k tomuto návrhu tisku 1058 připravován ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí pozměňovací návrh, který bych rád, pokud to tak bude možné a sešel se dneska garanční výbor, tedy výbor pro sociální politiku, aby spolu s tím byl projednán, pokud bude přikázáno postoupit tento návrh zákona k projednání výboru, přičemž je i dohoda s některými z poslanců a s paní poslankyní Kohoutovou, že bychom ještě potom v příštím týdnu byli schopni dopilovat některé věci, které je tam třeba začlenit event. z problematiky OZZ, což je tedy v připravované novele zákona o zaměstnanosti. Čili tady máme domluvena další jednání.

Vzhledem k tomu, že pokud se má stihnout druhé a třetí čtení, tak bych moc prosil, aby bylo přikázáno, a současně asi zpravodaj, což není tedy mé právo, abychom požádali o zkrácení pro projednání ve výboru o čtyři dny tak, aby bylo reálné, že příští týden od středy do pátku může při zkráceném projednávání na dobu 48 hodin proběhnout případně druhé a třetí čtení.

Tolik ode mne. Děkuji za pozornost.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji panu ministrovi. Prosím zpravodaje pro prvé čtení pana poslance Romana Sklenáka o slovo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP