Neautorizováno !


 

(Jednání pokračovalo ve 14.30 hodin.)

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Dámy a pánové, vážení kolegové poslanci, jak vidíte, je 14.30 hodin, začínají proto

 

138.
Ústní interpelace

 

na předsedu vlády, protože v další části našeho programu jsou právě ústní interpelace určené předsedovi vlády a ostatním členům vlády.

My jsme dnes za účasti ověřovatelů vylosovali pořadí poslanců, v němž budou vystupovat a podávat ústní interpelace, nejdříve v čase od 14.30 do 15.15 na premiéra pana Jiřího Paroubka, na ostatní členy vlády pak v čase od 15.15 do 16.15 hodin. Seznamy máte v lavicích.

Nyní bych měl dát slovo panu poslanci Jozefu Kochanovi, který byl vylosován na prvním místě, aby přednesl ústní interpelaci na předsedu vlády České republiky Jiřího Paroubka. Pokud jsem si toho správně všiml, tak na pana předsedu byla podána pouze jediná interpelace, a proto po přednesení této interpelace pana poslance Kochana budou následovat interpelace na členy vlády České republiky.

Prosím, pane poslanče, máte slovo jako první.

 

Poslanec Jozef Kochan: Děkuji, pane předsedo. Připadá mi to trochu absurdní, že přednesu tuto interpelaci, když tady pan premiér není, ale přesto si myslím, že bude dobře, když mi odpoví písemně.

Vážený pane premiére, z několika rozporuplných a skandálních rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže se lze domnívat, že způsob práce některých úředníků silně zavání neobjektivností až korupčními praktikami. Často se stává, že úřad uloží zadavateli zrušit rozhodnutí o přidělení veřejné zakázky z důvodu, že zadavatel řádně nezdůvodnil, proč se rozhodl přidělit veřejnou zakázku jiným způsobem, než doporučila komise. To samozřejmě navozuje několik otázek, zda se úředníci důsledně věnují rozhodnutí zadavatele, proč učinil změnu v doporučení komise. Obyčejně zadavatel jednoznačně, zřetelně a transparentně zdůvodňuje, proč za ekonomicky nejvýhodnější považuje nabídku, která u kritérií, jež mají zásadní vztah k ekonomické výhodnosti, to je u nabídkové ceny a pozáručního servisu a dalších kritérií přesahující nabídky ostatních uchazečů, upřednostňuje tyto parametry před ostatními nabídkami, které nedosahují požadované úrovně. V této souvislosti lze velmi úspěšně pochybovat o objektivitě úřadu.

Rovněž je zajímavé, jakým způsobem jsou zahajována některá správní řízení. Někdy stačí pouze písemné oznámení bez zaplacení správního poplatku a kauce, což je zhruba kolem několika set tisíc Kč.

Moje otázka tedy zní: Je takovýto postup úřadu prospěšný hospodářské soutěži? Kdo zaplatí náklady na správní řízení, když některým uchazečům je poplatek velkoryse odpuštěn? Komu vlastně slouží úřad a jakou soutěž vlastně ochraňuje? Je objektivní, nepodjatý a spravedlivý ve svých rozhodnutích? Proč neměří všem stejným metrem?

Děkuji za odpověď.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Pane poslanče, víte asi stejně jako já, že pan premiér je na jednání Evropské rady v Bruselu, takže z dnešního jednání je omluven. Vy sám jste uvedl, že vám stačí, když odpoví písemně, podle jednacího řádu má třicet dnů na písemnou odpověď, takže můžeme ukončit interpelace na předsedu vlády České republiky a bude následovat blok interpelací na členy vlády.

I zde by měl jako první vystoupit pan poslanec Jozef Kochan, a to s interpelací na ministryni zdravotnictví Miladu Emmerovou. Prosím, pane poslanče, ještě jednou máte slovo.

 

Poslanec Jozef Kochan: Děkuji, pane předsedo. Vážená vládo, kolegyně a kolegové, vážená paní ministryně, obdrželi jsme pozměňovací návrh o zpětném zařazení Institutu zdravotní politiky a ekonomiky, dále budu používat zkratky IZPE, do skupiny veřejných výzkumných institucí, kde byl před rokem 2004. Funkce IZPE vychází ze zákona 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků. Cílem institutu je přispět k rozvoji v oblasti péče o zdraví a zdravotních služeb v České republice a v zahraničí.

Z těchto důvodů se vás chci, paní ministryně, zeptat: Jaký byl rozpočet IZPE v roce 2004 a jaký byl rozpočet v roce 2005? Jakým způsobem jsou uvolňovány provozní a investiční prostředky pro institut? Z jaké položky Ministerstva zdravotnictví je institut financován? Kolik finančních prostředků a v jakých časových intervalech dostal institut na výzkum v roce 2005 v porovnání s rokem 2004, byly-li tyto finanční prostředky uvolněny na podkladě žádosti o výzkumné granty, kým, jak a kdy byly tyto granty pro rok 2004 a 2005 předloženy a vyhodnoceny?

Předpokládám, že finanční částky byly uvolňovány v souladu s grantovou politikou státu a platnými zákonnými normami v České republice v roce 2005. Když by tomu tak nebylo, mohlo by to zavánět zpronevěrou 12,5 milionu Kč, protože z materiálů Ministerstva zdravotnictví vyplývá, že výzkumný záměr existuje pouze v pracovní verzi. V této souvislosti přichází v úvahu trestní oznámení, což by asi byl elegantní způsob odstřelu, o který jste projevila v úterý zájem. Myslím to samozřejmě s nadsázkou.

Děkuji za odpověď.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Slyšeli jsme interpelaci pana poslance Kochana. Poprosil bych paní ministryni Miladu Emmerovou, aby na ni odpověděla maximálně v pěti minutách. Prosím, máte slovo.

 

Ministryně zdravotnictví ČR Milada Emmerová: Děkuji, pane předsedo. Vážení přítomní, Institut pro zdravotní politiku a ekonomiku v Kostelci nad Černými lesy je příspěvkovou organizací zřízenou Ministerstvem zdravotnictví v roce 2000. V návaznosti na nutnost zabývat se situací spojenou se zastavením řešení jednoho z projektů výzkumu a otázkou dopadu hodnocení výzkumného záměru na období let 2005 až 2011 (v?) meziresortní hodnotící komisi řeší Ministerstvo zdravotnictví v souladu s předpisy o výzkumu a vývoji a rozpočtovými pravidly financování této instituce. Do doby definitivního rozhodnutí o přidělení prostředků je nutno zajistit nezbytnou existenci této příspěvkové organizace. Pro tento účel jsou používány disponibilní prostředky celoročně schváleného rozpočtu. Návrh projektu Servisní podpora tvorby zdravotní politiky Ministerstva zdravotnictví České republiky je kvantifikován objemem 10 milionů Kč. Jedná se o návrh z řady připravovaných projektů, a tudíž nemohly být na řešení tohoto projektu dosud uvolněny žádné prostředky.

Dotazy pana poslance Kochana, které se zabývají podrobně financováním tohoto institutu, bohužel nemohu vyčerpávajícím způsobem zodpovědět a jsem ochotna mu tyto informace poskytnout písemně, až si je vyhledám v příslušných dokumentech. Děkuji.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji, paní ministryně. Pan poslanec má možnost využít ještě minuty.

 

Poslanec Jozef Kochan: Děkuji, pane předsedo. Spokojím se s písemnými informacemi, které mi paní ministryně předá. Děkuji.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano, můžeme tedy ukončit tuto interpelaci a pokročit k další. To je interpelace pana poslance Karla Vymětala na ministra zahraničí Cyrila Svobodu. Tématem této interpelace je pravděpodobně vyjadřování pana minstra ve vztahu ke Kubě. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Ministr Cyril Svoboda je dnes také v Bruselu na jednání Evropské rady. Takže záleží na vás.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP