Neautorizováno !


 

(12.40 hodin)

Místopředseda PSP Ivan Langer: Byl předložen v písemné podobě. Posledním přihlášeným je pan kolega Koníček. Prosím.

 

Poslanec Vladimír Koníček: Pan poslanec Titz předložil několik pozměňovacích návrhů, které se týkají Ministerstva obrany a Ministerstva vnitra. Chtěl bych ještě jeden přidat, a to v § 4 odst. 2 se slova "z výdajů na výzkum a vývoj tohoto poskytovatele" nahrazují slovy "formou dotace právnickým nebo fyzickým osobám nebo zvýšením výdajů organizačních složek, organizačních jednotek Ministerstva obrany nebo Ministerstva vnitra, zabývajících se výzkumem a vývojem tím poskytovatelem".

Druhý pozměňovací návrh ke sněmovnímu tisku 858/1: Bod č. 12 se zrušuje.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji. Slovo má pan kolega Koudelka.

 

Poslanec Zdeněk Koudelka: Vážená Sněmovno, dovolím si předložit tyto pozměňovací návrhy ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu.

1. V čl. I (zákon o Akademii věd) bod 4 (§ 3 odst. 4) zní: "(4) Akademie podporuje občanská sdružení, která přispívají ke svobodnému pěstování a rozvoji vědy v České republice a reprezentují ji vůči obdobným zahraničním institucím."

2. V čl. I (zákon o Akademii věd) bod 10 (§ 10 odst. 2) první věta odst. 2 zní: "Předsedu jmenuje a odvolává prezident republiky z členů Sněmu na návrh Sněmu, který projedná vláda."

3. V čl. XIV (zákon o vysokých školách) se vkládá nový bod, který zní: V § 95 odst. 1 se slova "rozpočtové organizace" nahrazují vždy slovy "organizační složky státu".

4. V čl. XIV (zákon o vysokých školách) se vkládá nový bod, který zní: V příloze 2 se slova "Vojenské vysoké školy v České republice: Vysoká vojenská škola pozemního vojska ve Vyškově, Vojenská akademie v Brně, Vojenská lékařská akademie Jana Evangelisty Purkyně v Hradci Králové" nahrazují slovy "Vojenská vysoká škola: Univerzita obrany v Brně".

Krátké odůvodnění. První bod mého pozměňovacího návrhu směřuje k tomu, že v návrhu zákona je výslovně uvedeno pouze jedno občanské sdružení, které bude mít privilegované právo spolupracovat s Akademií věd. Domnívám se, že zákon by neměl privilegovat jedno občanské sdružení, to znamená právnickou osobu, která není zřízena zákonem, kdykoliv může být zrušena, kdykoliv může být změněn její název, a že by tedy ustanovení o tom, že Akademie věd může spolupracovat s příslušnými občanskými sdruženími k podpoře pěstování a rozvoje vědy, že toto ustanovení by mělo mít obecný charakter.

Druhý bod je v podstatě formulační, který zavádí to, že příslušné státní orgány jsou nazývány tak, jak je přímo nazývá ústava, která při názvu prezidenta republiky, vlády neuvádí dovětek, že jde vždy o orgán České republiky.

Třetí bod reaguje na to, že u nás byly zrušeny rozpočtové organizace a přetvořeny na organizační složky státu, a tedy rozpočtové organizace, které dosud používá zákon o vysokých školách, jsou uvedeny v tomto zákoně nadále neplatně jako mrtvé ustanovení.

Poslední bod směřuje k tomu, že u nás došlo k reorganizaci vojenského školství. Byly zrušeny stávající vysoké školy a zřízena Univerzita obrany jako jediná vysoká škola, ale zákon o vysokých školách nadále pracuje se starými názvy vojenských vysokých škol.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji. Kdo se další hlásí do podrobné rozpravy? Nevidím žádnou přihlášku. Rozpravu končím a tím končím projednávání tohoto návrhu zákona.

Vážené kolegyně a kolegové, množí se dotazy, jaký bude program odpoledne. Sděluji, že zhruba v jednu hodinu vyhlásím přestávku do půl třetí. Od půl třetí by měl začít blok ústních interpelací. Je pouze jedna interpelace na nepřítomného předsedu vlády. Po jejím odeznění budou pokračovat standardně hned interpelace na členy vlády, a to až do vyčerpání buď členů vlády, nebo interpelujících, nebo příslušného časového limitu, tedy do 16.15 hodin. Poté se domnívám, že by měla být pauza zhruba 15 minut, a od 16.30 hodin do 19 hodin by se pokračovalo projednáváním návrhů zákonů ve druhém čtení podle schváleného pořadu schůze.

Omlouvám se. Byl jsem upozorněn, že po ústních interpelacích jsou ještě interpelace písemné, takže písemné interpelace a po nich tedy pokračování v projednávání programu do 19 hodin. Děkuji vám za příznivou odezvu, které se mi od vás dostalo.

 

Sděluji, že dalším bodem našeho programu v tuto chvíli je bod

 

36.
Vládní návrh ústavního zákona o celostátním referendu
a o změně ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky,
ve znění pozdějších ústavních zákonů
/sněmovní tisk 914/ - druhé čtení

 

Tento návrh by měl uvést z pověření vlády ministr Pavel Zářecký. Prosím, abych byl informován o tom, zda je pan ministr přítomen, či nikoliv, zda je schopen tento návrh uvést.

Informuji, že body 31 a 32 není možné projednávat teď, ale až od 13. hodiny kvůli splnění lhůt. Znamená to tedy, že tyto body budou určitě projednávány dnes odpoledne, respektive vpodvečer.

Prosím o informaci, zda je přítomen pan ministr Zářecký. Pokud není, přerušuji projednávání tohoto bodu a vyhlašuji přestávku do 14.30 hodin.

 

(Jednání přerušeno ve 12.47 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP