Středa 10. listopadu 1993

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji paní poslankyni Haně Tomanové za slova, kterými odůvodnila společnou zprávu. Otevírám rozpravu.

Do rozpravy se jako první přihlásila paní poslankyně Tomanová, má slovo.

Poslankyně Hana Tomanová: Vážený pane místopředsedo, kolegyně a kolegové, dovolte, abych přednesla čtyři pozměňovací návrhy, které jsou vesměs technického charakteru. Všechny jsou zaměřeny k tomu, aby byl tento zákon pojmově v souladu s právě přijímanými zákony, hlavně však s novelou zákona o výkonu trestu odnětí svobody, která se bude přijímat jako další.

Jako první pozměňovací návrh, který se týká právě již schváleného zákona o státním zastupitelství, navrhuji v celém textu zákona nahradit slovo "prokurátor" slovy "státní zástupce".

V § 21 odst. 2 navrhuji nahradit slova "omamné prostředky" slovy "návykové látky" s odkazem 7a) a pod čáru uvést další bod 7a) s textem: § 89 odst. 3 trestního zákona, který se právě zabývá výčtem těchto návykových látek.

Dále navrhuji v § 25 nahradit slovo "nepřekročil" - týká se mladistvých - slovem "nedovršil", které lépe vystihuje, o kterou skupinu obviněných se jedná.

Jako poslední pozměňovací návrh navrhuji v celém textu zákona používat místo označení "Pravidla vnitřního pořádku ve věznici" označení "Vnitřní řád věznice". Je to v souladu s navrhovanou novelou zákona o výkonu trestu.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji paní poslankyni Tomanově. Další přihlášky do rozpravy prozatím nemám. Zdá se, že ani nebudou, takže rozpravu končím a ptám se, zdali za této situace je nezbytný čas na zpracování návrhů, které tady zazněly. (Ministr Novák: Asi 10 minut.)

Pan ministr se domnívá, že asi během 10 minut by bylo možno získat stanoviska k těmto pozměňovacím návrhům.

Protože máme rozdělány už dva zákony a dalším zákonem je opět zákon, který má odůvodnit pan ministr Novák, nebudeme projednávat žádný zákon, ale projednáme body, které v této chvíli lze projednat. Tyto signály mám jak z pravé, tak z levé části sněmovny. Je tomu tak? Je.

Dámy a pánové, souhlasíte-li, projednáme bod, který měl označení 20,

XIII.

Zpráva o činnosti organizačního výboru Poslanecké sněmovny

Je to sněmovní tisk 698. Otevírám k předložené zprávě rozpravu. Do rozpravy se nikdo nehlásí, takže rozpravu končím. Navrhuji přijmout následující usnesení:

"Poslanecká sněmovna bere na vědomí zprávu o činnosti organizačního výboru Poslanecké sněmovny za dobu od 12. října do 8. listopadu 1993 podle sněmovního tisku 698."

Protože hlasovací zařízení bylo vynulováno, nemusím to opakovat. Upozorňuji pouze, aby se všichni zaregistrovali a můžeme přistoupit k hlasování.

Kdo souhlasí s návrhem na usnesení, ať to dá patřičným způsobem najevo. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? Děkuji. Hlasování, které má č. 121, skončilo.

Pro se vyslovilo 101 poslanců, nikdo proti, 13 poslanců se zdrželo, takže návrh usnesení byl přijat.

Souhlasíte-li projednáme bod, který měl původní označení 21,

XIV.

Zpráva o opatřeních předsedy Poslanecké sněmovny

Zprávu jsme obdrželi jako sněmovní tisk 697. Otevírám k předložené zprávě rozpravu. Do rozpravy se nikdo nehlásí, takže rozpravu končím a navrhuji přijmout následující usnesení:

"Poslanecká sněmovna bere na vědomí zprávu o opatřeních předsedy Poslanecké sněmovny za dobu od 12. října do 8. listopadu 1993 podle sněmovního tisku 697."

Zahajuji hlasování, které má pořadové číslo 122.

Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? Děkuji. Hlasování skončilo.

Pro se vyslovilo 114 poslanců, proti 1, zdrželo se 13. Návrh usnesení byl přijat.

Pokud se nemýlím, vyčerpali jsme možnosti, jak využít čas, který se nám naskytl.

Dámy a pánové, budeme pokračovat tím, že se zeptám pana ministra, zdali chce pronést závěrečné slovo. Je tomu tak. Uděluji mu slovo a vás ostatní prosím, abyste zaujali místa v lavicích a zachovali nezbytnou míru klidu proto, aby pana ministra bylo dobře slyšet.

XII.

Vládní návrh zákona o výkonu vazby

Ministr spravedlnosti ČR Jiří Novák: Vážený pane předsedo, vážený pane místopředsedo, vážené dámy a pánové, k tomuto projednávanému bodu, tedy k návrhu zákona o výkonu vazby, vystoupila v rozpravě pouze paní poslankyně Tomanová, která předložila 4 pozměňovací návrhy. Se všemi těmito návrhy se jménem předkladatele ztotožňuji a doporučuji, aby byly schváleny.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu ministrovi. Nyní prosím, aby se slova ujala paní společná zpravodajka.

Poslankyně Hana Tomanová: Pane místopředsedo, domnívám se, že můžeme hned přikročit k hlasování o jednotlivých pozměňovacích návrzích.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Souhlasím, ale přesto mi dovolte, abych vás vyzval k novému zaregistrování, protože se během přestávky značná část poslanců vyměnila. Prosím o novou registraci a paní poslankyni prosím, aby přednesla první pozměňovací návrh.

Poslankyně Hana Tomanová: V prvním pozměňovacím návrhu navrhuji nahradit slovo "prokurátor" v celém textu zákona slovy "státní zástupce".

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji. Začínáme hlasovat.

Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

123. hlasování končí a výsledek je - pro 94, nikdo proti, zdrželo se 9 poslanců. Návrh byl přijat. Můžeme pokračovat.

Poslankyně Hana Tomanová: Dále navrhuji nahradit slova v § 21 odst. 2 "omamné prostředky" slovy "návykové látky" s odkazem 7a) a pod čarou uvést další bod 7a) s textem: § 89 odst. 3 trestního zákona, aby zákon o výkonu vazby byl v souladu se zákonem trestu odnětí svobody.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji. Zahajuji hlasování o tomto návrhu.

Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

124. hlasování končí. Pro 100, proti 1, zdrželo se 17, návrh byl přijat.

Chtěl bych operátory upozornit, že projednáváme bod č. 11, to znamená "Vládní návrh zákona o výkonu vazby", kdežto na tabuli je "Trestní řád" - č. 10. Prosím o úpravu v tomto smyslu. Děkuji. Můžeme pokračovat.

Poslankyně Hana Tomanová: Jako třetí pozměňovací návrh je v § 25 nahradit slovo "nepřekročil" slovem "nedovršil". Týká se přesnějšího časového určení mladistvých.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Zahajuji hlasování.

Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Hlasování č. 125 končí s výsledkem 126 pro, nikdo proti, 4 se zdrželi, návrh byl přijat.

Poslankyně Hana Tomanová: Jako poslední změnu navrhuji v celém textu zákona používat místo označení "Pravidla vnitřního pořádku ve věznici" označení "Vnitřní řád věznice".

Místopředseda PSP Jan Kasal: Zahajuji hlasování.

Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Hlasování s pořadovým číslem 126 skončilo výsledkem pro 133, nikdo nebyl proti a 5 poslanců se zdrželo. I tento návrh byl přijat.

Poslankyně Hana Tomanová: Pane místopředsedo, to jsou všechny pozměňovací návrhy a můžeme přikročit k hlasování o celém zákonu.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji. Budeme hlasovat o celém vládním návrhu zákona o výkonu vazby podle sněmovního tisku 500 ve znění společné zprávy výborů Poslanecké sněmovny podle sněmovního tisku 634 a schválených pozměňovacích návrhů. Zahajuji hlasování č. 127.

Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? Děkuji.

Pro 111, proti 6, zdrželo se 27. Tento návrh byl přijat.

Děkuji paní společné zpravodajce a děkuji panu ministru spravedlnosti.

Dámy a pánové, protože pořád nejsou k dispozici písemně zpracovaně pozměňovací návrhy k přerušenému projednávání zákona, domnívám se, že bude užitečné, když využijeme čas a budeme projednávat vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon o výkonu trestu odnětí svobody. Zdá se, že proti této možnosti nejsou námitky.

Konstatuji, že budeme projednávat

XV.

Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 59/1965 Sb. o výkonu trestu odnětí svobody

Návrh zákona jsme obdrželi jako sněmovní tisk 536 a společnou zprávu výborů k němu jako sněmovní tisk 635. Z pověření vlády předložený návrh zákona odůvodní ministr spravedlnosti Jiří Novák. Prosím ho, aby se ujal slova.

Ministr spravedlnosti ČR Jiří Novák: Vážený pane místopředsedo, vážené dámy, vážení pánové, předkládaný návrh novelizace zákona o výkonu trestu odnětí svobody sleduje především dosažení většího efektu výkonu tohoto trestu. Dosavadní právní úprava vychází z toho, že trest se vykonává diferencovaně ve třech tzv. nápravně výchovných skupinách a o zařazení a přeřazení vždy rozhoduje soud.

Praxe ukázala, že uvedená úprava trpí dvěma základními nedostatky. Především postup při rozhodování o zařazování do nápravně výchovných skupin v rámci rozhodování o vině a trestu je příliš formální, neboť předurčuje odsouzeného, aby celý trest nebo alespoň jeho značnou část vykonal v prostředí, do něhož je zařazen, zejména podle toho, zda již ve výkonu trestu odnětí svobody v minulosti byl.

V řízení o přeřazení odsouzeného do jiné nápravně výchovně skupiny je stávající způsob rozhodování zdlouhavý a neumožňuje žádoucí prostupnost ve směru od výkonu trestu za zpřísněných podmínek k mírnějším a naopak.

Předkládaný návrh novelizace se snaží uvedené nedostatky odstranit. Navrhované čtyři základní typy věznic nelze tedy chápat jako mechanické rozšíření nápravně výchovných skupin. Souvisí s tím úprava mechanismů, na jejichž základě by odsouzený měl trest vykonávat v takovém prostředí, které odpovídá jeho chování, postoji k plnění povinností ve výkonu trestu, a tedy i možnostem na něj pozitivně působit.

Navržená právní úprava by měla přispět též k tomu, aby uvedeným skutečnostem aktuálně korespondovalo zařazení odsouzeného v určitém typu ústavu. Mechanismus přeřazování odsouzených v průběhu výkonu trestu však respektuje požadavek, aby odsouzený, jehož právní postavení se přeřazením zhoršuje, měl možnost domáhat se soudního přezkumu rozhodnutí ředitele věznice.

Návrh novelizace se snaží o dosažení vyšší účinnosti výkonu trestu, rovněž jeho větší individualizací při zpracovávání tzv. resocializačních programů. Současně se snaží o rozšíření zákonných možností zaměstnávání odsouzených.

V rámci této novelizace se navrhuje provést i řadu dílčích změn, jejichž nutnost vyplývá z toho, že zákon o výkonu trestu odnětí svobody byl přijímán v původním znění téměř před třiceti lety a jeho poslední novelizace byla provedena ještě za trvání federace. Návrh je chápán jako mezistupeň právní úpravy výkonu trestu odnětí svobody. Zkušenosti, které přinese praxe, zejména při aplikaci zásad, o nichž jsem se zmínil, by měly být promítnuty do zcela nového zákona o výkonu trestu odnětí svobody, na jehož přípravě se již pracuje a který by měl být v poměrně krátké době předložen.

Po projednání návrhu ve výborech Poslanecké sněmovny byla většina připomínek zapracována do společné zprávy. Uvedené připomínky jsou v souladu s cílem, který byl při zpracování vládního návrhu sledován, a proto se společnou zprávou výborů souhlasím. Jménem vlády ČR žádám, aby Poslanecká sněmovna vyslovila s předloženým návrhem zákona souhlas.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu ministru Novákovi. Nyní prosím společného zpravodaje výboru Poslanecké sněmovny, poslance Severu, aby odůvodnil společnou zprávu.

Poslanec Pavel Severa: Dámy a pánové, společná zpráva (tisk 635) byla rozdána do lavic. Pan ministr Novák dostatečně odůvodnil tento návrh. Společná zpráva vznikla po projednání v ústavně právním výboru a výboru branném a bezpečnostním. Zároveň jsme akceptovali jednu připomínku výboru pana Pavely. Bohužel, neshodli jsme se na třech návrzích tohoto výboru. Důvody máte uvedeny. Třetí důvod bych podpořil, aby se nezvyšoval počet návštěvníků za odsouzeným v návštěvní místnosti. Je to trend, který se snažíme držet v rámci evropských zkušeností ve věznicích. Není to žádoucí. Počet čtyř osob je dostatečný.

K bodu 3 bych chtěl říci, že totéž platí na základě zkušeností z evropských věznic, kde posílení pravomocí ředitele věznice je jakýmsi motivačním faktorem. Ředitel věznice je v přímém styku s odsouzeným a může mít na něj motivační vliv.

Za výbory, které tento vládní návrh projednaly, bych vás žádal o jeho podporu. Prosím ještě o případné připomínky a pozměňovací návrhy v písemně formě.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji společnému zpravodajovi panu Severovi a otevírám rozpravu. Do rozpravy se prozatím přihlásil písemně pan poslanec Kačenka. Ptám se pana poslance Ortmana, zdali vyčká pořadí. Ano. Slovo má pan poslanec Kačenka.

Poslanec František Kačenka: Vážené kolegyně, vážení kolegově, chtěl bych podat jeden pozměňovací návrh, který se týká bodu 53. Návrh by zněl takto: vložit nový § 62 včetně nadpisu, který zní "výkon trestu žen". Text tohoto § by byl následující: "Výkon trestu odnětí svobody je vyloučen u těhotné ženy a ženy, která se stará o vlastní dítě mladší než 1 rok." Stávající § 62 by se přečísloval jako § 62 A a § 62 A by se přečísloval jako § 62 B.

Zdůvodnění: stávající úprava toto ustanovení zná. Je to § 9 A odst. 1. Jeho vypuštění, aniž by byly provedeny další úpravy v tomto návrhu nebo v jiných zákonech, není podle mého názoru komplexní. Např. v § 5 chybí zmocnění k tomu, že je povinnost zřizovat zvláštní oddělení pro těhotné ženy a ženy s dětmi do jednoho roku. Také si nedovedu představit, že dítě narozené ve věznici bude mít v rodném listu uvedeno jako místo narození věznice "Bory". Proto upozorňuji na to, že by to vyžadovalo i zásah do dalších právních norem.

Je nesporné, že těhotná žena a žena pečující o dítě do jednoho roku vyžadují zvláštní péči. Ochrana v tomto období se poskytuje i v jiných státech. Těhotenství a s ním spojené změny v psychologii ženy respektuje i trestní zákoník, který tuto okolnost považuje za důvod opravňující k nižší trestní sazbě. Protože podle vyjádření pana ministra se již pracuje na novém zákonu o výkonu trestu odnětí svobody, ukáže-li se toto ustanovení jako nepotřebné, bylo by ho možné vypustit příště s tím, že by se provedla komplexní úprava. Děkuji vám za pozornost.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Kačenkovi. Prosím, aby se slova ujal pan poslanec Ortman. Připraví se paní poslankyně Kadlecová.

Oznamuji, že pan poslanec Zubek bude hlasovat s náhradní kartou, která má číslo 6.

Poslanec Jaroslav Ortman: Vážený pane místopředsedo, vážené kolegyně a kolegové, já se vyjádřím k témuž, k čemu jsem se už vyjadřoval u trestního řádu, to je k otázce, která se týká přeřazování odsouzených při výkonu trestu odnětí svobody. Zásadní námitka, kterou jsme uplatnili i při trestním řádu, platí i tady - aby pravomocné rozhodnutí soudu, tedy čtvrté nezávislé moci, bylo možně měnit aktem ředitele věznice.

Proto navrhuji změnit § 9 tak, že "Soud může na návrh státního zástupce, ředitele věznice nebo na žádost odsouzeného nebo i z vlastního podnětu rozhodnout o přeřazení odsouzeného do věznice jiného typu." Dále věta pokračuje stejně jako je v odstavci prvním.

Ve druhém odstavci, kde se hovoří opět o pravomoci ředitele věznice přeřazovat odsouzeného do věznice s mírnějším režimem, logicky nahradit slova "ředitele věznic" slovem "soud".

V odst. 3 použít totéž, nahradit slovo "ředitele věznice" slůvkem "soud".

Dále se chci vyjádřit k otázce, která se týkala již zmíněně připomínky výboru, jehož jsem členem, to je výboru petičního, pro lidská práva a národnosti. Týká se to § 12 odst. 2. Společná zpráva i vládní návrh určitým způsobem stanoví limit pro návštěvu ve věznici, přičemž se zvyšuje určitě kvorum pro tyto návštěvy. Je to zostřující režim. Nově se zavádí pro návštěvu limit čtyř osob.

Chtěl bych vás upozornit, že pokud období mezi termíny návštěv nesmí být delší než tři týdny ve věznici s dohledem anebo s dozorem a šest týdnů ve věznici s ostrahou nebo se zvýšenou ostrahou, pak v případě, že mohou navštěvovat pouze čtyři osoby, může se stát, že nejbližší příbuzní, pokud má někdo více dětí, nebo chtějí navštívit rodiče společně s dětmi toho vězně, bude zde problém, jak toto řešit.

Proto navrhuji zvýšit počet čtyři osoby v textu odst. 2 na počet šest. Pokud by dospěla věznice k tomu, že může ještě dále zvýšit toto kvorum, tak by to prostě učinit mohla. To jsou moje dva pozměňovací návrhy.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Ortmanovi. Prosím, aby se slova ujala paní poslankyně Kadlecová a aby se připravil pan kolega Kryčer.

Poslankyně Milada Kadlecová: Vážený pane předsedající, kolegyně a kolegové, měla bych dva drobné pozměňující návrhy, které se týkají zaměstnání odsouzených.

Celá koncepce tohoto zákona resp. této novely si myslím, že dost dobře nevystihuje povinnost odsouzených pracovat. Víme dobře, že tuto povinnost sice odsouzení mají, ale nemáme pro tyto odsouzené v podstatě možnost jejich pracovního zařazení vzhledem k celému programu, podnikatelské činnosti a vůbec práci v ústavu. Tyto dvě malé změny by alespoň částečně mohly upravit zaměstnání odsouzených.

Můj první návrh se týká § 8, resocializační programy, kde v bodu 2 má odsouzený možnost si některý z resocializačních programů vybrat. Pokud si nevybere, tak se zde hovoří, že se zúčastní minimálního programu stanoveného vnitřním řádem ústavu.

Domnívám se, že "zúčastní se" není dost výstižný výraz pro povinnost se tohoto minimálního programu zúčastnit. Nahradila bych ho slovy "povinen se zúčastnit". Jinak by byl text dále stejný.

Druhý můj pozměňovací návrh se týká § 26, zařazení odsouzených do práce. Zde v bodu 3 se říká, že odsouzený, který byl zařazen do práce, je povinen pracovat, pokud mu to dovoluje jeho zdravotní stav. Zde mi chybí možnost, aby odsouzený mohl být zaměstnán bez toho, aby dostal mzdu v rámci pracovní terapie pro ústav, jak je to známo i v jiných evropských státech, je zde

povinnost, aby odsouzený pro ústav, bez mzdy, odpracoval část dnů v rámci pracovní terapie. Považuji to za velice správné.

Můj návrh by zněl, za bod 3 zařadit nový bod 4, který by zněl: "Až tři měsíce v roce může být odsouzený určen k provádění prací potřebných pro zajištění chodu ústavu." Je to pochopitelně s tím, že by za tuto práci nedostával mzdu, ale ředitel ústavu by ho mohl v rámci pracovní terapie do tohoto "pracovního kolečka" zařadit. To jsou dva drobně pozměňovací návrhy. Prosím, abyste na ně mysleli při hlasování. Děkuji.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji paní poslankyni Kadlecové. Prosím, aby se slova ujal pan poslanec Kryčer jako poslední z přihlášených.

Poslanec Jan Kryčer: Pane předsedající, dámy a pánové, mám dva pozměňovací návrhy. První se dotýká § 9, odst. 1, kde bych za slůvko "ředitel" žádal doplnit "na základě doporučení specialistů, tj. psychologa, pedagoga a sociálního pracovníka" a dále pokračovat v textu.

Dále bych navrhoval § 9, odst. 5 b) vypustit.

V souvislosti s touto novelizací zákona si dovolím tvrdit, že tato novelizace je skutečně pouze jakousi záplatou současného nedobrého stavu a že je velmi nutně záhy začít pracovat na úplně novém zákonu, který by daleko lépe postihl jisté evropské trendy v oblasti vězeňství.

Především se dovolím vyjádřit ke dvěma problémům. Nechci to zatím formulovat jako pozměňovací návrh, spíše jako určitý apel, aby se příslušný orgán zamyslel v souvislosti s tvorbou nového zákona nad těmito problémy.

Domnívám se, v souvislosti s § 15, že ze zákona by měly vyplynout v ústavech pro výkon vazby funkce psychologa a sociálního pracovníka; zvláště pro mladistvé, funkce pedagoga. Tak jako na zdravotní péči, by měl mít obviněný právo na poradenskou službu uvedených specialistů a právo na duchovní službu.

Řešení sociální a duchovní služby zvláštním předpisem vidím jako možnost různého výkladu, a tím i nedostatečného zabezpečení práv obviněného.

Dále považuji za velmi důležité zvážit, pokud stále rozhodují o zařazení odsouzených do ústavu pro výkon trestu soudy, tak tím v podstatě zakonzervujeme stav z doby nedávno minulé.

V současné době ve většině evropských zemí rozhoduje o zařazení vězeňská služba dle kritérií daných zákonem, ale tato umožňuje v podstatě individuální přístup k jednotlivým osobám odsouzeným k výkonu trestu a umožňuje také daleko lépe posoudit různé a odlišné osobnostní rysy jednotlivých odsouzených.

Soud, když projednává jednotlivé trestní kauzy, není schopen posoudit bezpečně a objektivně jednotlivé osobnosti odsouzených. Velice bych se přimlouval, zvláště v souvislosti s různými resocializačními programy, aby budoucí návrh zákona, který předpokládám, se těmito otázkami hlouběji zabýval.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP