Úterý 20. června 1995

Začátek schůze Poslanecké sněmovny

20. června 1995 ve 14.18 hodin

Přítomni:

Předseda PSP M. Uhde, Místopředseda PSP J. Vlach, místopředseda PSP J. Kasal, místopředseda PSP K. Ledvinka, místopředseda PSP P. Tollner a 189 poslanců.

Za vládu České republiky: Předseda vlády V. Klaus, místopředseda vlády J. Kalvoda, místopředseda vlády a ministr zemědělství J. Lux, místopředseda vlády a ministr financí I. Kočárník, ministr životního prostředí F. Benda, ministr průmyslu a obchodu V. Dlouhý, ministr hospodářství K. Dyba, ministr obrany V. Holáň, ministr I. Němec, ministr školství, mládeže a tělovýchovy I. Pilip, ministr zdravotnictví L. Rubáš, ministr vnitra J. Ruml, ministr kultury P. Tigrid, ministr práce a sociálních věcí J. Vodička, ministr zahraničních věcí J. Zieleniec.

Začátek schůze Poslanecké sněmovny

21. června 1995 v 9.20 hodin

Přítomni: Předseda PSP M. Uhde, místopředseda PSP J. Vlach, místopředseda PSP J. Kasal, místopředseda PSP K. Ledvinka, místopředseda PSP P. Tollner a 180 poslanců.

Za vládu České republiky: místopředseda vlády J. Kalvoda, místopředseda vlády a ministr financí l. Kočárník, ministr hospodářství K. Dyba, ministr školství, mládeže a tělovýchovy l. Pilip.

Začátek schůze Poslanecké sněmovny

22. června 1995 v 9.20 hodin

Přítomni: předseda PSP M. Uhde, místopředseda PSP J. Vlach, místopředseda PSP J. Kasal, místopředseda PSP K. Ledvinka, místopředseda PSP p. Tollner a 191 poslanců.

Za vládu České republiky: místopředseda vlády a ministr financí l. Kočárník, ministr pro hospodářskou soutěž S. Bělehrádek, ministr spravedlnosti J. Novák, ministr školství, mládeže a tělovýchovy l. Pilip, ministr zdravotnictví L. Rubáš, ministr vnitra J. Ruml, ministr práce a soc. věcí J. Vodička.

Začátek schůze Poslanecké sněmovny

23. června 1995 v 9.25 hodin

Přítomni: Předseda PSP M. Uhde, místopředseda PSP J. Vlach, místopředseda PSP J. Kasal, místopředseda PSP K. Ledvinka, místopředseda PSP P. Tollner a 172 poslanců.

Za vládu České republiky: místopředseda vlády J. Kalvoda, místopředseda vlády a ministr financí l. Kočárník, ministr pro hospodářskou soutěž S. Bělehrádek, ministr průmyslu a obchodu V. Dlouhý, ministr zdravotnictví L. Rubáš, ministr vnitra J. Ruml, ministr dopravy J. Stráský, ministr práce a soc. věcí J. Vodička.

Začátek schůze Poslanecké sněmovny

27. června 1995 v 10.10 hodin

Přítomni: Předseda PSP M. Uhde, místopředseda PSP J. Vlach, místopředseda PSP J. Kasal, místopředseda PSP K. Ledvinka, místopředseda PSP P. Tollner a 166 poslanců.

Za vládu České republiky: místopředseda vlády J. Kalvoda, místopředseda vlády a ministr zemědělství J. Lux, místopředseda vlády a ministr financí l. Kočárník, ministr životního prostředí F. Benda, ministr pro hospodářskou soutěž S. Bělehrádek, ministr průmyslu a obchodu V. Dlouhý, ministr hospodářství K. Dyba, ministr obrany V. Holáň, ministr l. Němec, ministr spravedlnosti J. Novák, ministr školství, mládeže a tělovýchovy l. Pilip, ministr zdravotnictví L. Rubáš, ministr vnitra J. Ruml, ministr pro správu národního majetku a jeho privatizaci J. Skalický, ministr dopravy J. Stráský, ministr kultury p. Tigrid, ministr práce a soc. věci J. Vodička.

Začátek schůze Poslanecké sněmovny

28. června 1995 v 9.22 hodin

Přítomni: předseda PSP M. Uhde, místopředseda PSP J. Vlach, místopředseda PSP J. Kasal, místopředseda PSP K. Ledvinka, místopředseda PSP p. Tollner a 175 poslanců.

Za vládu České republiky: místopředseda vlády a ministr zemědělství J. Lux, místopředseda vlády a ministr financí l. Kočárník, ministr obrany V. Holáň, ministr spravedlnosti J. Novák, ministr vnitra J. Ruml.

Začátek schůze Poslanecké sněmovny

29. - 30. června 1995 v 9.40 hodin

Přítomni: Předseda PSP M. Uhde, místopředseda PSP J. Vlach, místopředseda PSP J. Kasal, místopředseda PSP K. Ledvinka, místopředseda PSP P. Tollner a 163 poslanců.

Za vládu České republiky: předseda vlády V. Klaus, místopředseda vlády J. Kalvoda, místopředseda vlády a ministr financí l. Kočárník, ministr pro hospodářskou soutěž S. Bělehrádek, ministr spravedlnosti J. Novák, ministr zdravotnictví L. Rubáš, ministr vnitra J. Ruml, ministr dopravy J. Stráský, ministr práce a soc. věcí J. Vodička.

1. den schůze (20. června 1995)

Přítomni: Předseda PSP M. Uhde, místopředseda PSP J. Vlach, místopředseda PSP J. Kasal, místopředseda PSP K. Ledvinka, místopředseda PSP P. Tollner a 189 poslanců.

Za vládu České republiky: předseda vlády V. Klaus, místopředseda vlády J. Kalvoda, místopředseda vlády a ministr zemědělství J. Lux, místopředseda vlády a ministr financí l. Kočárník, ministr životního prostředí F. Benda, ministr průmyslu a obchodu V. Dlouhý, ministr hospodářství K. Dyba, ministr obrany V. Holáň. ministr l. Němec, ministr školství, mládeže a tělovýchovy l. Pilip, ministr zdravotnictví L. Rubáš, ministr vnitra J. Ruml, ministr kultury P. Tigrid, ministr práce a sociálních věci J. Vodička, ministr zahraničních věcí J. Zieleniec.

(Schůze zahájena ve 14.18 hodin.)

Předseda PSP Milan Uhde: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, milí hosté, zahajuji 32. schůzi poslanecké sněmovny a všechny vás na ní srdečně vítám. Podle prezenční listiny bylo před 14 minutami přítomno 83 poslanců. V tuto chvíli je zaregistrováno 118 členek a členů Poslanecké sněmovny. Prosím, aby se přihlásili svými identifikačními kartami jako přítomní ti, kdo tak dosud neučinili. Pan poslanec Robert Dostál má náhradní kartu č. 3. Další držitelé náhradních karet ať se přihlásí. V tuto chvíli je zaregistrováno 135 poslankyň a poslanců. Potvrzuji, že jsme schopni se usnášet.

Návrh pořadu, jak jej připravil organizační výbor, jste všichni obdrželi na pozvánce. Upozorňuji, že body, které jsou v návrhu pořadu zařazeny pod čísly 6 a 9 (jedná se o platební smlouvu mezi Českou republikou a Slovenskou republikou a o smlouvu s Austrálií), lze na této schůzi projednat jen za předpokladu, že budou schváleny návrhy na výjimečné zkrácení šedesátidenní lhůty.

Pan poslanec Mach má náhradní kartu č. 5.

Na rozdíl od 7. a 8. bodu (to jsou dvě dohody o podpoře a ochraně investic) je zkrácení šedesátidenní lhůty navrženo proto, abychom oba body mohli projednat už dnes. V případě, že návrhy na zkrácení lhůty nebudou schváleny, můžeme dohody projednat nejdříve v úterý 27. června. Návrh na výjimečné zkrácení zákonné šedesátidenní lhůty je předložen také k návrhu zákona o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci, představitelů některých státních orgánů a soudců, předloženému panem poslancem Mandelíkem a dalšími. Vládu jsme o stanovisko k tomuto návrhu požádali 9. června t. r. Vzhledem k třicetidenní lhůtě, kterou vláda k zaujetí stanoviska má na základě Ústavy, neměli bychom o návrhu na zkrácení šedesátidenní lhůty jednat dříve, než obdržíme stanovisko vlády.

Z toho důvodu předkládám návrh, aby bod č. 32 pozvánky, tj. návrh poslance Richarda Mandelíka a dalších na vydání zákona o platu, uvedený v tisku 1820, byl z pořadu schůze vyřazen. Pokud v jejím průběhu bude stanovisko vlády doručeno a budeme mít vůli zkrátit zákonnou šedesátidenní lhůtu, můžeme tento návrh zákona znovu zařadit na pořad schůze.

Vzhledem k tomu, že výbory dosud neprojednaly některé návrhy zákonů a nejsou a ani v nejbližší době nebudou zpracovány společné zprávy výborů, navrhuji vyřadit z pořadu tyto body: bod č. 15, návrh posl. Jegly a dalších, novela zákona o spotřebních daních, bod č. 23, vládní návrh novely zákona o obcích, bod č. 28, vládní návrh lesního zákona a bod č. 31, vládní návrh novely živnostenského zákona. Dále navrhuji vyřadit body 40 a 41 návrhu pořadu. Jedná se o návrh na volbu člena Nejvyššího kontrolního úřadu a o výroční zprávu o činnosti a hospodaření České tiskové kanceláře. Bod č. 17, tj. novelu rozpočtových pravidel podle návrhu poslance Oty Fejfara, navrhuji přeřadit na poslední místo pořadu, aby výbory, kterým byl zákon přikázán, především rozpočtový, hospodářský a výbor pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí, dostaly ještě příležitost se tímto návrhem zabývat.

Dále vás chci informovat, že ministr hospodářství Karel Dyba se písemně omluvil na naše jednání od 22. června, neboť odlétá pracovně do Bruselu. Pan ministr současně požádal, aby vládní návrh zákona o ochranných známkách, bod č. 12 původního návrhu pořadu, byl projednán už dnešního dne.

Doporučuji této žádosti vyhovět. Navrhuji proto, aby byl tento bod přeřazen na 6. místo za dosavadní bod 5.

Pan ministr Pilip ze služebních důvodů požádal, aby návrhy zákonů, které má odůvodnit, byly zařazeny na první nebo druhý den našeho jednání. Také této žádosti doporučuji vyhovět. Navrhuji proto, aby body 29 a 30, týkající se školství, byly zařazeny na 7. a 8. místo, tzn. za návrh zákona o ochranných známkách.

O všech těchto svých návrzích dám samozřejmě hlasovat jako o pozměňovacích návrzích týkajících se bodů pořadu 32. schůze. Pan poslanec Honajzer má náhradní kartu č. 8.

Nyní dávám příležitost vám, paní poslankyně a páni poslanci, abyste se vyjádřili k návrhu pořadu. Pokud budete mít návrh na rozšíření pořadu, prosím, abyste názvy nových bodů podávali v písemné podobě. Zatím se do rozpravy písemně přihlásil jako první pan poslanec Stanislav Gross. Proti zvyklostem odevzdal svou přihlášku už před týdnem, a je tedy první na řadě. Jako další budou mluvit v rozpravě o návrhu pořadu pánové a dámy Zdeněk Vorlíček, Jaroslav Ortman, Jaroslav Štrait, Dalibor Matulka, pan poslanec Syka, pan poslanec Bílý, pan poslanec Severa a pan poslanec Řezníček. Jako další se hlásí pan poslanec Výborný, paní poslankyně Pavlíková, pan poslanec Payne a předtím ještě pan poslanec Body. V tomto pořadí vás budu vyzývat k tomu, abyste se dostavili k řečništi. Jako první tedy pan poslanec Gross. Ostatní prosím o uklidnění.

