(15.30 hodin)
(pokračuje Oliva)

Přivolám kolegy z předsálí. Je tady žádost o odhlášení, tak vás všechny odhlašuji. Prosím, abyste se znovu přihlásili hlasovacími kartami. (Poslanci přicházejí do sálu.)

 

Budeme hlasovat o návrhu pana kolegy Stanjury na opakování druhého čtení. Předpokládám, že všichni, kteří chtějí hlasovat, už jsou v sále.

K tomuto návrhu zahajuji hlasování. Kdo souhlasí s tímto návrhem, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 48, přihlášeno 128, pro 59, proti 66. Tento návrh nebyl přijat.

 

Proto budeme dále hlasovat o pozměňovacích návrzích. Prosím paní zpravodajku, aby nám oznámila postup při hlasování.

 

Poslankyně Gabriela Pecková: Procedura není složitá. Já si ji dovolím teď navrhnout. Návrh na zamítnutí podán nebyl. Byly podány dva pozměňovací návrhy pod písmenem A a písmenem B. Písmeno A je komplexní pozměňovací návrh obsažený v usnesení výboru pro sociální politiku číslo 159 z 31. schůze konané dne 28. května 2013, je to tisk 913/2. Pod písmenem B je pozměňovací návrh přednesený ve druhém čtení dne 19. června 2013 poslance Zbyňka Stanjury. Nakonec bychom hlasovali zákon jako takový.

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Přes složitost problematiky je procedura velmi jednoduchá, takže předpokládám, že ji nemusíme potvrzovat hlasováním. Přistoupíme k hlasování o těchto návrzích. Paní zpravodajko, přečtěte návrh, o kterém hlasujeme.

 

Poslankyně Gabriela Pecková: Nejprve bychom hlasovali o komplexním pozměňovacím návrhu obsaženém v usnesení výboru pro sociální politiku pod písmenem A.

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Zahajuji hlasování. (Zpravodajka upozorňuje na stanoviska.) Omlouvám se. Prohlašuji toto hlasování za zmatečné, zapomněl jsem na stanovisko. Stanovisko zpravodajky? (Souhlas. Senátorka: Souhlas.) Souhlas.

 

Zahajuji hlasování. Kdo souhlasí s tímto návrhem? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 50, přihlášeno 129, pro 107, proti 12. Konstatuji, že tento návrh byl přijat. Prosím další návrh.

 

Poslankyně Gabriela Pecková: Nyní bychom hlasovali písmeno B, pozměňovací návrh pana poslance Zbyňka Stanjury.

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Stanoviska?

 

Poslankyně Gabriela Pecková: Negativní. (Ozývá se, že to nejde.) Pardon, já se velmi omlouvám, beru zpět. Pozměňovací návrh pod písmenem B v případě, že prošel komplexní návrh výborový pod písmenem A, je nehlasovatelný. Omlouvám se. Takže nyní můžeme hlasovat zákon jako celek.

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Už bych vás přerušil, protože jsem byl upozorněn legislativou, protože ten první schválený návrh vylučuje návrh druhý. Takže můžeme přistoupit k hlasování o zákonu jako o celku.

 

Přečtu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas se senátním návrhem zákona, kterým se zrušuje karta sociálních systémů, podle sněmovního tisku 913, ve znění schválených pozměňovacích návrhů." Prosím stanoviska. (Zpravodajka: Nesouhlas. Senátorka: Souhlas.)

Zahajuji hlasování. Kdo souhlasí s tímto návrhem usnesení? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 51, přihlášeno 127, pro 84, proti 39. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Tím končíme projednávání tohoto bodu. Děkuji paní senátorce, děkuji paní zpravodajce.

 

Přistoupíme k projednání bodu s číslem

 

10.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb.,
o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon),
ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 312/2006 Sb.,
o insolvenčních správcích, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 929/ - třetí čtení

Prosím, aby u stolku zpravodajů zaujala místo ministryně spravedlnosti paní Marie Benešová a zpravodaj ústavněprávního výboru pan poslanec Chvojka. (Upozornění z pléna na změnu.) Takže tady dojde ke změně zpravodaje pro třetí čtení, ujme se toho pan poslanec Polčák. Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 929/3.

K tomuto bodu otevírám rozpravu. Hlásí se někdo do rozpravy? Do rozpravy nemám žádnou oficiální přihlášku v elektronickém systému. Hlásí se někdo z místa? Nevidím ani žádnou přihlášku z místa, proto rozpravu končím.

Ptám se pana zpravodaje, paní ministryně, jestli si přejí závěrečná slova. Ne? (Ministryně: Nepřeji a souhlasíme s pozměňovacími návrhy.) Tak poprosím pana zpravodaje Polčáka, aby nám oznámil postup při hlasování.

 

Poslanec Stanislav Polčák: Vážený pane místopředsedo, s ohledem na to, že jsem vzal zpravodajování, mám nekompletní podklady, ale podle mých poznámek nebyl podán návrh na zamítnutí tohoto tisku a měl by být hlasován pouze pozměňovací návrh, který byl předložen a je obsažen v usnesení ústavněprávního výboru. Žádné jiné pozměňovací návrhy k tomuto tisku 929 já neeviduji.

 

Místopředseda PSP Jiří Oliva: Takže to je velmi jednoduchá procedura. Hlasujeme pouze o jednom pozměňovacím návrhu, který byl předložen ústavněprávním výborem. Poprosím o stanoviska. (Zpravodaj: Kladné.) Paní ministryně? (Rovněž kladné.)

 

Zahajuji hlasování. Kdo souhlasí s tímto návrhem? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 52, přihlášeno 130, pro 111, proti nikdo. Konstatuji, že tento návrh byl přijat.

 

Můžeme hlasovat o zákonu jako o celku. Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 929, ve znění schválených pozměňovacích návrhů." ***
Přihlásit/registrovat se do ISP