Úterý 20. června 1995

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Paynovi, a protože nemám další písemnou přihlášku a nevidím nikoho, kdo by se hlásil z místa, uzavírám rozpravu o pořadu 32. schůze.

Budu předkládat jeden pozměňovací návrh za druhým v pořadí, v jakém byly podány.

První návrhy jsem přednesl sám. Nejdříve jsem navrhl vyřadit z pořadu schůze bod č. 32. Je to návrh poslanců Richarda Mandelíka a dalších, návrh zákona o platech poslanců a dalších činitelů. Je jasné, o čem budeme hlasovat. Jde o 1. hlasování na této schůzi.

Kdo podporujete předložený návrh, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo se zdržel hlasování? První hlasování skončilo.

Ze 184 přítomných bylo 137 pro, 1 proti, 36 se zdrželo, 10 nehlasovalo. Návrh byl přijat.

Jako druhý návrh jsem předložil vyřazení dosavadního bodu 15 z pořadu 32. schůze. Jde o návrh poslanců Jana Jegly a dalších na novelu zákona o spotřebních daních. 2. hlasování na této schůzi.

Kdo podporujete předložený návrh, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo se zdržel hlasování? Druhé hlasování skončilo.

Ze 186 přítomných bylo 176 pro, nikdo proti, 8 se zdrželo, 2 nehlasovali. I tento návrh byl přijat.

Třetí návrh zní vyřadit dosavadní bod 23. Jde o vládní návrh novely zákona o obcích. 3. hlasování na této schůzi.

Kdo podporujete tento návrh, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo se zdržel hlasování? Třetí hlasování skončilo.

Ze 186 přítomných bylo 163 pro, nikdo proti, 21 se zdrželo, 2 nehlasovali. Návrh byl přijat.

Čtvrtý návrh se týkal vyřazení bodu č. 28. Jde o vládní návrh lesního zákona. 4. hlasování na této schůzi.

Kdo podporujete předložený návrh, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo se zdržel hlasování? Čtvrté hlasování skončilo.

Pro se vyslovilo 140, proti 14, zdrželo se 29, 4 nehlasovali. Při 187 přítomných je zřetelné, že tento návrh byl přijat.

Pátý návrh zní vyřadit bod 31. Je to vládní návrh novely živnostenského zákona. 5. hlasování na této schůzi.

Kdo podporujete tento návrh, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo se zdržel hlasování? Páté hlasování skončilo.

188 přítomných, z toho 169 pro. 4 proti, 10 se zdrželo, 5 nehlasovalo. I tento návrh byl přijat.

Další návrh se týká vyřazení dosavadního bodu 40. Návrh na volbu člena Nejvyššího kontrolního úřadu. 6. hlasování rozhodne o osudu tohoto návrhu.

Kdo jej podporujete, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo se zdržel hlasování? Šesté hlasování skončilo.

Pro 145, 7 proti, 35 se zdrželo, 1 nehlasoval. Návrh byl přijat.

Dále jsem navrhl vyřadit dosavadní bod 41. Je to výroční zpráva o činnosti a hospodaření České tiskové kanceláře.

7. hlasování na této schůzi.

Kdo podporujete tento návrh, prosím, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo se zdržel hlasování? 7. hlasování skončilo.

Pro se vyslovilo 165 poslankyň a poslanců, nikdo proti, 20 se zdrželo, 3 nehlasovali. Návrh byl přijat.

8. návrh zněl - přeřadit dosavadní bod 17 na poslední místo pořadu. Jde o návrh poslance Oty Fejfara (novela rozpočtových pravidel).

8. hlasování na této schůzi.

Kdo podporujete tento návrh, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo se zdržel hlasování? Hlasování č. 8 skončilo.

Ze 188 přítomných 122 pro, 15 proti, 48 se zdrželo, 3 nehlasovali. I tento návrh byl přijat.

Předposlední můj návrh se týkal vládního návrhu zákona o ochranných známkách, dosavadní bod č. 12. Navrhl jsem, aby byl přeřazen na 6. místo, za dosavadní bod č. 5.

9. hlasování na této schůzi.

Kdo podporujete tento návrh, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo se zdržel hlasování? 9. hlasování skončilo.

Pro 174, 3 proti, 7 se zdrželo, 4 nehlasovali. I tento návrh byl přijat.

Poslední návrh se týkal přeřazení bodů č. 29 a 30 na 7. a 8. místo pořadu. Jde o školský zákon a zákon o státní správě a samosprávě ve školství.

10. hlasování na této schůzi.

Kdo podporujete předložený návrh, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo se zdržel hlasování? Hlasování skončilo.

Ze 188 přítomných 151 pro, 3 proti, 30 se zdrželo, 4 nehlasovali. I tento návrh byl přijat.

Dále navrhl pan poslanec Gross, a ve shodě s ním další poslanci pánové Ortman, Štrait, Výborný (doufám, že jsem nikoho nevynechal) vyřadit z pořadu dnešní schůze bod 21 a bod 22 (zákony týkající se důchodového zabezpečení).

Budeme o tom hlasovat v 11. hlasování na této schůzi.

Kdo podporujete tento návrh, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo se zdržel hlasování? 11. hlasování skončilo.

Ze 186 přítomných bylo 90 pro, 70 proti, 25 se zdrželo, 1 nehlasoval. Návrh nebyl přijat.

Dále navrhl pan poslanec Ortman, aby byl zařazen nový bod 11. (Prosím, dámy a pánové, o klid.) Pan poslanec Ortman navrhl zařazení nového bodu pod názvem "Informace předsedy vlády České republiky o příčinách a způsobu řešení situace vzniklé v resortech dopravy, zdravotnictví a školství".

12. hlasování na této schůzi.

Kdo podporujete předložený návrh, dejte to najevo stiskem tlačítka a zvednutím ruky. Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo se zdržel hlasování? 12. hlasování skončilo.

Ze 186 přítomných 73 pro, 71 proti, 32 se zdrželo, 10 nehlasovalo. Návrh nebyl přijat.

Dále navrhl pan poslanec Dalibor Matulka, aby byl z pořadu 32. schůze vyřazen bod 3., 4. a 5. Rozhodneme o tom ve 13. hlasování.

13. hlasování na této schůzi.

Kdo podporujete návrh poslance Matulky, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo se zdržel hlasování? Hlasování skončilo.

Ze 187 přítomných 42 pro, 98 proti, 44 se zdrželo, 3 nehlasovali. Návrh nebyl přijat.

Dále navrhl pan poslanec Matulka, aby byl zařazen nový bod 3, ve kterém by Poslanecká sněmovna přijala usnesení tohoto znění: "Poslanecká sněmovna Parlamentu žádá vládu České republiky, aby do konce října 1995 předložila návrh jediného ústavního zákona o vytvoření vyšších územních samosprávních celků, jejich orgánech a působnosti."

14. hlasování rozhodne o dalším pozměňovacím návrhu poslance Matulky.

Kdo jej podporujete, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo se zdržel hlasování? 14. hlasování skončilo.

Ze 185 přítomných 29 pro, 106 proti, 37 se zdrželo, 13 nehlasovalo. Návrh nebyl přijat.

Dále navrhl pan poslanec Syka, aby byly z pořadu 32. schůze vyřazeny dosavadní body č. 36 a č. 37. Ptám se pana poslance, zda nemá námitky proti tomu, aby se o obou bodech hlasovalo zároveň. Představím tedy celek tohoto návrhu.

Vyřadit body 36 a 37 a bod 38 a 39 sloučit do nového bodu č. 36 pod názvem "Návrh na volby členů zástupců pojištěnců do Dozorčí rady Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky a do Správní rady Ústřední pojišťovny Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky".

Budeme v 15. hlasování hlasovat o tomto návrhu pana poslance Syky.

Kdo jej podporujete, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo se zdržel hlasování? Hlasování skončilo.

Ze 188 přítomných 155 pro, 13 proti, 17 se zdrželo, 3 nehlasovali. Návrh byl přijat.

Pan poslanec Bílý navrhl vyřadit body 3, 4 a 5. O tomto návrhu se již hlasovalo. Beru tedy za základ alternativní návrh pana poslance Bílého, aby byly body 4. a 5., stejně jako bod 3. přesunuty na projednání ve čtvrtek 22. 6.

Budeme v 16. hlasování hlasovat o tomto návrhu pana poslance Bílého.

Kdo jej podporujete, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo se zdržel hlasování? 16. hlasování skončilo.

Ze 186 přítomných 25 pro, 88 proti, 67 se zdrželo, 6 nehlasovalo. Návrh nebyl přijat.

V 17. hlasování rozhodneme o návrhu pana poslance Řezníčka, aby za dosavadní bod 44. byl zařazen nový bod pod názvem "Doprovodné usnesení k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 140/1960 Sb., trestní zákon, zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním - trestní řád, zákon ČNR č. 273/1991 Sb., o policii ČR a zákon o vyšších soudních úřednících - sněmovní tisky 16751803".

Návrh poslance Řezníčka bude předmětem 17. hlasování. Zahájil jsem je a prosím, abyste stiskli tlačítko a zvedli ruku, pokud se s tímto návrhem ztotožňujete.

Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

17. hlasování skončilo. Ze 181 přítomných bylo 33 pro, 68 proti, 73 se hlasování zdrželo a 7 nehlasovalo. Návrh nebyl přijat.

18. hlasování rozhodne o návrhu pana poslance Ladislava Bodyho, aby byl zařazen nový bod 34 pod názvem "Odvolání poslance z výboru a jeho volba do jiného výboru".

Pan poslanec Body předložil tento návrh a v 18. hlasování se o něm rozhodne.

Kdo podporujete tento návrh, stiskněte prosím tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

18. hlasování skončilo, 60 pro, 23 proti, 90 se hlasování zdrželo, 11 nehlasovalo ze 184 přítomných. Návrh nebyl přijat.

Pan poslanec Výborný navrhl vyřadit z programu body 21 a 22. O tomto návrhu se již hlasovalo.

Dám tedy v 19. hlasování rozhodnout o návrhu paní poslankyně Pavlíkové, aby byl z pořadu 32. schůze stažen dosavadní bod číslo 19.

19. hlasování na této schůzi. Kdo podporujete návrh paní poslankyně Pavlíkové, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku.

Paní poslankyně Pavlíková má zřejmě upřesnění svého návrhu.

Poslankyně Jiřina Pavlíková: Můj návrh směřoval k tomu, aby návrh zákona byl zcela stažen z jednání Poslanecké sněmovny, tedy nikoliv jen z dnešní schůze, ale celkově. Znamená to tedy, že se jedná o zpětvzetí návrhu.

Předseda PSP Milan Uhde: Mám zde tento návrh paní poslankyně Pavlíkové písemně - omlouvám se.

Budeme hlasovat ve 20. hlasování o tom, aby byl vzat zpět dosavadní bod 19, návrh paní poslankyně Pavlíkové.

Hlásí se pan poslanec Mašek s technickou poznámkou.

Poslanec Ivan Mašek: Pane předsedo, domnívám se, že v rámci toho, že projednáváme program této schůze, můžeme pouze vyřadit tento bod z programu, případně můžeme zařadit nový bod ke vzetí tohoto návrhu do programu, ale nemůžeme to takto odhlasovat najednou v průběhu procedury.

Předseda PSP Milan Uhde: Ano, pan poslanec Ivan Mašek má pravdu - můžeme především odhlasovat ve 21. hlasování vyřazení dosavadního 19. bodu z pořadu, pak můžeme - přeje-li si paní poslankyně Pavlíková - hlasovat o návrhu na zařazení nového bodu, který by zněl "Vzetí zpět návrhu Poslankyně Pavlíkové atd.". V případě, že bude tento bod zařazen, hlasovali bychom o jeho obsahu. Čeká nás tedy trojí hlasování.

Ve 21. hlasování rozhodneme o tom, aby byl dosavadní bod 19., návrh paní poslankyně Pavlíkové, vyřazen z pořadu 32. schůze.

Kdo podporujete tento návrh, stiskněte prosím tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo se zdržel hlasování?

Hlasování skončilo - 150 pro, 5 proti, 22 se zdrželo, 12 nehlasovalo. Návrh byl přijat.

Pan místopředseda vlády a poslanec Jan Kalvoda má náhradní kartu číslo 11.

Protože paní poslankyně Pavlíková písemně navrhla zařazení nového bodu, předkládám vám tedy návrh, abychom zařadili nový bod pořadu, a to pokud možno jako bod první, pod názvem "Vzetí zpět návrhu paní poslankyně Pavlíkové".

Jde o 22. hlasování. Kdo podporuje zařazení tohoto nového bodu, stiskněte prosím tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Hlasování č. 22 skončilo. Ze 189 přítomných bylo 144 pro, 6 proti, 29 se zdrželo hlasování, 10 nehlasovalo.

Návrh byl přijat. Bod byl zařazen.

Přistoupíme k němu až po schválení pořadu, k němuž nám chybí jednak vyjádřit se k návrhu pana poslance Jiřího Payna, aby bod 6 byl projednáván ve středu 21. června ráno, a dále se vyjádřit celkově k návrhu pořadu.

Ve 23. hlasování posoudíme tedy návrh pana poslance Payna, aby byl bod 6. projednáván zítra ráno jako první.

Kdo podporujete tento návrh, stiskněte prosím tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Hlasování číslo 23 skončilo. Ze 189 přítomných hlasovalo 162 pro, nikdo proti, 19 se zdrželo hlasování a 8 nehlasovalo. Návrh byl přijat.

Protože jsme vyčerpali všechny předložené pozměňovací návrhy, dávám nyní hlasovat o celém návrhu pořadu 32. schůze Poslanecké sněmovny, jak byl písemně předložen a upraven přijatými pozměňovacími návrhy.

Jde o 24. hlasování na této schůzi. Kdo podporujete tento návrh, stiskněte prosím tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Hlasování č. 24 skončilo. 121 členek a členů Poslanecké sněmovny hlasovalo pro, 16 proti, 46 se hlasování zdrželo a 5 nehlasovalo.

Návrh byl přijat. Schválili jsme pořad 32. schůze.

Přikročíme k němu neprodleně, ale dám ještě příležitost paní poslankyni Röschové.

Poslankyně Anna Röschová: Pane předsedo, je to faktická poznámka - mohla bych snad poprosit za celou sněmovnu, abychom dostali nový program se změnami, které jsme odhlasovali.

Předseda PSP Milan Uhde: Jsem přesvědčen, že se to rozumí samosebou. Bylo provedeno zhruba 14 změn v tomto pořadu, a když je více změn než 5, vyhotovuje se automaticky nový text. Dostanete ho tedy na lavice, jakmile ho Kancelář připraví.

Přistupujeme k bodu prvnímu.

l.

Návrh na vzetí zpět návrhu poslanců Františka Kozla

a Jiřiny Pavlíkové na vydání zákona, kterým se mění

a doplňuje zákon č. 252/1994 Sb. o rozhlasových

a televizních poplatcích, podle sněmovních tisků

1589 a 1761

Návrh usnesení tedy zní, aby sněmovna souhlasila, aby byl tento návrh vzat zpět.

Otevírám k tomuto návrhu usnesení rozpravu. Kdo se do ní hlásí? Nehlásí se nikdo, proto rozpravu uzavírám. Dám o tomto návrhu usnesení hlasovat. Má někdo technickou poznámku o překážkách, které brání v hlasování? Není tomu tak. Budeme tedy ve 25. hlasování posuzovat návrh paní poslankyně Pavlíkové.

Kdo podporujete usnesení, které bylo přečteno, stiskněte prosím tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo se zdržel hlasování? 25. hlasování skončilo.

Ze 186 přítomných bylo 110 pro, 2 proti, 43 se zdrželo, 31 nehlasovalo. Návrh byl přijat.

Přistoupím k projednání druhého bodu pořadu. Prosím ale, dámy a pánové, o trochu pochopení a klidu. Utište se, prosím.

II.

Návrh organizačního výboru Poslanecké sněmovny

na výjimečné upuštění od projednávání zásad zákonů

K tomuto bodu jsme obdrželi celkem 5 sněmovních tisků, a to pod čísly 1787, 1788, 1823 až 1825. Má někdo nějaký dotaz nebo připomínku k těmto předloženým návrhům? Pokud tomu tak není, přistoupíme k hlasování. Budeme nejprve hlasovat o návrhu na upuštění od projednávání zásad zákona uvedeném ve sněmovním tisku 1787. Týká se novely zákona o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů vlastnictví státu. Ještě před tím vám však oznamuji, že jsem vás právě odhlásil. Prosím, abyste se znovu zaregistrovali, protože se zcela zjevně změnil počet přítomných. Děkuji vám pěkně.

Nyní ve 26. hlasování hlasujeme o upuštění od projednávání zásad zákona, který je uveden ve sněmovním tisku 1787 - novela zákona o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů vlastnictví státu.

Kdo podporujete tento návrh, stiskněte prosím tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo se zdržel hlasování? 26. hlasování skončilo.

Ze 144 přítomných bylo 98 pro, 9 proti, 25 se zdrželo a 12 nehlasovalo. Návrh byl přijat.

Budeme hlasovat o návrhu uvedeném ve sněmovním tisku 1788. Týká se novely zákona o rozhlasových a televizních poplatcích.

Kdo je pro přijetí tohoto návrhu, ať to dá ve 27. hlasování najevo stisknutím tlačítka a zvednutím ruky. Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo se zdržel hlasování? 27. hlasování skončilo.

91 bylo pro, 9 proti, 27 se zdrželo a 17 nehlasovalo. Při 144 přítomných je zřetelné, že návrh byl přijat.

Budeme hlasovat o návrhu uvedeném ve sněmovním tisku 1823. Týká se Státního fondu tržní regulace. 28. hlasování ukáže, kdo podporuje tento návrh.

Stiskněte prosím tlačítko a zvedněte ruku, kdo se s ním ztotožňujete. Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo se zdržel hlasování? 28. hlasování skončilo.

Pro bylo 104, 5 proti, 24 se zdrželo, 16 nehlasovalo. Bylo 149 přítomných. Je zřetelné. že návrh dostal nadpoloviční většinu a byl přijat.

Budeme hlasovat o návrhu uvedeném ve sněmovním tisku 1824. Týká se provozování rozhlasového a televizního vysílání. 29. hlasování na této schůzi.

Kdo podporujete předložený návrh, stiskněte prosím tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo se zdržel hlasování? 29. hlasování skončilo.

92 hlasů pro, 4 proti, 31 se zdrželo, 21 nehlasovalo. 148 přítomných. Návrh byl přijat.

Poslední předložený návrh se týká upuštění od projednávání zásad zákona, který je uveden ve sněmovním tisku 1825 a týká se platů a dalších náležitostí spojených s výkonem funkce představitelů státní moci.

Kdo podporujete tento návrh, dejte to ve 30. hlasování najevo stiskem tlačítka a zvednutím ruky. Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo se zdržel hlasování? 30. hlasování skončilo.

Ze 150 přítomných bylo 98 pro, 2 proti, 31 se zdrželo, 19 nehlasovalo. Tento návrh byl přijat.

Vyrovnali jsme se s druhým bodem 32. schůze.

Technická zpráva - pan poslanec Lobkowicz má náhradní kartu č. 12.

Přistoupíme k třetímu bodu. Je to

III.

Návrh organizačního výboru Poslanecké sněmovny

na výjimečné zkrácení zákonné lhůty 60 dnů k projednání

návrhu zákonů a mezinárodních smluv

K tomuto bodu jsme obdrželi rovněž pět sněmovních tisků pod čísly - 1784, 1785, 1786, 1826 a 1827. Podle § 75 našeho stále platného jednacího řádu se o takovém návrhu rozhoduje bez rozpravy, a proto přejdeme ihned k hlasování. Před tím vás však odhlásím a žádám přítomné o novou registraci.

V 31. hlasování budeme hlasovat o návrhu, který je uveden ve sněmovním tisku 1784 a týká se smlouvy s Austrálií.

Kdo podporujete předložený návrh, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo se zdržel hlasování? 31. hlasování skončilo.

Ze 131 přítomných bylo 110 pro, nikdo proti, 14 se zdrželo a 8 nehlasovalo. Návrh byl přijat.

Nyní hlasujeme o dalším návrhu na výjimečné zkrácení zákonné lhůty. Je uveden ve sněmovním tisku 1785 a týká se dohody s Filipínskou republikou. 32. hlasování.

Kdo podporujete tento návrh, stiskněte prosím tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo se zdržel hlasování? 32. hlasování skončilo.

Ze 137 přítomných bylo 114 pro, nikdo proti, 12 se zdrželo, 11 nehlasovalo. Návrh byl přijat.

Dále budeme hlasovat o návrhu, který je uveden ve sněmovním tisku 1786 a týká se dohody s vládou Singapurské republiky. 33. hlasování na této schůzi.

Kdo podporujete předložený návrh, stiskněte prosím tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo se zdržel hlasování? 33. hlasování skončilo.

Ze 140 přítomných bylo 119 pro, nikdo proti, 12 se zdrželo, 9 nehlasovalo. Návrh byl přijat.

Dále budeme hlasovat o návrhu uvedeném ve sněmovním tisku 1827. Týká se návrhu na výpověď platební smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou. 34. hlasování rozhodne o osudu tohoto návrhu.

Kdo jej podporujete, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo se zdržel hlasování? 34. hlasování skončilo.

Ze 140 přítomných poslanců bylo 107 pro, 10 proti, 13 se zdrželo, 10 nehlasovalo. I tento návrh byl přijat.

Zbývá poslední návrh na výjimečné zkrácení zákonné lhůty. Je uveden ve sněmovním tisku 1826 a týká se návrhu zákona o platu poslanců a dalších činitelů. Řekl jsem v úvodní části schůze, že tento návrh nebudeme projednávat před doručením stanoviska vlády. Proto předkládám Poslanecké sněmovně návrh, abychom projednávání tohoto bodu na zkrácení 60denní lhůty přerušili. Je to procedurální návrh. Kdo podporujete tento návrh, dejte to ve 35. hlasování najevo tím, že stisknete tlačítko a zvednete ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo se zdržel hlasování? 35. hlasování skončilo.

Ze 140 přítomných bylo 82 pro, 6 proti, 36 se zdrželo, 16 nehlasovalo. Návrh byl přijat.

Oznamuji vám, že jsme ukončili třetí bod pořadu 32. schůze a přistupujeme k dalšímu bodu. Nazývá se

IV.

Návrh usnesení Poslanecké sněmovny k problematice

reformy veřejné správy

Návrh uvede místopředseda Poslanecké sněmovny a předseda stálé komise Poslanecké sněmovny pro reformu veřejné správy pan Jiří Vlach. Pane místopředsedo, prosím, ujměte se slova.

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP