(17.10 hodin)
(pokračuje Pospíšil)

Přecházíme k bodu číslo

 

21.
Vládní návrh zákona o převodu vlastnického práva k jednotkám a skupinovým
rodinným domům některých bytových družstev a o změně některých zákonů
/sněmovní tisk 990/ - třetí čtení

Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal ministr pro místní rozvoj František Lukl a zpravodajka výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj paní poslankyně Milada Halíková. Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 990/2.

Otevírám rozpravu k tomuto bodu. Do rozpravy se nikdo nehlásí, rozpravu tedy končím. Ptám se na závěrečná slova navrhovatele, případně zpravodajky. Není tomu tak.

Přistoupíme k hlasování o pozměňovacích návrzích. Poprosím paní zpravodajku, aby oznámila postup při hlasování, poté přednášela jednotlivé návrhy a před hlasováním se k nim vyjádřila. Prosím, paní zpravodajko, máte slovo.

 

Poslankyně Milada Halíková: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně, kolegové, k předkládanému návrhu nebyl podán návrh na zamítnutí a nebyl podán žádný pozměňovací návrh, s výjimkou pozměňovacích návrhů uvedených pod čísly 1 až 8 ve sněmovním tisku 990/2, které předložil výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj. Vzhledem k tomu, že se jedná převážně o legislativně technické úpravy, doporučuji hlasovat o všech těchto pozměňovacích návrzích společně, tedy jedním hlasováním, a poté hlasovat o návrhu zákona jako celku ve znění přijatých pozměňovacích návrhů.

 

Místopředseda PSP Jiří Pospíšil: Děkuji pěkně. Jsou nějaké námitky proti této proceduře? Není tomu tak. Procedura je jednoduchá, máme jedno hlasování o usnesení příslušného výboru. Paní zpravodajko, poprosím o stanovisko. (Kladné.) Pane ministře? (Souhlas.) Souhlasné stanovisko.

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro návrh? Kdo je proti?

Hlasování číslo 111, přihlášeno 120 poslanců, pro návrh 111, proti žádný. Návrh byl přijat.

 

Tím jsme rozhodli o všech návrzích. Přikročíme k hlasování o celém návrhu zákona.

 

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona o převodu vlastnického práva k jednotkám a skupinovým rodinným domům některých bytových družstev a o změně některých zákonů, podle sněmovního tisku 990, ve znění schválených pozměňovacích návrhů."

Poprosím o stanoviska. Paní zpravodajko, pane navrhovateli? (Zpravodajka: Kladné. Navrhovatel: Kladné.) Stanoviska jsou kladná.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro návrh? Kdo je proti návrhu?

Hlasování pořadové číslo 112, přihlášeno 120 poslanců, pro návrh 112, proti žádný. Konstatuji, že návrh byl přijat, a konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Uzavírám bod číslo 21 a přecházíme k bodu číslo

 

22.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách,
jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů,
ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
/sněmovní tisk 1000/ - třetí čtení

Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal místopředseda vlády a ministr vnitra Martin Pecina a zpravodajka výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj paní poslankyně Dana Filipi. Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 1000/2.

Otevírám rozpravu. Paní poslankyně Andrýsová.

 

Poslankyně Lenka Andrýsová: Děkuji za slovo. Já jsem chtěla jenom, kolegové, kolegyně, oznámit, že stahuji svůj pozměňovací návrh. Důvodem je to, že je navázán ještě na další zákon, a tudíž by můj pozměňovací návrh potřeboval ještě doupravit. Stahuji ho.

 

Místopředseda PSP Jiří Pospíšil: Děkuji pěkně. Ptám se, kdo se dál hlásí do rozpravy. Pokud se nikdo nehlásí, rozpravu v tuto chvíli končím. Zeptám se na závěrečná slova. Ani pan ministr ani paní zpravodajka.

Přikročíme tedy k hlasování o jednotlivých návrzích. Poprosím paní zpravodajku, aby nám oznámila postup při hlasování a poté přednášela jednotlivé pozměňovací návrhy a před hlasováním se k nim vyjádřila. Paní zpravodajko, prosím. A prosím o klid v sále, probíhá hlasování, tak ať se slyšíme.

 

Poslankyně Dana Filipi: Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, procedura bude jednoduchá. Vzhledem k tomu, že paní poslankyně Andrýsová stáhla své pozměňovací návrhy, zůstávají nám k hlasování pouze dva návrhy, které vzešly z výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj. Jsou označeny písmeny A1 a A2. Vzhledem k tomu, že se jedná o nekonfliktní návrhy, navrhuji, abychom o nich hlasovali společně. Následně bychom hlasovali o celé novele návrhu zákona.

 

Místopředseda PSP Jiří Pospíšil: Paní zpravodajko, já osobně se domnívám, že pokud navrhuje paní poslankyně Andrýsová stažení svých návrhů, je nutné nejprve hlasovat procedurálně o tomto jejím návrhu. S tím se musíme vypořádat. To znamená, doporučuji hlasovat nejprve o stažení návrhu paní poslankyně Andrýsové a pak kdybyste ještě zopakovala tu proceduru jednou, jestli můžu poprosit. A prosím o klid v sále, já opravdu velmi špatně rozumím paní zpravodajce.

 

Poslankyně Dana Filipi: Já se pokusím přidat na hlase.

 

Místopředseda PSP Jiří Pospíšil: Děkuji pěkně, já napnu uši.

 

Poslankyně Dana Filipi: Takže první hlasování by se týkalo souhlasu se stažením pozměňovacích návrhů paní poslankyně Lenky Andrýsové. Následně bychom hlasovali o návrzích, jak jsem to před chvílí navrhla.

 

Místopředseda PSP Jiří Pospíšil: Děkuji pěkně. Rozporuje prosím někdo tento postup? Jsou nějaké námitky? Nejsou.

 

Budeme tedy přímo hlasovat. Nejprve tedy o stažení návrhu paní poslankyně Andrýsové. Stanovisko k tomu prosím, paní zpravodajko, pane ministře. (Zpravodajka i ministr kladné.) Děkuji pěkně.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro návrh? Kdo je proti návrhu?

Hlasování pořadové číslo 113, přihlášeno 118 poslanců, pro návrh 100, proti žádný. Návrh byl přijat.

 

Poslankyně Dana Filipi: Nyní budeme hlasovat o pozměňovacích návrzích pod písmenem A.

 

Místopředseda PSP Jiří Pospíšil: Předtím než budeme hlasovat, chci konstatovat, že zde mám návrh na odhlášení. Prosím, všechny vás odhlašuji. Prosil bych, abyste se znovu zaregistrovali svými kartami, a současně budu konstatovat, že pan poslanec Tejc má hlasovací kartu náhradní, a to číslo 17. Omlouvám se za ten vstup.

Poprosím ještě jednou o stanovisko jednou zpravodajku. (Kladné.) Pan ministr? (Kladné.)

 

Zahajuji tedy hlasování. Kdo je pro návrh? Kdo je proti návrhu?

Hlasování pořadové číslo 114, přihlášeno 106 poslanců, pro návrh 102, proti žádný. Návrh byl přijat. Prosím, paní zpravodajko. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP