9. - 11. listopadu 1993

14. schůze

9. - 11. listopadu 1993

Těsnopisecká zpráva o schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu

I. Odpovědi členů vlády České republiky na interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny - pokračování přerušeného jednání z 13. schůze Poslanecké sněmovny

II. Návrh organizačního výboru Poslanecké sněmovny na upuštění od projednávání zásad zákonů, podle sněmovních tisků 650, 652, 654, 656, 657, 658, 660, 662, 664, 666, 668, 670, 672, 673, 675, 677, 679, 681, 683, 685, 687, 689, 691, 693, 705 - 707

III. Návrh organizačního výboru Poslanecké sněmovny na zkrácení zákonné lhůty 60 dnů k projednání návrhů zákonů, podle sněmovních tisků 651, 653, 655, 659, 661, 663, 665, 667, 669, 671, 674, 676, 678, 680, 682, 684, 686, 688, 690, 692, 694, 695, 701 - 704

IV. Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o dočasném oprávnění k podnikání fyzických a právnických osob, které podnikají na území druhé republiky po 31. prosinci 1992, podepsaná v Bratislavě dne 29. října 1993, podle sněmovního tisku 696

V. Návrh rozpočtu Fondu dětí a mládeže na rok 1993, podle sněmovního tisku 581

VI. Návrh závěrečného účtu Rady České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání, podle sněmovního tisku 590

VII. Vládní návrh zákona o státním zastupitelství, podle sněmovních tisků 537 a 631

VIII. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje trestní zákon a zákon České národní rady č. 200/1990 Sb., o přestupcích, podle sněmovních tisků 534632

IX. Slib poslance Poslanecké sněmovny

X. Návrh na změny ve složení stálé komise Poslanecké sněmovny pro sdělovací prostředky

XI. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, a zákon č. 335/1991 Sb., o soudech a soudcích, podle sněmovních tisků 535 a 633

XII. Vládní návrh zákona o výkonu vazby, podle sněmovních tisků 500634

XIII. Zpráva o činnosti organizačního výboru Poslanecké sněmovny, podle sněmovního tisku 698

XIV. Zpráva o opatřeních předsedy Poslanecké sněmovny, podle sněmovního tisku 697

XV. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 59/1965 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody, podle sněmovních tisků 536635

XVI. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 436/1991 Sb., o některých opatřeních v soudnictví, o volbách přísedících, jejich zproštění a odvolání z funkce a o státní správě soudů ČR, ve znění zákona ČNR č. 580/1991 Sb., zákona ČNR č. 23/1993 Sb. a zákona č. 171/1993 Sb., podle sněmovních tisků 597637

XVII. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovních tisků 595638

XVIII. Návrh na změny ve složení výborů Poslanecké sněmovny

XIX. Návrh na změny ve složení vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny k vyšetření okolností souvisejících s akcemi "NORBERT", "ZÁSAH" a "VLNA" a případně obdobnými akcemi, a to i ve vztahu k osobám aktivně zapojeným do těchto akcí od roku 1971 do současné doby

XX. Odpovědi členů vlády na interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny

XXI. Vládní návrh zákona o působnosti Státního úřadu pro jadernou bezpečnost, podle sněmovních tisků 528639

XXII. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 63/1991 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění zákona č. 495/1992 Sb., podle sněmovních tisků 501 a 640

XXIII. Návrh usnesení Poslanecké sněmovny, kterým se žádá vláda, aby neprodleně předložila Poslanecké sněmovně návrh ústavního zákona o vyšších územních samosprávných celcích

XXIV. Interpelace, otázky a podněty poslanců Poslanecké sněmovny na členy vlády

XXV. Návrh na změnu vedoucího stálé delegace Poslanecké sněmovny do Parlamentního shromáždění Rady Evropy

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP