Návrh pořadu 4. schůze

Od 12. 12. 2017 14:00

Zákony - druhé čtení

 1. 1.

  Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2018 /sněmovní tisk 2/ - druhé čtení  

Zákony - prvé čtení

 1. 2.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 5/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2  

 2. 3.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 12/ - prvé čtení  

Smlouvy - prvé čtení

 1. 4.

  Vládní návrh, kterým se předkládají Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací změn přílohy III Rotterdamské úmluvy o postupu předchozího souhlasu pro určité nebezpečné chemické látky a pesticidy v mezinárodním obchodu, přijaté v Ženevě dne 5. května 2017 /sněmovní tisk 11/ - prvé čtení  

Zákony - třetí čtení

 1. 5.

  Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2018 /sněmovní tisk 2/ - třetí čtení  

Zprávy, návrhy a další body

 1. 6.

  Střednědobý výhled státního rozpočtu České republiky na léta 2019 a 2020 /sněmovní tisk 3/  

 2. 7.

  Rozpočet Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2018 a střednědobý výhled na roky 2019 a 2020 /sněmovní tisk 8/  

 3. 8.

  Návrh rozpočtu Státního fondu rozvoje bydlení na rok 2018 a střednědobého výhledu na roky 2019 - 2020 /sněmovní tisk 9/  

Volební body

 1. 9.

  Návrh na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny   

 2. 10.

  Návrh na ustavení nebo volbu členů stálých komisí Poslanecké sněmovny   

 3. 11.

  Návrh na volbu členů nebo ustavení stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Generální inspekce bezpečnostních sborů   

 4. 12.

  Návrh na volbu členů nebo ustavení stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu použití odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu, použití sledování osob a věcí a rušení provozu elektronických komunikací   

 5. 13.

  Návrh na volbu členů nebo ustavení stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu poskytnutí údajů z centrální evidence účtů   

 6. 14.

  Návrh na volbu členů nebo ustavení stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Bezpečnostní informační služby   

 7. 15.

  Návrh na volbu členů nebo ustavení stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Národního bezpečnostního úřadu   

 8. 16.

  Návrh na volbu členů nebo ustavení stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Vojenského zpravodajství   

 9. 17.

  Návrh na volbu členů nebo ustavení stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Finančního analytického úřadu   

 10. 18.

  Návrh na volbu členů nebo ustavení stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost   

 11. 19.

  Návrh na volbu poslanců do stálých delegací Parlamentu do meziparlamentních organizací   

 12. 20.

  Vyhlášení lhůt na podávání návrhů na předsedy zřízených stálých komisí Poslanecké sněmovny a vedoucí stálých delegací Parlamentu do meziparlamentních organizací   

Zprávy, návrhy a další body

 1. 21.

  Návrh státního závěrečného účtu České republiky za rok 2016 /sněmovní tisk 1/  

 2. 22.

  Zpráva o plnění státního rozpočtu České republiky za 1. pololetí 2017 /sněmovní tisk 4/  

 3. 23.

  Zpráva o činnosti kontrolní rady Grantové agentury České republiky za období od října 2016 do září 2017 /sněmovní tisk 6/  

 4. 24.

  Zpráva o stavu zemědělství ČR za rok 2016 /sněmovní tisk 7/  

 5. 25.

  Návrhy výročních zpráv a účetní závěrky zdravotních pojišťoven za rok 2016 s vyjádřením vlády spolu se souhrnným hodnocením, hodnocením návrhů výročních zpráv a účetních závěrek za rok 2016 jednotlivých zdravotních pojišťoven a tabulkovými přílohami /sněmovní tisk 10/  

 6. 26.

  Odpovědi členů vlády na písemné interpelace   

 7. 27.

  Ústní interpelace