Schválený pořad a stav projednávání 9. schůze

Od 18. 5. 1993 14:00 do 1. 6. 1993 16:00
Aktuální stav k 26. 6. 2000, 12:00


Zprávy, návrhy a další body -

 1. 1.

  Návrh organizačního výboru Poslanecké sněmovny na upuštění od projednávání zásad zákonů /sněmovní tisk 322/ -   

 2. 2.

  Návrh organizačního výboru Poslanecké sněmovny na zkrácení zákonné lhůty 60 dnů k projednání návrhů zákonů /sněmovní tisk 315/ -   

Zákony -

 1. 3.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona ČNR č. 35/1993 Sb., a zákona ČNR č. 96/1993 Sb., a zákon ČNR č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků ve znění zákona ČNR č. 35/1993 Sb. /sněmovní tisk 258, 350/ -   (Schváleno (v dBase není datum))  

 2. 4.

  Vládní návrh zákona, kterým se měšní a doplňuje zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství /horní zákon/, ve znění zákona ČNR č. 541/1991 Sb., /sněmovní tisk 217, 339/ -   

 3. 5.

  Vládní návrh zákona, kterým se doplňuje zákon ČNR č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění zákona ČNR č. 425/1990 Sb., a zákona č. 542/1991 Sb. /sněmovní tisk 216/ -   

 4. 6.

  Vládní návrh zákona ČNR, kterým se mění zákon ČNR č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání /sněmovní tisky 22 a 97/ -   

 5. 7.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 500/1990 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby ve znění zákona ČNR č. 438/1991 Sb., zákona ČNR č. 282/1992 Sb., a zákona č. 437/1992 Sb. /sněmovní tisk 118, 341/ -   

 6. 8.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a některé další zákony /sněmovní tisk 252, 348/ -   

 7. 9.

  Vládní návrh zákona o změnách ve všeobecném zdravotním pojištění a o změnách a doplnění některých dalších zákonů /sněmovní tisk 257, 349/ -   

 8. 10.

  Návrh posl. R. Mandelíka a dalších na vydání zákona o Nejvyšším kontrolním úřadě /sněmovní tisky 128 a 274/ -   

 9. 11.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje občanský soudní řád /sněmovní tisk 229, 346/ -   

 10. 12.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňují zákon ČNR č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění zákona ČNR č. 26/1993 Sb., a zákona č. 67/1993 Sb., a zákon ČNR č. 553/1991 Sb., o Obecní policii, ve znění zákona č. 67/1993 Sb. /sněmovní tisk 248, 347/ -   

 11. 13.

  Návrh poslance Pavla Severy a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě /sněmovní tisk 270, 352/ -   

Zprávy, návrhy a další body

 1. 14.

  Volba člena výboru Fondu dětí a mládeže   

 2. 15.

  Návrh na stanovení odměny předsedovi a členům výboru Fondu dětí a mládeže   

 3. 16.

  Návrh na změny ve složení výborů Poslanecké sněmovny   

 4. 17.

  Návrh Statutu Nejvyššího kontrolního úřadu České republiky /sněmovní tisk 21/  

 5. 18.

  Návrh na změnu ověřovatele Poslanecké sněmovny za KDU-ČSL   

 6. 19.

  Informace vlády České republiky o připravovaném zřízení příspěvkové organizace Orbis   

 7. 20.

  Návrh branného a bezpečnostního výboru, předneseného jeho předsedou Vladimírem Šumanem, na usnesení Poslanecké sněmovny   

 8. 21.

  Zpráva vlády České republiky o plnění státního rozpočtu za I. čtvrtletí 1993 /sněmovní tisk 302/  

 9. 22.

  Návrh státního závěrečného účtu České republiky za rok 1992 /sněmovní tisk 226, 356/  

Zákony -

 1. 23.

  Vládní návrh zákona o vydání státních dluhopisů ke krytí schodku státního rozpočtu České republiky za rok 1992 a ke krytí některých závazků České republiky souvisejících se zánikem České a Slovenské Federativní Republiky /sněmovní tisk 283, 351/ -   

Zprávy, návrhy a další body

 1. 24.

  Zpráva o činnosti organizačního výboru Poslanecké sněmovny /sněmovní tisk 308/  

 2. 25.

  Zpráva o opatřeních předsedy Poslanecké sněmovny /sněmovní tisk 309/  

 3. 26.

  Nová zpráva o stavu vysílání a o činnosti Rady České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání /sněmovní tisk 250/  

Zákony -

 1. 27.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 212/ -   

 2. 28.

  Návrh posl. J. Janečka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 482/1991 Sb., o sociální potřebnosti, ve znění zákona č. 84/1993 Sb. /sněmovní tisk 305/ -   

Zprávy, návrhy a další body

 1. 29.

  Návrh poslance Emila Jaroše na zákaz kouření v některých prostorách budovy Poslanecké sněmovny   


Neprojednané body schůze
Projednané body schůze
(x.) Přerušené body schůze
Neprojednatelné nebo vyřazené body schůze