Poslanec Stanislav Gross: Vážený pane předsedo, vážení členové vlády, dámy a pánové, předkládám návrh jménem poslaneckého klubu České strany sociálně demokratické na to, aby body 21 a 22 byly vypuštěny z programu 32. schůze Poslanecké sněmovny z jednoho zásadního důvodu. Domníváme se, že tento zákon a novelizace zákonů s tím souvisejících je závazný akt, který by měl být proveden po získání většího konsensu, než k tomu zatím při projednávání těchto zákonů došlo. Tento návrh předkládáme a věříme, že se k němu minimálně někteří kolegové připojí.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Grossovi. Pana poslance Vorlíčka jsem zahrnul omylem do řady těch, kdo se chystají vystoupit v rozpravě k tomuto bodu. Slovo tedy má pan poslanec Jaroslav Ortman, připraví se pan poslanec Jaroslav Štrait.

Poslanec Jaroslav Ortman: Vážený pane předsedo, vážení kolegové, ve shodě s tím, co jsem řekl na politickém grémiu, jménem Levého bloku doporučujeme, aby body 21 a 22, jak zde navrhl pan poslanec Gross, byly staženy z pořadu jednání, protože si myslíme, že tento návrh zákona je naprosto nezralý k projednání.

Druhá věc, kterou bych měl, pane předsedo, je návrh na zařazení nového bodu 11, a to s ohledem na následující: považujeme za nezbytné, aby Poslanecká sněmovna reagovala na napětí, které vzniklo v některých profesních skupinách rozpočtové sféry státního sektoru. Pokračování tohoto vývoje by mělo své dopady na vývoj české ekonomiky. Podle našeho názoru jde o výsledek neschopnosti členů vlády komunikovat s představiteli odborových svazů.

Navrhuji tedy jménem Levého bloku zařazení nového bodu našeho programu s názvem "Informace předsedy vlády České republiky o příčinách a způsobu řešení situace vzniklé v resortech dopravy, zdravotnictví a školství". Tedy bod 11.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji za to, pane poslanče, že mi odevzdáte písemné znění svého návrhu. Zvu k řečništi pana poslance Jaroslava Štraita. Připraví se pan poslanec Dalibor Matulka. Pan poslanec Procházka má náhradní kartu číslo 7.

Poslanec Jaroslav Štrait: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, navrhuji také neprojednávat bod 21 pořadu schůze vládního návrhu zákona o důchodovém pojištění a s tím přirozeně navazující bod 22. Návrh je podle názoru našeho klubu projednáván předčasně. Nebere se například v úvahu, že důchodové připojištění z února loňského roku zdaleka výsledky ještě nepřínáší. Málo také návrh bere v úvahu, že naši senioři se dožívají v průměru nižšího věku. Také se otálí již tři roky se zřízením zvlášních účtů, kde by se případné kapitalizované prostředky příznivě projevily v hospodaření důchodových fondů po roce 2000. Děkuji vám.

Předseda PSP Milan Uhde: Slovo má pan poslanec Dalibor Matulka.

Poslanec Dalibor Matulka: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, dovoluji si navrhnout vypustit z pořadu dnešní schůze body číslo 3, 4 a 5 a místo nich navrhuji zařadit nový bod číslo 3, ve kterém by Poslanecká sněmovna přijala toto usnesení:

Poslanecká sněmovna Parlamentu žádá vládu České republiky, aby do konce října 1995 předložila návrh jediného ústavního zákona o vytvoření vyšších územně samosprávných celků v jejich orgánech a působnosti.

Dovolím si stručně zdůvodnit tento návrh. Klub poslanců KSČM má za to, že vytvářet vyšší územně samosprávné celky, ať již s jakýmkoli názvem a v jakémkoli počtu a současně nevyjasnit přesně a s dostatečnou právní silou jejich působnost, je nelogické. Současné dva vládní návrhy nejsou podle našeho názoru způsobilé ke schválení a pokud jde o vyjasnění působnosti předpokládaných zemí či krajů, znamenají určitou nevyjasněnou biancosměnku. Kromě toho považujeme za potřebné ještě přehodnotit otázku symetrie či asymetrie státní správy a samosprávy především na okresní úrovni, kde vláda sice počítá se zachováním okresních úřadů jako důležitých orgánů státní správy, ale zcela opomíjí potřebu uspokojivě vyřešit samosprávný prvek na této úrovni. Písemný text mého návrhu vám předám.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Matulkovi i za předložení písemné podoby návrhu, který předkládá. Zvu k řečništi pana poslance Martina Syku, připraví se pan poslanec Jiří Bílý.

Vážené kolegyně, vážení kolegové, z tohoto místa sotva stačím zachytit to, co říká řečník u řečniště. Prosím, ztište se, nebylo by možno za těchto okolností pokračovat v programu.

Poslanec Martin Syka: Vážený pane předsedo, vážená vládo, dámy a pánové. Na rozdíl od mých předřečníků z levé strany sálu nebudu požadovat vypuštění bodu 21, o kterém si myslím, že je zralý na projednání, ale budu požadovat vypuštění bodu 36 - Návrh odvolání členů správní rady VZP České republiky - a bod 37 - Návrh na odvolání člena dozorčí rady VZP ČR. V zákoně číslo 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně není podklad pro odvolání členů správní rady a dozorčí rady v průběhu jejich kandidátního období a přijatou novelou číslo 60/1995 Sb., zaniklo podle § 18 odst. 1 členství v orgánu pojišťovny automaticky ze zákona v okamžiku, kdy u příslušného člena došlo k neslučitelnosti jeho členství v orgánu pojišťovny s jeho zaměstnaneckým nebo obdobným vztahem k subjektu, se kterým uzavřela Všeobecná zdravotní pojišťovna smlouvu o úhradě zdravotní péče, a není proto právní důvod, aby poslanecká sněmovna odvolávala členy orgánů pojišťovny pro neslučitelnost.

Dále doporučuje body 38 a 39 sloučit a pod novým názvem Návrh na volby členů zástupců pojištěnců do dozorčí rady Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR a do správní rady ústřední pojišťovny Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR zařadit jako bod 36 pořadu schůze, a to vzhledem ke stejnému způsobu volby mohou tedy volby do správní rady a dozorčí rady probíhat současně.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Sykovi. I jemu budu vděčný za dodání písemné podoby nového znění bodu 36.

Pokud jsem tak již neučinil, oznamuji, že pan poslanec Radim Špaček má náhradní kartu číslo 10. Slovo má pan poslanec Jiří Bílý, připraví se pan poslanec Pavel Severa.

Poslanec Jiří Bílý: Vážený pan předsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci. Podporuji návrh, který zde přednesl poslanec Matulka, aby byl vypuštěn bod 3, 4 a 5. Rád bych také slyšel, pokud bude tento bod vypuštěn, stanovisko vlády, zda se ještě jedná o vládní návrh ústavního zákona, protože si myslím, že vyjádření vlády v tomto směru je důležité. Pokud by tento návrh neprošel, navrhuji další variantu, aby projednávání ústavních zákonů pod bodem číslo 4 a 5 bylo přesunuto na čtvrtek 22. června ve 13 hodin, stejně tak i bod 3 - Návrh usnesení poslanecké sněmovny k problematice reformy veřejné správy. Děkuji za pozornost.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Bílému. Slovo má pan poslanec Pavel Severa, připraví se pan poslanec Řezníček.

Poslanec Pavel Severa: Dámy a pánové, dovolil bych si vás upozornit na něco, co se týká nás všech. Hned na začátku jsem si všiml, že zde dochází opět k šíření toxické látky v místě, kde se všichni pohybujeme. Myslím si, že je vhodné počasí, které umožňuje kouřit v jiných místech než tam, kde se všichni pohybujeme. Dovolil bych si tedy poprosit a požádat pana předsedu, zda by v souvislosti s tím, že tu budeme trávit celý týden, nezajistil s panem kancléřem to, abychom se navzájem mohli tolerovat a abychom tu vydrželi.

Závěrem chci všem vyznavačům záludného toxického kouře poděkovat za všechny slabé astmatické povahy za pochopení a vstřícnost a dodat, že vás máme rádi, ale nenuťte nás dýchat vzduch, který nám nedělá dobře. (Potlesk)

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Severovi. Samozřejmě vyvodím důsledky, všechny možné důsledky z jeho požadavku. Zatím bych se přidal k jeho apelu, k apelu na kuřáky, aby postupovali co nejohleduplněji.

Slovo má pan poslanec Řezníček, připraví se pan poslanec Body.

Poslanec Miroslav Řezníček: Vážený pane předsedo, dámy a pánové. Navrhuji doplnit pořad jednání o bod pořadu Doprovodné usnesení k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, zákon č. 141/19961 Sb., o trestním řízení, trestní řád, zákon ČNR č. 283/1991 Sb., o policii České republiky a zákon o vyšších soudních úřednících, sněmovní tisky 16751803.

Petiční výbor v Ostrově nad Ohří požádal mě a poslance Josefa Wagnera o předání petice nazvané Výzva Ostrov 1995 adresátům, tzn. Poslanecké sněmovně Parlamentu a vládě České republiky. Jedná se o případ podezřelý Kahánek a zavražděný chlapec Tomáš Belica. Činíme tak předáním petice do rukou předsedy sněmovny.

Chtěl bych k ostrovské petici říci: Česká strana sociálně demokratická je zásadně proti trestu smrti, ani já jako občan nesouhlasím s možností, aby jeden člověk vzal život druhému. V tomto podle mne není problém. Trest smrti, který je vykonán na jiném člověku, nikdy nemůže být v lidském zájmu a jeho použití proti jinému člověku je nepřípustné. Nicméně ten, kdo je schopen, ať již z afektu, zavraždit, zvláště malé dítě, již ale snad ani člověkem není, a proto se na něho nemůže vztahovat ani Listina základních lidských práv a svobod. Je ovšem záležitostí státu, aby vytvořil takový právní rámec, ve kterém by se mohly v tomto smyslu pohybovat nezávislé soudy bez zbytečného blábolení o justičních omylech, prý justičních vraždách a jiných přpadech selhání soudu. Když toto stát pro svého občana a zároveň poplatníka, který si ho vydržuje, nezajistí, pak občan takový stát nepotřebuje a není důvod, aby ho svými daněmi vydržoval.

Dámy a pánové, na závěr mi dovolte ještě poznámku. V minulých dnech se nechala vláda slyšet, že je nutno zpřísnit postihy za rasově motivované trestné činy, snad pod dojmem rasově podmíněné vraždy Roma, otce normální spořádané rodiny. Já se tedy zřetelně ptám: Je rasově motivovaná vražda Roma horší, než vražda malého Tomáše Belici z Ostrova nad Ohří?

Tento bod bych a nvrhoval zařadit bezprostředně za bod č. 44. Děkuji.

Předseda PSP Milan Uhde: Prosím pana poslance Řezníčka, aby mi předal písemné znění tohoto bodu. Pořadí jsem zaznamenal a před vámi všemi potvrzuji a prohlašuji, že jsem zároveň převzal balík obsahující petici. Předal mi jej poslanec Jozef Wagner v této chvíli.

K řečništi zvu pana poslance Ladislava Bodyho, připraví se pan poslanec Miloslav Výborný.

Poslanec Ladislav Body: Vážený pane předsedo, kolegyně a kolegové, navrhuji program našeho jednání rozšířit o jeden bod, a to přeřazení poslance, tedy mne, z výboru petičního, pro lidská práva a národnosti do jiného výboru. Navrhuji tento bod zařadit za stávající bod 33.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Ladislavu Bodymu. Zaznamenal jsem jeho námět. K řečništi zvu poslance Miloslava Výborného, připraví se poslankyně Jiřina Pavlíková.

Poslanec Miloslav Výborný: Pane předsedo, dámy a pánové, v návrhu pořadu 32. schůze Poslanecké sněmovny je zařazen také vládní návrh zákona o důchodovém pojištění, podle sněmovního tisku 1574 se společnou zprávou, sněmovní tisk 1801 a vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňují některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o důchodovém pojištění, sněmovní tisky 16741802.

Z pověření poslaneckého klubu KDU-ČSL chci sdělit sněmovně, že předložený návrh zákona o důchodovém pojištění a zákon související nepochybně mají své dobré momenty. To se konec konců ukázalo i při projednávání zásad zákona o důchodovém pojištění, byť ke škodě věci v předloženém paragrafovaném znění některé části tohoto zákona neodpovídají stanoviskům výborů sněmovny k zásadám zákona.

Náš klub se domnívá, že u tohoto zákona by měla být nalezena shoda, a to shoda širší než pouze těsná. Nejde zde pouze o otázku, zda fondové hospodaření ano či ne, ale jde tu také o tuto otázku. Nejde pouze o otázku, zda zvýšit věkovou hranici odchodu do důchodu dnes nebo později, ale jde také o tuto otázku. Nejde jen o otázku, zda podíl důchodů ve vztahu k příjmu je stanoven správně, ale nepochybně jde také o tuto otázku.

Otázek, které zatím nemají své odpovědi, je celá řada, a proto za poslanecký klub KDU-ČSL navrhuji body 21 a 22 z pořadu schůze vyřadit.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Výbornému. Slovo má paní poslankyně Jiřina Pavlíková, připraví se pan poslanec Jiří Payne. Je poslední písemně přihlášený do rozpravy.

Poslankyně Jiřina Pavlíková: Vážený pane předsedo, kolegyně a kolegové, obracím se na vás s žádostí o stažení bodu 19 z dnešního pořadu schůze. Jedná se o návrh zákona, kterým se měl měnit a doplňovat zákon o rozhlasových a televizních poplatcích. Společně s kolegou Kozlem jsme předložili návrh, který ani po dvojím posunutí nezískal takovou podporu, aby byl přijat sněmovnou. Jsme po prosté matematické operaci přesvědčeni o tom, že bude vhodnější požádat o stažení tohoto bodu z programu schůze.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji paní poslankyni Pavlíkové. Zvu k řečništi pana poslance Jiřího Payna. Pokud se nikdo další nepřihlásí, uzavřu rozpravu o programu. Prosím, pane poslanče.

Poslanec Jiří Payne: Vážený pane předsedo, vážená vládo, vážené kolegyně a kolegové, dovolte mi, abych navrhl u bodu 6 textu, který nám byl rozeslán, aby tento bod byl projednáván jako první bod našeho středečního jednání z důvodu, že je potřeba, aby byl ještě projednán výborem. Jedná se o platební smlouvu mezi Českou republikou a Slovenskou republikou. Jedná se o vládní návrh na vypovězení této smlouvy. Děkuji.

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP