(19.00 hodin)
(pokračuje Emmerová)

Jestliže má někdo obavy, že jde o korupční prostředí, pak jej musím vyvést z omylu. Tito lidé nemají zpravidla žádný nadbytek ničeho a považují roli lékaře, který je má v péči a který je posuzuje, za tak delikátní, že jej nějakými úplatky nemíní dehonestovat. Tyto neduhy naší společnosti se vyskytují úplně jinde, a nikoliv tam, kde by měl být přítomen prostý lidský soucit, solidarita a vžívání se do situace toho člověka, kterého mám svěřeného. Je pravda, že z našeho života se tyto pozitivní vlastnosti tak nějak vytrácejí. Ale musím se zastat těch aktivních zdravotníků a sociálních pracovníků, že dokonalý výkon jejich profese by nebyl vůbec možný, pokud by tímto lidským kapitálem nevládli. I proto je nutné se s těmito odborníky radit, pokud chce vláda i Parlament cokoli měnit včetně tvorby nových zákonů. Jde o konzultaci s lidmi, kteří vykazují dokonalou znalost prostředí díky tomu, že se s nemocnými dnes a denně vyskytují v různých rolích.

Abych pravdu řekla, i na našem výboru byly některé záměry Ministerstva práce a sociálních věcí předkládány. Byly však většinou předloženy jako hotová věc, neboť jakékoli připomínky nebo podněty ze strany zkušených poslanců nebyly většinou přijímány. Bohužel z těchto norem vždy vyčuhovaly jako sláma z bot finance a podezření, čeho by mohlo být zneužíváno, kdyby - pár teček. To znamená, že stále existuje jistá nedůvěra vůči občanům se zdravotním postižením nebo s postupující poruchou soběstačnosti v seniorském věku. (Trvalý šum v sále)

Nyní bych chtěla hovořit o tzv. sociální kartě, která byla po připomínkách zdravotně postižených přejmenována na kartu sociálních systémů, ale velmi to zestručním, protože ta pozornost se tady už neudrží a nedovedu si představit jednání tohoto řekněme kolektivu po 19. hodině a uvědomělé hlasování. To si neumím představit. Takže prosila bych příště, aby naši kolegové tyto prodloužené lhůty prostě nenavrhovali, protože to odporuje životnímu stylu nás všech, a dokonce i někdy ohrožuje na zdraví. To, co tady teď poslouchám, ten neklid, tak to je projev jisté neurózy, nekázně atd. a samozřejmě to nepřispívá ničemu. Dokonce bych řekla, že zdravotně postižení si musí myslet, pokud to uslyší, že prostě nikoho nezajímají, zvlášť ne toto fórum.

Já už o té kartě dál mluvit nebudu, bude to zřejmě předmětem dalších připomínek a změn. A jenom chci tedy podotknout, že se sociální reformou nesouhlasí většina občanů v České republice. Svědčí o tom závěry jak představitelů jistého městského úřadu, který rozeslal tuto informaci, ale představitelů i sociální komise Asociace krajů. Chtějí tyto zákony vrátit k přepracování a k podrobné diskusi nad účelností jednotlivých navrhovaných norem.

Chtěla bych tedy říct, že bychom měli budovat společnost, která má za cíl ulehčovat životům hendikepovaných. Naopak chci říct, že ve zdravotně postižených, se kterými jsem se opakovaně setkávala, jsem spatřovala jistý vzor, jak lze překonávat těžkosti přesto, že jde o závažný hendikep.

Chtěla bych doporučit vrátit tento zákon k přepracování na základě široké diskuse, zejména s těmi, kterých se to týká a kteří o tom vědí víc než předkladatelé. Děkuji za pozor... - za nepozornost. Děkuji. (Potlesk poslanců sociální demokracie.)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji paní poslankyni Miladě Emmerové. Je otevřená rozprava, do které nemám žádného dalšího přihlášeného. Ptám se tedy, zda se někdo ještě chce do rozpravy přihlásit. Pokud tomu tak není, rozpravu končím a budeme se věnovat návrhům, které zde zazněly. Ale se závěrečným slovem má ještě prostor pan ministr práce a sociálních věcí Jaromír Drábek. Pane ministře, prosím.

 

Ministr práce a sociálních věcí ČR Jaromír Drábek Děkuji, paní předsedkyně. Vážené kolegyně, vážení kolegové, já bych chtěl reagovat jenom jednou velmi krátkou poznámkou na ten dopis, který tady byl čten.

Pokud se té navrhované úpravě vyčítá, že sníží životní úroveň všech osob se zdravotním postižením, tak to musím naprosto jednoznačně odmítnout a tady na místě prokázat, že to není možné. Není to možné proto, že objem prostředků, který jde do pomoci osobám se zdravotním postižením, se nebude snižovat, naopak se mírně zvýší. K čemu ale dojde, je adresnější podpora, cílenější podpora. Tedy mělo by to vést k tomu, že se životní úroveň osob se zdravotním postižením zvýší. V žádném případě nemůže dojít k jejímu snížení, to prostě není možné a vyplývá to z prostých čísel, která máte uvedena v důvodové zprávě.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji vám, pane ministře. Se závěrečným slovem má také prostor paní zpravodajka paní poslankyně Lenka Kohoutová.

 

Poslankyně Lenka Kohoutová: Vážená paní předsedkyně, vládo, kolegyně, kolegové, v závěrečné řeči bych ráda řekla, že věřím, že právě toto sledují osoby se zdravotním postižením. Že po celou dobu, protože s mnohými jsem byla v kontaktu, sledovaly, kdo právě z nás zákonodárců s nimi byl, vyjednával a kdo se účastnil všech diskusí, kdo se účastnil připomínkového řízení a vypořádání a kdo z nás zákonodárců si dal práci s tím, že vysvětloval, scházel se a prosazoval jakési změny. Za sebe a za mnoho kolegů z ODS, kteří jsme se na tom podíleli, musím říct, že naše hlasy byly vyslyšeny a mnohé jsme v tomto zákoně už změnili při jeho vzniku. Už jsme vydiskutovali mnoho věcí při jeho vzniku právě na podněty lidí se zdravotním postižením.

Ráda bych v tomto ohledu poděkovala panu ministrovi Drábkovi, že s námi tak diskutoval a že s námi strávil tolik času, že jsme mohli mnohé věci změnit. V tomto ohledu bych ráda řekla, že třetí zákon nebo třetí sněmovní tisk v rámci sociální reformy římská jedna máme u konce.

Ráda bych připomněla to, co jsem řekla na počátku a znovu to zopakuji: Vážení kolegové, máme před sebou velmi citlivé téma, které je zapotřebí projednat bez ohledu na stranické příslušnosti. V tomto ohledu mysleme na lidi se zdravotním postižením a pojďme dát dohromady takový systém, který tady bude moct fungovat mnoho let. Tento zákon je ze všech zákonů nejméně kontroverzní, protože říká, že budeme adresní. Na základě mezinárodní klasifikace ICF, kterou dopracujeme, kterou zpřesníme v rámci dalších jednání, tady nastavíme systém, který bude pomáhat lidem do života, do společnosti. To potřebujeme.

Děkuji vám za pozornost.

Paní předsedkyně, ráda bych připomněla, že zde zazněl návrh vrácení k přepracování zákona.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Ano, děkuji paní zpravodajce a budeme se věnovat návrhu, který předložila paní poslankyně Milada Emmerová. Zní: vrácení návrhu navrhovateli k dopracování. Přivolávám naše kolegy, abychom mohli hlasovat.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 55. Táži se, kdo souhlasí s tímto návrhem, tedy s návrhem na vrácení k dopracování. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 55. Přítomno 140, pro 50, proti 84. Návrh přijat nebyl.

 

Budeme se tedy zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Organizační výbor navrhl přikázat tento návrh k projednání výboru pro sociální politiku. Má někdo jiný návrh na přikázání? Není tomu tak. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP