Neautorizováno !


 

(12.30 hodin)
(pokračuje Kováčik)

Svůj návrh odůvodňuji jednak oním nesystémovým zařazením této instituce do seznamu v příloze, jednak také tím, že jsme zapracovali hlasováním o výborovém znění jako základní verzi výrazné změny do původního návrhu zákona o veřejných výzkumných institucích, tedy ty změny se týkají podmínek pro transformaci příspěvkových organizací na veřejné výzkumné instituce. Dále to odůvodňuji poměrně velmi malým zastoupením pravé výzkumné činnosti Výzkumného ústavu zemědělské ekonomiky v porovnání s jeho celkovou činností, a koneckonců za třetí - připravuje se sloučení tohoto výzkumného ústavu s Ústavem zemědělských a potravinářských informací, a tento ústav už patří do úplně jiné kategorie, nevykonává žádnou výzkumnou činnost, je v podstatě servisní organizací.

Děkuji vám za pozornost a za pochopení, se kterým podpoříte můj návrh.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji. Slovo má kolega Petr.

 

Poslanec Břetislav Petr: Pozměňovací návrh, který předkládám, je velmi jednoduchý, jen mírně upravuje stávající znění, které jsme dostali ve sněmovním tisku. Jedná se o vládní návrh zákona o změnách některých zákonů v souvislostí s přijetím zákona o veřejných výzkumných institucích, část druhá, změna zákona o podpoře výzkumu, článek IV, § 2 odst. 2 písm. f), které podle mého pozměňovacího návrhu zní: "ověřování, rozšiřování a využívání výzkumu a vývoje".

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji. Posledním přihlášeným do rozpravy je pan zpravodaj. Prosím.

 

Poslanec Vladimír Koníček: Vážený pane předsedající, také bych chtěl jenom drobnou úpravu. V § 18 odst. 2 písm. h) se slova "dává souhlas dle § 17 odst. 2" nahrazují slovy "popřípadě dává souhlas k odvolání ředitele podle § 17 odst. 2".

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji. Kdo další se hlásí do podrobné rozpravy? Nevidím žádnou přihlášku. Rozpravu končím. Tím končím i druhé čtení tohoto návrhu zákona.

 

Zahajuji projednávání bodu

 

30.
Vládní návrh zákona o změnách některých zákonů
v souvislosti s přijetím zákona o veřejných výzkumných institucích
/sněmovní tisk 858/ - druhé čtení

 

Jde o návrh zákona související s přijetím zákona předcházejícího. Prosím, aby stručně tento návrh uvedl, musí-li ho vůbec uvést, místopředseda vlády Jahn.

 

Místopředseda vlády ČR pro ekonomiku Martin Jahn: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, tento sněmovní tisk byl projednán výborem pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu. K tisku byl předložen komplexní pozměňovací návrh. Změny jsou konsensuální a svým obsahem doplňují původní návrh. Znění přijatého komplexního návrhu považuji za vyhovující a podporuji je.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji. Slovo má opět zpravodaj výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu, který tento návrh projednal a jehož usnesení máte rozdáno jako sněmovní tisk 858/1, kolega Koníček. Prosím.

 

Poslanec Vladimír Koníček: Potvrzuji, pane předsedající, že výbor se návrhem zabýval dne 20. dubna a po odůvodnění náměstkem místopředsedy vlády dr. Blažkou, náměstkem ministryně školství dr. Kolářem, po mé zpravodajské zprávě a po rozpravě doporučuje Poslanecké sněmovně, aby vyslovila souhlas s návrhem zákona ve znění tisku 858/1.

Protože se jedná opět o komplexní pozměňovací návrh, žádal bych, aby pozměňovací návrhy byly podávány k tomuto návrhu, aby byl vzat za základ dalšího projednávání.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji. Otevírám obecnou rozpravu. Chci se zeptat dvou kolegů, kteří se hlásí do podrobné rozpravy, zda mají své pozměňovací návrhy připraveny tak, aby byly pozměňovacími návrhy k usnesení výboru, neboť v tom případě bych nemusel nechat hlasovat.

Teď budu tedy muset nechat hlasovat o návrhu procedury, tedy vzít za základ usnesení výboru, sněmovní tisk 858/1. Odhlásil jsem vás a prosím, zaregistrujte se znovu svými identifikačními kartami. Rozhodneme o této proceduře.

 

Zahájil jsem hlasování s pořadovým číslem 73. Kdo je pro? Kdo je proti?

Z přítomných 87 pro návrh 83, proti 1. Návrh byl přijat.

 

Kdo se hlásí do obecné rozpravy? Žádnou přihlášku nevidím. Obecnou rozpravu končím.

Zahajuji rozpravu podrobnou a uděluji slovo nejprve panu poslanci Titzovi, poté panu poslanci Vladimíru Doležalovi.

 

Poslanec Miloš Titz: Vážený pane předsedající, členové vlády, milé kolegyně, vážení kolegové, dovoluji si předložit pozměňovací návrh ke sněmovnímu tisku 858. Tento pozměňovací návrh se vztahuje k části druhé sněmovního tisku 858, což je novela zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů. Tento pozměňovací návrh se vztahuje jak vůči textu vládního návrhu, tak vůči komplexnímu pozměňovacímu návrhu obsaženému v usnesení výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu číslo 249 ze dne 20. dubna 2005, což je tisk 858/1.

Jelikož tento pozměňovací návrh byl rozdán na lavice všem poslancům, nemá smysl číst všech 17 bodů, které jsou v tomto pozměňovacím návrhu obsaženy. Dovolím si ale upozornit, že v bodech 1, 2, 3, 6, 9, 10, 11, 15 a 16 se objevuje skupina nebo posloupnost následujících slov "organizační složkou nebo organizační jednotkou", kde slovo "nebo" je zapotřebí nahradit čárkou. Úprava je v bodech, o kterých jsem se zmínil.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane kolego. Uděluji slovo panu poslanci Vladimíru Doležalovi.

 

Poslanec Vladimír Doležal: Děkuji. Pane předsedající, dámy a pánové, vážená vládo, dovolte mi, abych se i já přihlásil k pozměňovacímu návrhu, který vám všem byl rozdán. Jedná se o pozměňovací návrh ke sněmovnímu tisku 858.

Na tomto místě se samozřejmě všem akademikům omlouvám. Tento návrh nemá nic společného s původním zákonem, ale jedná se o novelu zákona o dani silniční, ale je to jediný zákon, který otevírá ostatní zákony, a přiznám se, že jiná varianta byla pouze zákon o konglomerátech, ale tam už pozměňovacích návrhů bude tolik, že si myslím, že z toho vznikne jen panika.

Dovolte, abych vás seznámil s tím, co předkládám. Všichni jste dostali na stůl jak návrh, tak odůvodnění. Jedná se o to, že ke konci letošního roku končí zvýhodnění pro všechny dopravce, kteří užívají automobily, které splňují tzv. normu EURO 2, to znamená, že splňují emisní limity. Důvod, proč to končí ke konci letošního roku, byl dán tím, že od 1. 1. 2006 bude zavedeno mýtné, a tím pádem ztrácí toto zvýhodnění význam. Jak ale všichni víme, mýtné bylo odsunuto, ale Ministerstvo dopravy ani vláda už nezareagovaly na to, že končí tato výhoda a výjimka. Proto v mém pozměňovacím návrhu je snaha posunout termín ještě o jeden rok, to znamená do konce roku 2006.

Všechny vás žádám o podporu mého pozměňovacího návrhu.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP