Digitální knihovna | PČR, PS 1993 - 1996 - stenoprotokoly

Parlament České republiky
Poslanecká sněmovna
1993 - 1996

Pořad 9. schůze

9. schůze (18., 19., 20., 21. května, 1. června 1993)


Zahájení schůze

I. Návrh organizačního výboru Poslanecké sněmovny na upuštění od projednání zásad zákonů podle sněmovních tisků 322 - 330

Projednávání, část č. 1 (18. května 1993)
Projednávání, část č. 2 (20. května 1993)

II. Návrh organizačního výboru Poslanecké sněmovny na zkrácení zákonné lhůty 60 dnů k projednání návrhů zákonů podle sněmovních tisků 315 - 321

Projednávání, část č. 1 (18. května 1993)
Projednávání, část č. 2 (20. května 1993)

III. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona ČNR č. 35/1993 Sb., a zákona ČNR č. 96/1993 Sb., a zákon ČNR č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků ve znění zákona ČNR č. 35/1993 Sb. podle sněmovních tisků 258 a 350

Projednávání, část č. 1 (18. května 1993)
Projednávání, část č. 2 (19. května 1993)
Projednávání, část č. 3 (20. května 1993)

IV. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění zákona ČNR č. 541/1991 Sb., a zákona ČNR č. 10/1993 Sb. podle sněmovních tisků 217 a 339

Projednávání (18. května 1993)

V. Vládní návrh zákona, kterým se doplňuje zákon ČNR č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění zákona ČNR č. 425/1990 Sb., a zákona č. 542/1991 Sb. podle sněmovních tisků 216 a 340

Projednávání (18. května 1993)

VI. Vládní návrh zákona České národní rady, kterým se mění zákon ČNR č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání podle sněmovních tisků 22 a 97

Projednávání, část č. 1 (18. května 1993)
Projednávání, část č. 2 (19. května 1993)

VII. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 500/1990 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby, ve znění zákona ČNR č. 438/1991 Sb., zákona ČNR č. 282/1992 Sb., a zákona č. 473/1992 Sb. podle sněmovních tisků 118 a 341

Projednávání (18. května 1993)

VIII. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a některé další zákony podle sněmovních tisků 252 a 348

Projednávání, část č. 1 (19. května 1993)
Projednávání, část č. 2
Projednávání, část č. 3

IX. Vládní návrh zákona o změnách ve všeobecném zdravotním pojištění a o změnách a doplnění některých dalších zákonů podle sněmovních tisků 257 a 349

Projednávání, část č. 1 (19. května 1993)
Projednávání, část č. 2

X. Návrh poslance Richarda Mandelíka a dalších na vydání zákona o Nejvyšším kontrolním úřadu podle sněmovních tisků 128 a 274

Projednávání, část č. 1 (20. května 1993)
Projednávání, část č. 2

XI. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje občanský soudní řád podle sněmovních tisků 229 a 346

Projednávání, část č. 1 (20. května 1993)
Projednávání, část č. 2

XII. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňují zákon ČNR č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění zákona ČNR č. 26/1993 Sb., a zákona č. 67/1993 Sb., a zákon ČNR č. 553/1991 Sb., o Obecní policii, ve znění zákona č. 67/1993 Sb. podle sněmovních tisků 248 a 347

Projednávání, část č. 1 (20. května 1993)
Projednávání, část č. 2

XIII. Návrh poslance Pavla Severy a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě podle sněmovních tisků 270 a 352

Projednávání (20. května 1993)

XIV. Volba člena výboru Fondu dětí a mládeže

Projednávání (20. května 1993)

XV. Návrh na stanovení odměny předsedovi a členům výboru Fondu dětí a mládeže

Projednávání, část č. 1 (20. května 1993)
Projednávání, část č. 2

XVI. Návrh na změny ve složení výborů Poslanecké sněmovny

Projednávání (20. května 1993)

XVII. Návrh Statutu Nejvyššího kontrolního úřadu České republiky podle sněmovního tisku 21

Projednávání (20. května 1993)

XVIII. Návrh na změnu ověřovatele Poslanecké sněmovny za KDU-ČSL

Projednávání (20. května 1993)

XIX. Informace vlády České republiky o připravovaném zřízení příspěvkové organizace Orbis

Projednávání, část č. 1 (20. května 1993)
Projednávání, část č. 2

XX. Návrh branného a bezpečnostního výboru, předneseného jeho předsedou Vladimírem Šumanem, na usnesení Poslanecké sněmovny

Projednávání (20. května 1993)

XXI. Zpráva vlády České republiky o plnění státního rozpočtu za I. čtvrtletí 1993 podle sněmovního tisku 302

Projednávání (20. května 1993)

XXII. Návrh státního závěrečného účtu České republiky za rok 1992 podle sněmovních tisků 226 a 356

Projednávání (20. května 1993)

XXIII. Vládní návrh zákona o vydání státních dluhopisů ke krytí schodku státního rozpočtu České republiky za rok 1992 a ke krytí některých závazků České republiky souvisejících se zánikem České a Slovenské Federativní Republiky podle sněmovních tisků 283 a 351

Projednávání (20. května 1993)

XXIV. Zpráva o činnosti organizačního výboru Poslanecké sněmovny podle sněmovního tisku 308

Projednávání (20. května 1993)

XXV. Zpráva o opatřeních předsedy Poslanecké sněmovny podle sněmovního tisku 309

Projednávání (20. května 1993)

XXVI. Nová zpráva o stavu vysílání a o činnosti Rady České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání podle sněmovního tisku 250

Projednávání (21. května 1993)

XXVII. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů podle sněmovních tisků 212 a 343

Projednávání, část č. 1 (21. května 1993)
Projednávání, část č. 2
Projednávání, část č. 3 (1. června 1993)

XXVIII. Návrh poslance Josefa Janečka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 482/1991 Sb., o sociální potřebnosti, ve znění zákona č. 84/1993 Sb. podle sněmovních tisků 305 a 338

Projednávání (21. května 1993)

XXIX. Návrh poslance Emila Jaroše na zákaz kouření v některých prostorách budovy Poslanecké sněmovny

Projednávání (1. června 1993)Přihlásit/registrovat se do ISP