(19.10 hodin)
(pokračuje Němcová)

Zahajuji hlasování číslo 56. Kdo je pro přikázání výboru pro sociální politiku? Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování číslo 56. Přítomno 140, pro 135, proti nikdo. Konstatuji tedy, že návrh zákona byl přikázán k projednání výboru pro sociální politiku.

 

Tím končí projednávání bodu číslo 33, sněmovního tisku 374. Děkuji panu ministrovi, děkuji též paní zpravodajce.

 

Zahajuji projednávání bodu číslo

 

9.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 61/2000 Sb.,
o námořní plavbě, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 291/ - druhé čtení

Tento návrh z pověření vlády uvede ministr dopravy Radek Šmerda. Prosím, pane ministře, o vaše slovo.

Jenom oznamuji, že se z dalšího jednání dnes omlouvá paní poslankyně Lenka Andrýsová.

Slovo má ministr dopravy Radek Šmerda.

 

Ministr dopravy ČR Radek Šmerda: Vážená paní předsedkyně, vážené poslankyně, vážení poslanci, dovolte mi pouze opravdu stručně představit vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 61/2000 Sb., o námořní plavbě. Tento předložený návrh převážně zapracoval několik směrnic Evropské unie tvořících tzv. třetí námořní balíček.

Co se týká konkrétních změn, tyto změny se dotýkají oblasti schvalování technické způsobilosti lodí a jachet v oblasti námořní plavby a v návaznosti na výsledky i veřejné debaty se v rámci této novely navrhuje zrušení samostatné kategorie rekreačních jachet, neboť se neužívá. Tento krok byl diskutován na hospodářském výboru a já vám děkuji za pozornost.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji vám, pane ministře. Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání hospodářskému výboru. Usnesení tohoto výboru jsme obdrželi jako sněmovní tisk 291/1. Požádám nyní o slovo zpravodaje výboru pana poslance Václava Cempírka.

 

Poslanec Václav Cempírek: Dobrý večer, vážená paní předsedající, vážené kolegyně, kolegové. Hospodářský výbor se na své 13. schůzi 25. května zabýval novelou zákona 61 o námořní plavbě. Já jsem byl určen zpravodajem. Se zákonem jsem se podrobně seznámil, seznámil jsem se i se zákonem o námořní plavbě Německé spolkové republiky a se zákonem o námořní plavbě Rakouska. Zákony jsou podobné a musím konstatovat, že jsou přísnější než náš zákon o námořní plavbě, takže některé obavy o tom, že se sjednocuje jedna kategorie plavidel na námořní jachtu, je v pořádku, a za další, i to, že ten zákon se vztahuje na jachty velikosti od 2,5 metru do 24 metrů. Jsou to lodě s maximálním výtlakem 300 brutto registrovaných tun.

Já jsem neshledal žádné nedostatky v předloženém návrhu Ministerstva dopravy a doporučuji Poslanecké sněmovně tento sněmovní tisk přijmout. Děkuji za pozornost.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji, pane zpravodaji. Otevírám obecnou rozpravu. Nemám do ní žádnou přihlášku. Žádám tedy, zda se někdo hlásí. Není tomu tak. Končím obecnou rozpravu a zahajuji rozpravu podrobnou. Opět vás vyzývám k případné přihlášce do podrobné rozpravy, ale nehlásí se nikdo, končím též podrobnou rozpravu. A končím také druhé čtení tohoto vládního návrhu zákona, bodu číslo 9, sněmovního tisku 291. Děkuji jak panu ministrovi, tak též panu zpravodaji.

 

Zahajuji projednávání bodu číslo

 

10.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb.,
o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů
(zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 247/2000 Sb.,
o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel
a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 300/ - druhé čtení

Opět požádám ministra dopravy Radka Šmerdu, aby z pověření vlády tento návrh uvedl.

 

Ministr dopravy ČR Radek Šmerda: Vážená paní předsedkyně, vážené poslankyně, vážení poslanci, velmi stručně. Cílem tohoto návrhu je zapracovat do právního řádu České republiky novou směrnici Evropského parlamentu a Rady 2006/126 o řidičských průkazech. Tento návrh se soustředí zejména na zamezení účelového získávání řidičských průkazů cizinci na našem území, nové vymezení skupin vozidel pro účely udělování řidičského oprávnění a opatření k zajištění efektivnější kontroly zdravotní způsobilosti řidičů.

Jedná se v podstatě o transpoziční návrh. Ačkoli valná většina této úpravy nové směrnice bude členskými státy používána až od ledna roku 2013, lhůta pro její zapracování již uplynula. Chtěl bych vás proto požádat o rychlé projednání tohoto návrhu. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji vám, pane ministře. Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání hospodářskému výboru a usnesení výboru bylo rozdáno jako sněmovní tisk 300/1. Prosím nyní zpravodaje výboru pana poslance Petra Bendla o jeho zprávu.

 

Poslanec Petr Bendl: Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Kolegyně, kolegové, hospodářský výbor projednal na své 13. schůzi 25. května tento materiál a doporučil jej k přijetí s pozměňovacími návrhy, které máte ve sněmovním tisku 300/1. Tak jak říkal pan ministr, jsme pod jistým tlakem termínů, ke kterým se zavázala Evropské unii Česká republika, a je třeba je naplnit.

Zajímavostí možná pro ty z vás, kteří vlastníte řidičský průkaz, a pro veřejnost je zcela bezpečně fakt, že tento návrh zákona posiluje bezpečnost na silnicích, a to zejména tím, že navrhuje, aby silné motorky měli lidé až od 24 let, stejně tak oprávnění řidičského průkazu k autobusům a silným nákladním vozům. To jsou asi nejviditelnější změny, které tento návrh zákona přináší. Jinak jej samozřejmě doporučuji k propuštění do třetího čtení.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji panu zpravodaji. Otevírám obecnou rozpravu. Je do ní přihlášen pan poslanec Pavel Hojda. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Pavel Hojda: Děkuji, vážená paní předsedkyně. Dámy a pánové, já jsem se přihlásil do obecné rozpravy z toho důvodu, že nemám vážné připomínky k tomuto navrhovanému návrhu zákona, protože je doopravdy nutnou transpozicí v oblasti přidělování řidičských průkazů a stanovení propozic, za jakých se přidělují. Mám ale určitou připomínku - nepodařilo se mi prosadit na hospodářském výboru otázku povinných lékařských prohlídek. (V sále je rušno.)

Vzhledem k tomu, že v tomto návrhu zákona se novelizuje oblast, ve které se ukládá těm lékařům, kteří zjistí lékařskou změnu v možnostech řízení řidiče a jejich povinnost to nahlásit obecnímu úřadu, tak aby obecní úřad buď odebral řidičské oprávnění, anebo stanovil podmínky, za jakých je možno řídit, tomuto řidiči, tak se domnívám - a ještě vzhledem k tomu, že u profesionálních řidičů je stanovena lékařská prohlídka již od 50 let a jsou tam stanoveny přesně lhůty, jak mají chodit k lékařské prohlídce. U neprofesionálních řidičů to bylo zatím stanoveno na 60 let. Já se domnívám, že když tato společnost říká, že se dožíváme vyššího věku, že je tedy možné chodit i později do -

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Promiňte, pane kolego, já bych vám chtěla také zjednat prostor k tomu, abyste mohl řádně pronést svůj příspěvek do obecné rozpravy. Prosím všechny kolegy o pozornost. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP