Digitální knihovna | PČR, PS 1993 - 1996 - stenoprotokoly

Parlament České republiky
Poslanecká sněmovna
1993 - 1996

Pořad 32. schůze

32. schůze (20., 21., 22., 23., 27., 28., 29. června 1995)


Zahájení schůze

I. Návrh na vzetí zpět návrhu poslanců Františka Kozla a Jiřiny Pavlíkové na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 252/1994 Sb., o rozhlasových a televizních poplatcích, podle sněmovního tisku 1589

Projednávání (20. června 1995)

II. Návrh organizačního výboru Poslanecké sněmovny na výjimečné upuštění od projednáváni zásad zákonů. podle sněmovních tisků 1787, 1788, 1823 až 1825

Projednávání (20. června 1995)

III. Návrh organizačního výboru Poslanecké sněmovny na výjimečné zkrácení zákonné lhůty 60 dnů k projednání návrhů zákonů a mezinárodních smluv, podle sněmovních tisků 1784 až 1786, 1826 a 1827

Projednávání (20. června 1995)

IV. Návrh usnesení Poslanecké sněmovny k problematice reformy veřejné správy

Projednávání (20. června 1995)

V. Vládní návrh ústavního zákona o vytvoření vyšších územních samosprávných celků, podle sněmovních tisků 1077 a 1809

Projednávání, část č. 1 (20. června 1995)
Projednávání, část č. 2 (23. června 1995)

VI. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu návrh na výpověď Platební smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou, podepsané dne 4. února 1993 v Praze a doplněné Dodatkem č. 1, podepsaným dne 20. května 1993, Smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o používání peněžních prostředků v národních měnách v oblasti vzájemného cestovního ruchu, podepsané dne 4. února 1993 v Praze a Protokolu mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o platebním vypořádání vzájemných pohledávek a závazků právnických osob a fyzických osob - podnikatelů, vzniklých před 8. únorem 1993, podepsaného dne 4. února 1993 v Praze, podle sněmovního tisku 1822

Projednávání (21. června 1995)

VII. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda mezi Českou republikou a Filipínskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsaná dne 5. dubna 1995 v Manile, podle sněmovního tisku 1700

Projednávání (21. června 1995)

VIII. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Singapurské republiky o podpoře a ochraně investic, podepsaná dne 8. dubna 1995 v Singapuru, podle sněmovního tisku 1701

Projednávání (21. června 1995)

IX. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Austrálií o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu, podepsaná v Canbeře dne 28. března 1995, podle sněmovního tisku 1699

Projednávání (21. června 1995)

X. Vládní návrh zákona o ochranných známkách, podle sněmovních tisků 1639 a 1794

Projednávání (21. června 1995)

XI. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 29/1984 Sb., o soustavě základních a středních škol (školský zákon), ve znění zákona č. 188/1988 Sb. zákona č. 171/1990 Sb., zákona č. 522/1990 Sb. zákona č. 134/1993 Sb., zákona č. 190/1993 Sb. zákona č. 331/1993 Sb., a nálezu Ústavního soudu České republiky č. 49/1994 Sb., a zákon ČNR č. 76/1978 o školských zařízeních, ve znění zákona ČNR č. 31/1984 Sb., zákona ČNR č. 390/1991 Sb. a zákona č. 190/1993 Sb., podle sněmovních tisků 1430 a 1632

Projednávání, část č. 1 (21. června 1995)
Projednávání, část č. 2 (22. června 1995)
Projednávání, část č. 3

XII. Vládní návrh zákona. kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění zákona č. 190/1993 Sb., podle sněmovních tisků 1431 a 1633

Projednávání, část č. 1 (21. června 1995)
Projednávání, část č. 2 (22. června 1995)

XIII. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovních tisků 1677 a 1792

Projednávání, část č. 1 (21. června 1995)
Projednávání, část č. 2 (22. června 1995)

XIV. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 587/1992 Sb. o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovních tisků 1676 a 1793

Projednávání, část č. 1 (21. června 1995)
Projednávání, část č. 2 (22. června 1995)
Projednávání, část č. 3 (29. června 1995)

XV. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovních tisků 1711 a 1795

Projednávání (21. června 1995)

XVI. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a doplňuje zákon ČNR č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovních tisků 1712 a 1796

Projednávání, část č. 1 (22. června 1995)
Projednávání, část č. 2 (29. června 1995)

XVII. Návrh organizačního výboru Poslanecké sněmovny na výjimečné upuštění od projednávání zásad zákonů, podle sněmovních tisků 1854 a 1855

Projednávání (23. června 1995)

XVIII. Návrh organizačního výboru Poslanecké sněmovny na výjimečné zkrácení zákonné lhůty 60 dnů k projednání návrhů zákonů a mezinárodních smluv, podle sněmovního tisku 1856

Projednávání (23. června 1995)

XIX. Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Evropská úmluva o zabránění mučení a nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání a Protokoly č. 1 a 2 k této úmluvě, podle sněmovního tisku 1830

Projednávání (23. června 1995)

XX. Interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny na členy vlády

Projednávání (27. června 1995)

XXI. Odpovědi členů vlády na interpelace, otázky a podněty poslanců poslanecké sněmovny

Projednávání (27. června 1995)

XXII. Návrh Poslanců Josefa Pavely a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky, ve znění zákona č. 272/1993 Sb., podle sněmovních tisků 1649 a 1798

Projednávání (28. června 1995)

XXIII. Usnesení Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky k rozpočtu Fondu národního majetku České republiky na rok 1995

Projednávání (28. června 1995)

XXIV. Návrh poslanců Ondřeje Zeminy a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 553/1991 Sb. o obecní policii, ve znění zákona č. 67/1993 Sb., a zákona č. 163/1993 Sb., podle sněmovních tisků 1685 a 1799

Projednávání, část č. 1 (28. června 1995)
Projednávání, část č. 2

XXV. Rezignace člena vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny k vyšetření okolností souvisejících s akcemi Norbert, Zásah a Vlna a případně obdobnými akcemi

Projednávání (28. června 1995)

XXVI. Návrh poslanců Mileny Kolářové a Václava Krásy na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 482/1991 Sb., o sociální potřebnosti, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovních tisků 1718 a 1800

Projednávání (28. června 1995)

XXVII. Návrh na volbu členů a náhradníků-zástupců pojištěnců do Dozorčí rady Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR a do Správní rady Ústřední pojišťovny Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR

Projednávání (28. června 1995)

XXVIII. Zpráva vlády o bezpečnostní situaci na území České republiky v roce 1994, podle sněmovního tisku 1735

Projednávání (28. června 1995)

XXIX. Informace o situaci v oblasti migrace na území České republiky za rok 1994, podle sněmovního tisku 1615

Projednávání (28. června 1995)

XXX. Výroční zpráva o činnosti pozemkového fondu České republiky za rok 1994 a Roční účetní závěrka pozemkového fondu České republiky za rok 1994, podle sněmovního tisku 1709

Projednávání (28. června 1995)

XXXI. Návrh rozpočtu Pozemkového fondu České republiky na rok 1995, podle sněmovního tisku 1710

Projednávání (28. června 1995)

XXXII. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), zákon ČNR č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, a zákon č. 189/1994 Sb. o vyšších soudních úřednících, podle sněmovních tisků 1675 a 1803

Projednávání, část č. 1 (28. června 1995)
Projednávání, část č. 2 (29. června 1995)

XXXIII. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 480/1992 Sb., o hmotném zabezpečení vojáků a žáků ozbrojených sil a jejich odpovědnosti za škodu, ve znění zákona č. 308/1993 Sb., podle sněmovních tisků 1652 a 1807

Projednávání (28. června 1995)

XXXIV. Zpráva o opatřeních předsedy Poslanecké sněmovny za období od 23. května 1995 do 19. června 1995, podle sněmovního tisku 1812

Projednávání (28. června 1995)

XXXV. Zpráva vlády o plnění státního rozpočtu České republiky za l. čtvrtletí 1995, podle sněmovního tisku 1776

Projednávání (28. června 1995)

XXXVI. Vládní návrh zákona o důchodovém pojištění, podle sněmovních tisků 1574 a 1801

Projednávání, část č. 1 (29. června 1995)
Projednávání, část č. 2

XXXVII. Návrh organizačního výboru Poslanecké sněmovny na výjimečné upuštění od projednávání zásad zákonů, podle sněmovních tisků 1867 až 1869

Projednávání (29. června 1995)

XXXVIII. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňují některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o důchodovém pojištění, podle sněmovních tisků 1674 a 1802

Projednávání, část č. 1 (29. června 1995)
Projednávání, část č. 2

XXXIX. Návrh poslance Oty Fejfara na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 576/1990 Sb., o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky České republiky a obcí v České republice (rozpočtová pravidla republiky), ve znění zákona ČNR č. 579/1991 Sb., zákona ČNR č. 166/1992 Sb., zákona ČNR č. 321/1992 Sb., zákona ČNR č. 10/1993 Sb. a zákona č. 189/1993 Sb. a mění a doplňuje zákon ČNR č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění zákona ČNR č. 35/1993 Sb., zákona č. 157/1993 Sb., zákona č. 302/1993 Sb., zákona č. 315/1993 Sb., zákona č. 323/1993 Sb., a zákona č. 85/1994 Sb., podle sněmovních tisků 1206 a 1342

Projednávání (29. června 1995)

XXXX. Upřesnění rozpočtového určení jedné částky z přebytku státního rozpočtu za rok 1994

Projednávání (29. června 1995)

XXXXI. Zpráva o činnosti organizačního výboru Poslanecké sněmovny, podle sněmovního tisku 1811

Projednávání (29. června 1995)Přihlásit/registrovat se do ISP