Středa 10. listopadu 1993

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji. S faktickou poznámkou, zřejmě s upřesněním ke svému vystoupení se hlásí pan kolega Šuman. Potom pan poslanec Fejfar.

Poslanec Vladimír Šuman: Omlouvám se. Je to přesně tak, jak říká pan místopředseda. Přiznám se, že kdybych to byl neudělal před vystoupením pana dr. Matulky, udělal bych to po jeho vystoupení stejně.

K mému vystoupení chci dodat jen jednu věc, že navržené připomínky nebo navržené pozměňovací návrhy byly věcně, nikoli stylizačně konzultovány s bankovními odborníky, a to s předsedou bankovní rady, panem místopředsedou Ledvinkou v pondělí, a mají jejich podporu. Totéž se týká pana ministra Rumla a těch osob, o kterých jsem mluvil v souvislosti s tím prvním návrhem.

Nyní mi dovolte reagovat na to, co tady říkal dr. Matulka.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Promiňte, pane kolego, jde o faktickou poznámku. Mám si vás znovu zařadit?

Poslanec Vladimír Šuman: Měl jsem dojem, že fakticky mohu reagovat replikou na to, co říkal pan dr. Matulka. Pokud ne, řeknu to po dalších přihlášených.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: S krátkou replikou jistě. Chtěl jsem jenom upozornit na to, že by se neměl rozvinout normální příspěvek do rozpravy.

Poslanec Vladimír Šuman: Bude to velice krátká replika. Chci jenom říci, že navrhované vypuštění utajení svědka by bylo právě opatřením, které by velice ulehčilo situaci organizovanému zločinu. Dokonce jeho pozměňovací návrh týkající se dalších vážných újm je velice důležitý, aby tam zůstal, protože je možné vyhrožovat zničením majetku velké hodnoty, a tím působit na svědka také.

Žádným způsobem to nenaruší přístup do trestního spisu, protože tam je možné svědka vést způsobem, který nevede k identifikaci a jenom soud zná jeho nacionále přesně. Čili prosím o to, aby sněmovna velice důrazně toto zvážila a sám apeluji na to, aby nebyly odsouhlaseny pozměňovací návrhy pana poslance Matulky.

Omlouvám se jak sněmovně, tak panu místopředsedovi i panu kolegovi Fejfarovi.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji a prosím pana kolegu Fejfara, aby se ujal slova a připraví se pan poslanec Vačkář.

Poslanec Tomáš Fejfar: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, chtěl bych předložit pozměňovací návrh k tomuto vládnímu návrhu, a to v čl. 1 navrhuji změnu bodu 122 takto: v § 161 se za odst. 1 vkládá nový odst. 2, včetně poznámky č. 4 tohoto znění: "Vyšetřování trestných činů příslušníků BIS České republiky konají vyšetřovatelé inspekce této služby. "Odůvodnění: podle § 12, odst. 2 zákona ČNR č. 527/92 Sb. o BIS České republiky vyšetřují trestné činy jejich příslušníků vyšetřovatelé inspekce této služby.

Pozměňovací návrh vychází z osvědčené právní úpravy, kterou není vzhledem ke specifickým úkolům BIS České republiky ve věcech bezpečnosti státu a jeho ústavního řízení důvodné měnit.

Zákonem č. 115/93 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon o trestním řízení soudním bylo uvedeno do souladu dosavadní ustanovení § 161, kde odstavec 4 zněl: "Vyšetřování konají vyšetřovatelé prokuratury a vyšetřovatelé policejního orgánu, příslušnost vyšetřovatelů stanoví..." Zatímco § 12 odst. 2 zákona 527/92 Sb. o BIS stanovuje, že "Trestné činy příslušníků vyšetřují vyšetřovatelé BIS ČR, které jmenuje a odvolává ředitel."

Vhodnost a nutnost této úpravy byla argumentována a obhájena před ústavně právním výborem Parlamentu České republiky na začátku roku 1993, přičemž nic z toho, co bylo důvodem k přijetí této zákonné úpravy počátkem roku 1993, nepozbylo na aktuálnosti a důvodnosti ani dnes. Neobstál a neobstojí naprosto iracionální argument, že vyšetřovatelé BIS ČR budou zatajovat trestnou činnost příslušníků BIS. Stejný argument by musel být použit i v případě vyšetřovatelů policie, kteří též vyšetřují trestné činy policistů. Relativně nezávislé postavení vyšetřovatelů, jejich zařazení na inspekci a jmenování do této funkce ředitelem služby, včetně kritérií, jež musí splňovat, zaručují objektivitu a nestrannost jejich činnosti, nehledíc k tomu, že postupují podle trestního řádu, kde jsou všechny kontrolní mechanizmy zakotveny, včetně oprávnění prokurátora a soudu.

Naopak, na základě skutečností dále uvedených je reálné nebezpečí, že za stavu, ve kterém nebude existovat vlastní vyšetřování, služba bude mít tendence zatajovat některé signály nasvědčující spáchání trestné činnosti z obavy, že vyšetřování, vedené policejním vyšetřovatelem ohrozí prováděné akce a nebude brát ohled na oprávněné zájmy služby. Přeloženo do češtiny znamená to proval určitých akcí této služby.

Takové nebezpečí za existence institutu vyšetřování nejen službu neohrozí, ale jak se ukázalo, není ani na újmu kvality a rychlosti vyšetřování. Konkrétní výsledky oddělení vyšetřování inspekce BIS za půl roku své činnosti hovoří zcela jasně.

V době od 15. dubna 1993, kdy vstoupil v platnost zákon č. 115/93 Sb., tedy zhruba za 6 měsíců, vedli vyšetřovatelé inspekce BIS šetření podle § 158 trestního řádu, popřípadě vyšetřování podle oddílu II, hlavy 10 trestního řádu celkem v 11 případech. Z tohoto počtu byly dvě věci odloženy podle § 159, odst. 1 trestního řádu, 3 odevzdány ke kázeňskému vyšetření podle § 159, odst. 1 a 6 je dosud v běhu, přičemž ve dvou případech je zahájeno trestní stíhání.

Na první pohled je zřejmé, že inspekce ve srovnání s orgány policie či vojenské prokuratury dosahuje vyšší rychlosti při řízení, což je dáno zejména důkladnou znalostí terénu a relativně výhodného poměru počtu příslušníků připadajících na jednoho vyšetřovatele. Tento poměr umožňuje odvádět kvalitní práci, a to v poměrně krátkých termínech.

Na druhé straně inspekce za poměrně krátkou dobu, jak je patrno z předložených údajů, dokázala rozpracovat více věcí než policie a prokuratura dohromady za dobu téměř dvou let. Zatímco za období od 1. července 1991 do 15. dubna 1993 bylo předáno k šetření policii či orgánům vojenské prokuratury 11 případů podezření ze spáchání trestných činů příslušníky BIS, nebyl, až na jeden případ, žádný vyřízen. Pro přesnost uvádím, že tento návrh jsem podal na branném a bezpečnostním výboru a tento návrh neměl podporu v té chvíli většiny členů výboru. Děkuji.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji panu poslanci Fejfarovi a prosím, aby se pan poslanec Vačkář ujal slova, připraví se pan poslanec Ortman.

Poslanec Jiří Vačkář: Vážený pane předsedo, vážený pane předsedající, dámy a pánové, novela trestního řádu byla věcí na výsost potřebnou, kterou je třeba přivítat. Je však nutné konstatovat také totéž, co u novely trestního zákona, to je skutečnost, že vzhledem k rozsáhlosti problematiky a relativní krátkosti času, který byl pro zpracování novely k dispozici, nelze od předkladatelů požadovat, aby byl návrh zcela dokonalý.

Navrhuji-li tedy pozměňovací návrhy, neznamená to, že bych měl proti návrhu zásadní připomínky, jsem ale toho názoru, že zdokonalení je vždy možné.

Můj první pozměňovací návrh směřuje proti navrhovanému doplnění § 2, odst. 14, toto ustanovení má mít doplněnu větu, podle které orgány činné v trestním řízení vedou řízení a vyhotovují svá rozhodnutí v českém jazyce. Kdybychom postupovali podle tohoto vzoru, museli bychom obdobná ustanovení vtělit do kteréhokoli procesního předpisu a do jakéhokoli řízení, garantovaného státem. Problém je v tom, že určení úředního jazyka není předmětem jednotlivých norem, upravující úřední mechanizmy, tato věc je předmětem samostatného právního předpisu obecnějšího charakteru.

Z těchto důvodů navrhuji toto doplnění z návrhu novely vypustit.

Další pozměňovací návrh směřuje k nově navrhovanému znění § 8, odst. 2, v rámci navrhovaného znění se jedná o určitý průlom do bankovního tajemství. O těchto věcech hovořil i pan kolega Šuman. V mnoha případech je takový průlom potřebný, a nelze jej tedy zavrhnout en bloc. Ve znění, ve kterém je předkládáno, však umožňuje, aniž by to bylo mnohdy podstatné, zjišťovat skutečnosti, které se vztahují k majetkovým poměrům vyšetřované osoby, a to ještě před sdělením obvinění, přičemž není garantováno, že takové skutečnosti nutně musí souviset s předpokládanou trestnou činností. Navrhuji tedy navrhované znění odst. 2 doplnit o tento text: "Nelze zjišťovat údaje, které nejsou ve vztahu k předmětu řízení, pro jehož účel jsou zjišťovány a pokud zjištěné údaje nejsou ve vztahu k předmětu řízení, nelze je v tomto řízení použít."

Nově navrhovaný text § 31 upravuje podmínky o vyloučení orgánů činných v trestním řízení.

Navrhovaná úprava se dá označit za velmi osobitou, neboť o vyloučení orgánu činného v trestním řízení z důvodů podjatosti má rozhodovat orgán sám, kterého se tyto důvody týkají. Je zajímavé, že se sice formálně ochraňuje vyšetřovaná nebo souzená osoba před podjatostí, avšak není brána v úvahu skutečnost, že je-li takový orgán podjatý, potom se dá předpokládat podjatost při rozhodování o jeho vlastní podjatosti, t. j. o jeho vlastním vyloučení. Stížnosti nevyhoví a bude v procesní činnosti pokračovat a provede možná řadu úkonů, ke kterým po eventuálním vyhovění stížností nebude možné přihlížet.

Tento nedostatek je možno odstranit. Navrhuji tedy, aby text odst. 1 navrhovaného nového znění § 31 byl změněn takto: "O vyloučení z důvodů uvedených v § 30 rozhodne u státního zástupce, vyšetřovatele a policejního orgánu jeho přímý nadřízený, a to i bez návrhu. O vyloučení soudce, pokud rozhoduje samostatně, rozhodne předseda příslušného soudu a o vyloučení soudce nebo přísedícího, pokud rozhodují v senátě, rozhodne tento senát." Další ustanovení mohou zůstat beze změny.

Vzhledem k tomu, že pořádkovou pokutu bude možno podle nově navrhovaného znění § 66 odst. 1 uložit až do výše 50 000 Kč, je vhodné zvážit, zda tuto pravomoc mají mít všechny dosavadní subjekty, t. j. soud, státní zástupce, vyšetřovatel i policejní orgán v celém rozsahu, nebo zda to má být diferencováno. Diferenciaci by bylo možno provést přiřazením nového textu k § 66 odst. 1 v tomto znění: "V plně výši je oprávněn uložit tuto pokutu pouze předseda senátu, prokurátorem, nebo státním zástupcem může být uložena taková pokuta do výše 30 000 Kč, vyšetřovatelem a policejním orgánem pouze do výše 20 000 Kč."

V nově navrhovaném textu § 105 odst. 1 se vkládá povinnost státního orgánu předkládat odborná vyjádření bez nároku na úplatu. V současné době je to aktuální u orgánů činných v trestním řízení, včetně soudů, jak u sdružených zdravotnických zařízení, tak i u lékařů, kteří vykonávají soukromou praxi. Tyto subjekty za potvrzení nebo odborné vyjádření, které je potřebné jako důkaz, nejen ve vztahu k obviněnému nebo i poškozenému, ale i svědkovi, účtují poplatky. Tyto poplatky mají různou výši, neboť každý lékař má individuální sazebník, který si vytvořil a každé zdravotnické zařízení taktéž. Rozpočty soudů ovšem nelze neustále zvyšovat, přičemž toto nebezpečí je velmi aktuální. Jako příklad lze uvést, že za zprávu, která sděluje, jak dlouho trvala hospitalizace svědka, lze účtovat i částku 100 Kč.

Tento nedostatek by mohl být odstraněn jinou konstrukcí věty, která se má připojit k § 105 a zněla by takto: "Státní orgán, fyzická nebo právnická osoba předloží orgánu činnému v trestním řízení odborná vyjádření bez úplaty, přičemž toto ustanovení se nevztahuje na znalecké posudky."

Děkuji za pozornost.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji panu poslanci Vačkářovi, prosím, aby se slova ujal pan kolega Ortman.

Poslanec Jaroslav Ortman: Vážený pane předsedo, vážený pane předsedající, dámy a pánové, vyslovím se ke třem věcem.

První se týká podpory návrhu mého kolegy Dalibora Matulky k § 55, konkrétně k odst. 2, který se nově zařazuje a jehož znění máme všichni bezpochyby před sebou. Chtěl bych zde říci k námitce pana kolegy Šumana, zde hrozí nebezpečí zneužití tohoto ustanovení subjektivním výkladem ze strany orgánů činných v trestním řízení, neboť formulace "jiné vážné nebezpečí" bude samozřejmě hodnoceno subjektivně. Obávám se zejména s ohledem na poslední větu, že je zde právo podepsat protokol smyšleným jménem a příjmením, aby se nevedly nové seznamy agentů StB.

Za další - § 74. Navrhuji ve znění odst. prvého, kde se říká, že proti rozhodnutí po vazbě - pak je závorka, kde jsou citovány paragrafy - s výjimkou rozhodnutí o jejím prodloužení § 71 odst. 1-4 je přípustná stížnost ... doporučuji upravit text takto: "Proti rozhodnutí o vazbě je přípustná stížnost. "Čili ponechat text, že je obecně přípustná stížnost proti kterémukoli rozhodnutí o vazbě. Myslím si, že vyjmout z toho jako výjimku rozhodnutí o prodloužení, stížnost o prodloužení vazby, je z hlediska práv obviněného v trestním řízení ne zcela přípustné a navíc ta stížnost má odkladný účinek.

Další můj návrh se týká § 324, a to konkrétně bodu 193. Já budu pro pana zpravodaje číst pomalu text, aby si to mohl poznamenat, nebo ho případně napíši vlastní rukou - což bude horší.

Paragraf 324 se upravuje tak, že se prostě vypouští. Chtěl bych připomenout, co bylo obsahem tohoto ustanovení. Je to totiž otázka změny způsobu výkonu trestu odnětí svobody, přiřazení do různých tehdy existujících skupin, dnes podle výkonu trestu odnětí svobody různých typů věznic. Jde o to, že soud rozhodne, ať v prvním nebo ve druhém stupni, o zařazení odsouzeného do příslušné věznice, příslušného typu trestu odnětí svobody. Zde se v podstatě vypouští to, že by to měl být opět tentýž orgán, t. j. soud, kdo rozhodne o změně takového stavu. Pokud bychom připustili situaci, že může jiný orgán, a to vlastně orgán, který bude orgánem správním, změnit rozhodnutí soudu a přeřadit někoho do vyššího nebo nižšího typu příslušné věznice, pak si myslím, že to je popřením jednoho z elementárních principů závaznosti rozhodnutí orgánu soudní moci. Proto navrhuji, aby ustanovení § 324 znělo takto:

"O změně způsobu výkonu trestu odnětí svobody rozhoduje ve veřejném zasedání na návrh státního zástupce nebo ředitele věznice či na žádost odsouzeného nebo i bez takového podnětu okresní soud, v jehož obvodu se trest odnětí svobody vykonává."

Pokud měl předkladatel, t. j. ministerstvo, na mysli, aby se zjednodušilo v této věci rozhodování, pak varuji před tím, že rozhodnutí soudu může být subjektivním rozhodnutím ředitele věznice změněno a v podstatě je pro to podklad jediný - rozhodnutí takového činovníka, kterým ředitel věznice je.

Panu zpravodaji své návrhy písemně předám.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji panu poslanci Ortmanovi a prosím, aby se slova ujal pan kolega Libor Novák mladší. Do diskuse se připraví pan poslanec Vyvadil.

Poslanec Libor Novák (1962): Vážený pane předsedající, pane předsedo, dámy a pánové, chci přednést dva pozměňovací návrhy k novelizaci trestního řádu.

Můj první návrh se týká změny navrhované v bodu 120 ve společné zprávě výborů. Podle této společné zprávy se v bodu 120 navrhuje poslední větu formulovat tak, že oznamovatel se o odložení věci vyrozumí bez zbytečného odkladu. Formulace navrhovaná ve společné zprávě nepřihlíží k úpravě navržené pod bodem 114 vládního návrhu týkajícího se § 158 odst. 1. Podle tohoto ustanovení by vyšetřovatel nebo policejní orgán měl oznamovatele trestného činu vyrozumět o provedených opatřeních do jednoho měsíce od podání oznámení pod podmínkou, že o takové vyrozumění oznamovatel požádá.

Právě odložení věci ve smyslu § 159 odst. 5 může být jedním ze způsobů vyřízení věci, a proto vládní návrh v tomto bodu obsahuje úpravu korespondující s § 158 odst. 1.

Pokud by byla přijata změna navrhovaná v bodu 120 společnou zprávou, vznikl by mezi § 158 odst. 1 a 159 odst. 5 rozpor.

Obligatorní vyrozumívání oznamovatele bez ohledu na to, zda si to přeje, může být v některých případech značně formální. Týká se to zejména těch případů, kdy oznamovatel trestné činnosti k trestné činnosti nebo jejímu pachateli nemá žádný vztah - např. oznamovatel dopravní nehody, které je náhodně přítomen, nebo oznamovatel trestných činů na lince 158, který upozorňuje na trestnou činnost, kterou zrovna pozoruje a podobně.

Z těchto důvodu navrhuji změnu bodu 120 ze společné zprávy výborů vypustit.

Můj druhý pozměňovací návrh se týká změny navrhované k bodu 127 ve společné zprávě. Podle § 164 odst. 5 vládního návrhu může vyšetřovatel odepřít splnění pokynů státního zástupce ve vyšetřování jen tehdy, jestliže má za to, že pokyn není v souladu se zákonem. Trvá-li státní zástupce na svém pokynu, musí věc předložit státnímu zástupci bezprostředně vyššího stupně, který pokyn buď zruší, nebo věc přikáže jinému vyšetřovateli.

Podle změny navrhovaně ve společné zprávě by nadřízený státní zástupce měl mít právo vyšetřovateli nařídit splnění pokynu. Uvedeným doplněním by se vytvářel stav, kdy vyšetřovatel by byl povinen provést úkon, o němž je přesvědčen, že je v rozporu se zákonem.

Takováto konstrukce by nejen odporovala stávající úpravě obsažené v § 164 odst. 4 trestního řádu, ale významně by deformovala procesní samostatnost vyšetřovatele, s níž je současně spojena jeho odpovědnost za zákonný postup ve vyšetřování. Na případnou námitku, že bez uvedeného doplnění by se pod záminkou protizákonnosti udělovaných pokynů vyšetřovatelé účelově zbavovali jim přidělených věcí, lze reagovat poukazem na to, že věcně je tato úprava obsažena již ve stávajícím § 164 trestního řádu a praxe nijak nenaznačuje, že by ji vyšetřovatelé zneužívali. Z těchto důvodů navrhuji doplnění bodu 127 ze společné zprávy vypustit. Děkuji.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji panu poslanci Liboru Novákovi. Prosím pana kolegu Vyvadila, aby se ujal slova. Připraví se pan poslanec Jaroš.

Poslanec Jiří Vyvadil: Dámy a pánové, budu velmi stručný. Sice se domnívám, že bych nemusel podávat pozměňovací návrh, ale analogicky tomu, jak učinil kolega Výborný, při přetištění společně zprávy došlo k vypuštění určitých ustanovení. Je to ve sdělení k tisku 633, a proto, aby to bylo co nejkorektnější, to, co máte před sebou písemně na lavicích, podávám jako pozměňovací návrh, přičemž bych chtěl říci, že tento text byl na schůzce zpravodajů odsouhlasen jednoznačně.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji panu poslanci Vyvadilovi. Prosím pana kolegu Jaroše, aby se ujal slova.

Poslanec Emil Jaroš: Vážený pane předsedo, vážený pane předsedající, vážení páni ministři, dámy a pánové, opakovaně se i zde ozvaly určité pochybnosti k § 55. Já tyto pochybnosti sdílím též, protože hrozba svědku je nejčastěji ve dvojím směru. Jednak k jeho zdraví, resp. životu, ale i k jeho majetku. Domnívám se, že otázka hrozby k jeho majetku by měla být explicitně sdělena v tomto druhém odstavci, neměla by se schovávat za tím vágním "jiné vážné nebezpečí". Můj pozměňovací návrh proto zní, aby za "újma na zdraví" byla čárka a bylo dopsáno "na majetku" a pokračováno "nebo jiné vážné nebezpečí". To znamená ve druhém řádku vsunout "na majetku" za "újma na zdraví". Děkuji.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji panu poslanci Jarošovi. Kdo se dál hlásí do rozpravy? Jestliže nikdo, rozpravu uzavírám a dovolím si přečíst jedno sdělení: vyšetřovací komise pro akce Norbert, Vlna, Zásah se sejde ihned po vyhlášení polední přestávky ke kratičké schůzce ve Valdštejnském paláci.

Ve smyslu požadavků, které zde zazněly, bych žádal Kancelář, aby se pokusila zpracovat ve spolupráci se společným zpravodajem a navrhovatelem písemně podklady pro hlasování o této závažné normě, o všech pozměňovacích návrzích a vzhledem k tomu, že je 12.54 hodin, dovolím si vyhlásit polední přestávku do 14.15 hodin.

(Jednání přerušeno ve 12.54 hodin.)

(Jednání opět zahájeno ve 14.20 hodin.)

Místopředseda PSP Jan Kasal: Dámy a pánové, zvu všechny do jednací síně, abychom mohli pokračovat v našem jednání. Mám informaci v tom smyslu, že písemná podoba pozměňovacích návrhů bude připravena nejdříve za 45 minut. Domnívám se, že nám nezbyde nic jiného, než přistoupit k projednávání dalšího návrhu zákona, kterým je

XII.

Vládní návrh zákona o výkonu vazby

Návrh zákona jsme obdrželi jako sněmovní tisk 500 a společnou zprávu výborů k němu jako sněmovní tisk 634. Z pověření vlády předložený návrh zákona odůvodní ministr spravedlnosti pan Jiří Novák. Prosím ho proto, aby se ujal slova.

Ministr spravedlnosti ČR Jiří Novák: Vážený pane předsedo, vážený pane místopředsedo, vážené dámy, vážení pánové, návrh zákona úpravy vazby vychází z článku 4 Listiny základních práv a svobod, podle kterého povinnosti mohou být ukládány jenom na základě zákona a v jeho mezích. Současná právní úprava výkonu vazby je a po dlouhou řadu let byla upravena předpisem vydaným ministrem spravedlnosti, tzv. Řádem výkonu vazby, na základě zmocnění daného mu v § 360 odst. 3 trestního řádu. Přitom vazba je nepochybně významným zásahem do osobní svobody a jejím výkonem dochází k omezování základních lidských a občanských práv. Z tohoto hlediska je proto třeba, aby rozsah omezení těchto práv a všechny podstatné otázky výkonu vazby byly upraveny zákonem.

Navrhovaný zákon vychází z požadavku, aby omezení práv a svobod osob ve vazbě plně vycházelo ze zákona a právní úprava těchto otázek se nepřesouvala na prováděcí předpisy. Respektuje také presumpci neviny jako jednu ze základních zásad trestního řízení. Tato zásada se do návrhu zákona promítá dvojím způsobem. Jednak v tom směru, že práva osob vzatých do vazby jsou omezována jen v nejnutnějším rozsahu tak, jak to vyžaduje samotný smysl a účel vazby při trestním řízení, jednak tím, že výkon vazby si neklade za cíl jakkoli převýchovně působit na obviněného.

Při koncipování návrhu zákona byl brán zřetel také na mezinárodní dokumenty přijaté v rámci OSN, které mají vztah k úpravě vazebního režimu. Jedná se především o Standardní minimální pravidla pro zacházení s vězni, která vydala Hospodářská a sociální rada OSN v roce 1958, a Rezoluci k vyšetřovací vazbě, přijatou 8. kongresem OSN k prevenci zločinu a zacházení s pachateli z roku 1990.

Návrh zákona o výkonu vazby byl projednán ve výborech Poslanecké sněmovny velmi podrobně, o čemž svědčí skutečnost, že společná zpráva zasahuje do řady ustanovení vládního návrhu. Domnívám se, že navrhované změny přispějí k jasnému a jednoznačnému výkladu budoucího zákona, a proto s nimi za předkladatele vyjadřuji souhlas.

Navrhuji jménem vlády České republiky, aby s tímto návrhem zákona Poslanecká sněmovna vyslovila souhlas. Děkuji za pozornost.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu ministrovi za úvodní slova. Nyní prosím, aby se slova ujala společná zpravodajka výborů Poslanecké sněmovny paní poslankyně Hana Tomanová.

Poslankyně Hana Tomanová: Vážený pane místopředsedo, kolegyně a kolegové, předložený vládní návrh zákona o výkonu vazby byl skutečně velmi podrobně projednán jak ve výboru ústavně právním, tak ve výborech branném a bezpečnostním a petičním, pro lidská práva a národnosti.

Připomínky, které vzešly z jednání ve výborech, byly zpracovány do společné zprávy, která vám byla předložena v plném znění. Proti původní předloze a se souhlasem předkladatele, v souladu se zákonem o výkonu trestu odnětí svobody je ve společné zprávě změněn název "Ústav pro výkon vazby" na název "Vazební věznice".

K dalším změnám došlo v hlavě IV. v § 22 - 24, které byly předkladatelem na doporučení ústavně právního výboru přepracovány. Tyto paragrafy se zabývají vyřizováním kázeňských přestupků obviněných.

Vážený pane místopředsedo, kolegyně a kolegové, zástupce předkladatele pan ministr Novák vysvětlil, proč je třeba tento zákon urychleně projednat a přijmout. Po společné poradě vám doporučujeme zákon schválit ve znění společné zprávy.

Na závěr vás chci poprosit, abyste mi všechny své případné připomínky předali písemně. Děkuji.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP